Nils Engström

Medlem
 • Innehållsantal

  1 771
 • Gick med

 • Besökte senast

 • Dagar vunna

  54

Allt postat av Nils Engström

 1. Ett tydligt exempel på haltande vetenskap. Nya rön inom verklig vetenskap bygger inte på konsensus i varje fall inte i inledningsfasen. När Einstein precenterade sin energiformel (relativitetsteorin) skrev ett hundratal tyska forskare under ett konsensusbeslut som gick ut på att han hade fel. Einstein undrade då varför det inte räckte med att bara en hade framfört sin åsikt. Som alla vet, var det Einstein som hade rätt och alla bakom konsensusbeslutet som hade fel.
 2. Återigen!!! Det jag tar upp är inte existensen av klimatförändringar - de känner vi alla till - en process som pågått under miljontals år, dock att de i modern tid är betydligt mindre än IPCC hävdar via de klart felaktiga datoriserade klimatmodellerna. Att dessa är felaktiga framgår klart av det enkla faktum att resulterande grafer/prognoser för den globala temperaturutvecklingen totalt avviker, från de verkliga temperaturdata som uppmätts under senare decennier. Den viktiga frågeställningen är om det är förändringarna i atmosfärens koldioxidhalt som är huvudorsak eller om sanningen finns i övriga parametrar (solfläckarnas betydelse, molnens, luftfuktighetens etc. som har betydligt större inverkan än koldioxidens - de senaste sannolikt till 90 % styrande). I det sammanhanget blir 0,01 % ökning av andelen gas i form av koldioxid sannolikt försumbar - just vad de finska forskarna KAUPPINEN OCH P. MALMIIPCC och ryska forskare visar. Som tidigare påpekats finns viss anledning att se de senares prognoser med störst intresse, eftersom de ju ligger mycket nära de temperaturmätningar som uppmätts i verkligheten. Ett viktigt kriterium på vetenskap värd namnet är ju att förutsägelser skall kunna bekräftas med observationer i verkligheten. Mitt klimatintresse började redan på 1950-talet och min generations intresserade har i decennium efter decennium fått höra att redan en halv grads ökning av medeltemperaturen skulle få enorma konsekvenser under "nästa" 10-årsperiod med smältande glaciärer och sydpolens isar med stora höjningar av havsnivån etc.. Inga av dessa förutsägelser (resultaten i form av kraftiga havshöjningar och temperaturökningar) har dock besannats och något vetenskapligt bevis för koldioxiden som huvudsaklig bov i dramat har aldrig presenterats.
 3. Intressant definition som du tar upp. Som tur var för min del, hade jag tidigt den bestämda föreställningen att diabetes 2 var den huvudfaktor, på vilken det metabola syndromet byggde - inte bukfetma - därför var diabetes 2 det jag främst fokuserade på, att bli av med. Efter att först (hösten 2016, våren 2017) ha sugit i mig veganers sätt att se på kosten och de organisationers och vetenskapsmäns synsätt som utgår från den växtbaserade kosten, insåg jag vilka grundläggande fel som styrde denna i riktning diabetes 2 och en rad bristsjukdomar. Därför förflyttades mitt intresse med stor intensitet mot den animaliska kosten fram till hösten 2017, då min LCHF-start skedde. Den centrala basen för mig, till att hamna rätt, var faktiskt Andreas (kostdoktorn själv) och de avspända intervjuer under vilka han introducerade många av våra modernt tänkande vetenskapsmän - personligheter med klar insikt om skillnaden mellan korrelation och kausalitet. Sedan kom forumet i fokus. Tillsammans har alla dessa faktorer bidragit till min övertygelse om det rätta i att växla kost till LCHF. Från att tidigare haft samtliga av ovanstående punkter iprickade, är jag nu på alla punkter helt fri från det metabola syndromet - inte bara fri - med glans fri. Sänkt andel triglycerider, högre andel HDL än jag någonsin tidigare haft, normalt blodtryck, fri från diabetes, perfekta njur-och leverdata, perfekt bukspottkörtel - vad kan man som äldre mer begära. Jag har svårt att bedöma i vad mån jag haft tur eller att min ålder kan ha medverkat till den lätta kostväxlingen, t.ex. att som pensionär fritt kunna lägga måltider som ger daglig fasta i storleksordning 17 timmar. Inte bara det, den lätthet med vilken jag kan gå i och ur ketos har varit till stor fördel och tydligen också att just min typ av diabetes 2 reagerar extra effektivt på LCHF. Till var och en av er nytillkomna på forumet kan jag klart deklarera att det uppenbarligen aldrig är försent att ändra livsstil, i varje fall vad gäller kosten. Det kan i varje fall jag påpeka, eftersom jag är på väg mot 90-års-strecket utan behov av annat läkemedel än den mat jag nu äter. Mina förutsättningar nu med alla mediciner utsatta att passera 90-års-strecket som frisk, är i varje fall efter LCHF-starten betydligt bättre, än om jag hållit kvar den klassiska tallriksmodellen eller växlat till vegankost.
 4. Dina glukosdata lär knappast bekymra dig - intressant dock med ditt långtidssocker. När min nyårslöftesträning kommit igång på allvar, blir intressant att se förändringarna i mitt fall - måste rimligen försämras från nuvarande närmast optimala data. "Försämra" innebär ju i vissa svseenden förbättring fast med andra bloddata.
 5. Atmosfärens fördelning av gaser och förändringar under årmiljonerna är välkända och grundläggande för alla klimatforskare. IPCC vill dock inte presentera förändringar i procentsiffror, eftersom de misstänker att flertalet människor hjälpligt lärt sig innebörden av begreppet procent under sin skolgång. Risken var för stor att folk alltför lätt skulle inse, att de ytterst små procentuella förändringarna av koldioxid i atmosfären, rimligen inte kunde ha den verkan man ville påstå. Istället för de små procentsiffrorna går man över till de större siffrorna PPM (parts per million). Resten är enkel matematik. Det är på den vägen man gått fram för att skapa opinion. 100 PPM:s ökning låter betydligt mer än 0,01%. P.S. För att demonstrera kvaliteten på IPCC:s som organisation (det brukar man kunna se på dess företrädares intellektuella förmåga), kan tas exemplet när en journalist frågade en av de främsta företrädarna inom IPCC hur många procent koldioxid som man i organisationen ansåg att atmosfären innehöll. Inget svar kom på en förnedrande lång stund. Efter mycket bläddrande i högar av papper och viskande från assistenter, lästes PPM-siffror upp. Det föreföll klart att den tillfrågade IPCC-representanten själv dels inte hade en aning, dels inte hade klart för sig skillnaden mellan svaret i PPM och det som journalisten frågade om. Så journalisten (som naturligtvis visste svaret) lämnades med en PPM-siffra som svar. Det finns en video på nätet runt den för IPCC förnedrande händelsen. P.S. Inte ens PPM-siffrorna (som Greta kastar fram på sekunden) var klara för IPCC-representanten.
 6. 1. Detta beror uppenbarligen på att vissa ekonomiska intressen vill styra fram den sortens forskning som IPCC företräder. 2. Ett av skälen till att man lärt Greta att säga: - Lyssna inte på mig - lyssna på forskarna! är att man då tror då att hon inte skall behöva ta skada om allt visar sig vara fel. Tyvärr är hon på väg att redan ta allvarlig skada genom vad färäldrar och hänsynslösa oganisationer runt om ser till att hon skall yttra sig om t.ex. i TV: Tyvärr har man missat att tala om för Geta att inte yttra sig kritiskt t.ex. om tennisesset Robert Federer för att han låter sig sponsras av en schweizisk bank som finansierar företag som arbetar med fossila bränslen.
 7. Diskussionen rör inte det faktum att jordens atmosfär genomgått en successiv uppvärmning sedan föregånde istid. Frågan är IPCC:s uppfattning om koldioxidens roll runt den lilla uppvärmning vi kan se. Äran eller kritiken för aktuell klimatforskning rätt eller fel, tar jag naturligtvis inte åt mig! En grov sifferexercis som utgår från fakta, visar dock att IPCC:s påståenden med stor sannolikhet är höftade och saknar verklighetsbakgrund. Om så små andelar av jordens temperaturreglering påverkas av koldioxidandelen, som alltmer kommer fram att det rör sig om, lär den lilla koldoxidökningen på 0,01 % sedan år 1750 knappast kunna tillmätas den betydelse som IPCC går ut med, särskilt som den enorma spridningen av grafer via datoriserade klimatanalysprogram ligger långt över verkligt uppätta temperaturdata. Den enda graf som ligger mycket nära verkligt uppmätta temperaturer är en rysk sådan. Viss anledning finns möjligen att just den kan vara närmare den framtida sanningen med tanke på att den redan nu överensstämmer med verkligheten.😇
 8. Perfekt - just vad jag tog strax före julhelgen. Kan verkligen rekommenderas! En genomgång av alla väsentliga blodparametrar (45-46).
 9. Angående 2019 års förvillare Ett tillägg till IPCC:s skandalösa sätt att negligera verkligheten, angående koldioxidens med stor sannolikhet mycket ringa betydelse för den globala temperaturregleringen. Mitt val är faktiskt IPCC för titeln förvillare. IPCC har konsekvent sett relationen mellan antalet solfläckar och temperaturvariationen som irriterande, eftersom fenomenet betraktas ta fokus från koldioxidens betydelse och IPCC:s pondus. I verkligheten har t.ex.: Nasa Solar Radiation and Climate Experiment (SORCE) bekräftat sambandet mellan solfläcksaktiviteten och ett kallare klimat. En forskare Valentina Zharkova vidhåller att, med början år 2020 under en period fram till 2055, av nämnda skäl en temperaturminskning kommer att uppstå. Risken för brist på livsmedel måste man med tiden då räkna med, fast av motsatta skäl än vad IPCC framhåller (dess tal om temperaturhöjning utbytt mot temperatursänkning med försämrade skördar och livsmedelsbrist som resultat). https://electroverse.net/professor-valentina-zharkovas-expanded-analysis-still-confirms-super-grand-solar-minimum-2020-2055/ En rad andra prominenta forskare (icke-pensionerade dvs. inte på dissidentstadiet) med inriktning på solaktiviteten och relationen till den globala temperaturen, visar alltfler forskningsresultat som tyder på att variationen i solen står för >60% av den globala temperaturvariationen på jorden. Med utgångspunkt från vad som sagts om olika faktorer knutna enbart till jordklotet anses: - 70 % av den globala temperaturregleringen ske via molnen och (till viss del luftfuktigheten) - 30 % av alla gasutsläpp (låt oss i värsta fall anta kodioxiden stå för hela denna andel) I fallet att 60 % av den globala temperaturvariationen ligger på solen får ovanstående andelar av omräknas: - 60 % står solen för - 28 % står molnen för (70% av 40 %) - 12 % står koldioxiden för (30 % av 40 %) Eftersom ökningen av av koldioxidhalten i jordens atmosfär ökat med 0,01 % sedan år 1750 tills nu, kommer verkan endast att bli 0,12 % (0,01 % av 12 %) av alla påverkande faktorer - detta högt räknat, kanske den verkliga påverkan blir mindre än hälften så stor, vilket KAUPPINEN OCH P. MALMIIPCC anser mest rimligt. IPCC kan komma att bli en av de för jordklotet mest skadliga organisationerna någonsin - bara synd om vår svenska ambassadör i sammanhanget (Greta), som låtit sig förledas att agera, som hon ombetts göra av hänsynslösa klimatalarmister. P.S. Vad som ovan antyds stämmer väl överens med vad som framgår av: där de finska forskarna KAUPPINEN OCH P. MALMIIPCC visar, vilken obetydlig inverkan som kan tillskrivas koldioxiden. F.ö. bör observeras att klimathysterin bygger på datoriserade klimatmodeller, för vilka enkelt kan sägas att de saknar såväl korrelation som kausalitet i förhållande till verkligt uppmätta värden på global temperaturhöjning - detta utan minsta fast vetenskaplig grund att stå på. IPCC har nu kommit så långt i sin för organisationen förnedrande process att man inte längre ser möjligheten att erkänna sina fel. Man fortsätter helt enkelt på samma väg - allt annat vore katastrof. Att detta innebär astronomiska kostnader för stat efter stat att reducera koldioxidutsläppen, ses som en naturlig följd av den synnerligen osäkra "vetenskap" som ligger bakom den löjeväckande spridningen av befintliga datoriserade klimatmodeller. Var det någon som yttrade något om korrelation???👿
 10. Du menar väl inte att samband med lönsamheten kan påverka den fria pressens förmåga till öppenhet! 😇
 11. 1. Fast det gäller då att det finns preparat som motverkar biverkningar hos huvudmedicinen - det blir dubbla gager på det sättet!💰 2. Med undantag för antibiotika, som ibland kan rädda livet eller sköldkörtelhormon som ersätter det kroppen normalt producerar, finns anledning att studera själva orsaken till flertalet sjukdomstillstånd. Vår gemensamma känsla på forumet säger oss att flertalet kemikalier som tillförs dagens födoämnen sannolikt utgör huvudproblemet till de sjukdomar som nu florerar. I själva verket anses inom forskarvärlden att huvuddelen av det som skadar oss är det vi får i oss via munnen. Medicinska preparat utgör i hög grad en viktig del av riskorsakerna bakom förtida död. I USA anses läkemedel vara en av de viktigaste orsakerna eller möjligen den främsta. Bedrövligt att livsmedelsverket, kemikalieinspektionen och socialstyrelsen i så hög grad styrs av personer med fel ålder, kunskap och ambition. Personer som därför saknar kraft till att sätta sig ner och personligen studera den moderna forskningen, innan viktiga beslut för befolkningens bästa fattas. Mina erfarenheter, genom resultatet via LCHF-kosten med min egen kropp som testobjekt, har tydligt visat samtliga förutsägelser vara korrekta enligt befintlig, modern forskning på lågkolhydratområdet och tipsen från forumet. Mitt och övriga fall av tidigare diabetesdrabbade, som blivit helt friska, är inte undantag - snarare regel. Övriga forummedlemmar har, på liknande sätt som jag, inlett sin LCHF-bana med egen informationsinhämtning och därigenom i väsentliga avseenden fått sin förståelse för kroppens metabolism. Med stor sannolikhet kan antas att forummedlemmarnas genomsnittliga kunskap på området kost, med råge överträffar såväl centrala kostrådgivares, dietisters (klimatalarmisters/veganers) och läkares. Varför skulle vi inte gemensamt kunna utnyttja vår gemensamma kunskapsbas bättre än hittills till ren informationsförmedling för en bredare församling än den inre kretsen. Bara de forskare (personal oräknad) som kostdoktorn samlat i sin krets sitter inne med 500 - 1000 års forskarerfarenhet. Det är denna vi utgår från - en fantastisk informationskälla som inte får förspillas.
 12. En utmärkt sammanfattning av grundläggande, centrala principer för uppbyggnaden av maximalt lönsamma företag. Har du haft tillgång till läkemedelsföretagens instruktionsböcker för sin personal eller rör det sig bara om utdrag av de grövsta riktlinjerna?
 13. 1. I mitt fall gick jag vid min LCHF-start enbart på informationen som samfälligt uttrycktes av kostdoktorns vetenskapliga elit: - nämligen att äta tills mättnaden nätt och jämt signalerats - lita på att fettet i maten är en naturlig enzymatisk grund för bestående mättnad Detta stämde mycket väl för mig, som allt i övrigt som sagts om LCHF. Det som lett mig fram till nästan identiska bloddata som dina. 2. Då gäller bara att hålla fast vid den inslagna vägen. 3. Bara att gratulera!
 14. Gemma - du pekar på Nora Gedgaudas som på ett intressant sätt kopplar samman kost, tät på viktiga födoämnen, med fettrik kost och beskriver i sammanhanget bl.a. sina erfarenheter runt vissa veganers psykiska problem, som uppstår just genom bristen på viktiga födoämnen i kosten - problem som riskerar ge irreparabla neurologiska skador. Hon poängterar vikten av mättat fett i kosten som skydd mot oxidation av andra icke-mättade fetter och beskriver betydelsen av fettet för hjärnans funktion. Centralt för den som har svårigheter med högt blodsocker är den mycket centrala diskussionen runt vikten av effektivast möjliga reglering av blodsockret, som för någon med insulinokänslighet är närmast omöjlig att komma tillrätta med genom konventionell sockerkost. Överhuvudtaget, när det gäller sund kost anser Nora Gedgaudas att lågfettkost för vissa människor (yngre), borde förbjudas. Utan att nämna begreppet Diabetes 3, uppehåller hon sig vid hjärnans kognitiva förmåga när insulinkänsligheten är drabbad. En av hennes käpphästar, vid sidan av vikten av mättat fett, är måttligheten i kosten. Hon relaterar inte, vilket annars är vanligt, till studier på råttor som visar deras ökade livslängd, utan till försök med apor. De av dessa som hade fri tillgång till föda jämfört med apor med 30% kostreducering, avled betydligt tidigare. Så den med ambitioner att bli gammal bör alltså dra ner på matkontot - inte alltid lätt om man har någon i köket som kan konsten att reta smaklökarna. Det finns några andra intressanta videor med henne: https://www.youtube.com/watch?v=gmXfk4iBZf4 https://www.youtube.com/watch?v=OuzQWo1l2wE den sista berör immunförsvaret.
 15. Flertalet av er forummedlemmar, som tidigare klassats ha diabetes 2 eller som tidigare befunnit er på prediabetesstadiet, har lagt ner mycket tid på att följa forskningen på området. En självklarhet för medvetna människor - oavsett ålder - som insett att sjukvården saknar vilja att ta till sig av den moderna forskningen. För mig har det länge varit rent bedrövlig läsning att behöva se, hur läkare, diabetessköterskor och dietister fortsatt gör gemensam sak med läkemedelsföretagen och låter deras ekonomiska intressen runt försäljning av mediciner, styra sjukvården till att ordinera medicin för patienterna livet ut. De tycks alla i grupp, trots modern forskning, fortsatt hållit fast vid äldre tiders uppfattning om diabetes 2 som en kronisk sjukdom. Dvs. en sjukdom som inte finns möjlighet att upphäva men som kräver läkemedelsbehandling livet ut dvs. till att bromsa sjukdomssymtomen - inte till att bota. INGENSTANS på sajter, som representerar diabetessjukvården, har jag ännu stött på minsta rekommendation i stil med den som kostdoktorns vetenskapsrepresentanter enkelt demonstrerat: SLUTA ÄT SOCKER!!! Tydligen är LCHF fortfarande peststämplad. Det måste den vara, eftersom man med full styrka rekommenderar en lång rad "läkemedel", som måste tillföras dagligen livet ut. Man anser från diabetesspecialisthåll t.ex. det lämpliga i att med medicinsk reglering tillse att: - HbA1c håller sig inom området 42-53 - värdet ≤ 42 betraktas innebära full diabeteskontroll - för äldre >80 som inte räknar med ytterligare liv särskilt länge, anses ambitionen kunna begränsas till ett HbA1c till ca 70 dvs. till att ge det metabola syndromet full frihet att utvecklas med de kulturella sjukdomar som följer. Vi har sett och hört beskrivas hur kosten ofta enkelt kan göra kroppen varaktigt frisk till skillnad från resultatet från den medicinska behandlingen (bl.a. de forskare som kostdoktorn samlat har klart visat detta.). Dessutom har i fall efter fall diabetiker (många via kostdoktorn) visat att de blivit helt befriade från sin diabetes via en enkel kostomläggning (LCHF). I mitt åldersspann (några få år till 90) lär jag knappast representera något enstaka fall bland folk som bryr sig om sin familj och sig själva resp. fått eller skaffat nödvändig information.. För mig som i den åldern helt befriats från hela det metabola syndromkompexet (HbA1c=35 och fasteblodsocker 4,7 talar bl.a. för det) inses lätt hur jag känner för bröder och systrar i samma predikament nu, som jag för 28 månader sedan - flertalet utan möjlighet att veta hur de egentligen borde göra för att bli friska utan medicinering. Skälet en trög sjukvårdsapparat som till mycket stor nackdel för patienterna vägrar att ge de rätta råden som i flertalet fall med säkerhet leder till för tidig död. Skall vi bara fortsätta att ursäkta läkarna för att ha fått en undermålig utbildning runt kostens betydelse för människors hälsa??? Vad tycker ni och hur kan man göra för att ytterligare sprida budskapet till såväl läkare som patienter?
 16. Då är Gemma, med sitt fina fasteblodsocker, tydligen mycket avspänd! Under mina två år och fyra månader med LCHF har jag tagit mig tid att testa de flesta varianter. Som du kanske sett av min utveckling kombinerar jag numera även efter den senaste tre månader långa, medvetna fuskperioden, fastevärde på 4,7 och med långtidssocker 35 utan medicinering. Detta enbart genom utbytet av all medicinering mot kostväxlingen till LCHF. Av de egna analyser jag exemplifierat för mig själv, har jag kommit fram till det sannolika i att flertalet av dem under LCHF, som får fastevärden kring 6: - antingen ha sockerfuskat dagarna eller dagen före fasteprovet (glykogen i överskott kvar vid tidpunkten för provtagning) - eller dagarna före ätit överskott med protein (som omvandlats till glykos). - alternativt missat den önskvärt höga nivån på fett (ingen ketoseffekt), varför kroppen under natten går över till sockerdrift (levern ställer gärna upp när det behövs) istället för ketos, som annars är det normala. Det skall bli mycket intressant att följa Peter B:s ansträngningar (kombination metformin/LCHF), där i hans fall metforminet kanske gerbättre stöd än i mitt fall, där LCHF uppenbarligen var min idealmedicin. I Gemmas fall med hans låga fastevärden - lika intressant - han bör hamna på ett bra långtidssockervärde.
 17. 1. Med de fastevärden du lyckats komma ner till, bör du få betydligt lägre värden. Med mina 4,7 som fastevärde ligger mitt långtidssocker på ca. 35. 2. Ökning av metformindosen för vanliga sockerknaprare (tallriksmodellen) representerar en normal utvecklingskurva som på sikt knappast kan undvikas utan kostomläggning. Tyvärr vill dagens medicinare inte uppdatera sig och inse att insulinresistens rimligen inte kan botas, genom att med medicinska hjälpmedel fortsatt tvinga kroppens celler att lagra mer glykogen än de vill. Insulinet kommer därefter som en logisk sista följdbehandling, under tiden fram tills de första exemplen på kultursjukdomarna visar sig. Sedan är det bara att välja: Parkinson, Alzheimer, högt blodtryck, njurproblem, leverförfettning, kollaps i bukspottkörteln, hjärtinfarkt eller hjärnblödning etc.. Sista steget i den utvecklingen vet de flesta på ett forum som detta. Vore intressant att veta hur stor andel forummedlemmar som ursprungligen valde sitt medlemskap efter att ha drabbats av t.ex. prediabetes eller diabetes 2 altermativt "bara" för att välja en sund kost?
 18. Medan jag, kort tid efter LCHF-start, kunde sätta ut mitt metformin (500mg på morgonen) som jag haft under ca 12 år, tvingades min bäste vän öka på till först 2x500 sedan 3x500 uppdelat under dagen. Ganska tätt inpå började han injicera insulin. Mina ansträngningar att för hemsjukvården påpeka vad han behöde i tillskott och typ av mat var helt inför döva öron. "Inom hemsjukvåden kan vi bara utgå från den medicin som läkaren skrivit ut" Efter att ett år senare ha kommit under hemsjukvårdens "behandling", kom min vän en kväll in på sjukhus för observation (inga läkare fanns tillgängliga förrän dagen efter). Därför fick han sängplats i väntan på morgondagen. Brist på kalcium och magnesiom gjorde att hjärtat stannade. Han dog i sängen efter några timmar på sjukhuset. Mina ansträngningar med att "per telefon" få i honom eller överlåta detta på hemsjukvården misslyckades alltså. Detta står i bjärt kontrast till dina ansträngningar - du verkar klara problemen med glans. Antingen trappa ner metforminet helt med allt striktare LCHF eller följa tankegångarna runt studierna med metforminet som livsförlängare. Då krävs i storleksordningen 2000 mg eller mer dagligen. För din del finns redan all anledning att vara nöjd. Hur står det till med ditt långtidssocker? Min "gammalmodiga" inställning numera, är dock att fördelen med medicinfritt liv, står över alla lockrop från de medicinska företrädarna, om att få bort "symtomen" med andra läkemedel än kosten.
 19. Mycket intressant med skillnaden oss emellan (ålder, resultat, träningsnivå, typ av diabetes 2). Den läkare som första gången för mig skrev ut metformin för bortåt 12 år sedan, råkar jag faktiskt vara personligen bekant med.(en av dem som dansat krigsdans av lycka över min dödligt "perfekta" lipidprofil genom statinpreparatets "undergörande" förmåga). När jag i helgen presenterade resultatet av mina 46 bloddata blev den skämtsamma medicinarkommentaren först att analysutrustningen måste ha varit felaktig. Eftersom en av rekommendationerna i matväg för att stärka kroppen, var bananer, rejäla potatisar, bröd och ett minimum av fett, kommer jag att vid kommande personligt sammanträffande att ha en mycket intressant diskussion runt att jag själv satt ut alla mina tre mediciner. Uppenbarligen är det svårt för varje ortodox läkare att acceptera kosten vara överlägsen många av dagens "moderna" mediciner.
 20. De enda ad hoc-exemplen man helt kan lita på är den egna kroppen. Dock, när andra med liknande utveckling som den egna, visar fina resultat, har man anledning att tro. Analogt med att vetenskapligt (utan gissningar eller obekräftade antaganden) kan visa att 0,01 % ökning av koldioxiden i jordatmosfären ger den verkan som IPCC hävdar (dvs. inte bara korrelerar mot datorsimuleringar utan också mot verkliga temperaturmätningar)!😉
 21. Absolut - så snabbt det går och att resurserna, vad gäller nedsmutsningen av våra vattendrag skall styras rätt.
 22. 1. Dock står och faller hela klimatfrågan från IPCC:s sida just på koldioxidens roll, vad gäller den globala uppvärmningen. 2. Men om plötsligt huvudfrågan (koldioxidens inverkan) skulle falla, kommer de "självklara" skälen (uppvärmningen) bakom vårt ansvar för de efterlevande att behöva radikalt ändras. T.ex. att växlas över till frågan hur utsläpp i hav och vattendrag skall kunna stävjas.
 23. 1. Där är vi helt överens. Framför allt borde utsläppen i vattendragen på land och i havet vara nummer ett att förhindra. En helt annan sak än att påstå koldioxidutsläppen vara huvudansvariga för framtida temperaturökningar, särskilt som hittills tillämpade datormodeller kraftigt avviker från verkliga mätningar - detta går inte att komma ifrån. 2. Det stämmer inte - gjorda undersökningar visar att huvuddelen av påstådda 97 % utgörs av klimativrare utan utbildning på området. Praktiskt alla forskare på alarmistsidan står för huvuddelen av de anslag som intressenterna lämnat som bidrag för forskningen. 3. Fast inte till att påståendena att koldioxiden skulle vara huvudsaklig orsak till de globala temperaturhöjningarna.
 24. Det senare fallet innebär bl.a. att insulinresistensen inte ger med sig lika lätt. Uppenbarligen har min utveckling, trots åldern, fungerat väl, eftersom både bukspottkörtelns insulinproduktion, blodsockervärdena (insulinresistensen) och funktionen på lever och njurar nu visar normalvärden, efter 10 år på meformin - sattes ut enochenhalv månad efter LCHF-starten (slutet år 2017).
 25. Du kanske fastar 12-15 timmar före fasteprovet. Då kan i ditt fall sockret gå upp via proteiner ur muskelvävnaden. Dina mätningar är spridda under åren - mina visar utvecklingen under bara två år men visar en tydlig trend. Frågan är vad som skiljer oss åt? I mitt fall lätt att gå i och ur ketos, kan det vara något?