Jump to content

Nils Engström

Plusdatamedlem
 • Posts

  2,514
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  102

Everything posted by Nils Engström

 1. Välkommen till forumet - du står som nyanländ 1/7! Vet du att du har en namne som är administratör?
 2. Söka efter Anti-vaxxer poster på Internet är lönlöst. Av de miljontals träffar inom området vacciner, inkl. poster där synpunkter från motståndare till vaccinering tas upp, finns de huvudsakligen i form av poster med förklaringar av vaccin/vaccinationsföreträdare: till hur anti-vaxxerföreträdarna resonerar hur anti-vaxxertörelsen uppkommit hur man på bästa sätt skall agera för att motbevisa anti-vaxxerföreträdare att anti-vaxxerrörelsen huvudsakligen utgått från 12 tongivande personer att antivaxxerrörelsen skadar förtroendet för vacciner och vaccineringskampanj etc. Det förefaller som om poster med genuint anti-vaxxerurspung mycket effektivt raderats från Internet i sin helhet - inte bara från Facebook m.fl. underavdelningar. På liknande sätt som för klimatrelaterade sajter har de PK-inriktade posterna fått en enorm överrepresentation (mycket nära 100 %). Vad säker detta om kapitalets inflytande på det fria ordet? Vaccinering För egen del är min inställning mycket positiv till den typ av vaccinering (främst mot bakteriella sjukdomar) som flertalet av oss fick i unga år. Detta är tillsammans med antibiotika det viktigaste skälet till mänsklighetens ökade medellivslängd. När frågan om vaccinering mot virus kommer upp är min tveksamhet däremot stor. Belagt är att vårt immunsystem under livet arbetar upp en minnesbank för de mest frekventa variteterna av mer än 50 000 kända virus. Det får t.ex. till följd att frekvensen förkylningar drastiskt minskar med åldern. Det känner alla äldre till - de tio förkylningarna om året i nedre tonåren minskar till kanske en vart fjärde år för 70-åringen. Vid sidan av gener från neandertalarna eller vissa blodgruppers statistiska påverkan, kan ett av skälen till engelsmännens upptäckt att 20 % av befolkningen var immun mot Covid-19, ligga på immunsystemets "träningsnivå". Efter 20-årsåldern har jag själv aldrig vaccinerat mig och aldrig drabbats av influensa. När det påpekas att äldre är mer känsliga för smitta än yngre, ser jag det bl.a. som en tänkbar effekt av de ständiga säsongsvaccineringarna, som jag undvikit. Det kan anses bekräftat av att andelen dödsfall i Covid-19 under 2020 var avsevärt större för dem som fått influesavaccin 2019 än för icke-vaccinerade. Min egen släng av Coronaviruset i april 2020 med alla symtom, utom smakförlust, var över på mindre än en vecka efter att jag blev medveten om den. Kanske ett tecken på att jag tillhörde gruppen immuna och/eller att stödet genom hög nivå C- och D-vitamin i blodet gjorde sitt. Vad gäller äldres känslighet, ser jag den för övrigt kopplad till brist på vissa näringsämnen, Vitaminer, spårmetaller etc. som antingen beror på undermålig kost eller den äldres sämre upptagningsförmåga av näringsämnen. Det i det sammanhanget allvarliga med sjukvården, är att hellre än att rekommendera annan kost och/eller kostillskott till äldre, försöka kompensera sjukdomstillstånd, som beror på näringsbrist, med läkemedel. Människan är inte skapad till att bli sjuk. Om kroppens bakterier matas i tillräcklig mängd med det de vill ha, kommer kroppen att hålla sig frisk. God sömn och träning dessutom innebär naturligtvis pricken över i-et.
 3. När det gäller att vaccinera äldre, förefaller det finnas anledning att i förväg göra något mer omfattande medicinska bedömningar än hittills. Bilden av en patients förmåga att tåla påfrestningen av ett invasivt ingrepp, som vaccineringen innebär, borde vara styrande.
 4. Medical Response to COVID-19 Sammanträde 9 december 2020 (2½ timme) i The Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee (USA) vid vilket ett flertal läkare/forskare tilläts vittna, förespråkande alternativa COVID-19-behandlingar och åtgärder för att mildra smittoeffekten, jämfört med vad som förordas genom National Institutes of Health, Centers for Disease Control and Prevention och WHO. Flera av läkarna förespråkade användningen av preparaten hydroxiklorokin och ivermektin för att behandla patienter och dessutom C,- och D-vitam resp. Zink till att säkra immunförsvaret. De inte bara förespråkade - de vädjade på ett i vissa fall rörande sätt om stöd från beslutande myndigheter om tillåtelse till användningen - att rädda liv. Sammanträdet inleddes med följande två bilder, avsedda att sätta grunden för diskussionen. i vilken pelare nummer två utgjorde diskussionens huvudsyfte (främst hindra behov av sjukhusvård eller effektivisera sådan). Underförstått att förebygga uppkomsten av allvarlig sjukdomsutveckling genom användning av olika effektiva preparat. Den undre grafen utvisar det viktiga i att genom tidiga insatser med läkemedel och kosttillskott bl.a. förhindra uppkomsten av den allvarliga cytokinstormen. Under vittnesförhören, som leddes av en mycket positiv och sansad senator, deklarerade han sin huvudinställning att de preparat som diskuterades - alla var ofarliga och att det därför fanns anledning att direkt testa dessa, utan behov av omfattande studier. F.ö. var man överens om att aktuella läkemedel var billiga, väl beprövade med ett fåtal biverkningar. Senatorn menade att man i en allvarlig pandemi måste acceptera extraordinära åtgärder för att rädda liv. Han påpekade att sessionen inte hade med kommande vaccinationskampanj att göra - enbart avsåg möjligheterna att med läkemedel minska allvarliga effekter efter smitta. Den som inte vill ta sig tid till 2 ½ timmes video, rekommenderar jag i varje fall avlyssning av de sista fyra minuterna (2.21:14 - 2.25:00) av videon: https://www.c-span.org/video/?507035-1/medical-response-covid-19 som på ett uppfriskande sätt demonstrerar den öppna och naturliga amerikanska senatorns sätt att säga sanningen. Deltagande läkare vittnade mycket övertygande om den vetenskapliga bakgrunden och sina egna erfarenheter genom personliga vårdinsatser om att: hydroxiklorokin ivermektin C-vitamin D-vitamin zink fungerade effektivt och hur många liv som dessa preparat räddat men också hur många liv som gått tillspillo via läkare, som inte ville riskera sin läkarlicens. Intressant är att samtliga av nämnda preparat tagits upp på vårt forum med i stort sett samma argument som under rublicerat sammanträde. Ett intressant inslag i början av inspelningen utgjordes av en annan senator, som med största sannolikhet hade starka band till läkemedelsindustrin. Hans inlägg, redan innan vittnande läkare fått redogöra för sina erfarenheter, var att döma ut sammanträdets syfte. Man bör sätta detta i samband med planerad start under december månad av vaccineringskampanjen och att de resurser som lagts in i denna inte fick äventyras genom störande moment i form av redan väl fungerande läkemedel. Förhållandena före detta sammanträde var att även läkare (inte deltagarna i förhören) som var klart positiva till användning av nämnda preparat under tidigt skede efter smitta, underlät att sätta in dessa vid risk att annars förlora sin läkarlicens. De visste vilken cynisk inställning som underhölls av: National Institutes of Health Centers for Disease Control and Prevention WHO Ett av skälen till senatsförhören, är den negativa rekommendationen runt hydroxiklorokin från beslutande myndigheter i USA. Detta efter att den falska studien (2020 ) på preparatet presenterats. Trots den senare kvarstår (hittills i juni 2021) besluten oförändrade - se nedan: https://www.ama-assn.org/delivering-care/public-health/joint-statement-ordering-prescribing-or-dispensing-covid-19 P.S. Senatssammanträdet (en underavdelning) är att rekommendera till mycket givande avlyssning. Visserligen 2 ½ timme långt men det visar med önskvärd tydlighet, vilka svårigheter läkare har, när det gäller att få tillämpa effektiva preparat - t.o.m. av rent medicinskt slag - som ligger utanför det som kontrollorganen förordar (inkomstbringande preparat med icke utgångna patent). Effektiva kosttillskott, hur väl belagd verkan de än har, förekommer aldrig eller nästan aldrig i beslutande organs listning av godkända eller rekommenderade preparat (kostrekommendationer blir det aldrig tal om). Upplyftande att höra en rad läkare öppet uttrycka sig om det minerade ämnesområde som sammanträdet visade exempel på. Läkare som med risken att bli svartlistade på läkemedelsföretagen, enträget koncentrerade sig på sina patienters bästa och att rädda liv.
 5. Du menar väl då främst kokosnötolja, särskilt många andra finns knappt.
 6. Naturligtvis, som i flertalet fall, bara i läkemedelsföretagens föreställningsvärld - från deras sida för att "rädda" mäskligheten från det fruktansvärda kolesterolet - alltså i "botande" syfte. På det viset (1,1 % riskminskning) har man lyckats göra statinerna till det genom den medicinska historien mest inkomstbringande "läkemedlet"!
 7. "Vaccinerna" är naturligtvis inte ineffektiva men alla måste ha klart för sig, på vilket sätt de enkla och extremt korta testerna utförts på aktuella "vacciner", före användning i större skala. Vad gäller sättet att bedöma verkan av läkemedel avsedda att bota sjukdomar jämfört med medel som är till för att hindra sjukdom att uppstå (t.ex. vacciner) är bakgrunden densamma - vilket är olyckligt. När det gäller botande läkemedel är det för flertalet patienter (tydligen också för läkare) direkt missvisande att ange, som i typfallet statiner, verkningsgraden i relativa tal (36%), vilket är bra för reklamen, när verkligheten i absoluta tal motsvarar en möjlig förbättring av 1,1% = minskad risk för hjärt/ kärlsjukdomar men inte för överlevnaden. Samma missförhållanden gäller en stor andel läkemedel i FASS. Det borde rimligen lagstiftas om att effektiviteten för sådana botande produkter bl.a. måste anges i absoluta tal med bifogad förklaring för användaren. Vacciner Medan botande läkemedel kan testas genom att vid redan utbruten sjukdom visa läkemedlets verkan jämfört med placebo, förhåller det sig annorlunda vid konventionella vacciner. Man kan av etiska skäl inte gärna metodiskt smitta ner folk för att se hur vaccinerade och ovaccinerade försökspersoner reagerar på sikt. Då har den relativa skillnaden i utfall mellan vaccinerade och icke vaccinerade fått utgöra ett någorlunda acceptabelt mått på verkningsgraden. När man accepterar det måttet, bör man dock vara medveten om hur t.ex. siffran 95 % som verkningsgrad beräknats - hur en absolut skillnad på t.ex. 0,7% mellan utfallet för en vaccinerad och en ovaccinerad kan anges som 95 % effektivitet. Vacciner som ju avser att hindra sjukdom att uppstå, brukar fungera genom att avdödat virus eller avdödad bakterie injiceras i kroppen för immunförsvaret att bygga upp minnesceller av. I sin tur avses att dessa, om inkräktaren hunnit tränga in i cellerna, känna igen och bekämpa resp. förhindra vidare skada och spridning. Den verkliga poängen med ett vaccin är just att fungera så, med ett minimum av biverkningar. Covid-19-"vaccinerna" som inte betraktas som vacciner i egentlig mening (det erkänner fabrikanterna själva genom sättet att förklara "vaccinerna") att de enbart är avsedda att mildra sjukdomsförloppet om smitta uppstår. Smitta eller sjukdom förhindras alltså inte att uppstå. Den vaccinerade hindras inte heller från att smitta andra. Det finns mängder av belägg som visar att dubbelvaccinerade, som trots detta smittas och insjuknar i Covid-19 resp., inte kan säkras från behovet av IVA-vård - den allvarligare formen av sjukdomsförlopp. Andra utvägar än vaccinering Glädjande för den som tillämpar lågkolhydratkost är att enbart genom den, risken för såväl smitta som allvarligare form av sjukdom via Covid-19 väsentligt minskar. En av våra kontakter på Kostdoktorn, Aseem Malhotra, anser den verkliga pandemi som länge fortgått, vara den metabola pandemin med ca. 40 millijoner människor årligen förtida avlidna. Med den utgångspunkten går han så långt att han t.o.m. säger att den vanliga normalkostaren på tre veckor (som vi kan tolka det) efter övergång till LCHF, väsentligt kan minska risken för smitta eller att bli allvarligt sjuk. Han tar fasta på förhållanden som exempelvis visar Pfizers beräkning av verkningsgraden på sitt "vaccin". I detta fall har 99,26 % av placebogruppen förblivit osmittad medan vaccinationsgruppen var osmittad till 99,96 %. Aseem Malhotra räknar med att LCHF + kosttillskott i form av D-vitamin etc. ger immunförsvaret sådan förstärkning att det hamnar i klass med existerande "vacciner" (möjligen bättre). Dock med den fördelen att "vaccinernas" alarmerande bieffekter - hittills kanske till en tiondel anmälda - försvinner ur bilden. Löper man igenom Internet ses läkare/forskare påpeka risken för biverkan av dagens Covid-19- "vacciner" som: kramper stroke allergiska reaktioner förlamning, ögonproblem (blindhet), hörselproblem , inflammerad hjärna, ökad andel missfall etc. finnas. Den omständigheten att flertalet uppgifter om biverkningar, successivt raderas från Internet eller förklaras inte kunna härledas till "vaccineringen", utgör ett tecken på att sådan information sannolikt kan ha fog för sig. Inte ens vid dödsfall direkt eller dagen efter "vaccinering" anses kunna härledas till denna. I vad mån antikroppar producerade efter Covid-19-vaccinering, avsedda att reagera på dess spikprotein, i efterhand kan komma att ge autoimmuna reaktioner, återstår att se. T.ex. anses vävnaden i en kvinnas livmoder innehålla protein som liknar spikproteinet, med möjlig ökad risk för missfall. Också protein i hjärta, hjärna, lungor, njurar etc. innehåller protein som genom sin likhet med spikproteinet kan tänkas som mål vid en utvecklad autimmunictet efter att en banal virusinfektion eller intern inflammation uppstått. Så fram för Aseem Malhotra som värnar om vårt bästa genom LCHF utan läkemedel.
 8. Vad gäller växtfett (kokosolja,) finns inget negativt att säga om det (stor andel mättat fett), för att hålla uppe andelen energi via fett i kosten. Grädde i form av vispgrädde är också OK - men att dagligen dricka en dl olivolja kan jag inte se minsta mening med - utgör snararare en belastning. Olivoljan har sannolikt fått oförtjänt stor stor nyttighetsstämpel - den kan anses OK i mindre mängder för sallader etc., i större mängd knappast att anse som nyttig. När man talar om bristen på näringsämnen i kokosfett, vid sidan om dess energiinnehåll, är detta naturligtvis riktigt. Näringsinnehållet i animaliska produkter, som t.ex. kött och inälvsmat, är självklart oerhört mycket större och svårt att ersätta med växtbaserad föda. För din del är mitt tips att släppa olivoljan, använda vispgrädde och öka upp med animaliskt protein. För egen del tar jag f.ö. en del tillskott för att säkra mineral och vitaminer som har allt lägre andel i dagens matvaror.
 9. Men inte lika roligt! Uppgifterna om verkningsgraden stämmer med verkligheten! P.S. Frågan är om man också anser uppgifterna för statiner som missledande, när patienterna informeras om att reklamens 36 % verkningsgrad i verkligheten motsvarar 1,1 %
 10. Nedan kommer Lancets beräkningar! Man kom fram till 0,84 % verkningsgrad för Pfizers vaccin. Det rätta värdet bör vara 0,7 % som framgår av min beräkning ovan - den utgick från de data som Pfizer angivit. Varför man anger "mostly false" kan man fråga sig?
 11. Kunde inte låta bli! Lancet ha kommit till resultat i storleksordning liknande min! Observera: Vid trådens tillkomst fanns inte tillgång till slutdata från vaccinföretagen, varför mina beräkningar fick utgå från tänkbara utfall. Nu vet vi sanningen i reda tal!
 12. Det enda som kunde tala för godkännande för användning mot Covid-19, är att företagen fortfarande tjänar pengar på Metformin. Dock finns nya - 100 gånger dyrare preparat att tjäna pengar på - med sämre verkan än det billiga metforminet som, liksom hydroxiklorokinet etc., p.g.a. utgångna patent är billiga. Förtjänsmöjligheten för läkemedelsföretagen är och förblir den springande punkten för intresset att erbjuda medicinska preparat, dvs den högre kostnaden för köparen har överordnad betydelse.
 13. Med utgångspunkt från det du poängterade, vad gäller studier om kost, finns anledning att ta Sarah Hallberg på orden. Hon påpekar det närmast omöjliga att få fram rättvisande studier, om man inte har rigorösa krav på studiens upplägg. Hon är en av de främsta att via sina studier visa hur man planerar sådan på kost (se t.ex. https://www.youtube.com/watch?v=oD4_l-zbz3Y )
 14. Intressant är, om den statistik som finns i olika länder på frekvensen blodgrupper och genuppsättningar, kan sättas i samband med olika varianter av arten människa och vilka levnadsförhållanden som under evolutionen medfört varierande förmåga att motstå olika former av angrepp. Intresset förefaller finnas för utvidgad forskning i sådan riktning.
 15. Problemet jag ser, efter att ha botaniserat på nätet, kan sammanfattas av sättet att uttrycka skillnaden i risker mallan olika kostslag enligt följande: "En diet med lågt kolhydratinnehåll baserad på djurkällor var associerad med högre dödlighet av alla orsaker hos både män och kvinnor, medan en vegetabilisk baserad lågkolhydratdiet var förknippad med lägre dödlighet av alla orsaker och hjärt-kärlsjukdomar." eller "Ohälsosamma effekter genom lågkolhydratdiet och lågt fettinnehåll var associerade med högre total dödlighet, medan hälsosamma effekter med lågkolhydratdiet och lågt fettinnehåll var associerade med lägre total dödlighet" Med ovanstående som bakgrund (det talas om såväl lågfett som lågkolhydratkost) har man ofta anledning att i samband med diskussioner om kostvalet, fundera över vilket energimedium som människor använder. Vad menas egentligen med citaten ovan - tror man att det finns en tredje form av energimedium än socker eller fett?
 16. Påverkan förefaller vara större om man råkar ha någon gen som härstammar från neandertalarna, kanske den som ligger bakom de 20 procenten av den engelska befolkningen som befanns vara immun mot Covid-19. Med tanke på vikingarnas härjningar i England för 800 år sedan, kanske det betyder att vi i skandinavien också uppvisar liknande siffror. Då återkommer frågan varför vi har tio gånger högre dödstal i Sverige än i Finland och Indien per kapita, som anses knutna till Covid-19? P.S. Vad gäller sambandet mellan gener, blodgrupper och olika varianter av dessa, är det sannolikt inte den enskilda genen eller blogruppen i sig, som ger skillnaden. Mest troligt är att de varianter av arten människa som utvecklades med högre frekvens av dessa slumpvis förekommande markörer i sig, under evolutionens gång råkade få olika förmåga att stå emot yttre påverkan på vissa organ eller organens effektivitet (t.ex. immunförsvarets).
 17. Följande antas: Personer med blodtyp O kan vara mindre utsatta för COVID-19-infektion Enligt en retrospektiv studie kan blodtyp O erbjuda ett visst skydd mot COVID-19-infektion. Forskare jämförde danska hälsoregisterdata från mer än 473 000 individer som testades för COVID-19 med data från en kontrollgrupp på mer än 2,2 miljoner människor från allmänheten. Bland de positiva COVID-19 hittade de färre personer med blodtyp O och fler personer med A-, B- och AB-typer. Studieresultaten tyder på att personer med blodtyp A, B eller AB kan vara mer benägna att smittas med COVID-19 än personer med typ O. Forskarna fann ingen signifikant skillnad i infektionshastighet mellan A, B och AB-typer. Eftersom blodgruppsfördelningarna varierar mellan etniska undergrupper kontrollerade forskarna också för etnicitet och hävdade att färre personer med blodtyp O testade positivt för viruset. "Det är mycket viktigt att överväga rätt kontrollgrupp eftersom förekomsten av blodtyp kan variera avsevärt i olika etniska grupper och olika länder", säger studieförfattaren Torben Barington, läkare, vid Odense universitetssjukhus och University of Southern Denmark. "Vi har fördelen med en stark kontrollgrupp - Danmark är ett litet, etniskt homogent land med ett folkhälsosystem och ett centralt register för laboratoriedata - så vår kontroll är befolkningsbaserad, vilket ger våra resultat en stark grund." Blodgrupper A och AB - ökad risk för allvarliga kliniska resultat av COVID-19 Personer med blodgrupper A eller AB verkar uppvisa större COVID-19-sjukdoms svårighetsgrad än personer med blodgrupper O eller B, enligt en separat retrospektiv studie. Forskare undersökte data från 95 kritiskt sjuka COVID-19-patienter på sjukhus i Vancouver, Kanada. De fann att patienter med blodgrupper A eller AB var mer benägna att behöva mekanisksk andningshjälp, vilket tyder på att de hade större lungskador från COVID-19. De fann också att fler patienter med blodgrupp A och AB krävde dialys för njursvikt. Tillsammans tyder dessa resultat på att patienter i dessa två blodgrupper kan ha en ökad risk för organdysfunktion eller svikt på grund av COVID-19 än personer med blodgrupp O eller B. Dessutom, medan personer med blodtyp A och AB inte hade längre övergripande sjukhusvistelser än de med typ O eller B stannade de kvar på intensivvårdsavdelningen (IVA) under en längre genomsnittlig tid, vilket också kan signalera en högre allvarlighetsgrad för COVID-19. Anmärkning: Man bör kunna anta att man i undersökningarna tagit hänsyn till att blodgrupperna förekommer i olika frekvens. Skulle tveksamhet föreligga på den punkten blir uppgifterna lite mer tveksamma. Å andra sidan verkar intresset finnas för beroendet av blodgrupp för sjukdomar i olika organ, så det kan ligga något i blodgruppernas olika påverkan.
 18. Antingen: har du ärvt en gen från neandertalarna, som expertisen påstår ha betydelse. eller av annat skäl vara naturligt immun. I England har man konstaterat att ca 20 % av befolkningen är immun mot Covid-19, i varje fall mot den första virusvarianten som härjade tidigt under förra året (sannolikt mot flertalet Corona-virus). Du kan också ha råkat bli förkyld under åren med lite större andel Corona-virus än vanligt (var tredje förkylning anses i expertkretsar vara av typen Corona) En viktig detalj är ju kosten och vissa tillskott typ D-vitamin etc.. Sannolikt sköter du den och håller din kropp i kondition I min ungdom på 40-50-talen brukade man säga att det var bra att vara lite förkyld då och då - då blev man aldig riktigt förkyld. Vilken förkylningsstatistik har du bakom dig och annat som du tror ha påverkat dig? Brukar du vaccinera dig mot säsongsinfluensa? Tränar du mycket? Är din sömn bra etc.? Hur ser dina föräldrars statistik ut? Intressanta frågeställningar:
 19. Liknande ser man ofta på Internet - i detta fall presenterat som: "En stor studie drar slutsatsen att ett lågt intag av kolhydrater ökar risken för för tidig dödlighet, liksom dödlighet från flera kroniska sjukdomar. Därför uppmanar forskare människor på diet att undvika lågkolhydratdieter". Anta att ni på forumet, som jag, insett var verkligheten ligger, i goda vänners lag blir usatt för påpekandet att LCHF-kosten skulle vara farlig - underförstått att det skulle framgå av en studie som denna (2018): https://www.medicalnewstoday.com/articles/322881 Måttbandet skulle, som jag ser det, symbolisera lämplig avmagringskost i stil med Brödinstitutets felaktiga hänvisning: "Socialstyrelsen rekommenderar svenska folket att äta 6-8 brödskivor per dag!" Vad jag vet, kan väl den sortens kost i dessa mängder, knappast anses grundlägga den slankare linje som måttbandet antyder. Vad svarar ni i första hand på påståendena?
 20. En helt annan väg ur vaccineländet än läkare brukar ta upp. Här börjar poängen åter samlas på den sympatiske Gisslén. En studie av nämnt slag - alltså att genom ett läkemedel - inte vaccin - hindra viruset från att fungera, kan väl närmast betraktas som att svära i den medicinska gemenskapen. Den som hittills avsagt sig allt som hittills visat sig fungera (hydroxiklorokin, antibiotiket ivermectin, C,- och D-vitamin, zink, Kost etc.). Ja som närmast förbjudits läkarna att skriva ut.
 21. Dags för uppdatering av Covid-19-läget Den övre grafen i logaritmisk skala, den nedre linjär. Röda linjer visar Sveriges utveckling Göna linjer visar Finlands utveckling Blå linjer visar Indiens utveckling Streckade linjer anger dödsfall! Grafen härunder visar konstaterade smittade per miljon medborgare. Båda grafer visar att Sverige fortfarande intar tätpositionen vad gäller frekvens dödsfall och konstaterat smittade per kapita. När man hör den svenska rapporteringen, förefaller Indien vara värst ute, trots att verkligheten är den motsatta. Det verkar som om medvetenheten om att Indien har en oerhört stor folkmängd inte finns med i beräkningarna.
 22. Uppfattningen förmedlad av Aseem Malhotra och hans forskarkollegor överväger för min del klart i valet om vaccinering eller ej. Dock kan man säkerligen lita på sjukhusvården, särskilt efter alla viktiga erfarenheter som accumulerats under mer än ett år. Sjukvårdspersonalen i Sverige gör fina insatser - ingen skugga där. Ytterligare stöd finns att ta från de internationella forskarrön som tydligt dokumenterats runt den enskildes möjlighet att skydda sig genom att förstärka sitt immunförsvar (kost, kosttillskott, träning etc.). Dessutom är klart dokumenterat vilka effektiva läkemedel som finns att ta till, i de fall smittan skulle slå till - tyvärr inget som de medicinskt ansvariga på högre nivå vill andas om men som du känner till. I ditt fall Elinor har du fördelen att sannolikt redan ha ett gott immunförsvar, som skydd även i ett läge där vaccineringen skulle kunna ge problem. P.S. Angående ad hoc-exempel, finns naturligtvis en mängd sådana att ta upp och resonera kring. Det som jag numera ser som väsentligt vid alla medicinska avvägningar är vad man vet om läkemedlet, hur länge det funnits på marknaden vilka biverkningar det medför i förhållande till den positiva verkan etc.. I fallet dagens vccineringskampanj gäller att ny typ av vaccin (mRNA) marknadsförs, om vilket man vet att det nödkodkänts, inte genomgått normala tester och som redan uppvisat biverkningar v ärlden runt, som med sällsynta undantag vid tidigare säsongsvaccineringar, uppstått genom de nu aktuella vaccinerna. Även vektorvaccinerna har ju visat obehagliga biverkningar, som t.ex. gjort att ett vektorvaccin dragits in i vissa länder - dock inte i Sverige. Tillsammans borde dagens vaccinering enligt viss expertis ge anledning för WHO att direkt avbryta. Det mest alarmerande är dock diskussionerna om osäkerheten runt de långsiktiga verkningarna. Risken för autoimmuna effekter, vid vilka kroppen kan angripa egen vävnad genom just vaccinet. Man kan naturligtvid, som Peter B, hålla tummarna för och satsa en slant på att den förhärskande medicinska världens företrädare har "mest rätt" och att kommande år inte bjuder på negativa överraskningar. Det oroande är att ansvariga medicinska företrädare, i sin omsorg om vaccinationskampanjen, samtidigt totalt mörkar de verksamma läkemedel och andra medel som finns till användning under Coronapandemin - antingen till att direkt stoppa smittan eller hindra allvarligt sjukdomstillstånd att uppstå.
 23. Det är just detta som är stötestenen för alla som vill förändra oddsen och söka nya vägar för att hålla sig frisk. Andra än att successivt låta läkarna öka på med medicin efter medicin - det som de är utbildade att göra. Ser man på människor över 70 år är mycket sällsynt att träffa på sådana med färre än tre läkemedel för dagligt bruk. Av dem i min närmaste bekantskapskrets (i min ålderskategori) - nu avlidna - rörde det sig om större antal läkemedel än så. En av de sista kvarlevande av mina närmaste vänner i samma ålderskategori, stoppar dagligen i sig ett tiotal mediciner! Inte så märkligt att man i USA rankar läkemedlen som en av de vanligaste orsakerna till förtida död. De av mina läkarbekanta som i sin praktik har kontakt med äldre på speciella boenden, är mycket angelägen om att i möjligaste mån revidera medicinlistan för sådana äldre som genom andra läkare under årens lopp fått sin medicinlista utökad. Du som övriga på forumet har valt en annan väg - att via riktig kost ge kroppen det den vill ha utan tvångsstyrning via läkemedel. Tillsammans gör vi det efter insikten att flertalet sjukdomar uppstår dels genom brist på viktiga födoämnen, dels genom den mängd skadliga tillsatser som livsmedelsindustrin tvingar människors kroppar att hantera. Vad gäller Aseem Malhotra, är han verkligen inte ensam i forskarvärlden med sina påståenden om att människor på några få veckor i väsentlig grad kan förstärka immunförsvaret via lågkolhydratkost och på så sätt kraftfullt minska risken för allvarliga effekter av Covid-19-smittan. Därigenom har många av oss som valt LCHF-vägen faktiskt vunnit en vinstlott i lotteriet du talar om, sannolikt i positivt avseende innefattande de samband som har med pandemins effekter att göra.
 24. En snabb genomgång av Internet visar, till en överväldigande stor andel, positiva uttalanden om vacciner. Man får leta länge efter negativa uttalanden. Dessutom från "auktoritativt" håll finns enbart negativ information runt alla utvägar av annat slag, som talar för användningen av förebyggande medel (beprövade läkemedel inkl. antibotika resp. kosttillskott), för vilka goda bevis finns för väsentliga, goda och livräddande effekter. Vad ligger bakom den skeva andelen av information runt dessa fakta på Internet? Fundera gärna på det. En jämförelse ligger nära till hands, t.ex. med de negativa uttalandena som i årtionden med stor tyngd pekat på nackdelarna med det "farliga" fettet, rött kött, smör, grädde... medan fördelarna med växbaserad föda, fleromättade oljor tveklöst framhålls som bästa val. Det spelar mindre roll att den moderna forskningen, under minst två decennier, klart visat var sanningen ligger. Trots det, om man nu löper igenom Internet, ligger fortfarande tyngdpunkten på nätet i kostfrågan på den växbaserade kosten förstås. Hur förklarar man det? Ett bra historiskt exempel på hur lättvindigt, klara fakta ofta felbehandlas, kan tas från de hundra tyska forskarnas konsensuttalande - negativt mot Einsteins relativitetsteori, som gav honom anledning till kommentar. Einstein lär ha yttrat sig om de hundras uttalande i form av: "för att besegra relativiteteten behöver man inte hundra forskares ord, bara ett faktum" Vad gäller covid-vaccin-kritiska människor, versus covid-vaccin-positiva, bör man, i varje fall på detta forum, sätta tilltro till vad som framförs och inse att olika individer rör sig i olika kretsar, har olika erfarenheter och grund för sitt synsätt. När man, som i mitt fall, råkat bli född på tidigt 1930-tal, har man av naturliga skäl samlat på sig en stor social krets individer med olika yrkesinriktning. Om man tar upp vaccinationsfrågan med en läkare på vårdcentralen, lär man av naturliga skäl ha svårt att få annat svar än det som sjukvårdsansvariga kräver. Motsatsen kunde ge läkaren obehagliga efterräkningar. I den närmaste vänkretsen däremot, där alla litar på varandra, blir lätt att få fram sanningen, särskilt om man som "intervjuare" befinner sig långt över pensionsåldern. Särskilt intressant är att de sociala kontakterna via barn och barnbarn på den medicinska sidan, befinner sig på ett yngre generationssteg, som medger inblick i förhållandena på golvet inom sjukvården - hur man sinsemellan resonerar och agerar för egen del. Det är den informationskällan som jag tar mig friheten att maximalt utnyttja. Att hålla tummarna för att ha rätt gjorde Einsteins hundra motståndare. De levde i sin värld och Einstein i sin. För honom räckte det med ett faktum för att neutralisera vad de hundra hoppades på.
×
×
 • Create New...