Nils Engström

Medlem
 • Innehållsantal

  1 344
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  44

Allt postat av Nils Engström

 1. ”Hur vet du att du har rätt… om någonting?” Andreas ställer frågan på Kostdoktorn! Hur vet vi att stora kostnadskrävande studier bakom de centrala kostråden är korrekta? De flesta av oss har nog kommit fram till att en ensam seriös forskare, betraktar resultatet av ett experiment som faktum, antingen detta överensstämmer med en hypotes eller utgör motsatsen till en sådan. I en forskarens plikt ligger f.ö. att på alla sätt försöka motbevisa sin tes och om det inte går, möjligen se experimentet som klargörande. Om andra forskare konstaterar att en forskare rätt uppfattat faktum, genom att få samma resultat om de upprepar experimentet , kan man möjligen kalla resultatet som evidensbaserat. Men… inte alltid. Om resultatet uppkommit t.ex. genom studie som pekar på en korrelation mellan vissa parametrar, som kan sakna samband, vet vi att det inte alltid är liktydigt med ett faktiskt samband. Epidemiologiska studier kan ofta slå fel, genom att man ser korrelation, som om inblandade parametrar har verkligt samband med varandra. Tydliga exempel på detta kan man se vid studier på kost där t.ex. definitionen på lågkolhydratkost ligger långt över det som ingår i LCHF-kost. Beroende på vad beställaren bakom studien är ute efter, kan dess förutsättningar riggas så att resultatet blir det önskade. Georgia Ede ger tydligt exempel på samma fenomen genom att visa vilka intressenter som ligger bakom beställningen av EAT-Lancet studien: En självklarhet att de flesta av oss tar avstånd från resultatet av en sådan. Nina Teicholz ger ytterligare exempel i sin utmärkta dragning: https://www.dietdoctor.com/se/medlem/forelasningar/denver-teicholz med bakgrunden till kostråden, som även vi i Sverige lider av och som visar drastiskt negativa resultat för alla länder som tagit efter amerikanarna: som visar att kostråden i USA, som vi fortfarande tar efter i Sverige, är felvinklade. På vårt forum förefaller de flesta medlemmar uppnå sin övertygelse, inte bara genom att lita på lösryckta påståenden om vad som är bra eller ej, utan genom att följa de vetenskapsmän/kvinnor som genom djuplodande forskning med var sina pusselbitar kommer till resultat som tillsammans ger en bild av vilken kostinriktning som närmar sig den optimala. En fråga till dig som forummedlem: Med tanke på den skog av studier/undersökningar/löst framkastade påståenden etc. bl.a. från dietist/klimatmaffian (numera närmast identiska), uppfattar vi tydligt strävandena som går ut på att successivt strypa användningen av animaliska födoämnen till förmån för ensidig användning av vegetabilier. Övermängden av den senare typen information är mycket stor. Hur gör ni för att komma fram till er sanning? Var lägger ni tyngdpunkten? Hur stor andel av era kunskaper/slutsatser kommer från textstudier, hur stor del genom videodialoger t.ex. via kostdoktorn eller genom videor från kongresser med kostfrågor som huvudtema? Hur mycket genom att följa vad som händer på Kostdoktorns sajt i övrigt eller dess forum?
 2. Det behöver bara sägas: Georgia Ede! Lyssna av hennes kunniga och humoristiska dragning av EAT-Lancets livsfarliga kostrekommendationer. Ni som ännu inte har tagit er tid (särskilt nyanlända forumister) gör det (jag vet att någon i en tråd var negativ till Ede men för att förstå, måste man faktiskt veta vad som ligger bakom hennes kunniga sätt att förklara fenomenet): https://www.dietdoctor.com/se/medlem/forelasningar/denver-ede Det lönar sig, kan jag försäkra. Det fantastiska ligger i att en kunnig föredragshållare som Ede, skall behöva förklara att Lancet, ett medium tidigare ansett som framstående, helt låter sig köpas av stora grupper resursstarka företag till att propagera för totalt felaktiga kostråd. Råd som enbart späder på den generellt dåliga metabola hälsan hos människor i allmänhet, som tillkommit under senare decennier under fettskräckens tid.
 3. För att återkomma till kolesterolets viktiga funktion och de missuppfattningar som fortfarande förekommer i forskarvärlden t.ex. bland vissa hjärt/kärlspecialister måste vi helt enkelt vrida de senares felaktiga diskussion i trådstarten rätt. I varje fall för oss över 60 års ålder står fullt klart att en låg nivå av kolesterol ger ett kortare liv. Finns en bättre väg att rätta till missuppfattningarna än att ta till de stora kanonerna på området. Eftersom några av dessa råkar befinnar sig på svenskt territorium kan vara lämpligt med ett direkt citat ur Läkartidningen. 2016;113:D6L7 med Uffe Ravnskov och medförfattare: »Kolesterolhypotesen måste vara fel« Vår nyligen publicerade studie i BMJ Open visar att äldre med högt LDL-kolesterol lever längst. Att förebygga hjärt–kärlsjukdom genom att sänka blodets halt av en molekyl som är förenat med ett långt liv bör upphöra. Uffe Ravnskov, docent, Lund Björn Hammarskjöld, assisterande professor, Strömstad Akademi Ralf Sundberg, docent, Slottsstadens läkargrupp, Malmö Tore Scherstén, professor em, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien 1985 mottog Joseph Goldstein och Michael Brown Nobelpriset för att de hade upptäckt att cellerna har receptorer som tar upp LDL-kolesterol från blodet och att dessa receptorer var mindre effektiva hos människor med ärftligt högt kolesterol. De drog därför slutsatsen att det är det höga LDL-kolesterolet som orsakar åderförkalkning och hjärtinfarkt, och de har inte ändrat åsikt. Med stöd av en studie som vi nyligen publicerat i BMJ Open tillsammans med 13 internationella kolleger vill vi påstå att kolesterolhypotesen måste vara fel. Vi sökte efter alla studier där man analyserat både HDL- och LDL-kolesterol hos äldre människor (≥ 60 år) och sedan följt dem under några år. Vi fann 19 dylika studier, som omfattade 30 kohorter med drygt 68 000 individer. Hjärt–kärldödligheten hade analyserats i nio kohorter. I två av dessa var den högst bland deltagarna med det lägsta LDL-kolesterolet. Sambandet var statistiskt signifikant (P = 0,001 respektive P = 0,03). Hos de övriga sju fanns det inget samband. Den totala dödligheten hade analyserats i 28 kohorter. I 16 kohorter, som representerade 92 procent av det totala antalet deltagare i de studier vi funnit, var den högst bland deltagarna med de lägsta LDL-värdena och lägst bland deltagarna med de högsta, också detta med statistisk säkerhet. Hos de övriga tolv fanns det inget samband. Det är redan känt att associationen mellan högt totalkolesterol och dödlighet avtar med åldern. Eftersom totalkolesterol omfattar både HDL- och LDL-kolesterol och ett högt HDL-kolesterol är förenat med en mindre risk för kardiovaskulär sjukdom, har förklaringen varit att det är detta som ökar med åldern och inte LDL-kolesterolet. Detta stämmer inte. Dödligheten var lägst bland deltagarna med de högsta LDL-värdena även i de studier där man korrigerat för HDL . Vår studie har kommenterats och kritiserats i talrika tidningar över hela världen av olika experter, bland annat i The Times och The Telegraph. Huvudargumentet har varit att de som haft högt kolesterol redan har dött. Detta kan omöjligt vara förklaringen. Till exempel har 95 procent av dem som dör av en hjärt–kärlsjukdom i Sverige passerat 60 års ålder, enligt Socialstyrelsens statistikdatabaser. Våra resultat visar att Goldstein och Brown måste ha fel. Att förebygga hjärt–kärlsjukdom genom att sänka blodets halt av en molekyl som är förenat med ett långt liv bör därför upphöra, enligt vår uppfattning. _______________________________ Den som läst någon bok av Uffe Ravnskov och/eller följt hans redovisningar i andra sammanhang då kolesterol behandlas, kan knappast missuppfatta hans och medförfattarnas debattinlägg i läkartidningen. Särskilt den som är på väg mot 60-årsåldern (som insett att statiner definitivt inte skall användas som kolesterolsänkande preparat) vill kanske ytterligare följa vissa av referenserna som närmare förklarar uttalandena ovan. Gå då in på följande sajt och klicka på alla [nn]: https://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/07/Kolesterolhypotesen-maste-vara-fel/ P.S. Vilken lärdom kan vi dra av det faktum att två nobelpristagare drog slutsatsen: "att det är det höga LDL-kolesterolet som orsakar åderförkalkning och hjärtinfarkt, och de har inte ändrat åsikt" och att studie efter studie visat sänkt kolesterolhalt ge kortare livslängd. Jo att olika vetenskapsmän inte alltid följer upp vad andra discipliners representanter kommit fram till. T.o.m. den genetiskt sällsynta sjukdomen hyperkolesterolemi, som drabbar mellan 3-4 promille av en befolkning, ger enligt vissa iakttagare inte heller förbättring vad gäller livslängden t.ex. vid användning av statiner för att minska leverns produktion av kolesterol.
 4. Men det måste vara fel, tydlig vetenskaplig forskning har visat, varför jorden är platt! https://www.michaelsmithnews.com/2017/04/muslim-phd-candidate-has-flat-earth-thesis-accepted-spent-5-years-with-supervisors-working-on-it-.html Rulla ner ett snäpp för konstaterandet på högsta ort. Snäppet därefter ger de uppenbara bevisen. Man måste hålla sig vetenskapligt uppdaterad!
 5. Inte fel - dessa siffror är korrekta och ger anledning just till eftertanke runt proportionaliteten. Ingen förnekar att temperaturen efter en istid successivt ökar och att denna temperaturökning frigör alltmer koldioxid. Frågan är, om den lilla ökningen 0,01 % koldioxid i atmosfären kan sägas vara orsaken till den ökande medeltemperaturen eller den senare till att mer koldioxid frigörs från havet. Detta är något som intresserat mig sedan 1950-talet, då jag bl.a. i radio diskuterade med dåtida experter. Jag vill minnas att temperaturtoppen under 1940-talet ansågs kunna skyllas på andra världskriget och inte sågs lika allvarligt på som temperaturstegringarna på 1950-talet (eftersom kriget ju var över). Då som nu sades katastrof inträffa inom något tiotals år. När temperaturerna efter 1960 började sjunka kom den tidens katastrofperspektiv att vara över den gången. Tills nu har liknande katastrofscenarier påpekats komma decennium efter decennium utan att någon katastrof inträffat, såvida man inte anser de minst tre gånger så stora jordbruksskördarna nu mot 1960-talets produktivitet vara av negativt slag.
 6. Naturligtvis men något sådant har jag aldrig heller påstått, bara att vetenskapliga belägg (experimentella eller via verkliga mätningar) saknas. Redan den stora svärmen av prognosdata visar så stora avvikelser från varandra och dessutom helt avvikande från verkliga mätningar, att någon tilltro till prognosdata (relationen koldioxid/temperatur) inte finns. Det är alltså inte fråga om att förneka förekommande små ändringar i temperaturen bara att de rimligtvis inte kan relateras till den lilla variationen av koldioxidhalt i atmosfären. P.S. Varför är klimatfrågan intressant även för oss i forumet med intresse för LCHF? Det viktigaste skälet för flertalet av oss ligger väl i att kunna tillfredsställa den delen av kosten som kräver fortsatt animalieproduktion. Lägger man samman den positiva information som Allan Savory presenterat runt återinförandet av stora djurstammar t.ex. får (räddningen), som återför jordarna grogrunden för bördighet och minskar risken för öknarnas tillväxt, känns det hoppfullt. Den ökade mängden koldioxid bidrar också till detta. Nuvarande andel utgör i själva verket en räddning för jordens produktion av livsmedel. Man har kommit fram till att döden för all växtlighet ligger vid en koncentration på ca. 0,01%. Nuvarande koldioxidkoncentration i atmosfären (0,04%) har sedan 1960-talet bl.a. bidragit till minst tre gångers ökning av jordbruksproduktionen. Så visst borde vi värna om livets gas inte motsatsen.
 7. Att små mängder inte gör något, kan man aldrig påstå men att påpeka orimligheten i att hävda de ytterst små ändringar som skett under nära 200 år ha den betydelse som vissa alarmister tillmäter koldioxiden, är en annan sak. Det gäller alltså dels de små mängderna under den långa tiden, dels att dessa förändringar skulle kunna appliceras på något tiotals år i slutet av den långa perioden. Speciellt när man vet att 70 % av kvarhållningen av värme beror på luftfuktigheten vartill kommer den stora modererande betydelsen som reflexionen av solljus via molnen har. Vi befinner oss i slutet av en istid - det är bara att konstatera och acceptera att det innebär varmare klimat med eller utan koldioxidens variation fram till inledningen av nästa istid. P.S. F.ö. saknas belägg via vetenskapligt utförda experiment med aktuella andelar koldioxid i atmosfären och de små förändringar som antagandena kunde grundas på. Om jag hade haft ett centralt administrativt ansvar för klimatfrågan i FN, hade mitt första krav varit att få ett experimentellt svar på frågan, om så små förändringar relativt atmosfären i övrigt verkligen kunde ge påstådda effekter som datorprognoserna felaktigt anger, jämfört med verkliga mätningar. Säkert har man utfört experiment men inga resultat av sådana har presenterats (skälet är uppenbart). Istället konstruerar man domedagsalgoritmer som via datorprogram ger prognoser, som: i oerhört hög grad överdrivit utvecklingen jämfört med verkligt uppmätta data. För nedre delen av kurvorna (1975 - 1995) har datormodellerna ständigt justerats för att överensstämma med verkligheten. Efter år 1995 har allt gått överstyr. Observera att den röda kurvan representerar ett medeltal av ett stort antal kurvor via olika datormodeller - alla allvarligt felvisande, utom en rysk kurva, som hamnat någorlunda nära de verkliga mätningarna. Kika gärna på referenserna som jala hade vänligheten att lägga in i tråden. De talar sitt klara språk om vart vinden slutligen kommer att blåsa. Sannolikt när större delen av de s.k. "97 procenten" forskare och alarmister gått i pension - de som fortfarande sägs stödja falska data från de felaktiga algoritmerna och datorprognoserna.
 8. Detta vet klimat/alarmismmaffian, därför är inte intressant för den att ange data om ökningar i storleksordning 0,01 %, eftersom de flesta har en viss känsla för innebörden av förhållanden som anges på det sättet. Bättre då att väcka rädsla genom att ange en 30-procentig ökning från 300 till 400 PPM och så mycket som möjligt undertrycka fakta (att det rör sig om en nära 200 år lång utveckling). Man undertrycker också att i utförda mätningar, höjningarna av koldioxidhalten kommer efter att uppvärmningen ökat. De innebär att havsvattnets förmåga att hålla kvar koldioxiden minskar och därför ångar av sig. Som vi ofta tagit upp på forumet - korrelation mellan två parametrar säger ofta ingenting eller i det aktuella fallet motsatsen till vad alarmisterna vill framhärda (att ökningen av jordens temperatur skulle ske genom koldioxidens ökning).
 9. Vad det är fråga om är inte nonchalans, utan ren logik och känslan för proportionalitet. Resonemanget om proportionalitet kan lämpligen överföras till fördelningen av födoämnen i LCHF-kosten. Om i normalfördelningen (75 % fett, 15 % protein och 10 % kolhydrater) andelen kolhydrater ökas med 30 %, kommer fördelningen att ändras till 73 % fett, 14,6% protein och 12,6 % kolhydrater. Flertalet bedömare inser att effekter av den ökade andelen kolhydrater på 2,6 % knappast kommer kunna påvisas ha mätbara effekter på metabolismen. Än mindre skulle 0,26 % förändring kunna kunna ändra metabolismen. Vid jämförelse med storleksordningen ändringar i andelen kodioxid i atmosfären skulle exemplet med LCHF-kosten motsvara 0,026 % ändring av andelen kolhydrater i maten - en försumbar inverkan. Om man samtidigt tar hänsyn till att i kostsammanhanget det rörde sig om en redan stor andel kolhydrater (10 %) medan det i atmosfären rört sig om en ändring i koldioxidhalten från år 1750 (0,03%) till nuvarande andel (0,04 %) dvs. i absolutprocent räknat 0,01 % inses lätt att dessa förändringar knappast kan förklara temperaturförändringarna under något tiotals år i slutet av de nära 200 årens utveckling. Särskilt om man tar hänsyn till att luftfuktigheten står för 70 % av värmemagasineringen och dessutom molnens reflekterande förmåga har stor betydelse. Dessutom har andelen glaciärer som reflekterar solljus minskat. Räknar man in storstädernas värmemagasinerande effekter, kan man naturligtvis tala om den mänskliga påverkan men inte i form av koldioxidens marginella effekt.
 10. Majoriteten veganinspirerade sajter på Internet, fördömer som bekant allt kött/fettätande med hänvisning dels till oviljan att döda djur, dels till att de levande djuren skulle försämra atmosfären och därmed klimatet (läs=temperaturökningen). Man menar att faran med reduktionen av vissa kolhydrater (som LCHF:arna talar om), som ger ökad mängd glykos under matsmältningen, vara överdriven. Om varje LCHF:are skulle utgå från den fettskräck, som fortfarande belastar dagens kostrådgivning och att lipidprofilen, vid LCHF-kosten, ligger utanför rekommendationerna från FDA resp. följajohn-socialstyrelsen, borde vi alla växla över till veganism! Frågan är varför vi framhärdar i vårt kostval? Främst ser jag förklaringen i att LCHF:aren: har en djupare vilja än flertalet människor att skaffa genuin kunskap genom att fördjupa sig i moderna högkvalitetsstudier på kostområdet visar tillräcklig energi till följa avancerat studiematerial i skriftlig form tar sig tid till att följa långa videoavsnitt från kongresser etc., där välrenommerade forskare redovisar sina resultat, kunskap som LCHF:aren gärna delar med sig av intresserar sig för forskning runt våra förfäder, som för tiotusentals år tillbaka var jägare och genom sin förbrukning av fett, kunde skapa den större hjärna som gör att vi nu kan kommunicera på Internet med varandra inser att ketonerna, genom effektivare förbränning i hjärnan, ger klarare tänkande och minskar riskerna för en rad kultursjukdomar, som sockret ligger bakom tar till sig lärdomar från forskare typ Allan Savory, som har en diametralt annorlunda syn jämfört med veganrörelsens representanter, på hur naturen kan räddas. Genom att låta djuren i form av stora hjordar ge öknarna liv, räddas tillgången på föda är tveksam till koncensusbegreppet t.ex. som ligger bakom påståendet att 97 % av alla forskare är överens om att den ökade koldioxidmängden i vår atmosfär ligger bakom den ökade medeltemperaturen på jorden låter sig i sammanhanget inte luras av klimatalarmisternas sätt att istället för att ställa koldioxidens procentuella siffra i relation till hela atmosfären, föredrar att relatera siffrorna till ändringen av den absoluta mängden koldioxid. I verkligheten har ökningen koldioxid i atmosfären från år 1750 (0,03 %) tills nu (0,04 %), alltså varit ca. 0,01 %. Klimatalarmisterna föredrar istället att ange alla data i PPM. Från år 1750 (300 PPM) har tills nu ökat till 400 PPM dvs. med dryga 30%, vilket i folkörat låter mycket. Likväl har andelen koldioxid i atmosfären sedan 1750 endast ökat med 0,01% (= 100 PPM ökning, vilket låter mycket mer än 0,01 %). utan djupgående kunskaper inom den mängd ämnesområden som krävs inom klimatforskningen, inser man ändå att 0,01% ändring av andelen koldioxid i atmosfären sedan 1750 rimligen inte skulle kunna förklara uppmätta ändringar under något tiotal år under senare tid. I annan tråd har jag jämfört ovannämnda pedagogiska bedrägeri med läkemedelsföretagens sätt att i reklamen för ett läkemedel inte ange den verkliga procentuella riskminskningen, utan använda den relativa riskminskningen. T.ex. riskminskningen från 2% till 1% anges som 50 % relativ riskminskning. Vem köper medicin som bara minskar risken med 1 %??? Min uppfattning, bl.a. genom att med nöje ha följt diskussionerna på detta forum, är att LCHF-entusiaster inte tillämpar denna kost, som ett utslag av religiös övertygelse, utan efter moget övervägande och efter att ha skaffat sig djupa kunskaper via de skickliga forskare som bl.a. kostdoktorn tillkallat.
 11. Lancet har direkt fel - det beror på veganpropagandan, en ensidig religion, som lever i inbillningens värld, som går ut på att vegetarisk födoämnesproduktion skulle vara räddningen för jordens behov av mat. I verkligheten är min övertygelse att Allan Savory har helt rätt, när han tvärtom med emfas påstår att den enda räddningen ligger i att skapa stora djurhjordar t.ex. får med alla de fördelar som följer av djuruppfödningen. Tidigare torra områden börjar grönska, hålla kvar fuktigheten i marken och möjliggöra att djurbesättningarna tilltar. Markytor som annars visat sig olämpliga att odla på, bl.a. beroende på jorden bristande kvalitet börjar grönska genom djuren. Savory visar hur stora ytor i form av öknar som är omöjliga att bruka som jordbruksmark. Räddningen ligger i att skapa förutsättningar för djuren. Den som tidigare inte följt Allan Savory, rekommenderar jag alla att reparera - en fantastisk man med mycket stor kunnighet på området:
 12. Man förundrar sig över att dagens hjärtspecialister fortfarande utgår från samma rörmokarperspektiv som på 1950-talet och några decennier därefter - dvs. betraktar kolesterolet, av någon ondsint orsak, plugga igen blodkärlen! Kolesterolet som ingår som väsentlig andel i hjärna och kroppens celler i övrigt och dessutom fungerar som ett ypperligt reparationsmedel - fundamentalt för den friska kroppen. När man i den senare rapporten öppet påstår att andelen kolesterol i LDL-proteinet i princip kan reduceras hur långt som helst, måste man med kraft reagera. Har hjärtmaffian inte hängt med på de rader av studier som tydligt säger motsatsen - att de lägre nivåerna ökar risken för för tidig död. Min egen erfarenhet applicerad på tidigare refererad studie kan bara inte motsägas: Med Simvastatin låg jag på dubbelt så hög risknivå, som utan medicinering (efter övergången till LCHF). Har hjärtmaffian tänkt sig att ytterligare sänkning av LDL skulle vända risknivån i motsatt riktning, jämfört med den rad entydiga studier som talar för att ovan refererade riskbild representerar verkligheten. Vad man enligt min uppfattning missuppfattat är problemet med de oxidativa processerna - oxiderat kolesterol utgör naturligtvis en negativ faktor. Där kommer bl.a. HDL in i bilden som styrande för bortforslingen av oxiderade produkter resp. antioxidanterna till att hindra oxidativ processer. I båda avseendena har LCHF en viktig förbättrande funktion. P.S. Man kan knappast uppfatta annat än att utgångspunkten för rekommendationen om "optimala" nivåer (LDL etc.) har sitt ursprung i läkemedelsföretagens önskan att fritt kunna fortsätta den ekonomiska framgången med statinpreparaten. Principen tycks vara att om man ljuger tillräckligt mycket så blir det "sant".
 13. Det verkligen kritiska inom forskarvärlden - vi har sett tendenserna gång på gång - är att seriös forskning inom ett område inte tas hänsyn till inom ett annat. Nutritionen är ett sådant område. Flertalet läkare och forskare inom andra medicinska fält, genom sin inriktning på medicinen till att råda bot på allt, tar sig sannolikt inte tid till att följa upp kostens betydelse som ett sätt att undvika medicin. Man kan möjligen förstå läkarens dilemma. Genom vad jag sett i min omgivning, har jag tydliga belägg för att vissa läkare motarbetar det som vore bra för patienten t.ex. inom onkologin, som via felaktiga kostråd gör allt för att cancercellerna skall trivas - fram till det ögonblick som metastaserna får sin giftbehandling. Den omständigheten att övriga kroppsceller då samtidigt tar skada, speciellt immunförsvaret, som istället borde stärkas, förstår patienten själv när metabolismen fallerar. Magen vägrar mattillförsel och upptagningen av födoämnen växlas över till dropp, som under svåra smärtor, trots stora doser morfin, övergår i ett långdraget lidande tills döden avslutar skeendet. Resultatet av flertalet cancerfall - patienten dör just i cancer oftast inom en femårsperiod!
 14. kan vi nog inte räkna in läkarskrået, vars medlemmar vanligtvis saknar det mesta av utbildning på området. Vad gäller rotfrukter (om vi nu skall dra in semantiken i frågan), talar engelsmännen om rotvegetabilier (root vegetables) - alltså som huvudrubrik klassar de in potatis i samma livsmedelsgrupp. Med största säkerhet har hjärt/kärl-specialisterna själva inte skapat rådlistan. Vi ser de välkända dragen bakom fettskräcken fortfarande ligga som en kvävande filt över alla resonemang. Det skall bli intressant att se reaktionerna från våra stora kanoner på lågkolhydratområdet!
 15. Hjärtspecialisterna lunchar inte tillsammans med onkologerna - kanske t.o.m. föraktar varandras skrån!
 16. Visar tydligt att större delen av den högkvalitetsforskning som finns sedan två decennier tillbaka inte finns med i hjärtläkarnas rörmokartänkande. Typisk t.ex. att hävda som lämpligt att utöver tidigare rekommendationer, ytterligare sänka kolesterolnivåerna i blodet. Mer statiner... mer statiner... mer inkomster...!
 17. 1. Tanken bakom detta är kanske vällovlig. För egen del, när jag övergått till LCHF och satt ut diabetesmedicin och statiner, höjdes bl.a. mitt HDL långt över tidigare nivåer. De tabellerade detaljerna i kosten som återupplivats lär inte överensstämma med lågkolhydratkosten, utan representerar ett eko från tidigare felaktig forskning. 2.Tanken på är att värna om annat än läkemedelsföretagens önskemål om att hålla kvar sin kundkrets kan vi glömma.
 18. På ren svenska är det alltså detta som man kommit fram till. Kan det ha varit Big Pharma som haft ett finger med i spelet???? Förefaller som om senare decenniers forskning på området inte trängt igenom eller att positiv omprövning av äldre studier skett - i vems intresse? Mig förefaller åter som om vi har att göra med övertrassering av data från epidemiologiska studier, i vilka man tolkar korrelationsdata i stil med vad man gjorde på 1950-talet. Med den mängd parametrar som vi här rör oss med, förefaller omöjligt med den noggranna uppspaltning av lämpliga och mindre lämpliga födoämnen som framkommer ovan. Lika omöjligt som i nedanstående korrelation. I fallet ovan kunde möjligen korrelationen varit korrekt om antalet drunkningsolyckor varit mycket stort och därför reducerat antalet potentiella äktenskapspartner till att sänka frekvensen bröllop eller lusten att gifta sig genom att så många dränker sig - kanske för att seglare är så populära men riskabla att gifta sig med 😇. När det gäller matvanor finns ett viktigt påpekande nämligen att flertalet studier sker via frågeformulär (enda ekonomiskt överkomliga vägen) och att huvuddelen utgår ifrån normalkost som varieras med olika förhållanden mellan kolhydrater och animalier och att i dessa blandningar funnits inslag av olika typer av livsmedel (tillbehör). Om man kunnat göra noggranna jämförande tester av utfallet mellan rena lågkolhydrakostare och högkolhydratkostare (dyra studier med många deltagare) kunde man få bra data. I Danmark har sådana med gott resultat gjorts och Sarah Hallberg har noggrant kunnat visa fördelarna med lågkolhydratkosten. I medicinska sammanhang får man alltmer känslan att liknande "följa John"-principer gäller som med alarmisterna i klimatfrågan (som anser sannolikt att de senaste decenniernas temperaturhöjningar skulle ha samband med den ytterst lilla höjning av koldioxidhalten i atmosfären (0,01 %) som skett sedan år1750 ! Man följer en bekväm linje som inte alltför mycket bör avvika från de gamla "säkra" åsikterna. Det samma gäller kolesterolfrågan. Trots de senaste två decenniernas kvalitetsstudier som visat att Keys teorier varit felaktiga - håller man fast vid att statinerna bör tas till för att ytterligare sänka kolesterolnivåerna. Man bryr sig inte ett dugg om de klara belägg som finns för att människor med högsta kolesterolnivåer lever längst och håller sig friskast. Nedanstående studier talar sitt tydliga språk: De mörkblå ringarna anger de nivåer som jag hade innan jag drastiskt avbröt medicineringen med statiner. De gröna ringarna anger nivåerna en kort tid senare, då jag också genom LCHF-kosten kunde konstatera att mitt blodtryck normaliserats utan blodtrycksmedicin och utan diabetesmedicin. Nedan ser man dessutom 80-åringar (ligger inom mitt intresseområde eftersom jag närmar mig 90) leva längre med höga kolesterolnivåer. Detta är handfasta studier, som är svåra att motsäga. Sammanfattningsvis känns det som om viljan att hålla människor så friska som möjligt saknas i utbyte mot nivåer som mer tillfredsställer läkemedelsföretagens intresse i att hålla sina kunder lagom sjuka, så att den hittills mest lönsamma medicinen (statiner) fortfarande skall kunna säljas. Dess biverkningar struntar man i genom att påstå dessa vara försumbara. Liksom Lars Bern kan jag klart påstå att biverkningarna genom dessa preparat inte är försumbara. Medan han fortfarande har sviter efter statinerna, kan jag i varje fall hittills klart notera att biverkningarna försvunnit.
 19. I radions P1 hörde jag som hastigast vid 12-tiden idag (2109-09-06) Lars Wallentin, kardiologiprofessor i Uppsala, just hemkommen från konferensen i Paris - världens största hjärtkongress med mer än 30 000 deltagare. Ett av Wallentins huvudbudskap var att man obegränsat kunde reducera blodets andel av proteinkapslar innehållande kolesterol och triglycerider med t.ex. statiner. Han talade också om andra mediciner som ytterligare kunde bidra till detta men till högre kostnad än med statiner!!! I samband med kongressen presenterades de nya råden som berör minskad risk för hjärtinfarkt, sammanfattade i Eurpean Heart Journal (31 augusti 2019): https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehz455/5556353 Bl.a. poängteras där den positiva inverkan av fysisk träning, vilket är naturligt för oss på forumet men som förvånade nog kom som en överraskning för deltagarna. Ser man på kostråden som ingått i presenterade studier återfinns det gamla vanliga om kolesteroler: Vad anser forumets medlemmar om saken?
 20. Frågan är varifrån du fått informationen, om att dricka så mycket vatten skulle vara hälsosamt??? Om du skulle väga 150 kg, träna mycket och vid varmt väder (>30 grader) kunde man möjligen förstå. I normalfallet (utan alltför stor fysisk påfrestning), om du har normal kroppsvikt, kunde det sannolikt räcka med 1/4 del av vattenvolymen du talar om eller mindre än en liter om dagen. De rekommendationer som florerar runt vatten på hälsosajter på Internet saknar vetenskaplig grund. Ungdomar som har med sig vattenflaskor, som de sörplar ur ute i vimlet, oftast unga flickor, har blivit allvarligt vilseledda. Självklart är du dödstrött genom att du aktivt spolar bort så stor andel av de nyttomineraler du får i dig genom mat och tillskott. Genom allt vatten du dricker (kranvatten förmodar jag) har du kommit att lida av brist på en lång rad mineraler. Gör som dr Berg i videon härunder, drick enbart när du känner törst (eller bara fukta munnen). Observera att kranvatten normalt innehåller mycket lite mineraler. Vad gäller natrium/kaliumbalansen är en av lösningarna att förse dig med salt, beroende på kroppsvikt (en halv tesked havssalt om dagen eller mer, ev med tillskott i form av kaliumsalt i tablett. Så gör många specialister/forskare på lågkolhydratkost (har med sig på resor). Jag misstänker att lösningen för dig dessutom ligger i att snabbt skaffa dig extra tillskott i form av mineraler (inte med vitaminer i samma tablett) - full fart till hälsokostaffären. Köp gärna också K2-vitamin, så att kroppen kan veta var den skall lagra bl.a. kalcium. Just nu lever du farligt. Tänk på att hjärtstopp för unga blir allt vanligare och att hjärtat behöver såväl kalcium (inte som tillskott) och magnesium för att fungera. P.S. Din drift att dricka mycket kan vara att du spolat så rent på dina elektrolyter att kroppen reagerar med törst - våra förfäders vatten hade en hög halt på mineraler, kanske törsten är en nedärvd drift till att bl.a. tillfredsställa mineralbehovet. När du dricker stor mängd kranvatten blir effekten den motsatta - att du bara förlorar mer mineraler - en djävulscirkel är initierad (moment 22). Lyssna av dr. Berg - han har bra synpunkter i sammanhanget: https://www.drberg.com/blog/the-drink-8-glasses-of-water-per-day-lie Utgår man från dr. Bergs åsikter att överdrivet drickande (kranvatten) ger uttorkning av kroppen (genom förlusten av elektrolyter), kommer kroppen att känna allt större törst, ju mer man dricker. Till en början får du i nuläget lura kroppen, genom att bara fukta munnen. Om du tillför de viktiga elektrolyterna som kroppens celler kräver för att bli nöjda, kommer törsten automatiskt att minska om du samtidigt drastiskt drar ner på volymen vatten du dricker. "vatten är ett farligt gift som omger Visby stift!"
 21. iAnna fattade galoppen direkt. Hon vet att Lustig kan sitt socker, i sin helhet ett, på femtio-sextio års sikt, långsamt verkande gift (i vanligt socker är ca hälften fruktos). Det visar sig att den senare andelen har värsta giftverkan. Fruktosen ger i för stora mängder (mer än 25 gram per dag) farlig verkan, som har samma effekt som alkohol och är utan minsta positiv funktion för kroppen. I de större mängderna uppstår fettlever och till en del fett runt inälvorna i buken. Fruktos är en av de stora bovarna bakom det metabola syndromet, märkligt nog bakom diabetes 2 och ökar väsentligt risken för levercancer. De senare mycket allvarliga problemen negligeras t.ex. av professor Mai-Lis Hellenius som ihärdigt i decennier hävdat minst ett halvt kilo frukt och grönsaker om dagen vara nödvändigt för en människa till att hålla sig frisk. Detta motsägs bl.a. via en av de största studierna på området - PURE-studien - som tydligt talade för motsatsen, dvs. att animalieätarna levde friskare och längre. Hellenius har i början på året meddelat att hon går i pension men jag ser ingenting som tyder på att hon skulle vilja göra avbön i stil med Tim Noakes. Om man ser till all fruktos som ingår i juicer och sportdrycker borde hon inse vilka risker för människor hennes råd motsvarar. Tittar man på andra rekommendationer i tillägg, t.ex. bageriförbundets rekommendation på 70-talet: "Socialstyrelsen önskar att svenska folket äter sex till åtta skivor bröd om dagen" ger bara denna i storleksordning 150 gram socker om dagen, varav 75 gram fruktos (tre gånger mer än levern klarar). Om man lägger till Hellenius kostråd och mängden sötade drycker som tillkommer för många - är det då så märkligt med den ökande andelen människor som drabbats av det metabola syndromet, fått diabetes 2, blivit feta, fått Parkinsons sjukdom, Alzheimer, cancer, högt blodtryck och hjärt/kärlsjukdomar???? Är det konstigt att amerikanerna nu börjar uppleva att äldre människor nu ses överleva den yngre generationen, som blir allt fetare och därmed sjukare till att dö i förtid??? När kommer de skamlösa kostråden att upphöra från vissa tongivande men tydligen obildbara professorer som vi har även i vårt land. Forskare som aningslöst eller medvetet låtit sig snöas in på falska premisser, som bygger på den gamla fettskräcken från 1950-talet. Obildbarheten (läs=oförmågan/oviljan att följa decennier av kvalitativt sett högst modern forskning), kan den vara skenbar p.g.a. knytningar till medicinföretagen???? Den massiva kritiken som med rätta riktats mot etablissemanget och dess felaktiga kostråd kan ibland, när allt gått för långt, t.o.m. resultera i mordhot. Mai-Lis Hellenius som ett av objekten, säger sig ha blivit mordhotad, vilket refereras av den sansade vetenskapsmannen Lars Bern - en av mina absoluta favoriter på Internet, oavsett hans påpekanden runt sin egen grundutbildning som icke-medicinsk. https://anthropocene.live/2016/04/09/mordhot/ https://anthropocene.live/2017/01/24/varning-for-professor-mai-lis-hellenius-livsstilsrad/ Vad som nu börjar komma fram, är att alltfler tongivande personer, till skillnad från etablerade forskare runt guldkalven, vågar ta bladet från munnen och öppet redovisa de verkliga forskningsresultaten på kostområdet. P.S. Än så länge utgör redan "etablerade" dissidenter huvuddelen av dem som vågar yttra sig kritiskt mot etablissemanget - i annat fall blir de snabbt utfrysta från medierna till att bli dissidenter. Än så länge inväntar vi utvecklingen, när det normala för forskare inom viktiga områden, som klimat och hälsovård, med annan uppfattning än den vedertagna får komma till tals i den vetenskapliga debatten. Den briljante debattören Lars Bern hör till de mest framträdande i vårt land. Närhelst han yttrar sig, gör han ett enormt intryck. Om fler av hans typ med liknande energi fanns med i debatten, skulle den rätta utvecklingen snabbare kunna förverkligas.
 22. 1. Sannolikt en vegansk myt. Om man kikar på nätet hittar man alla former av vegansk falsk propaganda (dvs. utan vetenskaplig grund). Vid ett snabbt lappkast kan man t.ex. lätt hitta exempel som: Carbohydrates Are Bad for Diabetes MYTH. Carbs are the foundation of a healthy diet whether you have diabetes or not. (klart att en vegansk dietist passar på tillfället att påpeka socker vara det viktigaste drivmedlet för kroppens energiutveckling) Protein Is Better Than Carbohydrates for Diabetes MYTH. Because carbs affect blood sugar levels so quickly, you may be tempted to eat less of them and substitute more protein. But take care to choose your protein carefully. If it comes with too much saturated fat, that’s risky for your heart’s health. Talk to your dietitian or doctor about how much protein is right for you. You Need to Eat Special Diabetic Meals MYTH. The foods that are good for people with diabetes are also healthy choices for the rest of your family. (naturligtvis riktigt men det är inte så som folk brukar tolka det sagda, utan uppfattar det som de helst vill, nämligen som att konventionell mathållning skulle vara lika bra för diabetiker som för andra.) With diabetes, you do need to keep a closer watch on things like calories and the amounts and types of carbohydrates, fats, and protein you eat. A diabetes educator or dietitian can show you how to keep good records. Observera att den största myten är den som är utmärkt med blått. 2. Där är vi klart överens men det gäller inte alla. På forumet finns några få som hävdar att de själva har oerhörda svårigheter att stå emot frestelsen att äta vidare dvs. även om mättnadskänslorna är starka (självklart finns alltid undantag).
 23. Att Noakes själv som idrottsprofessor gjorde stora ögon inför en kollegas framgångar är självklart. Att folk i övrigt, idrottsmän etc. världen över, från vetenskapligt synpunkt skulle reagera med samma intresse är väl inte lika sannolikt. Man får inte ha en övertro på människors sätt att följa de sofistikerade forskarnas tänkande. Däremot att Tim Noakes ögonöppnare, genom hans frejdiga stil och sköna sätt att erkänna de egna misstagen, som idrottslegend har spridit sin nyvunna kunskap i alla idrottsläger världen över, är inte så konstigt. Särskilt intressant är att kostdoktorn själv (Andreas) var den som först ordinerade diabetesmedicin till Noakes (som utvecklat diabetes 2) vid sidan av att stå för sajten och rådgivning i kostfrågan.
 24. Proteinet behöver du för muskeluppbyggnaden - levern bildar även socker av det. Så veganerna har helt fått LCHF:arnas "stora, ensidiga" köttförbrukning om bakfoten. Håller du fettandelen på 70-75 %-nivån är det OK. Äter du mer än så blir du med tiden fetare men det är för flertalet mycket svårt att "lyckas" med (om man lyssnar på kroppens mättnadssignaler).