Gå till innehåll

Ledartavla

Populärt innehåll

Showing content with the highest reputation since 2020-08-22 i alla områden

 1. Jag kör en repris från i fjol på temat vad vi bör äta för miljön och klimatets bästa (med några tillägg): Under våren 2019 läste jag två böcker som fått mig att se det industriskaliga jordbruket – som är helt beroende av konstgödsel och besprutning – som den viktigaste orsaken till det som anses vara klimatproblem när man ser till livsmedelsproduktion. Böckerna är Schwartz, Judith: Cows save the planet och Harvey, Graham: Grass-fed nation. Några punkter som togs upp i böckerna: • i England finns tillräckligt med betesmark för att räcka till att producera gräsbeteskött i den mängd som engeslmännen konsumerar (utan att inkräkta på odlingsmark) • det industriskaliga odlandet av vegetabilier leder till att det vart tionde år förstörs odlingsmark motsvarande Sydafrikas storlek • om man odlar på traditionellt vis, där djuren är en viktig ingrediens, behövs varken instektsutrotning eller annan bespruptning • konstgödsel i sig utarmar jorden och gör den till sist obrukbar • konstgödsel istället för naturgödsel gör också att jorden inte kan "behålla" vattnet, vilket gör bevattning ineffektiv, mer vatten krävs alltså • en total övergång till traditionell livsmedelsproduktion skulle i sig kunna binda så mycket koldioxid att den oroande situation vi nu lever i skulle rätta till sig inom bara några år (om jag minns rätt) • jord är alltså något som kan binda koldioxid om den "vårdas" på rätt sätt • det är kommersiella intressen som huvudsakligen ligger bakom att detta för klimatet förödande sätt att producera livsmedel fortgår Jag bedömer att båda dessa böcker är trovärdiga. Jag tror också att man i forskningsvärlden är så inriktad på nya "teknologiska" lösningar att man inte ens är intresserad av att jämföra med det gamla "hederliga" sättet att bruka jorden.
  13 points
 2. Referensvärden i all ära, men de speglar ju vilka värden som uppmäts i befolkningen i stort. Huruvida dessa värden är "bra" eller "dåliga" beror på mer saker och här får man försöka förlita sig på de forskningsresultat som gjorts. Även här så finns det starka åsikter hur resultaten ska tolkas. Jag har under 10 år försökt läsa på om kolesterol i allmänhet och hur man ska tolka sina värden i synnerhet. Enligt min nuvarande inhämtade kunskap så anser jag följande: * HDL ska vara högt och rekommenderad nivå är över 1,0 (män) eller 1,3 (kvinnor). Med LCHF kost brukar oftast HDL-värdet ligga runt 2 eller mer. HDL brukar gå upp med ökat fettintag. * Triglyceriderna ska vara låga. Rekommenderat är att värdet är 1,5 eller lägre, men gärna under 1,0. Triglyceriderna brukar sjunka när kolhydratintaget minskar. * LDL- och totalkolesterolvärdet är ganska ointressanta, annat än att för att räkna fram vissa kvoter (se nedan). Det vetenskapliga underlaget för att enskilt använda dessa värden för riskbedömning får anses vara väldigt svagt. Däremot så är det främst dessa värden som påverkas mha statiner, vilket kan ligga bakom sjukvårdens intresse för dessa värden; det finns ett piller som kan visa på påverkan på två kolesterolvärden. HDL och triglyceriderna påverkas i väldigt, väldigt liten del av statiner. Att tänka på är att LDL-värdet oftast är ett framräknat värde enligt Fridewalds formel. Det är ett forskningsresultat från 1972. Det har visat sig att den formeln är ganska dålig på att uppskatta LDL-värdet för personer med högt HDL och låga triglycerider (dvs saker som är bra). För att dessa personer ska få en bättre uppskattning av LDL-värdet, rekommenderas att använda den s.k. "iranska formeln", ett forskningsresultat från 2008. I denna formel uppskattas LDL-värdet enligt LDL = total kolesterol/1,19 + TG/0,81 - HDL/1,1 - 0,98 För att räkna ut sitt LDL-värde, och jämföra dessa med de olika formlerna, se denna sida, https://www.thecalculator.co/health/LDL-Calculator-683.html (i Sverige anges alla värden i mmol/l, så välj rätt formulär) * Kvoten Totalkolesterol/HDL. En viktig och bra riskbedömningskvot. Rekommenderas vara under 6, gärna under 5 och mycket bra om den är under 4. * Kvoten Triglycerider/HDL. Ska vara så lågt som möjligt. Rekommenderad nivå är att vara under 0,87. * Remnant kolesterol uppskattas enligt formeln Totalkolesterol - HDL - LDL. En rekommendation är att ha ett värde under 0,5, men min bedömning är att forskningsläget är mer svagt gällande hur man ska tolka värdet av remnant kolesterol. Sedan har vi apo-värdena, eller oftast omnämnd i samband med kvoten "apo-kvoten". Här kan man behöva tjata lite på sin läkare för att man ska få apo-testerna inkluderade i provkartan. Alternativt så får man gå till en privat provmottagning. Apo-kvoten är ett utmärkt värde för riskbedömning då ingående värden är faktiska mätvärden. Apo-kvoten ska vara så låg som möjlig och rekommenderad nivå är under 0,9 (män) eller 0,8 (kvinnor). Diet doctors snabbkurs i kolesterol är en utmärkt start om man vill börja läsa in sig på ämnet. https://www.dietdoctor.com/se/kolesterol
  10 points
 3. Till lunch idag avslutade jag en fasta på 3,5 dygn. Jag har endast druckit svart kaffe, vatten samt intagit havssalt. Så nu hoppas jag att både autofagi och apoptos varit i farten, eventuellt fett i och kring inre organ minskat samt immunförsvaret fått sig en rejäl föryngringskur 🙂 Dr. Nadir Ali var en nyhet för mig - det var mycket intressant att lyssna på hans sansade föreläsning.
  10 points
 4. https://runnersworld.se/blogg/enzymer-och-uthallighet/ Om ni som är träningsintresserade inte följer Hjärnfysik sedan innan tycker jag ni ska göra det. Han är dock inte en ren LCHF förespråkare men han är väldigt kunnig och skriver oftast om intressanta saker.
  10 points
 5. Alla verkar inte vara eniga i IPCC. FN:s klimatexpert vill se fler betande köttdjur
  9 points
 6. Man kan göra som Ann Fernholm ... gå till motattack ... de veganska alternativen är kanske inte så nyttiga (eller miljövänliga för den delen) ... frontalangrepp mot Oatley. http://annfernholm.se/
  8 points
 7. Eller så har han börjat på ny kula, under annat namn.
  8 points
 8. Jag snubblade över denna intressanta artikel i Läkartidningen som redovisar en baksida med injicerat insulin. Amyloidinlagring. Amyloidplack är en del i alzheimers. Gäller detta även kroppseget insulin? Subkutant injicerat insulin kan ge amyloidinlagring. “De systemiska amyloidoserna utgör en grupp av potentiellt livshotande proteinveckningssjukdomar, som alla leder till progressiv inlagring av specifika protei­ner i fibrillär form, dvs amyloid, i ett flertal organ. … Insulin kan ge amyloidinlagring Det finns ytterligare ett antal proteiner som kan ge upphov till amyloidinlagringar hos människa. Ett sådant protein är insulin. Detta kan vara viktigt för läkare att känna till, eftersom inlagringar av insulinamyloid kan leda till diagnostiska och kanske terapeutiska problem, vilket illustreras nedan.” Artikel i Läkartidningen 8/2020 https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/fallbeskrivning/2020/02/subkutant-injicerat-insulin-kan-ge-amyloidinlagring/ Diskussion Insulin som amyloidfibrillprotein Redan på 1940-talet visades det att insulin experimentellt lätt kan överföras till fibrillär form genom upprepad upphettning och nedkylning i sur lösning [4]. Sådana fibriller har typiska amyloida egenskaper, såsom affinitet för färgämnet kongorött med åtföljande dubbelbrytning vid polarisationsmikroskopi och karakteristiskt utseende vid elektronmikroskopi. Genom att en sådan fibrillsuspension görs alkalisk kan den övergå i sin ursprungliga form, dvs fritt insulin. Som kuriosum kan nämnas att insulinets fibrillbildande egenskaper har använts som en metod att renframställa hormonet från ett pankreasextrakt. Den första beskrivningen av insulinamyloid, uppkommen hos en patient som behandlats med 5 veckors infusion av insulin, är från 1983 [5]. Här kunde det visas att insulinamyloiden i det fallet hade porcint ursprung. Den första rapporten om amyloidinlagring på platsen för subkutana injektioner av insulin, också detta porcint, är från 1988 [6]. Senare har det visats att andra insulinformer, inklusive humant insulin, kan ge upphov till lokal amyloidbildning på platsen för injektioner [7]. Numera används inte porcint insulin vid framställning, och även humaninsulin (t ex Insulatard, Insuman, Actrapid och Humulin) blir alltmer ovanligt i klinisk rutin, även om det fortfarande förekommer. Vid typ 1-diabetes används som rutin en syntetisk långverkande insulinanalog (t ex insulin glargin och insulin detemir) i kombination med snabbverkande syntetiska insulinanaloger (t ex insulin aspart och insulin lispro). Som ett alternativ till upprepade insulininjektioner kan en insulinpump användas, vilken ger en kontinuerlig infusion av ett snabbverkande insulin som bas och extra bolusdoser vid måltider. Vid behandling av typ 2-diabetes är det fortfarande vanligt med medellångverkande humant NPH-insulin (t ex Insulatard och Insuman) vid initiering av insulinbehandling. Även vid behandling av typ 2-diabetes blir dock långverkande syntetiska insulinanaloger mer och mer dominerande. Hur olika syntetiska insulinanaloger skiljer sig avseende risken för bildande av fibrillära strukturer och amyloid är i dag inte känt. Att exogen insulinbehandling i sig kan ge upphov till »knölar« är allmänt känt, eftersom insulin stimulerar fettbildning och därmed leder till lipohypertrofi. På grund av det bör alla patienter instrueras att variera platsen för injektion av insulin. Däremot är risken för bildandet av insulinamyloid mycket dåligt studerad och ingår nog sällan i den differentialdiagnostiska arsenalen ens på en diabetesmottagning. Tre risker med amyloidinlagringar av injicerat insulin Åtminstone tre tänkbara konsekvenser av förekomst av insulinamyloid bör diskuteras. För det första föreligger helt uppenbart risk för felaktig diagnos av systemisk amyloidos. Risken är naturligtvis ­särdeles stor om man underlåter direkt typbestämning av ­amyloid och endast förlitar sig på kliniska fynd som förekomst av monoklonal gammopati av oklar signifikans (MGUS) (AL-amyloidos) eller reumatoid artrit (AA-amyloidos). Också vid typbestämning kan förekomst av insulinamyloid innebära problem, eftersom det kan ge förhöjd bakgrundsfärgning med risk för »falskt positiva« färgningar, vilket illustreras i fall 2. Den andra konsekvensen är att det injicerade insulinet inte når cirkulationen utan i stället deponeras i fibrillär form i den subkutana vävnaden. Det är inte utrett hur mycket som kan deponeras vid varje injektion, men sannolikt varierar detta från gång till gång och blir mest påtagligt om injektionen sker i redan befintlig amyloidinlagring. Redan existerande amy­loid påskyndar nämligen omvandlingen av insulin till amyloidfibriller. Amyloidinlagringarna kan alltså ge upphov till något som kliniskt kan uppfattas som insulinresistens [8]. Vidare kan det också innebära att blodsockret blir mycket svängande då insulinbehovet kan verka variera från gång till gång baserat på var det injiceras. I en mycket noggrann genomgång av alla publicerade fall av insulinamyloid visades att detta faktiskt kan vara fallet [7]. Ytterligare en risk med insulinamyloid är att fibrillerna, som är polymerer av insulin, inte nödvändigtvis är resistenta mot depolymerisering och därmed skulle kunna frisättas på nytt som lösligt insulin [9]. Teoretiskt skulle alltså det insulin som deponerats i amyloidform i underhudsfettet kunna frigöras och därmed få allvarliga följder. Något sådant fall har oss veterligen dock inte beskrivits, men kunskapen på det området är mycket ofullständig. Det finns också en tredje risk. Förekomst av lokala insulinamyloidinlagringar utesluter inte möjligheten att också systemisk amyloidos föreligger. Om amyloid påvisas i underhudsfett som typbestäms till insulinamyloid, kan det finnas risk att systemisk amyloidos därmed utesluts. Även om annan amyloid kan finnas i den vävnad där insulindepositionerna ligger, kan mängden vara liten och därmed drunkna i de oftast mycket rikliga insulinamyloidinlagringar­na. Om klinisk misstanke om systemisk amyloidos kvarstår bör således nya biopsier tas från vävnad där insulin inte injicerats. Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
  8 points
 9. Jag måste erkänna att jag är rätt snål och av den anledningen aldrig skulle betala för sådana konsultationer. Dessutom tycker jag om att läsa allt inom LCHF och low carb på både engelska och svenska och bilda en egen uppfattning och vara min egen konsult. I början av min LCHF resa har jag enkelt och snabbt tappat 10 kg och gick ner från 73-74 till 63-64 kg genom att bara dissa potatis, pasta, bröd och socker. Men sedan dess har en del av dessa kilon kommit tillbaka och jag tror att det beror på fettkaffet som i sig är low carb och LCHF men inte är speciellt behjälpligt när det gäller viktnedgång. Speciellt eftersom man kan gärna ta flera koppar under dagen som gör att man faktiskt äter konstant. Om man verkligen vill få bort dessa envisa kilon finns det en bra metod som är gratis och leder till att man faktiskt sparar pengar. Periodisk fasta. Man utökar tiden mellan måltider helt enkelt. På det sättet sänker man insulinet under en längre tid och frisläpper kroppens förmåga att bränna fett. På det sättet kan man även bli kvitt insulin resistens som kan vara orsaken till att kroppen vägrar släppa ifrån sig kilon. För vissa kvinnor kan inflammationen i fettväven, så kallad lipödem leda till att det är svårt att bli av med kilon som hänger på rumpan, låren och överarmarna. Fettväven kan behöva bli frisk innan den behagar försvinna. Periodisk fasta är nog en av få metoder som fungerar för att läka ut lipödem eftersom den kan aktivera autofagi, eller kroppens självstädning. Till försvar för den här konsulten måste jag säga att det tar tid att hela kroppen och bli av med envisa fettdepåer.
  8 points
 10. Novo Nordisk lever på att sälja insulin. Nordic Sugar lever på att höja blodsocker. En riktigt fin kombo. Partners in crime.
  8 points
 11. Välkommen hit Tulo! Jag skulle avsluta med coachen omedelbart... du kan få alla råd du behöver här. Har du läst alla tips du kan få hos DietDoctor? https://www.dietdoctor.com/se/viktnedgang/svart-ga-ner-i-vikt Det är viktigt att tänka på att vi inte är maskiner så möjligheten till att gå ner i vikt på LCHF är individuell (många går dock ner i vikt) Det första man ska göra är att äta en strikt LCHF utan att räkna några kalorier alls ...man ska äta så mycket så att man klarar sig på 2-3 mål om dagen utan några mellanmål (man ska känna sig rimligt mätt). Om det inte fungerar får man börja fundera ytterligare åtgärder ... det kan vara svårare om man egentligen inte har en övervikt eller kanske är lite äldre, o s v. Så om du berättar lite mer om dig själv kommer du säkert få massor med tips.
  8 points
 12. Nu har jag kissat bort 3kg och benen i fötterna syns igen!
  8 points
 13. https://www.atl.nu/lantbruk/vag-av-anmalningar-mot-hk-scans-reklam/?fbclid=IwAR3J57CFEn5ur9JQz43wmpkZ1ffW5103L5I4_N6uzxsJcA8aNFiOMCUI1Ys Vi måste bli bättre på att möta "sanningar" som inte är faktabaserade utan känslomässiga och ekonomidrivna. Det verkar ju t o m som om SCAN backar från det de säger... Hlur ska vi göra?
  7 points
 14. Här är lite mer matnyttigt om kvoten TG / HDL: https://www.docsopinion.com/2014/07/17/triglyceride-hdl-ratio/ Mäter man med europeiska mått (som vi gör i Sverige), ska kvoten TG/HDL gärna vara väl under 1. På LCHF verkar vi ofta få kring 0,5 eller t.o.m. lägre.
  7 points
 15. Precis! De glömmer att lyfta blicken och se helheten. Det samma gäller många av mina kollegor som sitter och gnetar med vad de tror är det viktigaste i hela projektet, t ex en mutter, eller en släntlutning eller en bergbult - men hallå! - vi ska bygga en tunnelbana här. Alla är lika viktiga! Men det är väl lätt hänt, och mänskligt, när man blir passionerad i sitt jobb. 😅
  7 points
 16. Martina har skrivit en bra artikel, där hon bemöter Majlis Hellenius: https://martinajohansson.se/maj-lis-hellenius/ Eftersom det här blir lite person fixerat, så fortsätter jag lite på det spåret. Majlis är sambo med Tommy Cederholm, som har och har haft många uppdrag inom Swedish Nutrition Foundation(Där Nordic sugar, Kraftfood och de flesta storföretagen inom livsmedels industrin ingår.)Tommy C. har också varit med och utformat de nordiska näringsrekommendationerna.Tommy har skrivit en artikel där han attackerar mättat fett men han fick omgående svar på tal av den oberoende forskaren Jonas Lindblom i en kommentar efter artikeln: https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2014/06/fettintag-och-hjartsjukdom-i-omstridd-metaanalys/#comments Så de som har band tilll industriföretag är oftast jäviga. Ytterligare ett exempel på det.: https://www.buzzfeednews.com/article/stephaniemlee/cristin-kearns-sugar-industry-science
  7 points
 17. Om du inte funkar med batteribytet ... så kan du få en ny våg för 130 kronor (det tjänar du in på en 2-dagars fasta. 😉 https://www.jula.se/catalog/hem-och-hushall/personvard-och-halsa/halsa-och-massage/personvagar/personvag-005043?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner ...om du inte vill/har råd att göra det så tycker jag att du mäter dig med måttband istället ....helt meningslöst att väga sig på en våg som kan visa så mycket fel.
  7 points
 18. Oj då, 25kg för 10år sen...? Och siffran "52" i ditt alias... Då kommer några kontrafrågor eftersom du inte ger så mycket info att nysta i. Har du nått eller passerat klimakteriet eller är du mitt i det? Hur ser din LCHF ut? Har du behållit mejerierna eller uteslutit dem? Hur strikt är du? Äter du bakverk med t ex mandelmjöl? Hur många gånger per dag äter du? Tillämpar du någon form av periodisk fasta?
  7 points
 19. Välkommen till forumet, @Mariana! Tyvärr pratas det sällan om kostens betydelse för den mentala hälsan. Lite för lite även hos Kostdoktorn även om det finns nån artikel att hitta. I forumet har det mellan varven dykt upp personer med en önskan att må bättre mentalt genom kostomläggning så sök gärna runt lite. Jag var deprimerad för länge sedan när jag var i din ålder (pga av en tuff händelse långt innan LCHF) och även jag har årligen återkommande dippar av typen SAD (vinterdepression), kan jag inte påstå att det senare påverkats nämnvärt av kostomläggningen men i samband med att min son visat sig befinna sig inom autismspektrum har mitt intresse för kostens betydelse ökat rejält och hos honom hittar jag saker som förändras beroende på vad han äter. Som jag ser det finns det några ställen att börja på: 1. Tarmfloran. Att minska alla inflammationer alla vi västerlänningar bär på i tarmen och arbeta för en frisk tarmflora vill jag påstå är nummer ett. Här pratar vi glutenfritt, kaseinfritt, kemikaliefritt och bara ren mat. Detta är en fin film om mikroorganismer på SVT play:https://www.svtplay.se/video/26692366/guldet-i-dina-tarmar 2. Avgiftning. Om kroppen inte kan avgifta sig ordentligt påverkas vi mentalt. Det är vanligt att man inte metylerar ordentligt. Metylering är en process som är inblandad i att många andra processer ska fungera. Den kallas också B-vitamincykeln. Om processen inte fungerar blir det många processer som inte fungerar optimalt, bl a tillverkningen av kroppens kraftfullaste antioxidant, glutation. Grunden till metyleringen är Folat (B9) och Kobalamin (B12). Observera att folsyra (syntetisk) inte duger, den kan kroppen inte använda men den blockerar receptorerna. Man får läsa på burken, ibland kallas riktig folat för folsyra för det säljer bättre. Vissa kosttillskott är metylkomplex, vilket kan hjälpa de som undermetylerar. 3. Näringsstatus. Jag tror inte strikt keto är nödvändig för dig eftersom du upplever att det kastar omkull balansen men jag tror att du ska vara noga med att den mat du äter är ren och näringstät. Så lite kemikalier som möjligt. Många färger på grönsaker för stor mängd fytonäringsämnen. Bra (animaliska) proteiner. Helst fritt från mejerier (mjölkprotein, kasein, är ofta ett problem). Sedan är det nog så att många upplever ett större lugn på ett låg, men stabilt, kolhydratintag. Du kan absolut titta på det som kallas Paleo men akta dig för bakverk med dadlar och mandelmjöl som visserligen går in i definitionen men skadar det lugn du troligen behöver.
  7 points
 20. Vatten⁉️ Vad ska du med det till? Det innehåller ju varken näring eller energi. 😜
  7 points
 21. Det förefaller som om det ute på nätet råder några missförstånd om drickandet i samband med måltid: Som bekant bör magsaften hålla lägsta möjliga pH-värde (nära den surhetsgrad som finns i elektrolyten till ett bilbatteri) för att matsmältningen skall fungera optimalt. Beroende på magsäckens storlek (ålder, kroppsvikt etc.) kan surhetsgraden i den minska för mycket beroende på volymen tillförd vätska. För en hundratiokilosman kan man räkna med en stor magvolym, i vilken pH-nivån knappast förändras särskilt mycket på lite vätska före eller under måltiden. För en mindre kropp kan dock metabolismen försämras, främst om drickandet sker tätt inpå en måltid. Ett glas vin till maten är det inte frågan om utan t.ex. öl i större mängd. Det är knappast så att kroppen reagerar särskilt märkbart på en sämre verkningsgrad, för den som dricker före under och efter maten. Det som händer vid felaktigt drickande är att metabolismen försämras och att en mängd salter samtidigt går förlorade. Så... den törst man känner före måltiden bör man ha förmåga att vänta ut till måltiden eller efter - inte inleda ätandet med att släcka. Sker detta efter måltiden blir problemen mindre än före. Rekommendarionen att dricka när man är törstig är i övrigt den rätta modellen inte att följa hälsokostsajternas ogrundade prat om ett visst antal glas om dagen. Allt beror ju på kroppstyp, luftvärme, fysik aktivitet, kön etc..
  7 points
 22. Jag blev nyfiken på Dr Nadir Alis synpunkter på kaffedrickande under fasta. Det var mycket intressant. Enligt honom så är fördelarna med att dricka fettkaffe väldigt ringa om man är överviktig och insulinresistent och vill förbränna fett. Vill man dricka kaffe så får man dricka det svart utan fett i. Dessutom försöker han bringa lite klarhet i när startas autofagi och han menar att det kan vara olika, vilket låter trovärdigt. Annars brukar det regna olika påståenden lite beroende på vem man frågar. Vissa menar att det räcker visst med att bara nattfasta i 12 timmar för att få fördelar av autofagi och andra att man behöver fasta flera dagar i sträck för att komma dit. Han säger att det beror på om man är ung, smal och frisk så aktiveras det fortare än om man är äldre, fet och insulinresistent. Tillhör man den senare gruppen så får man fasta längre. Vill man också bli av med insulinresistens så hjälper förlängd fasta onekligen till. Äter man inte så behövs ingen insulin och receptorerna får vila. Får de vila tillräckligt länge så släpper resistens. Jag blir dock alltid förvånad att det finns så mycket motstånd mot fasta och hos så väldigt många. Man behöver ju inte vara rymdforskare för att förstå att det fettet som finns under huden har kroppen som reserv i fall av svält. Vill man få kroppen att släppa på reserven så är fasta det ultimata verktyget - billigt, lättförståeligt och åtkomligt. Ändå vill vi att någon ger oss en magisk trollstav som trollar bort fettet medan vi glufsar i oss något, vad som helst. Det är som klippt och skuret för lurendrejeri och vi låter oss villigt luras ofta med risk för hälsan. Ibland är det verkligen synd om oss människor.
  7 points
 23. Ja, han är sevärd. Jag följer hans Youtube-kanal. Häromdagen kom han med en spännande video om kaffe och fettförbränning. Lite nördig men intressant. Han samarbetar numera med Jason Fung och Megan Ramos (The Fasting Method).
  7 points
 24. I iAnnas länk kan man läsa följande: Överviktskirurgi har i många studier lyfts fram som en näst intill magisk metod för viktnedgång och tillbakagång av typ 2-diabetes. En fråga som i stort sätt har lämnats obesvarad är huruvida effekten av kirurgi skiljer sig från de effekter man får av en sträng lågkaloridiet. Detta har nu forskare vid Lunds universitet undersökt i en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Diabetes. Genom att följa individer som genomgått en sex veckors lågkaloridiet följt av fetmaoperation kan forskarna förklara varför ett flertal hälsomarkörer, däribland blodsocker, vikt och hormonnivåer, förbättras. – Det vi tidigare trodde var en effekt av operationen beror i själva verket på dieten, säger docent Nils Wierup som tillsammans med docent Peter Spégel lett studien. Tänk om nu Sherlockarna kunde jämföra med en lågkolhydratkost... och upptäcka att operationen inte ens var nödvändig...
  7 points
 25. Ja du har ju inte mycket till övervikt så det kan vara knepigt. Om du vill gå en lite mer extrem LCHF-väg så skulle du kunna testa Carnivore typ 1-2 veckor många verkar tappa vikt på det. ( För mig låter det också som ett tråkigt liv men det kan vara värt ett försök och en del verkar inte alls tycka att det är tråkigt). Funkar inte det så är det nog inte LCHF som kan ta bort de sista kilona.... Då kan det ju vara värt att testa olika varianter av fasta.
  6 points
 26. Jag vet inte om jag är rätt person att ge goda råd i din situation. Men det jag spontant tänker på är att du så gott det går inte ska tänka på vikt utan på hälsa och välmående. Om du tänker att du ska äta LCHF för att det gynnar din hälsa kanske det är enklare att börja om, än om du är helt fokuserad på att gå ner i vikt. Det finns väl en viss risk att det inte kommer att gå lika fort och enkelt en andra gång utifrån erfarenheter som dryftats här på forumet. Men oavsett vikt tror jag att LCHF är en hälsosammare kosthållning än alternativen. Lycka till med din kostomläggning!
  6 points
 27. Ja jäklar vad bra hennes senaste inlägg är.
  6 points
 28. Jag kan inte spanska men Google translate är bra. Det är en människa som av allt att döma vill protestera mot att frukt kan göda metabol sjuklighet eftersom det finns så lite fruktos i den. Men vi vänder på kakan. OK så varför ska jag äta frukt då? Vad ger det mig för näring? Det består av vatten, kolhydrater, fruktos och någon enstaka vitamin och mineral. Det är sött och det smakar som godis därför slåss man för att rentvå frukt. Hos många framkallar det sockersug så att man kan inte äta någon enstaka fruktbit och tycka att det räcker. Jag skulle kunna trycka i mig hela korgen och då pratar vi mängden glukos och fruktos som definitivt inte är bra. Ja, människan i allmänhet tycker att frukt är jättegott men det är den frukten vi har själva skapat genom att odla fram dessa vattenfyllda sockerbomber och sedan hävda att det är "naturligt". Översättning från Google: "Myten att frukt är hög i fruktos. En banan har till exempel cirka 2 gram fruktos, äpplet har mer, ungefär 8 g (varje 100 g produkt). Det är OTROLIGT att det finns människor som bekräftar att äpplen, andra frukter och grönsaker är gödande och orsakar patologier."
  6 points
 29. Tack , jag har tittat på båda länkarna och det ger mig motivation att fortsätta som jag gör. Jag ska fortsätta så långt det går trots rådet från barnmorskan att inte äta LCHF som gravid. Det konstigaste är att jag ibland inte känner mig gravid när jag mår så pass bra som jag gör. Men jag kanske måste starta en tråd vart jag skriver om denna resa så kanske någon annan finner lite tröst ,tips och motivation för deras resa som gravid på lågkolhydratskost.
  6 points
 30. "FN och klimatforskare över hela världen är överens ..." - Konsensus, färdigforskat alltså! 🤣
  6 points
 31. SVT fortsätter med sin klimathysteri och hur vi ska äta för att lösa hälsoutmaningarna och rädda planeten och kommer visa ett reportage i vetenskapens värld som kan ses från 02:00 idag eller på måndag 20.00 på SVT 2. Nästa söndag tjugonde september snackar dom om framtidens mat. Del 5 av 18: Fett - vän eller fiende? Fetma är en global epidemi, men hur undviker vi fetman bäst? Hur ska vi egentligen tänka om fettet i maten? Och finns det gener som gör att vissa har större aptit än vad de mår bra av? Forskare utmanar nu allt fler av de gamla sanningarna om fettet - och föreslår nya vägar ut ur den stora folksjukdomen. Del 6 av 18: Framtidens mat. Är köttbiffar av raps och hampa det vi lägger på grillen i framtiden? Ska vi börja odla alger i åkrar under vattnet? Kan växtodlingar förläggas hemma i garaget där gödslet kommer från bassänger med fisk? Allt fler försöker äta mer hälsosamt och miljövänligt - och forskarvärlden arbetar intensivt med nya råvaror. Vi besöker uppseendeväckande försöksodlingar, låter professionella kockar tillaga maten därifrån. Och så provsmakar vi om framtidens mat duger för våra kräsna smaklökar Ska se reportagen innan jag bedömmer innehållet men utifrån två av deras artiklar som kom idag så har jag låga förväntningar då de snackar om eat lancet som en planetdiet. https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/hon-ater-den-planetara-halsodieten https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/forskare-matindustrin-ar-en-miljoforstorare Amanda Wood har arbetat med att ta fram den planetära hälsodieten som har satt upp gränser för hur mycket vi bör äta av varje livsmedel för att maten ska räcka den dagen vi är 10 miljarder människor på jorden. DET HÄR FÅR VI ÄTA ENLIGT PLANETÄRA HÄLSODIETEN Om alla åt en daglig kost bestående av mycket grönsaker, växtbaserat protein och lite rött kött motsvarande 2500 kilokalorier skulle maten räcka till alla och vi skulle inte tära på jordens resurser. Det här får man äta per dag: Ris, vete, majs: 232 gram Potatis / cassava: 0-100 gram Grönsaker: 200-600 gram Frukt: 100-300 gram Mjölkprotein: 0-500 gram Proteinkällor Biff, lamm och gris: 0-28 gram Kyckling och andra fåglar: 0-58 gram Ägg: 0-25 gram Fisk: 0-100 gram Baljväxter: 0-100 gram Nötter: 0-75 gram Fettkällor Omättade oljor: 20-80 gram Mättade oljor: 0-11,8 gram Socker: 0-31 gram
  6 points
 32. Och jag vill lägga till en alldeles nyutkommen bok på samma tema: Sacred Cow, av Diana Rogers och Robb Wolf. Har inte läst så många sidor än, men deras upplägg verkar mycket seriöst. Den ger många argument för den som vill försvara nötkött som en del av kosten.
  6 points
 33. Här är några av de viktigaste förändringarna: Fokus ligger mer på helheten i kosten, det vill säga vilka matvanor som är hälsosamma, än på enstaka näringsämnen. Det betonas att typen av kolhydrater i maten och vilka livsmedel som bidrar med kolhydrater är viktigare än den totala mängden kolhydrater. Det betonas att typen av fett i maten är viktigare än den totala mängden fett. Utrymmet för enkelomättat fett, som finns i till exempel olivolja, rapsolja och nötter, har ökats något. På grund av det har rekommendationen för det totala fettintaget justerats till 25-40 procent av energiintaget (tidigare 25-35 procent), medan kolhydratintaget ändras till 45-60 procent av energiintaget (tidigare 50-60 procent). Det rekommenderade intaget av vitamin D har höjts för barn över två år, vuxna och personer över 75 år. Det rekommenderade intaget av selen har höjts för vuxna. Det mesta som framkommer är enligt min uppfattning blaha, blaha. Närheten till kapitalet på såväl läkemedelssidan som till producenterna av mat och deras leverantörer är uppenbar. Det förefaller som om omsorgen om människan och hennes kropp med precision utbytts mot ett konglomerat av påståenden avsedda att främst tillfredsställa sådan typ av försäljning som håller människor lagom sjuka till att bli bra kunder till företagen. Samverkan mellan olämplig mat och därav behovet av läkemedel är kristallklart. Så mycket alltså för nyckelhålsmärkning!
  6 points
 34. Man startar en tråd med ett namn man kommer ihåg och ställer alla frågor där, oavsett ämne. Många skriver också ner reflektioner. Den dyker upp som oläst i listan när något nytt skrivs i den så svar brukar man få ändå. Man kan förstås också gå in på sin profil och se vilka ämnen man startat också. Vi har personligare trådar (de drar iväg ibland, våra trådar gör lätt det...) här som heter saker som "Vardagsliv", "Effies erfarenheter", "Sockerfri månad" osv. Min egen heter "Att resa sig, borsta av knäna och ta nya tag" och visar mig tydligt mitt ekorrhjul av stress och stressätande.
  6 points
 35. Den röstar jag för. 🙋‍♀️
  6 points
 36. Välkommen till Forumet Kristin! Om din våg visar mellan 70-92 kilo beroende på dag? ... i så fall ska du köpa ny tycker jag!
  6 points
 37. Jag tänker att din utgångsvikt är ganska intressant?
  6 points
 38. Jag tror ibland att det är för mycket fokus på mejerier ... en del tål dem inte riktigt (laktos, mjölkproteiner) ... de ska förstås låta bli ... en del överäter mejerierna ... och då kanske det är bättre att låta bli helt Men har man inte de problemen borde det inte vara några bekymmer med grädde som har hög fetthalt i normal matlagning och/eller lite till kaffet. Men att äta massor av grädde för att få upp fett % är kanske inte helt lämpligt ...det skulle säkert kunna höja blodsocker och insulin onödigt mycket... inte för att jag rekommenderar det egentligen men tex en kaffe med ägg och klarifierat smör (brukar jag ta ganska ofta) är nog ett bättre alternativ för att höja fett %. Det bästa är givetvis om man kan få maten att vara naturligt fet.
  6 points
 39. Man kan absolut få problem med halsbränna och dylikt vid fasta, även om det långt ifrån drabbar alla. Vanligaste skälet till fasta är ju religiösa skäl(Jom kippur, Ramadan bla) och där är det känt att man kan få mindre trevligare biverkningar såsom äcklig andedräkt, bränningar och sura uppstötningar under fastan. Är nog bara de som förespråkar fasta av hälsoskäl som hävdar att vi alltid mår världsbäst av att inte äta. Har mest att göra med att magen är tom medan magsyra bildas p.g.a hunger och sug, i kombination med att magmunnen av oklara skäl inte sluter helt tätt. Sen misstänker jag att ju striktare keto/lchf man äter desto mindre besvär får man, dvs om kroppen är van att vara i djup ketos på fettdrift så tror jag inte att magsäck och magstrupe håller på och bråkar i lika hög utsträckning när det går på tomgång. Hursomhelst, jag skulle inte ta oxgalla på fastande mage. Testa att dricka ljummet örtte om du får halsbränna under fasta. Om det inte fungerar så ät något lätt som inte tar kroppen ur faste-tillståndet, t.ex bladspenat, gurka eller lite kokt broccoli, så får magsäck, magsyra och muskulaturen något att pyssla med. Man kan "lura" kroppen att den fortfarande är fastar om man enbart äter lite vattenbaserade grönsaker. @Zepp Stora majoriteten svenskar med refluxproblem eller magkatarr har ju inte H.pylori, utan det är "funktionellt" d.v.s svensk sjukvård vet inte vad det beror på och ordinerar patienten att käka Omeprazol resten av livet...suck. Att ha H.pylori är rätt ovanligt bland svenskar som inte är i pensionsåldern.
  6 points
 40. Hur lång tid tog det att gå ner 25 kilo för 10 år sedan? Vad har du ätit under de 10 åren, och hur mycket har de gått upp under de 10 åren. Kan det vara så att du har mer leverfett, än du hade för 10 år sedan? Varför valde du att sluta med LCHF för 10 år sedan? Vad förväntade du skulle hända? Har din åderförkalkning ökat?
  6 points
 41. Jag har inte heller märkt ngn skillnad på mitt psykiska mående efter min kostomläggning. Det jag däremot märkte av i början var att jag kände mig ner klartänkt och lite smartare. Har också lätt att bli lite depressiv och nedstämd vid årstidsväxlingar och emotionell stress.
  6 points
 42. Välkommen först o främst. Oså e jag oxå nyfiken på vilken coach.. dvs hen kanske vet mer om dig än vad du lämnar ut här? Iallafall så skulle jag oxå kunna coacha en massa folk med hjälp av tabeller.. speciellt om jag inget vet om dem eller mött dem! Man kan läsa sådana tabeller på internet, de är inga hemlisar. Hur som helst, minskar man kalorierna med 500 per dag så skall man teoretiskt gå ner ett halvt kilo per vecka i fettvikt.. om man i övrigt äter riktig mat med tillräckligt med protein samt grönsaker. Ett halvt kilo per vecka är snabbt.. oftast en bonus för extra kraftigt överviktiga/diabetiker typ 2 eller metabolt syndrom.. och det funkar iallafall i ett halvår, sen tar det längre tid, med resten! Det går alltid snabbare att banta, dvs reducera kalorierna ännumera, typ 1000 Kcal mindre per dag, vilket enligt tabell borde ge en viktminskning av ett kilo per vecka. Dvs det är jättelätt om man står ut. Frågan är bara vad som händer sen, lärde man sig något, åt man annorlunda, blev man mätt/ohungrig.. hur mådde man/fick man nya matvanor? Det om teorier/kalorier, de finns där även på LCHF! För det andra skall jag inte döma ut din coach, för det tredje så vet jag inget om din hälsa, det enda jag vet är att du önskar gå ner i vikt.. ponera att hen har rätt? Det är som du skriver.. 7000 Kcal i varje fettkilo, det tar tid, enda sättet att bli av med fettkilon är att förbränna dessa, dvs då får man inte tillföra mer, rätt lätt förstått? Nu blir det krånligt, man måste fortfarande äta sitt protein, cirka minimum 0,8-1,0 gram per kilo och vikt, vissa kraftigt överviktiga säger per sin normalvikt per längd. Oså är sällan minimum lika med optimalt, ligg hellre på 1,0-1,5 per kilo för din längd/din normala vikt för din längd.. kan bli lite mindre fett i värsta fall.. via munnen, om resten kommer från fettdepåerna. Dvs det är helt normalt att förbruka cirka 1800-2500 Kcal per dag och då skall man även räkna in de man går ner i vikt.. utifall man gör det
  6 points
 43. Hej Tulo! Du har kommit rätt. Här får du råd, som kan göra att du äter rätt typ av kalorier. Alla kalorier är nämligen inte lika det har ett antal forskare visat. Är du otålig, så kan du kombinera lågkolhydrat kost med intermittent(återkommande) fasta. Men här är råden gratis, och det är nästan 9000 medlemmar, så det finns mycket kunskap samlad. Så blir du otålig, så är det dig själv du skall ställa krav på, och här kan du får bra tips om hur du skall göra, för att komma över olika svårigheter. Men det är alltid du själv som måste göra det, och det kan vara lärorikt...
  6 points
 44. Ett litet tips för vatten. Jag har ett litet vattenförråd med 2 x 10 l och 4 x 5 l förvarat under trappen (lite mörkt och kallt) som jag roterar en gång i halvåret genom att använda vattnet när jag vattnar mina växter. Sen har jag 9 st 1,5 l petflaskor i frysen, dels för att hålla kylan så länge som möjligt både i frys och kyl och sedan som dricksvatten.
  6 points
 45. Egentligen ska man inte äta "bröd" och om man gör det ska man ju egentligen baka själv enligt till exempel recept av Birgitta H ovan... men om man bestämt sig för att äta lågkolhydrat "bröd" och inte har tid, ork eller lust att göra det själv så tycker jag att brödet på bilderna nedan är bland det bättre jag sett. Jag tycker att det smakar OK. Håller man konsumtionen till typ en skiva om dagen då och då så ryms det inom en relativt strikt LCHF-kost. Känner man att det är lätt att börja överäta ska man nog låta bli....
  6 points
 46. Inte det minsta, kan varieras i det oändliga. 😜
  6 points
 47. Liten uppdatering. Jag har hittat min vikt som jag trivs i 78 kg. Sen något minus kilo efter operationen när dom plockar bort lite hud Jag lyckades med något som jag inte trodde var möjligt för 2 år sedan, att springa en halvmara under 2 timmar i Måndags,allt har blivit så mycket lättare nu när man har tappat några extra kilon /Robert
  6 points
 48. Jag dricker oftast inte när jag äter. Och rådet att dricka när jag är törstig är inte för mig; jag kan lätt gå en dag utan att dricka om jag utgår från törsten. Jag låter väl bli dricka ett par timmar före och efter måltid, men är inte benhård på den regeln. Jag äter ju oftast två gånger per dag, så det är gott om tid för att dricka. Men jag behöver påminna mig om att ta ett glas vatten. Jag tänker aldrig på mängder, men försöker se till att urinen inte är för mörk. Och jag får i mig salt, om jag behöver.
  6 points
 49. Jag dricker också när jag är törstig. Ibland dricker jag några klunkar vatten till maten och ibland gör jag det inte. Ibland dricker jag en liten kopp grönt te eller örtte ca halvtimme efter maten också. Kan omöjligt säga att det gör varken från eller till vad gäller min mage/tarm. Tror nog det här med att "spä ut magsyran" främst blir ett problem för folk som bälgar i sig läsk, energidryck, mjölk, öl och saft mm till maten, eftersom det leder till att man överdricker för att det är gott och förhöjer måltiden. Man dricker inte för att släcka trösten enbart. Det blir sådana mängder, jämfört med om du har neutralt kranvatten i glaset. Sen finns folk som har extremt lite magsyra pga icke naturliga orsaker, som t.ex att de käkar protonpumpshämmare eller för att delar av magsäcken är bortkopplat pga GBP. Då ska man nog inte dricka alls till maten. Men är du inte i den kategorin, så tror jag knappast att magsyran tappar funktion för att du konsumerar måttlig mängd vätska i samband med måltid. Jag menar viss mat innehåller ju en hel del vätska också som t.ex soppa, gryta, såser.
  6 points
×
×
 • Skapa nytt...