Nils Engström

Medlem
 • Innehållsantal

  1 766
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  54

Allt postat av Nils Engström

 1. Fast smörgåsbord är det så bra?😇 Skämt åsido - en serie utsökt intressanta föredrag, som verkligen kan rekommenderas för forumets medlemmar!
 2. Är det konstigt att jag famlar i mörkret runt min bäste vän?
 3. LCHF har jag inte nämnt. Jag avsåg verkligen teoretiska komponenter i mat överhuvud taget som inte äts och därför inte kommer kroppen till del - ett allvarligt läge som utan ingrepp bara kan sluta på ett sätt. Frågan är bara om sjukvården ytterligare kommer in i bilden och mörkar verkligheten genom att dölja symtomen eller om en livgivande kostväxling blir av.
 4. Flertalet viktiga som redan skapat problem och med tiden, utan åtgärd ger allvarliga problem. Detaljer undviker jag.
 5. Intressant är att påpeka X ha samma uppfattning om sjukvårdens ofullkomlighet, som många av oss andra. Oviljan att ta till sig kunskap har alltså inget att göra med en, med sjukvården inducerad - parallell ovilja att ta till sig fysiologisk inriktad information.
 6. Problemet är att utan föda eller rätt sådan kommer problemen. Brist på a,b,c,d,e + ....... - där ligger problemen! Problemet är akut och vad har sjukvården stått för - oväsentligt preparat som saknar betydelse - avsett att i vanlig ordning dölja ett av symtomen.
 7. Tidigare har vi många gånger haft frågan uppe på forumet - hur svårt det är att få människor att släppa fördomar och vanor, inte minst på kostområdet. Oavsett om den egna pedagogiska förmågan visat sig fungera väl på många i den närmsta yngre kretsen, kan i vissa fall en mur av bristande intresse eller förmåga visa sig vara oöversteglig. Min tidigare erfarenhet har visat mig att gruppen pensionärer, alltså som börjar närma sig 70-strecket är närmast omöjliga at få med sig på tåget. Tongångarna brukar vara att någon försöker pracka på mottagaren en ny diet och att inga ändringar behövs, eftersom man påstår sig vara frisk. Vid närmare beaktande bottnar det friska i 4-5 mediciner ibland betydligt fler. Att ha ett antal mediciner i medicinskåpet till att mildra diverse sjukdomssymtom, anses som mer naturligt, än att råda bot på naturligt sätt - ja... ni vet.... Som jag tidigare i olika trådar påpekat, är den kraft med vilken unga sinnen kan påverkas, på intet sätt tillräcklig för att rå på de äldre i omgivningen. Det för min del just nu mest aktuella fallet X ligger mig mycket varmt om hjärtat - en människa i vänkretsen som jag uppskattar mycket och som kommit familjen nära - dock inte i pensionsåldern. För att Inledningsvis beskriva en del av problemet, är en av de märkliga omständigheterna att X råkar vara mycket intelligent, vilket borde underlätta saklig informationsöverföring. En bidragande orsak till den totala spärren för X att ta till sig livsavgörande information är dock en rad tragiska händelser i livet, som huvudsakligen uppkommit av ren yttre slump - redan det svårt att komma förbi. Som alla på forumet känner väl till, krävs vissa grundläggande kunskaper om kroppens organ och dess metabolism för att komma vidare. Här blir det i fallet X fråga om att ideligen slå huvuet i taket. Mottagligheten är närmast noll - det räcker med att diskussionen kommer in på viktiga kroppsorgan eller att någon komponent i födan tas upp, så är kommunikationen över. Det kan ha rört sig om något namn eller begrepp som behöver en enkel förklaring - varje ansträngning att tillgodogöra sig info avböjs - den oöverstigliga muren har rest sig över horisonten. Det förstärks genom vädjanden om att slippa mer info och påpekandet att öronen är helt stängda och att hjärnan inte förmår ta till sig "komplex, obegriplig" information (ni får tro mig men verkligheten är annorlunda - inte fråga om att likna vid de diskussioner som förekommer på detta forum utan mer att likna vid: "att tala till bönder på bönders vis och till vise män på latin" Jag försäkrar inga ansträngningar har sparats - utan minsta framgång i fallet X - en av mina allra bästa vänner, med djup sorg i hjärtat hos båda. Har några av er erfarenheter om hur ni själva övervunnit kommunikationssvårigheterna*** och att därefter kunnat få gott resultat? Jag är idel öra och behöver tips och exempel att lära av! ***antingen i försöken att övertala andra eller i att själv bli övertalad till att ändra livsstil!
 8. HelgeK! Problemet med förstärkningseffekten via vattenångan är att det är en teori, som visat sig inte ge de effekter man tidigare hävdat (dessa har ingått i algoritmerna bakom klimatmodellerna) - ett av skälen till att dessa visat så stora fel. Meningslöst alltså att fortsätta framhålla dessa fel inte existera. Mycket sannolikt är att ökad luftfuktighet, med följande ökad molnbildning (genom ökad reflexion av solinstrålningen) utgör en kompensation som upphäver förstärkningseffekten. Kraven på innehållet i biobränslen etc. representerar bara följden av de felaktiga klimatmodellerna och tron på möjligheterna att därigenom upphäva en del av klimatproblemen. De i slutändan viktigaste fakta att utgå från är just en extrapolering av VERKLIGHETEN under senare decennier, inte att låta konglomeratet av teorier, som den yviga skaran klimatmodeller utgått från, ses som verklighet, eftersom de visat sig slå fel. Det framgår ju tydligt genom avvikelserna i prognosmodellerna jämfört med verkligt uppmätta globala temperaturmätningar. Varför är det då så viktigt att utgå från verkligheten? Jo av det enkla skälet att de enorma kostnader som okunniga politiker nu belastar EU-länderna med, när det gäller att dra ner på koldioxidutsläppen, just bygger på felaktiga prognosmodeller. I det ekonomiska vansinnet ligger att USA, Kina och stora delar av Asien med de stora krav på ökad energiförbrukning som där finns för att tillfredsställa utvecklingskraven, kraftigt bygger ut sina kolkraftsanläggningar. Resultatet för EU? En kraftigt försämrad konkurrenskraft med mycket stora risker för minskade utvecklingsresurser till att effektivisera utvecklingen av effektiva energisystem. För svensk del, som redan ligger i topp, vad gäller koldioxidkontot, har de globala vinsterna under ett decennium beräknats motsvara en veckas utsläpp i Kina, där man i rasande takt satsar på energin från kolkraftverk! Från matematisk synpunkt en horribel obalans. För EU i sin helhet kan liknande statistiska jämförelser göras. Vad man istället borda satsa kapitalet på, vid sidan av begränsningen av utsläpp i havet och förstörelsen av våra jordar, är utbyggnaden av nya former av energisystem för framtida användning (fusionsreaktorer, högeffektiva kärnkraftverk etc.) istället för nuvarande verkningsgrad för kärnbränslet på kanske två procent utvecklat till i storleksordningen 60%). Den utvecklingen kommer att ta några decennier men för det finns gott om tid. Resultatet av sådana åtgärder skulle vara mångdubbelt mer betydelsefulla för det allmer befolkningstäta jordklotet än de pengar man nu kastar i sjön. Inte minst livsmedelsförsörjningen på den animaliska sidan, borde vara ett viktigt område att satsa på - inte som Greta vädjar om - att mänskligheten borde övergå till veganism.
 9. Ett begrepp som totalt förlorat sin betydelse, så som det numera vanligen används. Den grupp seriösa vetenskapsmän som av IPCC och dess bundsförvanter benämns klimatförnekare har: 1. inte i något fall som jag känner till förnekat att en viss, relativt liten global uppvärmning finns utöver den normala. Någon anledning att förneka faktum finns naturligtvis inte, eftersom klara belägg i form av verkliga uppmätningar är allmänt kända. Man brukar anse att den globala medeltemperaturen skulle ha legat i storleksordningen 30 grader lägre än nu, om nuvarande temperaturreglering inte funnits. Därav anses koldioxiden stå för ca. 3 grader. 2. alltså korrekt hävdat att små temperaturhöjningar i tillägg (räknade i tiondels grader) kan tillskrivas koldioxidökningen. Större ökningar (upp till två tre grader) bör rimligen relateras till övriga dominerande faktorer (luftfuktighet, moln, vulkanutbrott, frekvensen solfläckar) - viktigt alltså att uppge de senare vara dominerande. Storleksordningen av den extra temperaturökningen som beror på de ökade koldioxidutsläppen är själva grundfrågan. IPCC är i detta avseende helt enkelt inte ärligt ute, när prognoser om ökande medeltemperaturer i framtiden på 2-4 grader tillskrivs enbart de ökade koldioxidutsläppen. 3. påpekat de verkliga faktaförnekarna vara just de forskare som är knutna till IPCC, som trots redovisade, uppenbara felprognoser fortsatt hävdar de datoriserade klimatprogrammen vara bättre prognosinstrument än extrapolering av verkligt uppmätta temperaturdata. 4. visat faktaförnekarna enligt (3) helt ovetenskapligt utgå från att medeltalet av den vida svärm grafer som förelåg under åren 1977 till 1997 skulle bevisa att korrelationen mellan koldioxidutsläppen och uppmätta temperaturdata också innebar kausalitet. 5. påpekat att kausalitet enligt (4) inte kan anses belagd enbart av det skälet att två till synes korrelerande parametrar kan observeras (där den ena består av osäkra progosdata). Trots detta fortsätter IPCC hävda kausalitet föreligga även för tiden mellan år 1997 och 2020. Detta trots att tidigare korrelation helt spårat ur (yvigheten på använda klimatmodellers prognoser blir allt större. I sig utgör detta istället ett klart bevis för att prognosmodellerna i sin helhet bygger på falsk grund och att påståendet om kausalitet mellan prognoser och verkligt temperaturutfall inte längre existerar (har i verkligheten aldrig existerat). Kausalitet I t.ex. medicinska sammanhang är kraven på begreppet kausalitet t.ex. enligt Bradford Hills kriterier mycket stränga. För att få en uppfattning om innebörden av dessa - kika gärna på: https://forum.kostdoktorn.se/topic/12665-ägg-kyckling-och-prostatacancer/?do=findComment&comment=149638 Intressant är kriterierna 2 (samstämmighet) och 7 (lycktstolpskriteriet) som i IPCC:s studier definitivt inte tas hänsyn till. Kriterier anpassade för andra vetenskapliga sammanhang - i detta fall klimatforskningen - måste också vara stränga. Utgångspunkten för IPCC har främst varit att sätta likhetstecken mellan korrelation och kausalitet (koldioxid/globaluppvärmning), som det såg ut under åren 1977 till 1997. Man har dock inte i något avseende kunnat visa kausalitet ens då föreligga - speciellt inte under tiden 1997 till 2020 då korrelation inte längre fanns att utgå från. För IPCC utförd forskning uppfyller enligt min mening inte de mest grundläggande kriterierna för kausalitet. Detta har många seriösa klimatforskare påvisat men genom att IPCC låst debatten till sin egen konsensusgrupp, har sund, öppen vetenskaplig debatt inte kunnat ske med alla vetenskapsmän på området samlade. P.S. Den stora spridningen av resultat enligt använda klimatmodeller visar mycket dålig samstämmighet (samstämmighetskravet negligeras), vilket inte bara innebär att stor osäkerhet på forskningsområdet råder - detta pekar på stora fel. Tron på en graf om framtida utveckling byggd på medeltalet av ingående felkurvor (att dessa därigenom skulle bli mindre felaktiga) är mycket allvarligt. Man ser här hur EU på felaktig grund strävar efter en utsläppsreglering vad gäller "livets gas" som kräver oerhörda, orimliga årliga investeringar. Detta beror på att EU:s politiker inte ifrågasätter den vetenskapliga obalansen och begränsade öppenheten inom IPCC. I fallet USA som bryter klimatavtalet, görs det av motsatta skäl, som innebär att staten tillkallar alla vetenskapliga åsiktsinriktningar för att få en balanserad bild av läget (så sker inte i Sverige eller EU i sin helhet. I fallet Kina kanske man skriver på ett avtal men samtidigt bryter det genom att i oerhörd utsträckning bygga ut sin kolkraftenergi. Oavsett EU:s ansträngningar kommer därför verkan av alla kostnadskrävande åtgärder att drunkna i det som sker i Kina och USA - allt till priset av minskad konkurreskraft för EU:s länder. EFTERSKRIFT SOM KLART VISAR VANSINNET I DAGENS KLIMAT/ENERGIDEBATT Oavsett vilka synpunkter som i slutändan kommer att vinna störst gehör i klimatfrågan, är det en faktor som våra politiker garanterat inte förstått konsekvenserna av t.ex. talet om att inom 25 år ha en fossilfri bilpark dvs. övergå till elbilar - en fullständigt orimlig tanke (som redan den kräver utökad elproduktion motsvarande två kärnkraftverk). Mig förefaller den svenska skolans bristande förmåga att lära ut matematik också ha påverkat våra politiker. Speciellt representanter inom det för Sverige mest skadliga politiska partiet - miljöpartiet. Det finns av flera skäl inte minsta möjlighet till att klara de energibehov som Sverige kommer att möta, om man håller fast vid sin orimliga energiplanering. När man mot den bakgrunden hör svenska regeringsrepresentanter svamla om överskott i elenergi och samtidigt lägga ner kärnkraft blir man bedrövad. ___________________________ Vad man än kan säga om Björn Gillberg, finns en sak som han kan - det är att räkna rätt. I videon här under framgår klart vad jag menar med det blåstilta! https://www.youtube.com/watch?v=0dXMZfl5sEI
 10. I klimatdebatten finns uppenbarligen två skilda fraktioner: 1. "97 %" IPCC-anknutna forskare eller troende 💰 2. "3 %" icke-IPCC-troende, klimatmedvetna forskare. 😇 Sedan följer vi övriga intressenter: (1). Flertalet journalister, politiker, och människor i övrigt som låter sig påverkas av att koldoxidhalten sedan 1750 ökat från i storleksordningen 300 PPM till nutida 400 PPM. Det är till denna grupp "initierade" som Greta hänvisar - för säkerhets skull som; "lyssna inte på mig, lyssna på forskarna" (2). De som ser motsvarande ökning i procentuellt mer gripbara termer från 0,03 % till 0,04 % och uppfattar ökningen 0,01 % relativt hela atmosfären som en ringa grund för klimarhysteri, särskilt med tanke på att redovisade klimatmodeller visat sig ha orimligt stor spridning och genomsnittet ge helt felaktiga temperaturprognoser jämfört med verkliga temperaturmätningar. Dessutom anser många att alla varningar decennium efter decennium om att "katastrofen som skall komma inom en tioårsperiod" inte inneburit "utlovat" scenario och att forskning med prognoser hittills därför visat sig otillförlitliga. En del av oss har t.o.m. hört liknande katastrofuttalanden ("om tio år kommer situationen att bli katastrofal") under varje decennium sedan år 1950 fram tills nu. På den tiden talades i de katastroftermerna redan om 0,5 graders global temperaturhöjning skulle ske (nu talas i termer runt 2 grader). P.S. Det som grupp (2) är mest kritisk till är att IPCC:s klimatforskare tycks tro att konsensus skulle vara den viktigaste grunden för vetenskapligt arbete. Det innebär att inga av IPCC:s trogna drabanter tillåter sig eller tillåts ta upp en öppen diskussion om t.ex. de uppenbart felaktiga klimatmodellernas prognoser med representanter från forskargrupp 2, därför inga inbjudningar till de senare. Grupp 1 har f.ö. konsekvent avböjt (inte tillåtits av IPCC) att anta inbjudningar i motsatt riktning.
 11. Det här är den klocka jag håller mig till: ...hålla fast vid bensin-toyotan 5 år till. Fast då har jag passerat 90-strecket! Dock är min syn, hörsel och reaktionsförmåga (som du sett exempel på - via nättestet) fortfarande utan anmärkning, så körförmågan är det inget fel på (ännu)! P.S. Visst har jag GPS men hittar målet utan dess hjälp!
 12. Klimatdebatten, som jag ser det, har kommit att handla om två parametrar: 1. Den ökade globala uppvärmningen - finns den? 2. Beror (1) främst på de ökade koldioxidutsläppen? På (1) kan alla vara överens - en liten ökning av den globala medeltemperaturen har uppmätts under årens lopp - en naturlig process efter den senaste istiden. På (2) kan alla klimatforskare också vara överens - att koldioxid är en av de faktorer som deltar i processen att hålla temperaturen på jordklotet på en nivå som passar animaliskt liv resp. växtligheten igång. Det mest sannolika enligt de teorier och mätresultat som uppmätts är dock att andelen faktorer som främst står för stabiliteten i regleringssystemet domineras av: - solen (utstrålningens beroende av solfläcksaktiviteten är statistiskt klarlagd och därmed en viktig faktor att räkna med för vad som händer på jordklotet. - molnen som täcker jordklotet - luftfuktigheten - isarnas avsmältning (allt mindre reflekterande ytor) - vulkanutbrotten - luft- och havsströmar Vissa tecken tyder på att koldioxiden bara ingår i systemet med i storleksordningen 5 till 10 % eller mindre. Hur det än står till med den saken, är en sak fullständigt uppenbar: Dagens datoriserade klimatmodeller med något undantag har slagit helt fel. IPCC:s har, trots dessa fakta, fortsatt skrämseltaktiken, genom att peka på utfallet från en bred skara felaktiga klimatmodeller av vilka man beräknat ett genomsnitt som därför också är felaktigt. Vad HelgeK förmedlar, är fakta runt andelen olika utsläpp. Säkert korrekta siffror men berör sådan statistik som egentligen inte har med den huvudsakliga frågeställningen att göra - kan i varje fall inte förbättra de grundläggande problemen med de drastiska felen i befintliga klimatmodeller och deras genomgående prognosfel.
 13. På detta forum har vi ofta talat om skillnaden mellan korrelation och kausalitet. Skillnaden känner flertalet av forummedlemmarna väl till. Det grundläggande minimikravet bakom intresset för studier runt eventuell kausalitet mellan två tänkbara faktorer i ett samband är att åtminstone någon form av klarlagd korrelation är observerbar. I klimatsammanhanget har under senare decennier alltmer visat sig att den korrelation som man i använda, datoriserade klimatmodeller tidigare ansåg föreligga mellan förändringarna i atmosfärens koldioxidhalt och den globala medeltemperaturen, alltmer började avvika från verkligheten. Härunder kan man följa hur felen gestaltades: Den röda kurvan avser medeltalet av klimatmodellerna, de blå punkterna verkliga temperaturmätningar mellan åren 1977 till 1997. De olika klimatmodellerna har så här långt i åratal justerats för att någorlunda stämma överens med de verkliga temperaturkurvorna. Kurvorna härunder visar att skaran i klimatmodellerna alltmer avviker från verkligheten: Istället för att de s.k. 97 procenten konsensusvetenskapsmän i detta läge borde släppa in sina "motståndare" i debatten om de uppenbara felprognoserna, väljer man att fortsätta hävda att klimatmodellerna är mer rättvisande än verkliga mätvärden!!!! Mer och mer börjar detta likna de hundratals forskare som i ett gemensamt dekret visade sin konsensus vad gällde Einsteins relativitetsteori (att de underkände den) medan verkligheten kort därefter visade att han hade rätt. Den blå heldragna linjen visar prognosen enligt de ryska forskarnas klimatmodell som helt avviker från övriga modeller som IPCC utgår från i sina förutsägelser men väl sammanfaller med de verkliga mätningarna. SLUTSATSEN Viss liten variation i den globala temperaturen finns, som överensstämmer med det man vet händer efter varje istid men att hittills använda klimatmodeller saknar relevans, står fullt klart.
 14. 1. Förr eller senare hamnar du i rätt balans. Man får använda sin kropp som medium för sina experiment- du är på god väg. 2. Själv har jag fått mycket tips genom kostdoktorn och inspirerats av alla kunniga forummedlemmar. Den stora glädjen ligger därför i att träffa på medlemmar som visar sådant intresse som du. Med all säkerhet kommer du med åren att vilja förmedla din kunskap och erfarenheter som övriga på forumet. Eftersom jag börjar närma 90-årsstrecket finns naturligtvis inga garantier för hur länge jag kommer att finnas på kvar här men det känns inte som om jag skulle släppa taget än på länge. Eftersom de tre mediciner som jag tidigare hade, är borta genom LCHF och att de senaste 45 blodtesterna före julhelgen visade sig perfekta, känns framtiden ljus.