Jump to content

Nils Engström

Plusdatamedlem
 • Posts

  2,514
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  102

Everything posted by Nils Engström

 1. En snabb genomgång av Internet visar, till en överväldigande stor andel, positiva uttalanden om vacciner. Man får leta länge efter negativa uttalanden. Dessutom från "auktoritativt" håll finns enbart negativ information runt alla utvägar av annat slag, som talar för användningen av förebyggande medel (beprövade läkemedel inkl. antibotika resp. kosttillskott), för vilka goda bevis finns för väsentliga, goda och livräddande effekter. Vad ligger bakom den skeva andelen av information runt dessa fakta på Internet? Fundera gärna på det. En jämförelse ligger nära till hands, t.ex. med de negativa uttalandena som i årtionden med stor tyngd pekat på nackdelarna med det "farliga" fettet, rött kött, smör, grädde... medan fördelarna med växbaserad föda, fleromättade oljor tveklöst framhålls som bästa val. Det spelar mindre roll att den moderna forskningen, under minst två decennier, klart visat var sanningen ligger. Trots det, om man nu löper igenom Internet, ligger fortfarande tyngdpunkten på nätet i kostfrågan på den växbaserade kosten förstås. Hur förklarar man det? Ett bra historiskt exempel på hur lättvindigt, klara fakta ofta felbehandlas, kan tas från de hundra tyska forskarnas konsensuttalande - negativt mot Einsteins relativitetsteori, som gav honom anledning till kommentar. Einstein lär ha yttrat sig om de hundras uttalande i form av: "för att besegra relativiteteten behöver man inte hundra forskares ord, bara ett faktum" Vad gäller covid-vaccin-kritiska människor, versus covid-vaccin-positiva, bör man, i varje fall på detta forum, sätta tilltro till vad som framförs och inse att olika individer rör sig i olika kretsar, har olika erfarenheter och grund för sitt synsätt. När man, som i mitt fall, råkat bli född på tidigt 1930-tal, har man av naturliga skäl samlat på sig en stor social krets individer med olika yrkesinriktning. Om man tar upp vaccinationsfrågan med en läkare på vårdcentralen, lär man av naturliga skäl ha svårt att få annat svar än det som sjukvårdsansvariga kräver. Motsatsen kunde ge läkaren obehagliga efterräkningar. I den närmaste vänkretsen däremot, där alla litar på varandra, blir lätt att få fram sanningen, särskilt om man som "intervjuare" befinner sig långt över pensionsåldern. Särskilt intressant är att de sociala kontakterna via barn och barnbarn på den medicinska sidan, befinner sig på ett yngre generationssteg, som medger inblick i förhållandena på golvet inom sjukvården - hur man sinsemellan resonerar och agerar för egen del. Det är den informationskällan som jag tar mig friheten att maximalt utnyttja. Att hålla tummarna för att ha rätt gjorde Einsteins hundra motståndare. De levde i sin värld och Einstein i sin. För honom räckte det med ett faktum för att neutralisera vad de hundra hoppades på.
 2. 1. Om man utgår från Aseem Malhotra, han vet vad han talar om, är de riktlinjer som människor inte efterlever, den främsta orsaken till att deras immunförsvar inte klarar att agera tillräckligt kraftfullt (de metabola bristerna). 2. I det avseendet, visas dels att nu levererade vacciner är att betecknas som vertyg till att mildra smittans allvarligare effekter, dels att (1) - den bristande metabola konditionen - utgör den verkligt allvarliga grunden till såväl andelen smittade som till de allvarliga effekterna för den som smittats. En rad studier har övertygande visat hur immunförsvaret positivt kan stärkas via kost och kosttillskott. 3. Mina sagesmän och kvinnor som är läkare och vårdpersonal i övrigt (som jag personligen känner) säger sig alla med ett undantag* vilja se tiden an och väljer att vänta eller avstå från vaccinering. Motiveringen är genomgående att erbjudna vacciner, delvis är av helt ny typ (mRNA), dels inte uppfyller de krav på utprovning/tester som normalt krävs (inte bara nödgodkännande). *undantaget lät sig efter påtryckningar (solidaritetsskäl) vaccineras med direkta komplikationer direkt efter injektionen, som krävde akut sjukhusvård. I valfrågan räcker det enligt min uppfattning inte med att enkelt uttrycka sig vara vaccinförespråkare eller vaccinmotståndare. Man kan likna detta vid lågkolhydratkostare eller veganer som huvudsakligen hänvisar till frågan om att acceptera eller inte att djur slaktas till att äta. Det krävs som bekant betydligt mer för ett beslut. De flesta är tyvärr inte tillräckligt intresserade av att själva underbygga sitt ställningstagande. I LCHF-kretsar förefaller dock finnas ett större intresse att tränga djupare in i metabolismens värld, än att bara utgå från omtanken om djuren i samband med slakten. Utgångspunkten är den moderna vetenskapen som konstaterat tidigare feltänkande runt fettet etc.. Ja eller nej till vaccinering kräver betydligt mer än att bara säga sig tro på företagens positiva information. Som barn hade man bara att acceptera föräldrarnas besked om vaccination. Som vuxen har man friheten att välja efter egna studier. Det borde fler göra.
 3. Konsten att tillägna sig tillräcklig kunskap t.ex. inom området vacciner Folk i allmänhet ser sig i medicinska sammanhang vanligen ha två vägar att välja. När det gäller vaccinfrågan resonerar man antingen enligt principen att: som lekman anse sig sakna möjlighet eller kanske anledning att ens ifrågasätta expertisens information och lugnande försäkringar. Dels om det ofarliga med vacciner överhuvudtaget, dels det nödvändiga i att solidariskt delta i något som medicinskt och politiskt på global nivå sjösatts för befolkningens bästa i flertalet länder. Sammanfattat att man gör bäst i att tro den offentliga informationen vara öppen, ärligt förmedlad och korrekt, vetenskapligt belagd. med den information som via massmedia sprids, själv försöka tränga igenom den överväldigande positiva attityden som expertis och politiker visar upp - söka sanningen bakom. Detta uppfattas näst intill omöjligt för flertalet. Uppenbarligen är därför bara en mycket liten andel av befolkningen beredd till mer djuplodande analysarbete - bakgrunden till den vaccinkampanj som på extremt kort varsel (mindre än ett år) inneburit tidernas mest omfattande globala massvaccination. Detta genom att myndigheterna nödgodkänt bl.a. en viktig andel av aktuella vacciner av en helt ny typ (mRNA) som tidigare aldrig fått godkännande. Den korta tiden för tester och godkännande är enkelt uttryckt - historisk! Den av de ambitiösa, som hör någon representant för skolmedicinen ta upp frågor om eventuella biverkningar med själva vaccinationen t.ex.: huvudvärk feber trötthet smärta eller inflammation vid punkten för sticket etc. kan för de flesta lätt accepteras som banalt. Lite mindre banalt uppfattas dock allvarligt insjuknande, smitta som uppstått för dubbelvaccinerade friska människor och dödsfall som uppstår i nära anslutning till vaccinering men som fortfarande av ansvariga förklaras som "normalt". Även om ett stort antal av vårdpersonalen (hundratals) blir allvarligt sjuka och om någon av dessa avlider direkt, förklaras detta vara såpass sällsynt att det måste betraktas som acceptabelt i förhållande till fördelarna för övriga som överlever. När information om alltfler allvarliga bieffekter luftas, har dock den kritiske observatören anledning att fundera över, om de människor som nu vaccineras egentligen borde anses utgöra försökskaniner till att visa upp bieffekter, på de icke färdigtestade vaccinernas konto. Sådant som borde ha upptäckts tidigare vid tester utförda under mer omfattande former, som normalt brukar krävas för godkännande. De kritiska synpunkter som i denna tråd tidigare tagits upp, har bit för bit visat att den som ser anledning att tveka i valet om vaccinering (vänta eller helt avböja vaccinering) genom senare månaders utveckling mer och mer har fog för sin tveksamhet. En viktig del i frågan om behovet av vaccinering anser jag ligga i den enskildes tidigare erfarenheter av säsongsinfluensa, resp. vaccinering för sådan. Själv har jag, som många andra, aldrig vaccinerats för influensa och aldrig heller insjuknat i sådan. Dvs. mitt immunförsvar har, som förfädernas, utsatts för tusentals virus under årens lopp, vilket innebär att antalet s.k. viusvariteter (av ca. 50 000 kända virus) som immunförsvaret nu känner igen, ger ett bra skydd. Med i högre ålder social samvaro med nära anhöriga (barn, barnbarn, barnbarnsbarn) och goda vänner har underhållit immunförsvaret. Varför avbryta dess träning med artificiella medel? Undersökningar i England visar f.ö. att ca 20 % av befolkningen har ett naturligt försvar mot Covid-19. Om detta gäller samtliga mutationer är oklart men troligt. P.S. Om någon av våra favoriter vaccinerat sig, t.ex. Annika Dahlqvist, skall man veta att hon som läkare har full kontroll över sina fysiologiska förutsättningar, på ett sätt som få andra kan jämföra sig med. Som det visat sig är inte alla människor lämpade för vaccinering genom att inte ha egna kunskaper (fysiologiskt, och med hänsyn till den egna medicineringen etc.). Vad som borde rekommenderas många är den kunskap som förmedlas av Dr. Aseem Malhotra, om hur man på metabol väg under några veckor mycket effektivt kan förstärka sitt immunförsvar. En i varje fall bra metod till att minska risken för allvarlig sjukdom, om smittan skulle drabba. Dessutom en bra metod till att minska riskerna för biverkningar för den som väljer att vaccinera sig. Malhotra hänvisar bl.a. till Robert Lustigs mantra i medicinska sammanhang: ”att förebygga är inte bara bättre än botemedel, att förebygga är botemedlet"!
 4. 1. Det verkar också som om svensken är ganska klar på svårigheten att klara tillräckliga, dagliga doser via solen. En medvetenhet som tyvärr inte gäller inlagda på äldreboenden, på vilka ansvariga inte ifrågasätter läkarnas utgångpunkt - Läkemedelsverkets fortfarande farligt låga normer. 2. Såväl ansvariga för huvdstudien i denna tråd och tidigare rekommendationer sammanfaller och talar bara om att K-vitaminet i blodserum sänks vid samtidigt intag av D-vitaminer som tillskott. Kvantifiering har, såvitt jag känner till, inte angivits. Kalciets beroende av D-vitaminet (upptagning av kalcium) och K-vitaminet (moderera andelen i blodet - styra till benstommen - och hindra kalcifiering av blodkärlen) innebär viktig samverkan. För att säkra nivåerna är alltså kosttillskott oftast nödvändigt (se pkt 3). 3. Samtidigt har inga studier tidigare visat särskilt behov av K2-vitamintillskott till att hålla risken för kalcifiering nere, genom det ökade kalciet som utvinns via D-vitamintillskott. Å andra sidan talar denna studie för att K-vitaminnivån, hos deltagarna i studien för dp-ucMGP (K-vitamin i blodet), varierar mellan 134 - 654 pmol/L och att nivån 500 ansetts som gräns mellan områdena lågt och högt. Det antyder svårigheterna att via normal kost uppnå tillräckligt höga K-vitaminnivåer utan tillskott. Kanske är det så i frågan om K-vitamin, för vilket ännu inga normnivåer uppställts, att nivåerna i hela befolkningar generellt varit för låga - analogt med de farligt låga normerna för C,- och D-vitamin. Inte minst har detta visat sig under Corona-epidemin, under vilken kliniskt uppseendeveckande tydligt framgått, vilken stor betydelse för immunförsvaret som dessa haft för att tillsammans hindra, eller mildra sjukdomsförloppet efter smitta.
 5. Just det som skall användas för alkoholtillverkning, avsedd att tvinga bensinbolagen att försämra bensinen och höja bensinpriset till nackdel för motorer i äldre bilar. Motorer som under en övergångstid måste använda de dyrare resterna av högoktanig bensin för att kunna köras. Läge för elbilar!
 6. Problemet i vårt land är dock, som tidigare påpekats: att vi har liten tillgång till tillräcklig solhöjd under stor del av året, som kunde ge tillräcklig nivå 25(OH)D-nivå i blodet kontinuerligt. att K2-vitamin i tillräckliga mängder är svårt att tillföra kroppen via födan att D-vitamin, vid samtidigt tillfört K2-vitamintillskott, reducerar det senare i blodserum. Ett bra tips är att ta in dessa komponenter vid olika måltider med så lång period emellan som möjligt (mer än tre timmar). En fråga: Eftersom det gått åtta månader sedan denna ovanliga form av studie presenterades, borde man ha sett någon reaktion från skolmedicinens sida, särskilt nu i Coronatider. Om någon har märkt någon sådan, vore intressant att få veta var, hur och när? En så väl förberedd kohortstudie borde skapa stort intresse. Inte minst politiskt, skulle en friskare befolkning ge avsevärt lägre sjukvårdskostnader. Kan problemet vara att resulterande större andel äldre befolkning möjligen utjämnar vinsterna?
 7. Du ligger perfekt till, snudd på vad jag själv tar (5000 IE D3, 270 ug K2-mk-7). De positiva nivåerna som tidigare ingått i studier på enbart K2-vitaminet, visar i normalfallet att 180 ug dagligen räckte till för fina resultat på avkalkning av kärlsystemet (30-50% avkalkning har nämnts). Skälet för oss användare att utöka mängden K2-vitamin, är till säkring av de optimala nivåerna, när D-vitamintillskott samtidigt tas. Det senare reducerar något av koncentrationen K-vitamin i blodserum. Några mått på den effekten har man inte tagit fram, varför en marginal kan vara lämplig. Av de holländska specialisterna har tidigare framgått att K2-vitaminet i stora mängder inte påverkar blodets koagulerande effekt, vilket en del varit oroliga för. Vad gäller det man för studiens deltagare uppmätte i blodet - 25(OH)D = 33,4 - 85,4 nmol/L - kan man räkna med att deltagarna på den övre skalan inte varit rädda för solen. De positiva studieresultaten har uppkommit för observerade värden mellan 50 och 75 nmol/L, alltså med 50 som gränsvärde. Om man som du, tillämpar 5000 IE D3-vitamin - en bra marginal - inses lätt fördelarna med den dosen, genom nedanstående graf. Den demonstrerar också en del av synergieffekterna bakom det positiva utfallet på holländarnas studie med kombinationen K,-ocu D-vitamin. Av X-axeln förefaller du redan via D-vitaminet (du ligger längst till höger på skalan) inte riskera att drabbas av lungsjukdomar i första taget. Genom K2-vitaminet inte heller av hjärtinfarkt.
 8. Självklart att Mercola i alla stycken motarbetas av läkemedelsindustrin (via FDA vars ekonomi är helt beroende av lindustrins resurser). Mercola representerar den sortens personer som insett att rader av andra vägar för människor att hålla sig friska, finns utanför de medicinska preparatens sfär (bl.a. lågkolhydratkost). Han har talat sig varm för K2-vitamin som medel till att minska kalcifieringen i kroppens kärlsystem och därmed minska risken för stroke och hjärtinfarkt. Han har även framhållit C, och D-vitaminet, som betydelsefullt förebyggande medel för Covid-19-smitta, liksom i samband med den befintliga medicinen hydroxiklorokin som mängder av läkare med gott resultat använt för Covid-19-smittade patienter världen över. Den fantastiska kombinationen D3-vitamin/K2-vitamin har i alla avseenden visat att Mercola haft många poänger i sin verksamhet, i varje fall vad gäller fördelarna med kombinationen av dess två vitaminer i hög daglig dos. Holländarna, som är främst i världen, inriktade på K2 vitaminet, publicerade i augusti 2020 en studie: https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-020-02352-8 som visade att en kombination av dagligen högdoserad D3, och K2-vitamin ökade livslängden för människor mellan 10 och 15 år jämfört med dem med låga nivåer av dessa ämnen i blodet. I första hand är det då den minskade risken för hjärt/kärlsjukdomar (stroke, hjärtinfarkt) som ligger bakom (för den som inte vill ta sig tid att läsa hela texten - bläddra fram till fig. 2). Varför undanhålls dessa sensationella fakta för människor över hela världen. Människor som strävar efter att både hålla sig friska och leva länge. Bl.a. fallet Mercola visar hur hälsan tvingas till reträtt på alla sätt. När sådan positiv information luftas som kan uppfattas utgöra allvarlig konkurrens, agerar hela det internationella medicinska etablisemanget och läkemedelsföretagen med full kraft och gemensamma resurser och lobbyverksamhet, för att hindra den livsviktiga informationen att komma människor till del. P.S. Enligt nämnda studie, skulle vid en mer allmän användning av högdoserad D3-vitamin och K2-vitamin i normalfallet sannolikt innebära mer än 10-årig livstidsförlängning via billiga kosttillskott som saknar biverkningar! ???? Man frågar sig om FDA i USA överhuvudtaget tagit intryck av forskning som i detta fall enbart bekostats av holländarna själva. Frågan är om anfallet mot Mercola är att agera för folkets bästa?
 9. Combined low vitamin D and K status amplifies mortality risk: a prospective study Denna mycket välgjorda holländska kohortstudie (den första kombinationsstudien med D,- och K-vitamin), vars förberedelser inleddes 1997, publicerades i augusti 2020. Eftersom holländarna, vad gäller forskning på K-vitamin, ligger vid den internationella fronten, finns all anledning att ta denna studie på allvar. De har genom rubricerad studie visat vilken kraftig synergieffekt som uppstår vid höga nivåer av D,- och K-vitaminer i samverkan - i själva verket som kraftfull livstidsförlängare, sannolikt långt över 10 år i normalfallet (vid 50% överlevnad för deltagarna i studien). Detta jämfört med förhållanden vid vilka brist på en av dessa vitaminer eller båda föreligger. För t.ex. Hollands befolkning, om den direkt började tillämpa de positiva rekommendationerna, utformade efter studiens resultat, skulle medelåldern på sikt sannolikt kunna drastiskt höjas (fem till tio år eller mer) enbart av dessa skäl). Något om kohortstudier En kohortstudie avser oftast att under relativt lång tidsperiod jämföra skillnad i utfall mellan två eller fler försöksgrupper, som t.ex. utsätts för exponering av samma eller olika doser av ett läkemedel eller produkt av annat slag. Det mest robusta utfallet, som inte kräver mångfacetterad definition av utfallet är dödsfall. För att minska risken för felaktigt utfall mellan olika försöksgrupper, är viktigt att urvalet av grupperna sker noggrant. För stabilast möjliga analysresultat gäller alltså att analysgrupperna är så lika som möjligt vid studiens inledning (medelålder, livsföring, blodstatus etc.). Därigenom lämpliga att jämföra med varandra vid varierande grad av exponering. En sådan grupp kan i viktiga avseenden jämföras med en placebogrupp med den skillnaden att kohortstudiens jämförelsegrupper kan ha exponerats via samma komponent men med olika dosering eller inte doserats alls. I det senare fallet kan av andra skäl en medelnivå av en viss komponent i en grupp ha uppmätts i blodet att jämföra med annan grupps medelnivå för samma komponent. _________________ Studiens huvuddrag Ansvariga för aktuell studie har enligt min mening på ett föredömligt sätt utfört det omfattande, förberedande arbete, som eftersträvas vid en kohortstudie. Studiens målsättning var att isolerat kunna avgöra effekten av olika andel D- och K-vitamin uppmätt i blodet. De multifaktoriella analyseffekterna ansågs svåra att differentiera, varför man valde att använda andelen dödsfall (alla orsaker) och tidperioden för detta efter studiestart som norm för utfall. Genom uppdelning av studiedeltagarna i fyra jämförelsegrupper (se fig.1) har studien medgivit olika gruppvarianter att jämföra med varandra. För att i möjligaste mån skapa robusta förutsättningar för korrekta analysresultat har förberedelserna i övrigt skett enligt följande: År 1997 inleddes en första omfattande undersökning med 40 856 holländska invånare i åldern 28–75 år. Avsikten var att enligt kraven för en kohortstudie skapa försöksgrupper med största möjliga likhet i fysiologiskt avseende. Friska försöksgrupper helt enkelt. År 1998 avslutades den förberedande studien, genom urvalet av 6894 deltagare för huvudstudien. De 6894 utvalda fick 2001-2002 genomgå en första uppföljningsundersökning - allt för att ytterligare förfina väl definierade analysgrupper inför kommande studie. Efter justering och godkännande återstod 4742 deltagare för huvudstudien. Huvudstudien upptog deltagare i åldrarna 40,7 till 64,5 år med medelåldern 52,6 år För att undvika den minskning av halten K-vitamin, som kosttillskott i form av D-vitamin kan medföra, sorterades försökspersoner bort som använder sådant tillskott. Likaså sorterades deltagare i högre ålder bort med motiveringen att dessa ofta haft sjukdomar av typ hjärt/kärlsjukdomar och lungsjukdomar, redan före huvudstudiens start resp. var medicinerade på ett sätt som kunde riskera att göra analysresultatet mindre robust. Deltagarnas fysiologiska status var vid huvudstudiens start bra och andelen hjärt/kärlsjukdomar liten. Deltagare som visade sig tidigare haft inslag av hjärt/kärlsjukdomar sorterades bort från studien. För alla deltagare gällde att D,- och K-vitaminstatus från studiens start varit kända. Slutsatsen De efter diverse vägningsmanövrer (rökning, alkoholvanor etc.) kvarvarande jämförelsegrupperna, med bra konstitution hos deltagarna, anses ha medfört signifikanta resultat med avseende på isolerad synergieffekt via kombinationen K,- och D-vitamin. Mättekniska förutsättningar Alla mätningar utförs enligt länge, som guldstandard betraktade mätmetoder i blodplasma. Förekommande underlag förelåg: För D-vitamin 25(OH)D i försöksgrupperna förekommande bloddata: 33,4 - 85,4 med medelvärde 59,4 nmol/L. Gränsvärde 50 nmol/L - under och över det räknat som lågt resp. högt. För K-vitamin gränsvärde: dp-ucMGP=134 - 654 pmol/L med gränsvärde 500 - under och över det räknat som lågt resp. högt. Fig. 1 Visar med studiens kurvor i utjämnad form, hur jämförelsen mellan ingående alternativ utfaller. Fig.2 Visar ett hypotetiskt försök till extrapolering av kurvorna i fig.1. Utfallet kan mycket väl ligga inom verklighetens gränser. I fallet höga blodnivåer för såväl D,- som K-vitamin, representerar den med dessa nivåer efter 30 år, en genomsnittlig 80-åring. Betydligt större livslängdsförlängning kan sannolikt uppnås för denna kategori försökspersoner. Detta med tanke på att fig. 2 med givna förutsättningar i studien dels representerar gruppernas medelvärden, dels att dessa avses uppstå vid relativt hög överlevnadsnivå runt 0,70. I Holland ligger männens medellivslängd på liknande nivå som i Sverige (ca. 80 år). Vid antagandet att den genomsnittlige holländaren i nuläget uppvisar bloddata med medelvärden enligt gränsvärdena för högt/lågt i studien, skulle männens medelålder (om alla följde råden att öka på sitt intag av D,-och K2-vitamin) på sikt sannolikt höjas med mellan fem till tio år eller mer, vilket också skulle gälla kvnnorna, vilkas medellevnadsålder är nära två år högre än männens. https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-020-02352-8#article-info Kommentar De studier som tidigare utförts på D-vitamin, har bl.a. via en tysk 15-årig observationsstudie visat övertygande resultat vad gäller respiratoriska sjukdomar (praktiskt taget icke förekommande vid höga D-vitaminnivåer). Också har en rad kliniska småstudier visat likartat positiva effekter t.o.m. i Covid-19-sammanhang. Det är knappast oväntat att kraftiga synergieffekter nu har konstaterats genom kombinationen av D,- och K-vitamin med höga koncentationer i blodet. Många av oss har tidigare konstaterat fördelarna med båda vitaminerna D,- och K2-vitamin var för sig eller i kombination. Den som inte tidigare upplevt kombinationen, har nu belägg för att den fungerar. P.S. För den som tar blodförtunnande medel, gäller att välja mellan pest eller kolera. Vissa blodförtunnande medel har visat sig påskynda kalcifieringen av blodkärlen medan K2-vitaminet har förmågan att avkalka blodkärlens väggar. Det är välkänt att hjärt/kärlsjukdomar är en av de främsta orsakerna till förtida död eller död överhuvudtaget och att kalcifieringen vid låg K-vitaminkoncentration i blodet blir högre än annars, dvs. ökar risken för hjärt/kärlsjudomar. Resultatet av rubricerad studie är därför inte förvånande. Studien antyder att man kunnat se tendenser just i riktning minskad frekvens hjärt/kärlsjukdomar men ansvariga för studien påpekar dock att det för statistisk signifikans krävs vidare studier. Å andra sidan har tidigare studier just visat att ett medvetet isolerat intag av K2-vitamin resulterat i tydligt minskad kalcifiering. Sambanden och förklaringen till synergieffekterna blir allt tydligare!
 10. Bedrövligt att vi i Sverige skall behöva läsa: "Nästan 200 000 svenskar under 65 år hade redan hunnit ta den första dosen av Astra Zenecas vaccin när Folkhälsomyndigheten ändrade riktlinjerna efter att det blev känt att vaccinet kunde kopplas till en extremt ovanlig men farlig koagulationsrubbning". "Eftersom risken anses vara större för personer under 65 år rekommenderas de växla till ett mRNA vaccin när det är dags för den andra sprutan. Men det har inte funnits några studier på hur säkert det är att blanda vaccinen". Ansvariga inom det medicinska och politiska etablissemanget har, i sin iver att genomföra massvaccination på en hel befolkning, tagit huvudlösa beslut. Detta har man gjort med nödgodkända vacciner om vilka man bara haft nödtorftig information om dödliga biverkningar eller långtgående, allvarliga sjukdomstillstånd. Man har gjort det efter att dyrt ha betalat vaccinföretagen för en produkt som de senare avsagt sig allt ansvar för på skattebetalarnas bekostnad. Trots utfasning av Astras vaccin i Norge, fortsätter vaccinationen i Sverige på 65-plussarna.
 11. Tyvärr är Krippagons erfarenhet inte unik. Själv har jag upplevt detsamma för några år sedan (före LCHF-starten). På den tiden hade jag fortfarande statiner med en lipidprofil som fick läkarna att dansa krigsdans av glädje medan de verkliga förhållandena var dödligt tokiga. Något som jag fick klart för mig först efter att LCHF tagit över och all medicinering satts ut. Som en jämförelse med goda vänner i 70-80-årsåldern (de äldre än så inte i livet), har de alla låtit sina läkare skriva ut symtomdämpande mediciner i mängder - rekordet tas av en (fortfarande i livet) med 12 mediciner dagligen. Genomsnittet ligger på 6 - 7 preparat. Som den ende i min bekantskapskrets utan annan medicin än LCHF-kosten, försöker jag så gott det går påpeka vilken medicin (mat) som är bäst och vilka tillskott som är nödvändiga. Vanligen utan resultat i de högre ålderskategorierna men i gruppen 30 - 60 är det lättare att få respons.
 12. Från läkarens sida gör han bara vad Socialstyrelsens regelverk säger - en institution som tillsammans med honom fortfarande lever i en felaktig föreställningsvärld skapad för ett antal decennier sedan. Tiden för det tröga medicinska etablissemanget att acceptera ny forskning, som kullkastar det som dess profeter länge predikat, kräver att många ansvariga först måste pensioneras. Alla är inte lika öppna inför den nya forskningen som t.ex. Tim Noakes - inte heller som han snabba att erkänna sig haft fel under en lång forskarkarriär. Det är sådana som Tim Noakes, som vi gläder oss åt och ger hopp om framtiden.
 13. Angavs något skäl till statiner? Om inte, kan du med lugn stämma påpeka att kolesterolhypotesen från vetenskaplig synpunkt är borta. Förbered dig väl före nästa besök, så att du kan förklara fakta för läkaren. Du kan t.o.m. påpeka att du tillhör ett forum som har en av världens främsta experter på kolesterol som medlem.
 14. Arteriografin har tidigare från sjukvårdens sida, som jag förstått, behandlats lite styvmoderligt men finns numera på några få sjukhus i landet och hos vissa privatpraktiserande läkare. Dock ett intressant inslag i analyshärvan till att bättre komma fram till rätt behandling av högt blodtryck. Jag förmodar att du blivit tillfrågad om deltagande genom ditt fördelaktigt låga kärlmotstånd.
 15. Analysen bör visa osedvanligt mjuka blodkärl i ditt fall. Hur har dina föräldrars blodtrycksparametrar utfallit? Ärftligt?
 16. Detta kan vara en dödsstöt för nuvarande vaccinkampanj (om WHO så vill), i varje fall för vektotvaccinerna, som innehåller stabilare DNA-innehåll. De senare kan ge biverkningar på lång sikt. mRNA-vaccinerna anses något mindre riskabla, vad gäller långlivade biverkningar.
 17. Ja, och Knobbe är inte ensam, huvvuddelen av våra vänner bland lågkolhydratforskarna har samma inställning. Sannolikt kan en stor del av de metabola problemen - inte minst i USA - tillskrivas icke-mättade fetter tillsammans med de fröer som är grunden till brödkulturen. Hur skall läkare, läkemedelsföretag, livsmedelsindustri, skolkök, äldreboenden och politiker kunna ställa om sitt tänkande? Den som löser den ekvationen, skulle jag vilja träffa.
 18. Är det inte egentligen så att flertalet problem överhuvudtaget försvinner med LCHF. Lipidprofilen kraftigt förbättrad, metabolismen, hjärtat, blodtrycket, hjärnan, sömnen, vakenheten med själva välbefinnandet som bekräftelse på att kroppen tackar för det den får i sig. Visserligen har det vi ser i resultaten en multifaktoriell bakgrund, vilket betyder att även annat i livsföringen påverkar (kosttillskott, träning etc.) men min uppfattning är ganska klar - LCHF utgör den centrala grunden som allt annat cirkulerar kring. Vad kan en gamling annars säga, som på ålderns höst kunnat frigöra sig från all medicinering (för diabetes, lipidprofil och blodtryck)?
 19. Det hoppas jag att du delar med dig av. Ditt värde talar för ett hjärta i god kondition. Det talar för litet kärlmotstånd - idealiskt i pandemitider. Covid-19 anses ju vara en vaskulär sjukdom.
 20. Genom egna erfarenheter och efter vad som framgår av studier på lågkolhydratkost typ LCHF, kan konstateras att t.ex. blodtrycket högst väsentligt kan förbättras (sänkning av systoliskt tryck i storleksordningen 10 mm Hg) efter växling till lågkolhydratkost. I en studie år 2019: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6695889/ framgår bl.a. följande: Många av oss vet av egen erfarenhet att flertalet parametrar - jämfört med ovanstående - kan väsentligt mer förbättras - för egen del t.ex. HDL från under 0,95 till 1,4. För den som är äldre, kommer möjligheten att sänka blodtrycket högt på listan. Blodtryck/kärlmotstånd Styrande för blodtrycket är kroppens kärlmotstånd. Den bästa markören för detta anses medelartärblodtrycket (MAT) vara. Konventionellt brukar den förenklade formeln: MAT = (SYS - DIA)/3 + DIA (SYS=Systoliskt tryck, DIA=Diastoliskt tryck) användas, trots att resulterande mätvärde anses underskatta det som instrumentellt uppmäts. Härunder ses tabellerat utgångsmaterial i referensstudien: https://www.researchgate.net/publication/312261728_Mean_Arterial_Pressure_Classification_A_Better_Tool_for_Statistical_Interpretation_of_Blood_Pressure_Related_Risk_Covariates där blå siffror (MAT) omräknats enligt i nomogrammet härunder använd formel MAT = (SYS - DIA)/2,4 + DIA. De med rött inringade siffror anger gränsvärden för de fyra områdena där MAT anses normalt, milt förhöjt, moderat högt resp. allvarligt förhöjt. De under grafen ovan i blått angivna områdena (normal till allvarlig nivå) utgår från referensen ovan (år 2017). De områden som berör förhöjt blodtryck är av naturliga skäl mest högfrekvent förekommande bland äldre, för vilka återhållsam användning av blodtryckssänkande preparat med stor försiktighet, först efter noggrann orsaksanalys, bör övervägas. Den streckade linjen på nomogrammet anger förbättringen (minskningen av kärlmotståndet jämfört med den övre kurvan) - en imponerande förändring enbart via kostväxling till lågkolhydratkost. I detta fall till att hamna nära optimum (MAT = 97). Begreppet "normalt" innebär inte att ett något lägre värde på MAT (ned till i storleksordningen 75), skulle vara sämre. Området nära 60 innebär dock problem, som tyder på svårigheter för hjärtat att förse kroppens organ med tillräcklig blodgenomströmning. Lägre värden kräver snabba livräddande åtgärder. Ofta kan sådana värden orsakas av sepsis, hjärnblödning eller annan större intern blödning. Av tabellen i trådens inledning framgår att personer som växlat till lågkolhydratkost, genomsnittligt kunnat sänka MAT med 8 enheter (108,6 - 100,5) - en högst väsentlig förändring till att minska risken för hjärtinfarkt. I kombination med fysisk träning och en kur K2-vitamin (avkalkning av blodkärlens väggar), kan förhållandena förbättras ytterligare. För egen del hade jag före växlingen till LCHF ett medelblodtryck under dagen på 140/85 med blodtrycksmedicinering. Till den hade hade min läkare 25 år tidigare initierats efter en enstaka mätning på 170/85 (fel av mig att då inte reagera på detta). Efter övergång (september 2017) till LCHF och senare en kur med K2-vitamin och utsättning av blodtryckssänkande medicin, hade mitt medelblodtryck under dagen sänkts till 130/79 - råkar hamna nära den streckade linjen på nomogrammet - allt i överensstämmelse med vad som framgår av studier på området. LEIDEN 85-Plusstudien - kraftigt avvikande från konventionellt tänkande Rubricerad studie härunder berör personer inom ett åldersspann som jag råkar befinna mig i. Till en början blev jag lite tveksam till studien med tanke på mina låga blodtrycksdata (efter växlingen till LCHF) jämfört med studiens. Den som närmar sig 90-årsstrecket låg vid tiden för studien sannolikt nära de betydligt högre nivåer som denna studie upptar, sannolikt även idag, om standardkost tillämpas. Observera att i rött inramade rekommendationer inte ingick i studien (dvs. anger bara vad som år 2017 ansågs vara eftersträvansvärt). I studien angivna idealnivåer, systoliskt över 160 och diastoliskt mellan 70 och 90 är uppmätta år 2002 och definitivt inte på försökspersoner uppfödda på lågkolhydratkost. I aktuella höga åldrar inte heller med någon genomsnittligt hög träningsnivå - sannolikt inte heller fria från medicinska preparat. Dock om man utgår från Uffes påpekanden i: ligger hans pragmatiska synsätt klart i linje med vad som framkommer i LEIDEN 85-Plusstudien. De av er nära eller över pensionsåldern (vanligen mest intresserade), kan via nomogrammet bekvämt beräkna medelartärtrycket (MAT) genom att lägga en linjal över bilden. Ni får då en bättre bild av kärlmotståndet, än att som brukligt är, bara genom att ta det systoliska trycket som utgångspunkt. MAT utgör ett konglomerat av systoliskt och diastoliskt tryck (vari pulstrycket ingår) som tar hänsyn till alla faser i ett hjärtslag. "MAT" utgör ett betydligt bättre beslutsunderlag än vanligt, inför eventuell insättning av blodtrycksmedicinering . Vid osäkerhet efter vägningen mellan uppmätt mätvärde och läkarens förslag till medicinering, är min rekommendation att först kika på Uffes inägg ovan. Det vore intressant att se vilka värden som är typiska för er LCHF:are. Ni som har blodtrycksmätare, mät upp och beräkna MAT med hjälp av nomogrammet. Blodtryckssänkande läkemedel Från läkemedelsföretagens sida har studier, bekostade av dessa, under åren visat sig peka på "det lämpliga" i att medicinera blodtryckssänkande preparat vid allt lägre blodtryck. Även det sedan länge som normalt ansedda blodtrycket (120/80), ses då som högt. Avvikelsen från tidigare tänkande, som för det normala systoliska blodtrycket angav 100 + åldern, är alltså mycket stor. För t.ex. en 80-åring skulle då 180 anses normalt. Liksom Uffe, talar Leiden 85-plusstudien från år 2002 i den senare riktningen. Intressant är att man från läkemedelsindustrin alltmindre talar om skillnaden i blodtryck mellan olika ålderskategorier, för lämpligheten att medicinera. Enligt min mening har de pekunjära ställningstagandena i stor utsträckning fått ta över - jämfört med det som kan anses fördelaktigt för den äldre patienten. Ett otyg i sammanhanget är utskrivningen av blodtryckssänkande medicin som en direkt åtgärd, utan att läkaren först undersöker orsaken till blodtryckshöjningen - t.ex. organ som av något skäl kräver högre blodflöde. Det kan t.ex. vara njurar eller hjärna som kräver mer för att fungera optimalt. I det senare fallet genom åderförfettning/förkalkning av halsartären till hjärnan. Om hjärnans ordergivning till hjärtat om ökat tryck åsidosätts genom tvånget i motsatt riktning via blodtryckssänkande medicinering, kommer i det fallet hjärnans funktion (minne/kognitiv förmåga etc.) alltmer att försämras. Sannolikt kan den ökande andelen demenssjukdomar som konstaterats i USA under senare decennier delvis hänföras till den ohämmade medicineringen av blodtryckssänkande preparat. Det vanligaste skälet för en läkare att direkt medicinera, är att problemet klassas som essentiell hypertoni. Man utgår då från att blodtrycksförhöjningen inte kan relateras till specifikt behov av högre blodflöde i något organ t.ex. njurar eller hjärna. Alltså att blodtrycksförhöjningen är av generell natur och huvudsakligen beror på åderförfettning/förkalkning och därav mindre flexibilitet i blodkärlen. Med utgångspunkt från vad Uffe och andra vettiga forskarbegåvningar påpekar, finns knappast anledning att utan noggrann kontroll av orsakssambanden bakom en blodtryckshöjning medicinera, om avvikelsen från normala nivåer kan betraktas som mild. Enligt vad nomogrammet ovan visar, betraktas kärlmotstånd under MAT = 24 vara milt (dock inte liktydigt med att slippa medicinering). Äldre som genom åren genom åderförfettning/förkalkning fått blodkärlen stelare och med minskad diameter, får automatiskt förhöjt blodtryck. Påpekas bör att de värden som anses ligga inom begreppet mild förhöjning (Grade 1) av kärlmotståndet kan motsvara relativt låga systoliska blodtryck. Samma värde på MAT kan dock uppnås med betydligt högre systoliskt blodtryck, varför begreppet milt kanske får ses med viss försiktighet, särskilt för yngre personer, för vilka gränsen för insättning av blodrtyckssänkande medicinering tycks ligga vid MAT=110 motsvarande blodtrycksområdet 140/90. För äldre äldre (över 80-årsåldern) förefaller något högre nivåer tillämpas före insättnng av blodtrycksdämpande medicin, sannolikt på de grunder som Uffe tog upp och som Leiden 85-plusstudien visar intressanta exempel på. P.S. Om du Uffe ser tråden, vore mycket intressant med dina synpunkter - något som naturligtvis innefattar forumets medlemmar!
 21. Om oturen slår till, är det just det du påpekar som kan ses som fördel med vaccinationen - att ge mildare sjukdomsförlopp. Just detta har man också kunnat konstatera i ett antal studier med ovaccinerade människor som haft rejäla nivåer 25(OH)D i blodet. Man har t.o.m. sett en mycket kraftigt förmildrande verkan, även på Covid-19 sjuka som tvingats söka sjukhusvård, om de fått den aktiva formen av D-vitamin vid intagningen. Fördelen med höga nivåer 25(OH)D i blodet är att kroppens naturliga immunförsvar håller länge. Dessutom sannolikt klarar mutationer utan behov av fler vaccinationer.
 22. Ja, på den vägen är det. De minskade dödstalen har sannolikt mycket lite med vaccinationerna att göra - de beror mer på att de äldre som inledningsvis låg sämst till (multimedicinerade) och en del överviktiga eller diabetiker resp. mörkhyade med låga D-vitaminnivåer redan hunnit avlida. Kvarvarande andel människor betraktade ha hög risk, som hittills klarat sig helskinnade, ligger statistiskt bättre till än gruppen redan avlidna (när de var vid liv). Dessutom kan det mycket väl vara så att alltfler ur kvarvarande riskgrupper ökat mängden C- och D-vitamintillskotten. Riskanalyserna visar sanningen.
 23. Rätt uppfattat - tidigare siffror utgjorde exempel i brist på redovisade resultat från vaccinföretagen. Efter att jag nu fått tillgång till testdata från Pfizer, har de i sin riskberäkning utgått från följande: Vaccinerade: 21 830 Smittade: 8 Icke-smittade: 21 822 (99,96 %) Placebogrupp: 21 830 Smittade: 62 Icke-smittade: 21 668 (99,26 %) Riskminskningen = skillnaden 0,70 % (absolutprocent) I placebogruppen var alltså andelen smittade: 0,74 % Riskminskningen: 0,70/0,74 = 0,95 = 95 % (relativprocent) I en visuellt möjligen tydligare bild av de verkliga testsiffrorna enligt Pfizer: Det bör i sammanhanget påpekas att aktuella studier inte innefattar personer över 60 år, innebärande att flertalet insjuknade sällan upplevt svårare sjukdomsförlopp. Smitta har konstaterats genom PCR-tester, i sig ett stort osäkerhetsmoment. De som av eget intresse testat mätmetoden kan av fyra tester tätt efter varandra få två positiva och två negativa. Klassningen Covid-19 är högst osäker (kan vara allt från förkylning till infuensa). Någon detaljerad info om hur många testsekvenser som tillämpats vid PCR-testet finns inte. Med över 35 varv blir testet meningslöst och minsta förkylning kan komma att klassas som Covid-19. Så... den absoluta riskminkningen 0,7 % redovisas likväl som 95 % relativ riskminskning. P.S. Av ovanstående inses lätt att siffror över riskminskning på 95 %, 70% eller 50 % etc. inte säger mycket om skillnaden i verkningsgrad mellan olika vacciner.
 24. Läkemedelsverket har klart och tydligt reglerat svenska läkares rätt att skriva ut t.ex. det billiga och effektiva malarialäkemedlet hydroxiklorokin med undantag för vissa specialistläkare. Det får inte administreras för Covid-19. En icke specialistläkare som önskar skriva ut hydroxiklorokin måste numera söka särskilt tillstånd att delges apoteket för att försäljning skall accepteras dock inte som läkemedel för Covid-19 . Närmare ett förbud kan man inte komma. Hundratals läkare utomlands, bl.a. i USA har med stor framgång behandlat sina patienter med hydroxiklorokin. Däremot accepteras det mycket dyra remdesivir, som visat sig vara sämre än hydroxiklorokin. Ivermektin, ett annat lika beprövat billigt läkemedel - det drar man in. Ser man på nätet, inses lätt att billiga läkemedel av nämnda slag inte längre rekommenderas utan diskrimineras med alla medel. För läkemedelsföretagen, som styr vad de vill saluföra, har effektiviteten mindre betydelse jämfört med vad som finns att tjäna på försäljningen. Remdesivir som kostar ca 10 dollar att tillverka vill man ha 10 eller 100 gånger mer för i försäljningsledet. Kommentarer är egentligen onödiga. Vad gäller "missvisande" runt vaccinernas verkan kan du kika på:
 25. Ja naturligtvis - flertalet har varit uppe på forumet. Alla är kända. Är det någon särskild av punkterna du tvekar på?
×
×
 • Create New...