Nils Engström

Medlem
 • Innehållsantal

  1 771
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  54

Allt postat av Nils Engström

 1. Eftersom jag personligen med stort intresse studerat området sedan 1950-talet (med ständigt samma erfarenhet av de säkra utsagorna, som regelbunder anses inträffa inom "kommande decennium" men som aldrig gör det), har jag insett vilken stor osäkerhet som råder på området. Detta bekräftas ju genom att ingen forskargrupp sedan ett sekel tillbaka, ännu lyckats bygga en någorlunda rättvisande prognosmodell, som majoriteten forskare på alla sidor kan ställa sig bakom dvs. som stämmer överens med verkligheten. Sedan decennier tillbaka har man lappat, lagat och justerat sina modeller, men trots det inte kunnat förhindra att de alla skenat iväg långt från verkligheten under senare decennier. Trots detta har IPCC tydligen ändå ansett prognosen (genomsnittet i medeltemperatur av den stora mängden modeller) utgöra ett bra riktmärke. Detta räcker för mig till att konstatera forskningsläget och att situationen knappast kräver sida upp och sida ner med referenser som motbevis - det räcker med att IPCC redan fastställt den låga kvalitetsstämpeln som i sig misskrediterar den forskning som hänvisas till. Av oss som utifrån betraktar kunskapskaoset, ser jag det intressant att logiskt filtrera fram de slutsatser som man kan dra av komglomeratet åsikter hittills. Det närmaste man kommer sanningen ligger i graferna på mitt inlägg tidigare: https://forum.kostdoktorn.se/topic/15823-2019-års-förvillare/?do=findComment&comment=160140 Som egentligen sammanfattar det väsentliga i frågan om koldioxidens andel i växthuseffekten som ingående parametrar orsakar.
 2. Frågan, i varje fall för mig, har aldrig varit om växthuseffekten finns eller ej, utan om hur stor andel av den successiva temperaturökningen som beror av mänsklig påverkan i form av koldioxidutsläpp. Mitt inlägg före ditt visar grafiskt vari det intressanta ligger, nämligen koldioxidens inverkan relaterad till hela atmosfären med luftfuktighet och molnformation som mest väsentliga faktorer. De senare i sig sannolikt orsaken till att avvikelserna mellan prognosmodellerna och den verkliga temperaturförändringen är så stora. P.S. Förstärkningeffekten i form av ökad vattenånga i atmosfären vid uppvärmning har aldrig kunnat visas empiriskt via experiment på laboratorium. Vad Al Gore avsiktligt missade var att den ökade luftfuktigheten samtidigt ökade andelen moln som i sin tur ökade reflektionen av solstrålningen innan den ens nått jordytan. Detta visade han genom att, i alla bilder av jorden som skulle åskådliggöra problemen, retuscherade bort molntäcket 💰(läs=Nobelpriset) - en skam för Nobelstiftelsen.
 3. Ja, och inte ens i sådant fall hade effekterna blivit märkbara!
 4. För att illustrera varför klimatalarmisterna noga aktar sig för att låta andra vetenskapsmän än de för IPCC tongivande yttra sig, kan vara lämpligt att visa hur koldioxidhalten egentligen påverkar växthuseffekten. Dels visar nedanstående graf koldioxidens egen relativa påverkan (logaritmisk utveckling) av effekten (w/kvadratmeter jordyta) dels via nedanstående graf där förändringarna totalt i atmosfären visar koldioxidens minimala påverkan. Inte särskilt förvånande med tanke på att koldioxidhalten för närvarande bara upptar 0,04 % av atmosfären. Detta är matematiskt otvetydigt som IPCC mycket väl känner till men inte vill föra fram! Iställer komprimerar man kurvor och justerar koordinataxlar för att bättre kunna sälja sitt budskap som t.ex. i nedanstående: Vilket naturligtvis är avsett att förskräcka!
 5. Kikar man vidare på andra delar av nätet, hittar man följande i kostrådsvängen: Citat: Icke farmakologisk behandling (av felaktig lipidprofil) I första hand avses här kost. Dessutom bör andra riskfaktorer reduceras genom viktreduktion, motion och tobaksstopp samt behandling av högt blodtryck. Av olika dietfaktorer påverkas kolesterolnivån framför allt av intaget av mättat fett och i viss utsträckning av kolesterol i kosten. Kosten bör baseras på de allmänna rekommendationer om en hälsosam kost som t ex finns på Livsmedelsverkets hemsida (Länk). Dessa riktlinjer sammanfattas där i följande Kostråd: Hur skall människor i allmänhet veta vad som egentligen är rätt, när kolesterolhypotesens profeter och profitörer tillåts gå vidare med budskap som i grundläggande mening till stor del är felaktiga?
 6. Kurvan är ju spetsig och fin - inga problem där! Gillar ditt sätt att använda kroppen som testobjekt i samma stil som Ivor Cummins.
 7. Det självklara faktumet med växthuseffekten har aldrig varit uppe i tråden. Utan växthuseffekten hade jorden varit betäckt med is och mänskligheten inte funnits. Den extra uppvärmningen, genom energianvändningen som mänskligheten åstadkommer, är också den självklar. Sannolikt till fördel genom att kommande istid därigenom skjuts upp. Som tidigare sagts - den militära doktrinen är säkrast att utgå från: "Om karta och terräng inte stämmer överens, då gäller terrängen" De mätningar som utförts runt jordens medeltemperatur har alltså företräde framför befintliga datorsimuleringar. De senare med genomsnitt från en stor skara simuleringar som kraftigt avviker från verkligheten. Den enda simuleringen, vars utvecklingskurva ligger i linje med verkligt uppmätta medeltemperaturer, förefaller väl konstruerad av den ryske forskaren som är ansvarig. Även finska forskare ligger på liknande nivåer. De rapporter som berör verkligt uppmätta medeltemperaturer får man naturligtvis utgå från, medan använda prognosmodellerna visar sig länge ha pekat fel. Det som finns all anledning att ifrågasätta, är hur mycket av de små uppmätta temperaturstegringarna som kan hänföras till den lilla ökningen koldioxid (0,01% av atmosfärens volym) sedan år 1750 tills nu. Den logaritmiska funktionen, efter vilken ökningen av växthusgasen koldioxid verkar på temperaturen, får allt mindre ökad effekt ju mer koldioxid som tillförs atmosfären. Man bör också tänka på att större delen av den reglerande effekten (utanför det som händer på solens yta, eller via jordens bana och jordaxelns vinkel mot banan) dessutom ligger på fuktighet och molnformation. Sannolikheten bör därför anses vara mycket liten för att den diminutiva förändringen (0,01% ökning av atmosfärens gasmängd i form av koldioxid) fördelad på mer än 250 år) skulle ha den katastrofala betydelsen som IPCC och alarmisterna sammanfattar saken. Större delen av förändringarna som vi nu ser, utgör rimligen till största delen bara en liten uppbromsning av den normala fortsättningen på avkylningen som pågått sedan tidigare värmetopp efter tidigare istid. Sådan variation har tidigare regelbundet förekommit. Sannolikt kan mänskligheten vara tillfreds med att avkylningen fram till kommande istid fördröjs något. P.S. Många som tvekar eller med övertygelse lyssnar på klimatdebattens debattörer (på båda sidor) har vanligen klart för sig att koldioxiden är en "växthusgas" dvs. deltar i atmosfärens och övriga faktorers värmereglerande funktion (solens och jordklotets rörelser under sin resa runt solen etc.). Vad hela klimatdebatten rör sig om, är inte om koldioxiden är en växthusgas, utan om hur stor effekt (på jordens medeltemperatur) den ökade mängden gasvolym har, genom industri, flyg, båtar, landbaserade kommunikationsmedel och fastighetsuppvärmning. Med hänsyn till att huvuddelen av värmeregleringen ligger på annat än koldioxid, blir slutfrågan om betydelsen av den 0,01% ökade mängden gas i atmosfären. När klimatalarmisterna får frågan om varför klimatprognoserna svarar så dåligt mot de verkliga temperaturmätningarna, blir svaret ofta att man längre fram "räknar" med en förstärkningseffekt via vattenånga och moln etc.. Hittills har man inte kunnat visa sådan effekt uppstå, snarare gäller motsatsen. Eftersom regelrätta, vetenskapliga försöksmodeller inte presenterats (laboratorieförsök) med verkliga empiriska data, är de enda instrument som hittills visat sig ge tillförlitliga data representerade av termometrar av olika slag. Dessa mätningar ligger långt från prognosmodellernas. Det är fortfarande där vi befinner oss. Sannolikt har vi många decennier på oss att utveckla både nya effektiva energisystem och kanske också metoder för reglering av klimatet. De kostnader som planeras för att drastiskt avveckla nuvarande teknik (drivmedel för bil, båt och flyg), kommer sannolikt att kraftigt förhindra utvecklingstakten för konstruktion av moderna kärnkraftverk med avsevärt ökad verkningsgrad jämfört med nuvarande teknik. Bara för drivning av sveriges fordonsflotta krävs två kärnkraftverk. En sak är klar - sveriges politiker måste samtliga skolkat under skolans mattetimmar. De svamlar om elbilar 20 år innan energibehovet för dessa är ordnat. Det kommer med säkerhet att i Sverige finnas behov för fem-sex medelstora kärnkraftverk om hela energibehovet skall kunna täckas. Vindkraft, när det blåser och solpaneler om solen är uppe, kan kanske klara 20 % om vi tar hjälp av vattenkraften.
 8. Oavsett antalet klimatparametrar som kan ställas upp, har genomsnittet av befintliga datorsimuleringar visat alltför stor osäkerhet råda, för att med rimlig säkerhet användas i prognossyfte. Inga belägg har f.ö. annat än marginellt, i samband med medeltemperaturen, kunnat knytas till den ökande andelen koldioxid som successivt tillförts atmosfären genom mänskliga aktiviteter sedan år 1750. Skillnaden mellan prognoser och verkligt utfall har genomgående varit alltför stort.
 9. Det bästa är nog om du själv klassificerar dig som LCHF:are och släpper sötsuget - du vet som jag alternativen med eller utan medicin! Längst upp till vänster i grafen nedan ser du alternativet med medicin - längst ner till höger alternativet LCHF - vem kan tveka i det valet? I vad mån min dagliga fasta 16-17 timmar har stor betydelse är svårt att säga men den kommer jag fortsätta hålla. Allt egentligen mycket enkelt!
 10. För min del, hade jag en kropp, som redan inlett utvecklingen i riktning det metabola syndromet (klart patologiskt alltså). Just det du påpekar ovan och det som ligger i det övriga du tar upp, var det som styrde mig mot LCHF. Om någon i min ålder kan lyckas kan de flesta. Någon särskilt bra karaktär behövs verkligen inte - det räcker att man sätter sig in i alternativen - medicin eller inte med alernativen som följer av dessa! Jag valde INTE! Därefter är LCHF bara att ta till sig. Grundprinciperna är enkla och ställer inga större krav. De svårigheter som man hör andra tala om (sötsug etc.), har jag faktiskt svårt att förstå (alltså hur man kan ställa t.ex. sötsuget mot hälsan). För min del har den dagliga 16-17-timmarsfastan fungerat perfekt och gjort upp med hunger och sötsug.
 11. Mitt intresse för klimatfrågan har gjort att jag sedan 1950-talet följt bakgrunden till ständigt återkommande varningar runt "katastrofen under slutet av kommande decennium". Ständigt har samma resultat blivit följden - att ingenting hänt under 70 års tid. Väl påläst alltså. Flertalet vettiga vetenskapsmän på området ser inte att kommande decennium skulle vara avgörande, men våra politiker tycks tro detta. Det är inte bara orealistiskt att under en tioårsperiod tro oss kunna stoppa världens energikrävande kultur - det kommer att ge motsatt resultat, nämligen minskande resurser till det verkligt intressanta för framtiden - lösningen på de stora energiresursproblemen t.ex. satsa på 20-30 gånger högre verkningsgrad på kärnkraftverk resp. utvecklingen av fusionsreaktorer.
 12. Någon tvekan finns inte om att små temperaturhöjningar successivt har funnits under vissa korta perioder under den avkylning som skett under senaste 2000 åren. Det är inte det som debatten handlar om. Problemet är hela tiden att relatera till en lång rad samverkande faktorer som klimatalarmisterna hävdar gå i den riktning som datorsimuleringarna antyder. Tyvärr har ju dessa, jämfört med verkligt uppmätta medeltemperaturer, slagit helt fel. Det bevisar ju att en avsevärd osäkerhet föreligger och att analysmodellerna inte kan läggas till grund för prognoser som innebär de oerhört kostnadskrävande och orealistiska åtgärder som våra matematiskt, vetenskapligt okunniga politiker låtit sig luras till. Man kan mycket väl förstå att Trump och många andra är tveksamma till Al Gore m.fl. när de lyssnar av sådana representanter för klimatalarmismen som Gina McCarthy med högsta position i EPA i USA, som vill genomföra orealistiska, kostnadskrävande förändringar relaterade till tron på koldioxidens betydelse i atmosfären. Detta utan en aning om den procentuella relationen koldioxid till atmosfären. De oerhörda resurser som nu i onödan slösas, skulle naturligtvis i första hand satsas på en långsiktig uppbyggnad av nya energislag t.ex. moderna kärnkraftverk med en höjning av nuvarande verkningsgrad från 2 % till uppemot 60%. Allt i väntan på praktiskt användbara fusionsreaktorer.
 13. 1. Själva existensen av Kostdoktorns forum visar behovet av kunskapsöverföring, som samhället i övrigt, med betoning på sjukvården, inte förmår. Det vi ser via mängder av nätsajter som t.ex. NETDOKTOR, som jag tog upp i tråden: https://forum.kostdoktorn.se/topic/15948-hur-länge-till-kan-netdoktor-tillåtas-förmedla-falsk-kostrekommendation/?tab=comments#comment-159896 sprids enligt min mening rent kriminell information, som en stor befolkningsandel inte kan värja sig mot. Hade t.ex. jag gått på den i grunden felaktiga information som där saluförs, till livsmedels- och läkemedelsindustrins bästa, skulle jag med all säkerhet haft kvar mina tidigare problem med högt blodtryck, dålig lipidprofil och sannolikt försämrad diabetes och därmed ett tydligt metabolt syndrom med allt vad det innebär. Dessutom med ett artificiellt "behov" av medicinering (tillförsel av giftsubstanser som kroppen dagligen strävar efter att bli av med). Istället, med hjälp av LCHF, blev ett av resultaten att 12 års diabetes 2 var ett minne blott och att alla mina tre mediciner kunde sättas ut: 2. Det brukar ju ofta sägas att kroppen inte är en maskin. Med det bör man då mena att i jämförelsen t.ex. med en jumbojet, den senare är att anse som en enkel mekanisk leksak. Går man djupare in på människokroppens funktioner och organens samverkan, enda ner till den enskilda cellens funktioner, är den självreglerande förmågan man ser, fullständigt fantastisk med mycket noggrann pH-reglering, saltbalans (kalium/natrium, kalcium/fosfat/magnesium) etc.. Vad gäller de olika blodparametrarnas värden vid en blodanalys, varierar dessa även om födan skulle vara perfekt sammansatt men, som jag kunnat konstatera är stabiliteten inom ganska strikta gränser, även upp i åren, beundransvärd. Det naturliga för kroppen är uppenbarligen att vara frisk, om den tillförs de födoämnen som bakterierna i mage och tarmar önskar och omvandlar till det som tillfredsställer kroppens celler. För två och ett halvt år sidan inbillade jag mig vara ganska frisk - allt är ju relativt. Först efter kostväxlingen till LCHF har jag dock förstått vad begreppet frisk innebär, i varje fall när begreppet sätts i samband med en kropp som närmar sig 90-årsstrecket. 3. Ja det vore märkligt om en hundrameterslöpare inte hade uppåt 200 i puls vid målsnöret. 4. Det brukar sägas att högt blodtryck "sliter" på njurarna och att man därför med blodtycksmedicin bör sänka trycket för att spara njurarna. Jag ser saken på motsatt sätt. Njurarna på en äldre människa blir successivt något sämre på att rena blodet - det kan bero på förkalkning eller annat som gör att önskvärt blodföde fordrar högre blodtryck. Hjärtat bordras då att öka blodflödet genom att pumpa på lite mer, främst i samband med måltid och matsmältning. Om man varje dag tillför blodtryckssänkande medicin, tvingar man njurarna att nöja sig med ett lägre tryck än optimalt - knappast rätt metod att behandla sina organ. Det rätta borde då vara att försöka reparera njurarna - läkarna brukar säga att det inte går. I mitt fall med skummande urin för två och ett halvt år sedan - ett alarmerande tecken trots alla mediciner. Vad gjorde jag istället? Växlade över till LCHF - vad blev resultatet? Denna och andra parametrar som förbättrades parallellt, minskade kravet på hjärtat och därmed kunde mitt blodtryck sänkas utan medicin. LCHF-kosten blev alltså den för kroppen naturliga blodtrycksmedicinen, med effekter som sjukvården inte uppfattat vara möjliga att uppnå utan medicin. I viss mån har också tillförseln av K2-vitamin som tillskott samverkat med LCHF genom att mjuka upp blodkärlen, särskilt hjärtats kransartärer, vars skikt av kalcium sannolikt hyvlats av, kanske i storleksordning 30 %. 5. Vad gäller träning, brukar sådan i olika sammanhang framhävas som nummer ett i samband med all livsstilsförändring eller rehabilitering. Eftersom jag ville isolera LCHF-kostens effekter, gjorde jag medvetet avsteg från det vanliga, nämligen att lägga ner all träning för att helt satsa på LCHF. De förbättrade blodvärdena i min senaste analys, är alltså enbart relaterade till LCHF - en i alla avseenden suverän "medicin". Så träning är något som jag först i efterhand nu börjat med. Lika spännande blir det att konstatera förbättringarna, som kan följa med träningen (träningscykel, tyngdlyftning etc.) - alltså medicin nummer två. I första hand blir förändringarna relaterade till muskeluppbyggnaden.
 14. Inte bara det, du får en profil över status för de viktigaste blodparametrarna i kroppen - som ger ett noggrant besked om ditt sätt att tillämpa de vetenskapliga rön som du utgår från i ditt kosthåll. I mitt fall, eftersom jag noggrant tillämpat expertisens resultat och råden via kostdoktorn och forumet, blev resultatet t.om. över förväntan på alla 45 parametrar - särskilt viktigt om man närmar sig 90-årsstrecket. Vid sidan av läkarens kommentar till vissa avvikande värden och medicinska tips/uppmaningar, får du alla blodparametrar noggrant kommenterade med allmän info om betydelsen av avvikande bloddata. Vad jag särskilt uppskattar är den grafiska formen som tydligt indikerar trender vid olika analystillfällen. Uppställningen nedan är grupperad enligt min egen redovisningsform. Bäst kanske att tillägga att jag inte har ekonomiska intressen i något företag inom analysbranschen.😇
 15. Bara som en liten avrundning av tråden, som visar vilken typ av internationella toppadministratörer vi har att göra med i klimatdebatten och vilken kunskapsnivå de besitter vad gäller matematisk förståelse t.ex. runt begreppet "procent". I videon härunder utspinner sig ett samtal, där den svarande är chefsadministratören för EPA i USA, Gina McCarthy som får frågan om hur många procent koldioxid som atmosfären innehåller. Det visar sig att hon inte har en aning: Samtalet i textform, för den som vill skratta vidare (administratörens svar i blått)! Trots att EPA har utfärdat flera nya klimatföreskrifter för att minska CO2-koncentrationen i atmosfären, vet inte den högst ansvariga EPA-administratör Gina McCarthy vilken procentandel av atmosfären som består av CO2. __________________________________ Det blir roligare på svenska - DANA ROHRABACHER: "Låt mig fråga er, vilken procentandel av atmosfären som utgörs av CO2?" - ADMINISTRATOR GINA MCCARTHY: "Vilken procentandel av atmosfären som utgörs av är CO2? Jag har inte den beräkningen för er." - ROHRABACHER: "Kanske kan du berätta vilken din personliga uppskattning är, om vilken procentandel som är CO2." - ADMINISTRATOR MCCARTHY: "Jag gör inte de gissningarna" - ROHRABACHER: "Du är chef för EPA och du vet inte? Du har baserat... du har alla dessa lagar baserade på ... Åh, du kommer att få din personal att berätta nu (utfrågaren ser hur en sekreterare visar den svarslösa administratören ett papper med uppgifterna på - hon läser upp vad som står), men du är chef för EPA och du visste inte vilken procentandel och nu baserar du en politik som påverkar det amerikanska folket dramatiskt, och du visste inte ens vad koldioxidinnehållet i atmosfären var, vilket var motiveringen för själva politiken du pratar om. Tja, tack. - ADMINISTRATOR MCCARTHY: "Om du frågar mig hur mycket koldioxid som är i atmosfären, inte en procentandel men hur mycket, har vi just nått nivåer på 400 delar per miljon." - ROHRABACHER: "Jag frågade, jag tror att jag var mycket tydlig vad jag frågade och det var tydligt att du inte visste det." Det verkar faktiskt som om det i detta fallet saknas kognitiv förmåga i yttersta toppen av klimatorganisationen. ___________________________________ Tidigare har vi haft uppe, att man från IPCC helst inte velat tala om de små procentsiffrorna (i det här fallet 0,04%) eftersom folk i allmänhet brukar ha en aning om innebörden av begreppet procent och därför riskerade tycka 0,04% var försumbart och inte minst ökningen 0,01% av koldioxidhalten sedan år 1750 tills nu. För att ge ett mer massivt intryck, talar man därför i termer som 400 PPM. Exemplet ovan visar problemet vara värre än antagandet med uppfattningen hos folk i allmänhet, när inte ens chefsadministratören förstod frågeställningen eller hade en aning om svaret på den enkla frågan. Lika illa med förståelsen (procenträkning etc.) i klimatfrågan har det varit med nobelpristagaren Al Gore, vars falska förutsägelser om klimatutfallet med katastrofala höjningar av havsnivån och temperaturhöjningar varit totalt felaktiga. Hans uttalanden om koldioxidens betydelse om man räknar bort luftfuktighet och molnens påverkan (de senare i storleksordning 70-90 % av kalkylen), visar att också hans förmåga var synnerligen bristfällig (i praktiken har inga tecken hittills av hans domedagsprofetior visat sig). Tragiskt att Greta dragits in i detta - att hennes föräldrar och alarmistorganisationerna hänsynslöst fortsätter utnyttja hennes kunskapsbrister i en sjuk sak. Hade de haft syftet att verka för förändring av sättet att smutsa ner hav och övriga vatten eller utarma jordar, resp. arbeta mot användningen av skadliga kemikalier t.ex. i livsmedlen, skulle det ha varit OK. Alla kan ju hjälpligt förstå följande skadeverkningar. Däremot beräkningar av kombinationen sol (med solfläckar och annat som sker på solens yta), förändringar i jordens omloppsbana, jordaxelns lutning, molnformationer, luftfuktighet, växthusgaser, isars avsmältning, havsströmmarnas riktning och intensitet och mer, är alltför komplicerat ens för avancerade klimatforskare att förstå. Detta framgår ju tydligt av genomsnittet av den svärm temperaturkurvor i befintliga datorsimuleringar som tagits fram - ingen motsvarighet finns ju till verkligt uppmätta temperaturmätningar. Ju mer man studerar de vetenskapliga klimatanalyserna, desto mer övertygad blir man om att vi länge befunnit oss i en avkylningsperiod och att jorden snarare är på väg mot en ny istid än att en uppvärmningskatastrof ligger framför oss. De ytterst små förändringar som nu kan uppfattas (inte enligt felaktiga datorsimuleringar) ingår i den normala variationen. Går man bakåt i klimathistorien, är det vi under några decennier kunnat uppleva i form av temperatursvängningar, att likna vid en droppe i havet, som inte i något avseende kan ligga till grund för ett katastrofscenario. Däremot finns en klart märkbar, positiv effekt med den ökade andelen koldioxid. Sedan 1960-talet har jordens samlade mängd grödor ökats, delvis beroende på den ökade koldioxidmängden, vilket räddat livet på en stor andel av jordens befolkning.
 16. Angående blodtryck och LCHF Enligt LEIDEN-85 Plus-studien (se trådstarten), var den genomsnittliga förträngningen i hjärtats kranskärl och njurarnas status för deltagarna på den tiden (år 2002) i hög grad beroende av den normala sockerkosten och åderförfettningen den ställde till med. Dåtida rekommendation för 85-plussarna att medicineras för att uppnå idealet: ≥160 / (70 till 90) var statistiskt säkerställt. Att man femton år senare (år 2017) internationellt sänkte rekommendationen till ≥ 150/ ≥ 90 är intressant - särskilt det diastoliska (≥ 90 ). Att medicinproducenterna sedan dess manat fram ännu lägre tryck i rekommenderade blodtrycksnormer är en annan sak som mycket beror på bättre lönsamhet för företagen, om alltfler tvingas ta mediciner för resten av livet. Om LEIDEN-85 Plus-studien skulle ha gjorts idag på idel LCHF:are, hade det genomsnittliga blodtrycken varit betydligt lägre (jag själv är ett bra exempel på det). Åldersmässigt råkar jag nu höra till samma kategori som deltagarna på den tiden. Mitt blodtryck 25 år före min LCHF-start uppmättes till 170/85. Därav läkarens förskrivning av blodtrycksmedicin. Trots mixtrande med olika varianter av blodtrycksmedicin därefter, kom resultatet aldrig i närheten av det ideala (systoliskt aldrig under 135-140) - ett lågt tryck för den som närmar sig 90. Det uppfattar jag som ett tecken på att kroppen trots medicin, med min tidigare kost, krävde ett högre tryck än det medicinen med artificiella medel försökte hålla nere - en onormal kamp som kroppen utsattes för. Tveklöst har LCHF-kosten ensam i huvudsak legat bakom att mitt blodtryck hamnat på lägre nivå nu än någonsin tidigare med medicin (utan medicin under dagtid nu genomsnittligt 130/80). Möjligen har tillskottet av K2-vitamin haft ett finger med i spelet. Det hårda kalciumskiktet över åderförfettningen i hjärtats kransartärer har sannolikt skalats av något (30% talas det om) och mjukat upp blodkärlen med resultatet att det systoliska trycket sjunkit. Det mest sannolika är dock, som bl.a. nedanstående grafer indirekt antyder vara viktigt: att kravet som bl.a. mina njurar och andra organ numera ställer på hjärtat, för effektiv blodgenomströmning, drastiskt minskat. Tillsammans med andra organ och kroppen i övrigt har LCHF-kosten tydligen medfört en sorts rensningseffekt som inneburit mindre belastning på hjärtat - en fantastisk "bieffekt". Inte har det tidigare talats särskilt mycket om LCHF som blodtrycksmedicin men alla på forumet har tveklöst LCHF att tacka för ett normaliserat tryck, om inte annat en tydlig effekt när ni yngre kommer upp i åldrarna! Mitt blodtryck utan medicinering för 27 år sedan (170/85) har alltså med LCHF:s hjälp minskat till 130/80. Hade min läkare på den tiden vetat vad vi vet nu och rekommenderat annan kost hade min situation varit helt annorlunda med låga triglyceridnivåer och perfekt lipidprofil redan då. Vilken betydelse detta skulle haft för min utveckling under gångna år tills nu, kan jag bara gissa mig till. Ni som inlett er LCHF-karriär redan i yngre år, kommer att i tid få skörda de fördelar som jag i reducerad form fått vänta alltför länge på.
 17. Det börjar alltså hända något på vissa ställen inom sjukvården. Problemet som kvarstår är att socialstyrelsen och livsmedelsverket fortfarande styrs av folk nära pensionsåldern, som inte kan skaka av sig den helt felaktiga kolesterolhypotesen. Visserligen har Annika Dahlqvist, som myntade begreppet LCHF, friats i socialstyrelsen efter anmälan från en vegansk dietist, men det tycks inte hindra det fortsatta vansinnet. Kostråden är fortfarande närmast kriminella - inte minst för oss som går mot 90.
 18. Som utlovat hör jag av mig efter att ha rapporterat LCHF-resultaten för min läkare! I samband med min LCHF-start för nu nära 2½ år sedan, såg jag anledning att byta vårdcentral. Skälet var att alla tidigare försök hade misslyckats, vad gällde att få annat än symtommedicinering som kamouflerade orsakerna till högt blodtryck, diabetes 2 och "olämplig" kolesterolprofil (enligt socialstyrelsens normer). Det som ingen medicinering tidigare lyckats med (tre mediciner), kunde enbart kostomläggningen till LCHF galant klara utan mediciner. Vad gäller min "nya" läkare och eventuellt problem för skärpan i min iakttagelseförmåga, hade möjligen hennes extrema skönhet kunnat bli en farlig komponent, men hennes mycket starka, sunda utstrålning utgjorde en bra kompensation för alla sådana risker. Vårt samtal blev mycket givande och det var med stort, ostört intresse, som jag kunde presentera resultaten efter två års växling till LCHF - ersättningen för den medicinering som i sin helhet tidigt satts ut. Alla 45 mätvärden (Werlabs) visade sig normala, varav nedanstående i grafisk form av naturliga skäl tilldrog sig störst intresse genom den tydliga tendens som graferna visade genom förändringarna i tiden. Grönt fält i graferna utgör normalt intervall för 95% av en befolkning. Text i övre eller nedre av en grafs vita fält anger några av de vanliga orsakerna eller konsekvenserna för värden som faller utanför normen: Min läkare, som hade tillgång till mina bloddata från den egna vårdcentralen som jämförelse, hade bara att konstatera Werlabs data sammanfalla med vårdcentralens. Konsekvensen var att någon medicinering inte fanns anledning att administrera. Av socialstyrelsen faställda kolesterolnivåer, över vilka statiner förordas, förklarade jag vara fel genom att visa nedanstående grafer: Här visas klart att man redan för nära två decennier sedan hade klart för sig att låga kolesterolhalter var skadliga. Vid mitt resonemang pekade jag på: mina tidigare livsfarligt låga total-kolesterol- och LDL-värden (medicinerade med 40 mg simvastatin) - de syns ovan inom blå ringar att utsättningen av simvastatin (sept. 2017) innebar en sund höjning av tidigare total-kolesterolvärdet från 2,9 till 5,4 mmol/L (grön ring i övre grafen). att drygt två års kostväxling till LCHF utan medicin förbättrade mitt total-kolesterolvärde ytterligare från 5,4 till 6,0 mmol/L (=opimalt). jämförelsen i utfall för försökspersoner i 60-årsåldern, som före medicinering med simvastatin (lågdoserad 5 - 10 mg) genomsnittligt hade ingångsvärden på kolesterol ≈ 7,0 mmol/L. att effekten av mina total-kolesterolvärden utan medicinering rimligen borde uppfattas som mer fördelaktiga än för den som uppnått optimala värden med medicinering. Av nedanstående studie på 80-åringar framgår dessutom tydligt att de med högsta andelen total-kolesterol (grön linje) levde längst (klart i linje med senare forskning). Egentligen självklart, efterom leverns produktion normalt regleras efter kroppens behov. En artificiell begränsning av kolesterolproduktionen - ett av kroppens viktigaste reparations- och byggmaterial - motverkar allvarligt den naturliga regleringen. Utsättningen av simvastatin förändrade LDL-värdet från 1,6 till 4,5 mmol/L - dvs. risken avvärjdes! Efter mer än två års kostbyte till LCHF förbättrades LDL-värdet till 4,8 mmol/L (enligt LDL-grafen ovan optimalt) Kommentar: J-LIT-studien visar redan för nära två decennier sedan att: - Total-kolesterolvärden mellan 5 och 7 mmol/L enligt dåtida studier ansågs optimala i varje fall för människor vid 60-80-årsåldern. - LDL-värden mellan 3 och 5 mmol/L ansågs optimala i varje fall för människor mellan 60-80-årsåldern. - alla värden lägre än nämnda värden allvarligt höjde riskerna för hjärt/kärlsjukdomar (tvärt emot vad socialstyrelsens normer säger) Studierna innefattade de faktorer som modern forskning under senare decennier tydligt visat att i blodet total andel kolesterol från LDL-kapslarna (utom i extremfall) inte alls påverkar risken för hjärt/kärlsjukdomar. Det är Apo B/Apo A1-kvoten som representerar den bästa riskmarkören tillsammans med HDL-värdet resp. triglyceridnivån (som representerar en markör för andelen oxiderat kolesterol i blodet). Efter att i mitt fall samtliga mediciner (Metformin, Simvastatin och blodtrycksmedicin) satts ut och ersatts av LCHF-kost (lågkolhydratkost), har samtliga data inom lipidprofilen för min del enligt modern (ekonomiskt oberoende forskning) mycket väsentligt förbättrats: 1. HDL-värdet ökat från 0,9 till 1,4 mmol/L (+56%) (mycket kraftig förbättring för återtransport av kolesterol) 2. Triglyceriderna minskat från 1,3 till 0,77 mmol/L (avsevärt minskad andel oxiderat kolesterol i blodet) 3. Apo B/Apo A1-kvoten minskat från 1,4 till 0,6 (mycket kraftig förbättring) 4. Total.kolesterol förbättrats från 5,4 till 6,0, mmol/L (i varje fall för personer 60-80 år enligt äldre studier) 5. LDL förbättrats från 4,5 till 4,8 mmol/L (för personer 60-80 år enligt äldre studier men också enligt senare forskning) 6. Blodtrycket sänkts under det som fanns med blodtrycksmedicin (ofta tryck över 140, 150 i normalläge). Numera är blodtrycket utan medicinering gednomsnittligt 130/80 dvs. LCHF=en utmärkt blodtrycksmedicin! Intressant angående normer för blodtryck Under början av 1900-talet ansågs det systoliska blodtrycket idealiskt ligga på: Åldern + 100 dvs. (skulle för t.ex. en 60-åring ligga på 160). Man ansåg alltså att det högre trycket behövdes för att t.ex. ge njurarna tillräckligt blodflöde för att övervinna "åderförfettningen" (trånga blodkärl). LEIDEN 85-Plus studiens resultat leder i liknande riktning men stannar för 85-åringar vid följande statistiskt, verkligt idealiskt blodtryck: ≥160 / (70 till 90), alltså 160 eller högre över 70 - 90. Man bör då tänka på att dessa studier skedde på ett befolkningsunderlag - 85-plussare som jag tillhör - som tillämpade normalkost och innefattade alla typer av människor med varierande medicinsk status. I mitt fall med nära optimal lipidprofil och det metabola syndromet övervunnet (ingen diabetes eller andra allvarliga sjukdomar), finns viss anledning att med tillförsikt se på möjligheterna att ytterligare förbättra status. Den omständigheten att mindre systoliskt tryck än 140 mm Hg, enligt studien ovan, skulle ge högre risk (mitt numera 130 mm Hg, som LCHF skapat), förefaller visserligen lite skrämmande men det beror främst på att inga studier av detta slag utförts på en LCHF-population. SAMMANFATTNING LÄKARBESÖKET Den enda frågeställningen runt avvikelser från sociastyrelsens normer var, som vi båda visste, lipiddata, som en svensk läkare är tvungen att ge socialstyrelsens syn på. Stämningen oss emellan var dock synnerligen hjärtlig och inga medicinska påtryckningar förekom i någon riktning. Kunde alla läkare framtona så fint och vetenskapligt sansat i en diskussion med vårdtagaren, som min läkare, skulle svensk sjukvård sannolikt befinna sig i ett helt annat läge än nu. Lyckat besök alltså!
 19. 1. Använder själv! 2. Då äter du rejält och i såfall OK: Med din ambition kan inget gå fel!
 20. Problemet är bara att alla privatpersoner inte kan avkrävas förmågan att tolka medicinska studier. Det är därför som man i framtiden måste inrätta en ojävig institution för sin befolkning. Liknande organisation finns ju för bestämning av faran med narkotika, gifter och läkemedel (innan de godkänns). Varför inte med kostrådgivning? P.S. Vad människor sen gör av egen kraft kan man inte skylla på korrekt kostrådgivning.
 21. Åtminstone vi på forumet har en känsla av att man vad gäller kost, på nätet ostraffat kan påstå nästan vad som helst, även framföra felaktig information som, om den sattes i verket av någon oskuldsfull läsare, vore direkt skadlig. Egentligen är det märkligt att det "moderna" samhället fortfarande skall behöva utsättas för detta, därför att politikerna inte har kraft nog att sätta sig in i problemet hur man skall kunna skilja agnarna från vetet (tja vetet är ju egentligen inte bra i jämförelsen, eftersom det ju är detta vi vill ha bort).😇
 22. Underförstått att det inte skulle gå att få till en sådan organisation, utan inslag av expertis eller resurser från industriella intressen! I sin tur innebär det att staten måste ta ansvaret. Hur skulle det gå till, när det finns två motstående grupper, där medlemmarna i den ena hävdar åsikter de är betalda till att sprida, medan den andra saknar resurser annat än de kunskapsbaserade? Vem i staten är numera intresserad av fakta?
 23. Hittills kan man väl påstå att ca. tre decenniers modern forskning ligger bakom dagens kunskaper runt lågkolhydratkosten, som konkretiserats via LCHF. Under lika lång tid har bevis efter bevis samtidigt tydligt visat, vilka skadliga effekter som motsatsen till den animaliska födan ger - det långsamt verkande vita giftets (socker) inverkan på den mänskliga kroppen. Kostråd på Internet via Kostdoktorn är, som forumets medlemmar väl känner till, noggrant utformade enligt resultaten från modern forskning sedan decennier tillbaka. Inte nog med det, kostdoktorn presenterar dessutom öppet den stora, sammansvetsade gruppen forskare (ett trettiotal) med intervjuer och skriftligt material som konvergerar mot samma mål. Dessutom visar man videor med användare av kosten som otvetydigt bekräftar forskarnas resultat och förutsägelser. Mot den bakgrunden har man anledning att förvänta sig Netdoktor också öppet visa upp belägg för sina påståenden. Det är ju fråga om information som fritt sprids till människor av vilka man inte kan begära någon djupare kunskap. Det räcker inte med lösa (bekväma) påståenden om att man utgår från bevis från "tusentals studier". Ändå kan fortfarande år 2020 följande råd från Netdoktor ogenerat proklameras runt fördelarna med: växtoljor vid matlagning: som rapsolja, sojaolja, majsolja och solrosolja. Bröd och spannmål Potatis: som ersättning för fettrika tillbehör vid måltider. Lättmjölk. Magra mejeriprodukter: bl.a. mager ost (0,9–7 % fett), mager yoghurt och lättmjölk. Växtbaserade produkter som innehåller lite fett och inget kolesterol. Frukt och grönsaker: som innehåller litet fett och inget kolesterol. Nötter (osaltade) till att minska kolesterolnivåer. Fibrer till att minska kolesterolnivåer. Nackdelar anges bl.a. för : Smör: Bred tunt på brödet eller använd lättmargarin med minst två tredjedelar omättat fett. Feta såser. Kött: Griskött och rött kött med insprängt fett, ...inälvsmat!!!. Ägg: Äggulan är rik på kolesterol. För den höga kolesterolvärden bör intaget av äggula begränsas till några stycken per vecka. Äggvitan kan däremot användas fritt, eftersom den är helt fett- och kolesterolfri. Lever och fiskrom. Livsmedel med höga kolesterolvärden har också höga värden av mättat fett.... Standardmjölk, vispgrädde, gräddfil. Ostar (med mer än 20% fett). Sammanfattat: Uppmaningen att äta mindre fett, speciellt mindre mättat fett. Att ersätta en del av det mättade fettet med omättat fett. Att dagligen äta mer fiberrika matvaror, grönsaker och frukt (därför att de inte innehåller fett). Dra ner på övriga kolesterolrika matvaror. Det bör observeras att det inte är fråga om en hälsosajt eller vanlig reklam, utan om något som ger intryck av att vara en medicinskt baserad, seriös informationskälla. Borde inte lagstiftningen kunna tillämpas på falsk medicinsk information? I så fall vem skulle avgöra vad som är rätt eller fel? Det finns ju knappast något försvar i att man använda tidigare förlegad, felaktig forskning som belägg istället för den moderna, som motbevisat den gamla! Vad tycker ni, borde inte en organisation kunna sammanställas med krav på sig att väga resultat av modern forskning med garantin att idustriella intressenters inverkan inte tillåts påverka utfallet? P.S. Enligt principer utsagda av Netdoktor gäller bl.a. att man: - bygger på en vision om att skapa en svensk internetresurs av högsta medicinska kvalitet, där den senaste medicinska kunskapen kan göras fritt tillgänglig för alla. - och att alla medicinska rön som förmedlas av Netdoktor "i möjligaste mån", skall, bygga på evidensbaserad medicinsk vetenskap. När tänker Netdoktor "i möjligaste mån" uppfylla dessa utfästelser?