Jump to content

Nils Engström

Plusdatamedlem
 • Posts

  2,514
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  102

Everything posted by Nils Engström

 1. På svenska! Utgångspunkten är en omfattande USA-sajt (se inlägget före detta), som innefattar det mesta kring Covid-19. Av informationen framgår sådant som berör amerikanska förhållanden. Man kan nog anta att mycket kan överföras på svenska förhållanden t.ex. följande jämförelse som utgår från de ökade riskarna under händelseförloppet efter 50 års ålder. Medan risken att bli smittad av Covid-19 anses vara densamma för åldrarna över 50, ökar riskerna i övriga avseenden enligt följande: Åldersgrupp: 65 75 85 Intag på sjukhus: 1,5 x 2 x 4 x Dödsfall: 3 x 7 x 25 x I de kraftigt stegrande riskerna efter pensionsåldern ingår naturligtvis de typiska kultursjukdomarna som t.ex. fetma, hjärt/kärlsjudomar, cancer, diabetes, demens som till stor del är beroende av mångårig, felaktig kostrådgivning bl.a. med användning av växtbaserade oljor, hög andel kolhydrater och otyglad förskrivning av läkemedel till att "mörka" symtomen av de negativa, metabola effekterna. Som en av våra favoriter - Aseem Malhotra i England påpekar - kan alla efter tre veckors kostväxling i positiv riktning kraftigt påverka risken för allvarlig sjukdom via Covid-19. I princip är det just LCHF-kosten han pekar på. En viss lättnad alltså för oss äldre, äldre LCHF-are, som annars skulle ligga illa till. P.S. I samtliga av de Covid-19 sajter av officell natur jag genomlöpt, har jag tyvärr tvingats konstatera att ingen med ett ord nämnt vikten av åtgärder för att stärka immunförsvaret (C-, D-vitamin zink etc.). Skälet är uppenbart: läkemedelsföretagens ekonomiska grepp över det som skrivs.
 2. Covid-19 diagnos 2021 https://www.medicalnewstoday.com/articles/256521
 3. Den naturliga frågan man ställer sig, är: dels hur viljan år efter år kan vara så låg hos människor i allmänhet att söka den verenskapliga sanningen, bakom vad som är korrekt och fördelaktigt för befolkningen i sin helhet. dels (och framför allt) hur så många kan låta sig köpas till att sprida de från den vetenskapliga sanningen totalt avvikande budskapen? (1) kan möjligen lättast förklaras med att den överlägset stora mängden falsk information vi omges av, "inte kan vara fel" och därför ger liten anledning och inspiration till självstudier. (2) kan främst förklaras med penningens makt som den styrande faktorn. Alltmer har vi lärt oss hur storkapitalet genom sina resurser och förmåga att dra till sig personligheter, även på högre nivå, lätt hittar människor som låter sig köpas till att processa falsk "kunskap" till allmänheten. En sak är när företagen märker sina produkter i avsikt att vilseleda kundkretsen med beteckningar som bygger på allmänt känd information (oavsett om den är falsk), där kunderna mer tror på de "positiva sanningarna" än den sunda vetenskapen, som pekar på motsatsen. När t.ex. en amerikansk produkt betecknas med non-cholesterol, är avsikten naturligtvis att i affärsmässigt syfte framhålla kolesterolet som skadligt, trots att man vetenskapligt för länge sedan visat motsatsen. I USA har man till och med kommit så långt att man med juridiska medel lyckats få godkännande av produkter som betecknas innehålla "icke-fett" trots att det i verklig mening rört sig om fett. __________________________ Det för mänskligheten värsta scenariot är när välutbildade forskarpersonligheter på olika sätt låter sig köpas. Endera kan det ske i underordnad ställning eller, vilket är värre, att via ett företag belönas med professur som går ut på att för resten av det yrkesverksamma livet förmedla information som gynnar företaget. Om vi håller oss till Sverige och de olika formerna av kost, som ständigt är uppe till diskussion, lär enligt vissa uppgifter i storleksordning 25-30 % åtminstone ha prövat på lågkolhydratkost typ LCHF. Hur många som ihärdigt håller fast vid denna kostform är en annan sak. Alltför många anser bekvämligheten och vanan vid den tidigare livsstilen få överväga framför kravet på den disciplin som i viss mån krävs. Kunskapen om överdödlighet för den som återgår till omättade former av fett från växtvärlden och bygger sin energi på glukos blir märkligt nog en senare och oväsentlig fråga. Ett exempel kan tas på hur företrädare för växbaserad kost via studier, anser sig kunna visa att LCHF-kost i bantningssammanhang till en början visserligen ger bäst resultat men att en utjämning sker efter något år. Därefter anses ingen skillnad observeras mellan kostslagens förmåga att styra kroppsvikten i positiv riktning. Sällan hörs förklaringar som går ut på att vissa av dem som för ändamålet prövat LCHF-kosten med tiden drabbats av svårigheter att hålla fast vid kostväxlingen. Knappast särskilt förvånande, eftersom kostväxlingen då främst varit avsedd som bantningsmedel inte långtida livsstilsförändring. Kategorin livsnjutare i gormandformen är av en rad skäl svår att omvända. Vad gäller storkapitalets påverkan på den globala läkemedels- (inklusive vacciner) och livsmedelsinriktningen förefaller inte positiv: https://childrenshealthdefense.org/defender/bill-gates-neo-feudalism-farmer-bill/
 4. Hu tänker du dig då klockslagen för 18:6? För effektiv LCHF bör eftermiddag, kväll och natt vara fri från ätande, annars svårt att komma i ketos.
 5. Tyvärr är vi omgivna av en majoritet källor och företrädare för dessa som talar för något, som saknar vetenskaplig grund. Dessutom har en lång rad lobbyister, inom områdena som tas upp, kunnat skapas genom tillförsel av stora ekonomiska resurser, från intressenter för vilka den vetenskapliga bakgrunden saknar betydelse i förhållande till de ekonomiska fördelarna för dessa intressenter. Detsamma gäller lobbyisterna som låter sig köpas. Lars Bern tipsade om något som var och en borde vara medveten om, en skrämmande sammanställning av den kände advokaten Robert F. Kennedy Jr som är brorson till president John F Kennedy.: https://childrenshealthdefense.org/defender/bill-gates-neo-feudalism-farmer-bill/ En beskrivning av oligarkins cyniska sätt att felstyra hela matvarumarknaden med konsekvenser som globalt sett kan bli direkt farliga och som saknar vett och sans. P.S. På detta forum vet alla hur viktigt det är att studera olika sidor i kostsammanhanget, innan man väljer sida: hudsakligen animalia eller växtbaserad kost. Köpta lobbyister i den senare gruppen måste rimligen slagit dövörat till, runt den fettbaserade kostens fantastiska effekter, när det gäller att minska risken för metabol sjukdom - grunden till de vanligaste kultursjukdomarna.
 6. Ett litet utdrag: "Företagen utvecklar hela tiden nya mer hälsosamma produkter... Till exempel har det blivit vanligare att ersätta en del av köttet i korv... Nu kan företagen märka sådana produkter med Nyckelhålet och därmed underlätta för konsumenter att äta grönare.... – Statistik från dagligvaruhandeln visar på två starka trender i konsumenternas köpbeteenden; mer hälsosamt och mer färdigmat. De företag som väljer att märka färdigrätter med Nyckelhålet kan svara upp mot båda de behoven..." ___________________________ Är det inte härligt att kunderna får så fina tips och slipper att tänka?
 7. Beror detta på ditt arbete (sent skift eller liknande)? Hur många måltider har du tänkt dig 1, 2, 3 ?
 8. Den lilla mängden kolhydrater du tagit upp, som kommer från vitamintillkott och består av eller bildar glukos en vanlig matdag, kan man se som försumbara. Det räcker om du jämför med hjärnans dagliga behov av glukos. Även om du lyckas strypa intaget av glukos till noll, vilket är omöjligt, kommer hjärnan att kräva i storleksordningen 30-40 gram glukos dagligen, för den som befinner sig i ketos. Det du inte tillför genom kolhydrater i maten, producerar levern via proteinet i din kost. Något gram via kosttillskott saknar alltså betydelse.
 9. Uffe sätter sökarljuset på ett mycket viktigt område - det tveksamma i blodtrycksmedicinering som standardförfarande. Bakgrunden till det han kallar hypertoniskandalen finns all anledning att ta till sig. Som Uffe påpekar: "Att högt blodtryck är en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom är korrekt, men det betyder inte att det är orsaken". underförstått att onormalt högt blodtryck för en viss ålderskategori främst skall ses som en markör, inte något att i första hand rätta till med blodtryckssänkande medicin (det vanliga inom sjukvården - att dämpa symtom inte analysera orsaken bakom). Det typiska för äldre, äldre, som Uffe påpekar, är hjärnans behov av blodgenomströmning (trängre artärer till hjärnan) och stela blodkärl), som kräver högre tryck och/eller högre puls. I det fallet kommer blodtrycksmedicinen att motverka hjärnans behov, minska dess kognitiva förmåga och successivt öka risken för demens. En utveckling som inte är något att se fram mot för oss äldre och er yngre på väg till samma ålderkategori. Ingen blodtryckssänkande medicin i onödan för oss, den saken klar. För lägre ålderskategorier exempelvis 30-40-årsåldern, bör kroppens krav på högre blodtryck, knappast ses på liknande sätt som för 85-plussare. Högre blodtryck för yngre, kan t.ex. ha samband med njurarnas eller leverns krav på blodflöde. Om blodflödet mot resp. organkrav minskas, kan effekten bli allvarlig för de organ som ställer kraven dvs., den blodtryckssänkande medicinen får motsatt verkan och i längden förvärrar sjukdomen som ligger bakom det höjda blodtrycket. För att få en bild av kärlmotståndet är nedanstående sammanfattning till bra stöd. Betydligt bättre än det vanliga - att enbart utgå från det systoliska trycket (f.ö. svårt för såväl läkaren som blodrycksmätare att mäta korrekt). Till skillnad från det systoliska trycket varierar MAT-värdet relativt lite oavsett belastning och puls. Några exempel på MAT-värden: 140/85 ger MAT= 103 (normalt) 160/90 " " = 113 (milt) 200/90 " " = 126 (moderat) 200/100 " " = 133 (gränsvärde högt) En förbättrad formel, som korrigerar för pulsens inverkan på variationen av den ökade andelen tid, som uppstår vid den systoliska fasen - en empiriskt formel byggd på ett större dataunderlag som anger: MAT=(Sys - Dia)*(0,0012*P + 0,33) + Dia Sys=Systoliskt, Dia=Diastoliskt, P=Puls Det känsligare underlaget avser bl.a. att ge bättre uppföljning av kärlmotståndets förändring under årens lopp. Själv har jag konstaterat att mätningar under olika förhållande och under olika dygnstid lämnat mycket jämna värden på kärlmotståndet. Orsaken till att den senare formeln (Wiley) inte kommit till mer generell användning, har sannolikt samband med den något mer "komplicerade" beräkningen jämfört med den konventionellt använda algoritmen. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ccd.20217 _______________________ För den som får läkarens erbjudande om blodtryckssänkande medicin, finns alltså all anledning att ta fasta på MAT och be läkaren försöka undersöka bakgrunden till det avvikande blodtrycket för ålderskategorin man befinner sig i, inte tro bästa vägen vara att bara tvinga ner trycket. Det läkemedelsföretagen främst önskar, är naturligtvis att med alla medel sälja blodtryckssänkande medicin - en rent ekonomisk fråga. Ju mer de under åren hävdat behovet egentligen vara att alla borde äta blodryckssänkande medicin (även 120/80 i blodtryck har betraktats som högt), desto större försäljning. I själva verket har i befintliga studier, mätningar på blodtryck och problemen i samband med förhöjt sådant, inte visat blodtrycket isolerat ha varit problemet (man har emellertid stannat där). Med tanke på att man endast använt mätvärdet på blodtrycket (som vanligen markerar sjukdom i annat organ som orsakat kravet på ökat blodtryck) har de verkliga orsakerna till blodtryckshöjningen helt sopats under mattan. Exemplet som Uffe pekade på, som innebär att utgångspunkten i milda fall för den relativa förbättringen av blodtryckssänkande medicin (21%) egentligen - i absoluta tal rörde sig om 0, 83% - en meningslös siffra som underlag för medicinering. Det inses lätt att man inte kunde spåra meningsfulla effekter av den medicineringen.
 10. 1. Underförstått att i många fall kommer t.ex. risken för demenssjukdomar att öka om man tvingar ner blodtrycket. Sannolikt ett av sambanden som finns inbyggt i redovisningen av Leiden 85-plusstudien: Fram till september 2017 hade jag medicin mot blodtryck, (25 års tid), diabetes 2 (12 år) och statiner för lipidprofilen (12 år). Efter att ha följt forskningen på det metabola området och sett dina sansade utläggningar runt statinernas "glädjesiffror", växlade min hustru och jag över till LCHF-kosten och det kändes snart vettigt att sätta ut all medicinering. På väg mot 90-årsgränsen har sannolikt därav samtliga bloddata kommit på topp bl.a. låga triglyceridnivåer och ökning av HDL från 0,95 till 1,4 med diabetesen helt raderad. En direkt fråga till dig Uffe generellt om blodtryck. För drygt 28 år sedan ansåg min läkare det lämpliga i att sätta in blodtrycksdämpande medicin (då 170/85) men med medicin kom jag sällan under 140/85 under de 25 åren - hade han rätt? Numer utan medicin ligger jag på dagssnitt: 130/78 - 82. Enligt Leiden 85-plusstudien ligger detta lågt. Hur tycker du att man bör se på fenomenet? Bör tillägga att jag tar K2-vitamin, som kan ha mjukat upp blodkärlen något och en omega 3-kapsel om dagen som har viss blodförtunnande effekt. I övrigt 5000 IE D3-vitamin och numera 5-6 x 1 gram askorbinsyra per dag. Det senare med den märkliga effekten att blodets syrgasmättnad genomsnittligt ökat från 95% till 97-98. Har t.o.m. ibland kunnat få 99 % (samma mätare sedan >20 år tillbaka), vilket aldrig tidigare hänt. När läkare skriver ut blodförtunnande till äldre, är det att hänföra till rutin eller beroende av någon parameter i blodet som först mätts upp? Nästan alla mina jämnåriga, goda vänner, som avlidit, hade blodförtunnande medicin utskriven - själv har jag inte fått något sådant förslag. Detta med tanke på de mycket intressanta artiklarna som du hänvisade till. Känns särskilt positivt för den som tidigare satt ut statiner. 2. 0.83% - då är vi inne i samma relativa riskminskningsnivåer som vid statiner! Det är självklart att läkemedelsföretagen vill justera alla människors blodtryck - en gigantisk penningmaskin, liknande den med statiner. 3. Konsekvensen: Läkemedelsföretagens stora intäkter genom försäljningen av blodtryckssänkande preparat, talar inte för intresset att förmedla verkliga, transparenta data till läkare och patienter! 4. Dessa 0,83% "förbättring" har väl för läkare och patienter som vanligt presenterats i relativa tal som 21% (0,83/4). P.S. Kan det vara så att den större användningen av blodtryckssänkande medel, varit den mest bidragande orsaken till att demenssjukdomarna kraftigt ökat, i varje fall i USA?
 11. Vad gäller svensk skolmedicinsk (och läkemedelsverkets) norm för dagsdos D-vitamin till att hålla immunförsvarets funktion på topp (400 IE), kan vara intressant att höra John Cambells dragning i sammanganget och tveklösa kritik av den senare normen som han anser vara: "patetiskt, löjlig" Gå 15 minuter in i videon: https://www.youtube.com/watch?v=uS2VObw1UeI så kommer han in på frågan! Campbell har i olika former (en serie videor inkl. denna) klart tydliggjort sin inställning och pekat på samma studier som förekommit i denna tråd. Själv påpekar han sitt eget D-vitaminintag länge ha varit 2000 IE men att han kommer att höja dosen, eftersom han trots 2000 IE fortfarande ligger på för låg nivå. Han påpekar i videon att en av existerande studier visar risken att avlida vara 15 gånger högre för den som följer skolsjukvårdens norm, än den som tillämpar en 10 gånger högre dos (5000 IE). Alltmer får man den obehagliga känslan att den svenska cyniska synen på användningen av D-vitamin, är mer inställd på Läkemedelsindustrins behov av lagom sjuka kunder att sälja medicin till eller vaccinera, än att rädda från att avlida. Å ena sidan kan en professor, t.ex. Gisslén i Göteborg, klart deklarera ett känt faktum att personer på äldreboende ofta har låga nivåer av den aktiva formen av D-vitamin, å andra sidan påpeka låga nivåer på avlidna Covid-19 patienter, lika gärna bero på den ökade förbrukningen via smittan, som att de redan före smittan hade låga nivåer. Fakta visar ju att D-vitaminet, genom sin stora betydelse, deltar i immunförsvarets processer och just därför förbrukas. En annan talesperson (Folkhälsoinstitutet), Tegnell, vilar sin bedömning på Läkemedelsverkets fullständigt sanslöst låga rekommendation 400 IE, numera för äldre 1000 IE som tillräcklig. Detta trots serier med mindre studier med resultat i samma riktning och mätningar på stora populationer, som visar risken för dödsfall vid dessa rekommendationer vara oerhört mycket större än för människor som tar dagliga doser fem till tio gånger större.
 12. Skrämmande siffror! Kanske till viss del förklaringen till att tio gånger fler per kapita dör av Covid-19 i Sverige jämfört med i Finland och Norge. Det naturliga för den mänskliga kroppen är att inte vara sjuk! Besök som berör friskvården borde vara prioriterad - inte sjukvården. I Norge går man på tur! I Finland? I Sverige?
 13. Där får vi bl.a. höra följande: "Vissa konsumenter är skeptiska till råden att välja magra mejeriprodukter och att byta ut hårt fett mot mjukare fetter. Det är väl rimligtvis en konsekvens av den lågkolhydratdebatt som pågått. Det kan bli ett bekymmer, när man ser på folkhälsoproblematiken. Enligt vissa data ökar kolesterolvärdena i delar av landet." Blir man inte glad över alla uppdaterade kostråd - de håller sig under åren, eftersom de fortfarande kan byggas på "ett överväldigande antal studier"
 14. Ja, varför skall vi hålla på med tyckande, när det finns forskare som är insatta i ämnesområdet. En sak är att i det som finns att inhandla, inslaget av fetter kan vara sådant som inte räknas in i idealet men i mindre mängd kan negligeras. Det som nedan benämns som säkra fetter. Som Peter B påpekar: "naturligt förekommande fetter som människan fått i sig under miljoner år" som är säkra att satsa på - en vettig inställning som stämmer väl överens med vad Professor Göran Petersson nedan kommit fram till - främst i form av mättat fett som säkrast: Denna sammanställning från 2012 stämmer fortfarande väl överens med det som Kostdoktorn och dess inbjudna forskare propagerat för sedan dess. Det är väl bara Livsmedelsverket som har annan inställning (möjligen också Socialstyrelsen och Läkemedelsverket) - där margarinet fortfarande år 2021 står högt i kurs, framför "det farliga smöret".
 15. En professor som låter sig köpas för marknadsföring av kvalitativt tveksamma eller direkt otjänliga produkter, representerar den främsta reklampelaren som ett företag kan anlita. För förlorarna - ärliga kunder/användare med huvudsaklig respekt för auktoriteter - finns sällan effektivt försvar.
 16. Men det vägdes ju upp av Livsmedelsverkets "expertis" som kunde presentera "fakta"!
 17. Om Livsmedelsverket propagerar för margarinet då det: "innehåller nyttiga omättade fettsyror!" så måste vi acceptera fakta!
 18. Jo men pengarna känns bra för margarinindustrin! En stor del av inslagets positiva förklaringar- vid sidan av Livsmedelsverkets lovord - sker genom en professor med djup anknytning till industrin.
 19. Ur dagens morgonradio på P1: https://sverigesradio.se/avsnitt/1675443 får vi bl.a. höra följande: "Livsmedelsverket rekommenderar att vi använder nyckelhålsmärkt margarin på smörgåsen framför smör, eftersom det innehåller nyttiga omättade fettsyror!" Bl.a. talas om den nyttiga rapsoljan som huvudingrediens! Senare i inslaget fortsätter Livsmedelsverkets nutritionist med förklaringen till varför margarinet är att föredra framför smöret: "När det gäller fetter så finns ett väldigt starkt vetenskapligt stöd för att man kan minska risken för hjärt/kärlsjukdom genom att byta ut en del av det mättade fettet i maten mot omättat fett och hjärt/kärlsjukdom är ju en av de vanligaste orsakerna till för tidig död, så det väger naturligtvis väldigt tungt " !!!.... Vad skall man säga om detta?
 20. I sin saltform är kanske bäst att tillägga.
 21. Vad gällde tips och hjälp, vid sidan om den via forumets kunniga medlemmar (som jag tog intryck av innan jag blev medlem), fick jag via den vetenskapliga kärnan av forskarna på det metabola området. Flertalet på forumet har också hämtat kunskap från dessa, främst genom den av Kostdoktorn inbjudna eminenta gruppen forskare, specialiserade på lågkolhydratkost. Några hundra timmars videor och plöjning i aktuella forskarrapporter gav en klar bild av normalkostens nackdelar (att driva upp insulinproduktionen, ge fel lipidprofil, driva hjärta, lungor, hjärna i fel riktning etc.). Inte minst viktigt i inledningsskedet av mina studier var att också följa motståndarlägret till lågkolhydratkosten - entusiasterna för den i huvudsak växtbaserade kosten eller "sockerkosten" som jag brukar benämna den - oftast veganinspirerad. Om du går in på Kostdoktorns sajt hittar du rader av intressanta videor med nedanstående forskare och suveräna vetenskapsjournalister: I första hand vågar jag för min del påstå att enbart kostväxlingen till LCHF-kost på någon månad gjorde att alla mina blodvärden kunde normaliseras och min 25-åriga blodtrycksksmedicinering sättas ut, den 12-år långa diabetes 2-perioden var över och lipidprofilen likaså, bl.a. med en ändring av HDL-kolesterolet från 0,95 till 1,4 nmol/L resp. den snabba utvecklingen av triglyceridnivå till perfekta värden. En grundrekommendation till dig, eftersom du har ambitionen att gå ner i vikt, är att på direkten växla kost och att du via Kostdoktorn sätter dig in i LCHF-kostens grunder. Genom den kosten kan du snabbt och effektivt gå ner i vikt samtidigt med att aldrig behöva gå hungrig. Det är dock inte enbart för viktnedgången eller för att stoppa problemen med diabetes 2, som vi på forumet förespråkar LCHF-kosten. De allmänna välmåendet är den centrala frågan. När din läkare säger att blodvärdena "ser bra ut", bör du alltid be om kopia på dessa. Vad gäller provtagning på eget initiativ, går du in t.ex. på Werlabs sajt på nätet, där får du all info om förfarandet. Kika på min sammanfattning om hur man bäst förbereder sig inför en blodanalys: https://forum.kostdoktorn.se/topic/15777-förberedelser-före-provtagning-lchf-kontroll/?tab=comments#comment-157928 Kompensera för sjukvårdens missar genom följande: Vad hjärtspecialisterna oftast helt glömmer av, är att informera patienten om de två viktiga mineralerna som håller hjärtat igång - kalcium till att dra samman hjärtmuskeln, magnesium till att slappa av den (viloläget) - en mekanism som sker en gång i sekunden livet ut. En obalans i dessa avseenden kan ge farliga effekter för hjärtat. Inte blir det sådant fall bättre om läkaren med tvångsmedel (blodtryckssänkande medicin) försöker tvinga hjärtat att agera på annat sätt än de naturliga signalerna vill för att balansera kroppens krav. Kika gärna på sammanfattningarna nedan, så får du en bild av en del viktiga samband: https://forum.kostdoktorn.se/topic/15754-kalciumbalansen-av-oerhörd-betydelse-till-att-hålla-kroppen-frisk/?tab=comments#comment-157713 https://forum.kostdoktorn.se/topic/12949-magnesiums-oerhörda-betydelse-ur-expertsynvinkel/?tab=comments#comment-151342 Vad gäller din sannolika oxidativa stress, kan vara bra med en minskning av den via ett C-vitaminintag. Dess påverkan på hjärtat kan vara avgörande men får i praktiken inte nämnas av läkarna. Kika gärna på sammanställninarna nedan: https://forum.kostdoktorn.se/topic/16497-varför-skolmedicinarna-sällan-talar-om-c-vitaminets-oerhörda-betydelse/?tab=comments#comment-163718 https://forum.kostdoktorn.se/topic/17251-c-vitamin-som-kosttillskott-en-svidande-vagel-i-ögat-på-läkemedelsföretagen/?tab=comments#comment-167247 P.S. Rimligt att hitta dina problem i området kost och mineralbrist. Observera vikten av att dosera rätt - ofta tror folk läkares och läkemedelsverkets inställning vara den rätta. Vanligen kommer kosttillskotten, från vetenskaplig synpunkt då att bli i det närmaste verkningslösa. Om du söker på kardiovaskulära problem på diagnosmodellen (ännu ofullständig) kan du möjligen hitta något du känner igen? https://forum.kostdoktorn.se/topic/16986-egendiagnos-och-åtgärdsmodell/?tab=comments#comment-165811
 22. Du har bl.a. råkat ut för det numera alltför vanliga problemet - svensk sjukvård. Dagens läkare konstaterar: 1. Högt blodtryck (symtomet) 2. Lösningen - behandla symtomet. 3. Förskriv en, två eller tre blodtryckssänkande preparat. Så är läkargärningen klar! Läkare borde bl.a. frågat: Vad äter du? Vad dricker du Tar du några kosttillskott Hur mycket tränar du Hur mycket väger du? Hur är din sömn, hur länge sover du? Har du motvarande problem i släkten? Vilket CRP har du (dvs. borde läkaren ta initiativ till att mäta) Har du diabetes (dvs. borde läkaren tagit initiativ till att kontrollera) för att ta några frågeställningar. Min misstanke är att du nog, särskilt nu i Covid-19 tider, kommer nämare sanningen genom att snabbt ta eget initiativ till en blodanalys t.ex. via Werlabs, som du därefter kan lägga fram för kardiologen. Välj den bredaste analysen med ett 40-tal parametrar. Där kan du få klart för dig hur dina elektrolyter ligger och viktiga mineraler, vitaminer, lipidprofil etc., utan vilka ingen slutgiltig diagnos kan ställas. Hur är det med blodsockret? Äter du lågkolhydratkost eller standarkost? Har du fortfarande hög vikt? Själv hade jag liknande blodtryck som ditt med medicinering (25 år) för lite över tre år sedan. Efter övergång till LCHF har jag kunnat sätta ut all medicinering (för blodtryck, diabetes och lipidprofil). Alla värden numera tiptop. Återkom gärna med de data du har tillgång till resp. som du gav läkaren. Då kunde man åtminstone komma i närheten av möjligheten att ge tips/råd (att ta, modifiera eller förkasta).
 23. 1. Likväl är det så att man i Finland, genom den sedan åratal öppna inställningen i doseringsfrågan och att man från statens sida utsträcker doseringen D-vitamin för barn upp till 18-årsåldern, ger befolkningen en helt annan bild (än den i Sverige) av betydelsen av D-vitamin som kosttillskott. Dessutom har man i media klart informerat om orsaken bakom rekommendationerna - det bristande antalet verksamma soltimmar i landet. Öppenheten ger i övrigt kunniga läkare friheten att förmedla vetenskapligt grundade fakta - det är det den viktiga frågeställningen gäller. 2. Med den inställningen skulle du lika gärna kunnat välja att sluta äta viss nyttig kost med viktiga födoämnen. Jag förutsätter att du inte insjuknat under tiden du använt D-vitamintillskott! Tidigare kunskap om D-vitaminets för immunförsvaret viktiga modulerande förmåga, har vetenskapligt ytterligare kunnat beläggas - risken för allvarliga effekter efter att ha drabbats av virussmitta har visat sig mycket drastiskt öka, med de rekommendationer som Läkemedelsverket stipulerar. Du bör i frågan om kosttillskott också tänka på kopplingarna som f.ö. upptäckts t.ex. mellan olika cancerformer, diabetes, MS, och olika infektionssjukdomar vid låg D-vitaminnivå (för vilka man väsentligt sänker risken att drabbas, så länge man säkrar sitt intag). Att basera ett utsättningsbeslut på att man tidigare inte drabbats av de sjukdomar, som tillskottet skyddar mot, är knappast välbetänkt. Vad gäller virusproblemet, finns sedan många månader tillbaka, ett flertal kliniska studier som entydigt visar att Covid-19-smittade som intagits på sjukhus, via intag av D-vitaminets aktiva form (kalcitriol) i mycket hög grad minskar risken för allvarliga följdverkningar av sjukdomen.
 24. Visserligen är utvecklingen av tio dagar efter en kostomläggning kort tid, till att dra några bestämda slutsatser av. Även om du har ytterligare en övergångsperiod framför dig, låter det som om din kropp med relativt stor sannolikhet är utsatt för högre oxidativ stress än normalt. Du skulle kunna vara ett fall som har viss likhet med nedanstående. Kika på den få så får du lite av bakgrunden: https://forum.kostdoktorn.se/topic/17456-inte-paleo-men-keto-fanns-inte/?tab=comments#comment-168093 Effektiviteten på cellnivå för hela din metabolism är starkt beroende av mängden antioxidanter i ditt blod, som kraftigt kan effektivisera såväl blodtryck som kroppen i övrigt. Kika vidare på nedanstående sammanfattningar, så inser du betydelsen av stort dagligt intag av C-vitamin. https://forum.kostdoktorn.se/topic/16497-varför-skolmedicinarna-sällan-talar-om-c-vitaminets-oerhörda-betydelse/?tab=comments#comment-163662 https://forum.kostdoktorn.se/topic/17251-c-vitamin-som-kosttillskott-en-svidande-vagel-i-ögat-på-läkemedelsföretagen/?tab=comments#comment-167247 Hör av dig med lite fler data!
 25. Riktigt så enkelt är det inte. Finlands skolmedicinare och politiker har i detta sammanhang varit mycket långt före Sveriges ansvariga med att ge korrekt information. Medan svenska medicinska företrädare - inte minst Läkemedelsverket - under många år främst varit snabba med att demonstrera D-vitaminets farlighet (genom extremfall efter2-3-dubbla doseringar jämfört med 5000 IE-dos dagligen) som f.ö. lätt neutraliseras med K2-vitamin, har finska myndigheter öppet påpekat det solfattiga Skandinaviens problem med D-vitamin via huden. Därför har man inte upphört med D-vitamintillskott för barnen förrän upp till 18 års ålder. I sin tur har man bl.a. därigenom gjort hela den finska befolkningens medvetenhet klar på D-vitaminets betydelse. För finska läkare finns ingen munkavle vad gäller att rekommendera 5000 IE D-vitamintillskott om dagen, vilker sker. I Sverige kan endast pensionerade läkare, som genom sin ålder blivit oberoende av lojalitet mot företagen, yttra sig på samma sätt - andra läkare i Sverige är alltför räddhågsna för att tala öppet i frågan - ett sorgligt kapitel. Du kan kika på: https://forum.kostdoktorn.se/topic/16963-idioti-om-kosttillskott-ett-exempel-på-skolsjukvårdens-brister/?tab=comments#comment-165753 och https://forum.kostdoktorn.se/topic/16324-d-vitaminets-enorma-betydelse-än-en-gång/?tab=comments#comment-162460 Bara några exempel på de oacceptabelt låga dagsdoser som Livsmedelsverket förordar och den dödliga effekten av dessa. Resultatet i form av tveklöst många tusentals avlidna i onödan. Rent felaktig info som den Läkemedelstillvända skolmedicinen stöder sig på.
×
×
 • Create New...