Jump to content

Erik 2

Medlem
  • Posts

    1,810
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    29

Everything posted by Erik 2

  1. Jag snubblade över denna intressanta artikel i Läkartidningen som redovisar en baksida med injicerat insulin. Amyloidinlagring. Amyloidplack är en del i alzheimers. Gäller detta även kroppseget insulin? Subkutant injicerat insulin kan ge amyloidinlagring. “De systemiska amyloidoserna utgör en grupp av potentiellt livshotande proteinveckningssjukdomar, som alla leder till progressiv inlagring av specifika protei­ner i fibrillär form, dvs amyloid, i ett flertal organ. … Insulin kan ge amyloidinlagring Det finns ytterligare ett antal proteiner som kan ge upphov till amyloidinlagringar hos människa. Ett sådant protein är insulin. Detta kan vara viktigt för läkare att känna till, eftersom inlagringar av insulinamyloid kan leda till diagnostiska och kanske terapeutiska problem, vilket illustreras nedan.” Artikel i Läkartidningen 8/2020 https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/fallbeskrivning/2020/02/subkutant-injicerat-insulin-kan-ge-amyloidinlagring/ Diskussion Insulin som amyloidfibrillprotein Redan på 1940-talet visades det att insulin experimentellt lätt kan överföras till fibrillär form genom upprepad upphettning och nedkylning i sur lösning [4]. Sådana fibriller har typiska amyloida egenskaper, såsom affinitet för färgämnet kongorött med åtföljande dubbelbrytning vid polarisationsmikroskopi och karakteristiskt utseende vid elektronmikroskopi. Genom att en sådan fibrillsuspension görs alkalisk kan den övergå i sin ursprungliga form, dvs fritt insulin. Som kuriosum kan nämnas att insulinets fibrillbildande egenskaper har använts som en metod att renframställa hormonet från ett pankreasextrakt. Den första beskrivningen av insulinamyloid, uppkommen hos en patient som behandlats med 5 veckors infusion av insulin, är från 1983 [5]. Här kunde det visas att insulinamyloiden i det fallet hade porcint ursprung. Den första rapporten om amyloidinlagring på platsen för subkutana injektioner av insulin, också detta porcint, är från 1988 [6]. Senare har det visats att andra insulinformer, inklusive humant insulin, kan ge upphov till lokal amyloidbildning på platsen för injektioner [7]. Numera används inte porcint insulin vid framställning, och även humaninsulin (t ex Insulatard, Insuman, Actrapid och Humulin) blir alltmer ovanligt i klinisk rutin, även om det fortfarande förekommer. Vid typ 1-diabetes används som rutin en syntetisk långverkande insulinanalog (t ex insulin glargin och insulin detemir) i kombination med snabbverkande syntetiska insulinanaloger (t ex insulin aspart och insulin lispro). Som ett alternativ till upprepade insulininjektioner kan en insulinpump användas, vilken ger en kontinuerlig infusion av ett snabbverkande insulin som bas och extra bolusdoser vid måltider. Vid behandling av typ 2-diabetes är det fortfarande vanligt med medellångverkande humant NPH-insulin (t ex Insulatard och Insuman) vid initiering av insulinbehandling. Även vid behandling av typ 2-diabetes blir dock långverkande syntetiska insulinanaloger mer och mer dominerande. Hur olika syntetiska insulinanaloger skiljer sig avseende risken för bildande av fibrillära strukturer och amyloid är i dag inte känt. Att exogen insulinbehandling i sig kan ge upphov till »knölar« är allmänt känt, eftersom insulin stimulerar fettbildning och därmed leder till lipohypertrofi. På grund av det bör alla patienter instrueras att variera platsen för injektion av insulin. Däremot är risken för bildandet av insulinamyloid mycket dåligt studerad och ingår nog sällan i den differentialdiagnostiska arsenalen ens på en diabetesmottagning. Tre risker med amyloidinlagringar av injicerat insulin Åtminstone tre tänkbara konsekvenser av förekomst av insulinamyloid bör diskuteras. För det första föreligger helt uppenbart risk för felaktig diagnos av systemisk amyloidos. Risken är naturligtvis ­särdeles stor om man underlåter direkt typbestämning av ­amyloid och endast förlitar sig på kliniska fynd som förekomst av monoklonal gammopati av oklar signifikans (MGUS) (AL-amyloidos) eller reumatoid artrit (AA-amyloidos). Också vid typbestämning kan förekomst av insulinamyloid innebära problem, eftersom det kan ge förhöjd bakgrundsfärgning med risk för »falskt positiva« färgningar, vilket illustreras i fall 2. Den andra konsekvensen är att det injicerade insulinet inte når cirkulationen utan i stället deponeras i fibrillär form i den subkutana vävnaden. Det är inte utrett hur mycket som kan deponeras vid varje injektion, men sannolikt varierar detta från gång till gång och blir mest påtagligt om injektionen sker i redan befintlig amyloidinlagring. Redan existerande amy­loid påskyndar nämligen omvandlingen av insulin till amyloidfibriller. Amyloidinlagringarna kan alltså ge upphov till något som kliniskt kan uppfattas som insulinresistens [8]. Vidare kan det också innebära att blodsockret blir mycket svängande då insulinbehovet kan verka variera från gång till gång baserat på var det injiceras. I en mycket noggrann genomgång av alla publicerade fall av insulinamyloid visades att detta faktiskt kan vara fallet [7]. Ytterligare en risk med insulinamyloid är att fibrillerna, som är polymerer av insulin, inte nödvändigtvis är resistenta mot depolymerisering och därmed skulle kunna frisättas på nytt som lösligt insulin [9]. Teoretiskt skulle alltså det insulin som deponerats i amyloidform i underhudsfettet kunna frigöras och därmed få allvarliga följder. Något sådant fall har oss veterligen dock inte beskrivits, men kunskapen på det området är mycket ofullständig. Det finns också en tredje risk. Förekomst av lokala insulinamyloidinlagringar utesluter inte möjligheten att också systemisk amyloidos föreligger. Om amyloid påvisas i underhudsfett som typbestäms till insulinamyloid, kan det finnas risk att systemisk amyloidos därmed utesluts. Även om annan amyloid kan finnas i den vävnad där insulindepositionerna ligger, kan mängden vara liten och därmed drunkna i de oftast mycket rikliga insulinamyloidinlagringar­na. Om klinisk misstanke om systemisk amyloidos kvarstår bör således nya biopsier tas från vävnad där insulin inte injicerats. Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
  2. Samma ålder samma problem Jag är också alltid hungrig. Bita ihop fungerar .. Det jag märker är att mängden protein och eventuella kolhydrater ställer till det värre. Särskilt frukosten är avgörande för hela dagen. Om jag äter 3 ägg istället för 2 påverkar det hur snabbt jag blir hungrig igen. 3 ägg är sämre. En biff till frukost ca 100 gram och 1 ägg är mitt emellan 2 och 3 ägg. Lika mycket smör varje gång. Champinioner, avokado och 2 ägg och 1 skiva bacon funkar bra. Lika mycket smör. Om jag ökar grönsakerna (och fett i avokado?) och håller borta kolhydrater och begränsar protein och laddar med smör, oavsett vilket mål på dagen, så klarar jag mig bäst. Jag använder inga mejerier utom smör, mejerier tror jag är en bov i sammanhanget.
  3. Mycket intressant och nedan en länk till Ivor Cummins intervju med Vladimir Subbotin som är ursprunget till inside-out or outside-in. https://www.youtube.com/watch?v=jv9qXM2qLxo
  4. Det finns nog inget svar som passar alla. Varför inte testa och se vad keto-stickorna säger.
  5. Erik 2

    Lchf och cancer

    Jag tror att ett sätt att svälta ut en cancer från både socker och glutamin är att fasta. Helst ganska många dagar i stöten. Mellan fastorna får man försöka äta så lågkolhydrat man kan och också så lågprotein man kan. Vad blir kvar jo fett och lågkolhydratiga grönsaker. Tex ägg-gula, kålväxter, smör utan socker och protein dvs gee/klarnatsmör, olivolja. Det blir liksom en kål-med-bea-diet. Andningen tror jag är viktig också. Tumörer skapar mjölksyra i sockerfermenteringen och den bör man andas ut eftersom den kan omskapas till glukos annars. Promenera och andas. Högintensiv träning bör man nog undvika då den ger viss mjölksyra och kan får kroppen att släppa glykogen dvs det blir socker i blodet. Lite överkursfilosofi. Om man tappar mycket muskler pga begränsat proteinintag kanske man ska lägga till en tablett med essentiella aminosyror: Of the 21 amino acids common to all life forms, the nine amino acids humans cannot synthesize are phenylalanine, valine, threonine, tryptophan, methionine, leucine, isoleucine, lysine, and histidine. Kroppen är bra på att bygga nya protein (för att ersätt uttjänta i muskler tex) genom återanvändning av aminosyror men om en essentiell aminosyra är oåteranvändbar blir proteinet inte återställt. Övriga aminosyror sätts in på banken för annan användning. Om man då har laddat med några EA kanske det hjälper kroppen att återställa protein instället för att kassera.
  6. Erik 2

    Lchf och cancer

    Thomas Seyfried, Boston College, anser att Warburg hade rätt men inte hade funnit den andra komponenten som fullt bevisar teorin, att cancer är en metabolsjukdom på mitokondrienivå. Cancercellen kan skaffa energi från två håll, bägge genom fermentering, antingen genom att fermentera socker eller genom att fermentera amonisyran glutamin. Socker är ganska lätt att städa ur sin diet men glutamin är mycket svårare och Seyfried rekommenderar användningen av en glutamin blockerarande medicin. 6-Diazo-5-oxo-L-norleucine (DON). Johns Hopkins skriver följande: 6-Diazo-5-oxo-L-norleucine (DON), an unconventional amino acid having a structure similar to that of L-glutamine, was first isolated in the 1950’s from Streptomyces bacteria. DON broadly blocks glutamine utilizing reactions in cancer cells, and has shown robust efficacy in both preclinical cancer models and exploratory clinical studies. However, the clinical development of DON was halted, in part due to gastrointestinal toxicities, as the GI system is highly glutamine utilizing. Given DON’s promising efficacy in treating “glutamine-addicted” tumors, JHDD worked with chemists at the Institute of Organic Chemistry and Biochemistry (IOCB) in Prague to create DON prodrugs which deliver DON selectively to the tumor while minimizing its peripheral toxicity. Our novel tumor-targeted prodrugs of DON circulate intact and inert in plasma and are preferentially biotransformed to DON in tumor cells, permitting significant dose reduction and improved therapeutic index. Taking advantage of the elevated activities of specific tumor associated proteases, we have identified prodrugs that are stable in the gut but preferentially release DON in tumors. Furthermore, as a potential treatment for brain cancers and other neurological and psychiatric disorders, we have employed a distinct prodrug strategy to deliver DON preferentially to the brain while minimizing its peripheral exposure and thus GI toxicity. These prodrugs, by introduction of steric bulk and hydrophobic groups, are aimed to circulate intact and inert in plasma, but permeate and cleaved to release DON once inside the brain. https://drugdiscovery.jhu.edu/our-projects/glutamine-antagonist/#:~:text=6-Diazo-5-oxo-L-norleucine (DON)%2C an unconventional amino acid having a,as the GI system is highly glutamine utilizing.
  7. Erik 2

    Avokado

    What are polyols? You may have noticed two different polyols within the Monash University FODMAP Diet Smartphone App - sorbitol and mannitol. These are naturally occurring sugar alcohols (also called polyols) found in a range of fruits and vegetables including stone fruits and mushrooms. There are other sugar polyols that are added to commercial products such as chewing gums, mints and diabetic products. These include xylitol, maltitol and isomalt. You may have also noticed the warning that comes on some of these packages “Excess consumption can have a laxative effect”! Are polyols a problem for all people with IBS? Some people with IBS have had breath testing for one or both of these sugars indicating different levels of absorption, but unfortunately this does not indicate whether the sugar is contributing to your symptoms. You may not need to avoid all polyols to manage your IBS, but you might find occasionally that they upset you, depending on your level of tolerance. How do polyols behave in the gut? Sorbitol and mannitol (and other sugar polyols) are slowly absorbed along the length of the small intestine and often are malabsorbed when the sugar reaches the large intestine for fermentation. Just like fructose, however, regardless of whether the sugar polyols are completely absorbed or not, they can have effects in the gut. They will have an osmotic effect, dragging water through the bowel and can be fermented by intestinal bacteria which produces gas. So the gas and water changes that contribute to symptoms of bloating, pain and altered bowel habit can occur whether the sugar polyol is absorbed or not. Whether you get symptoms will probably depend on the amount of polyols consumed, what else you have eaten with it, whether you have had other FODMAPs that day and how sensitive your gut is at the time. https://www.monashfodmap.com/blog/what-are-polyols/
  8. Om man har följt myndigheternas kostråd hela livet och blir metabolt sjuk. Jag hörde en gång en akutläkare som sa att om de slapp mc- och ridolyckor skulle de inte ha jättemycket att göra. Om man jobbade med försäkringslösningar skulle premien variera utifrån livsstil och val och försäkringsfallen (bolagens utbetalningar) skulle visa vilka val och livsstilar som ger flest skador.
  9. Erik 2

    HUMOR

    De kanske hållet på med forskning ...
  10. Några korta tankar. Att med fri vilja äta sig sjuk kan man kanske göra i ett samhälle där man själv betalar för all sjukvård man sen behöver. Att göra sitt bästa för att vara frisk borde kanske ses som en solidaritetshandling mot samhället och de nära i länder där sjukvården är fri. Men å andra sidan så handlar de där valen nog oftast om beroendebeteende och då är frågan om samhället inte ska ta ansvaret för att man tillåtit försäljning av drogen, jfr alkohol, tobak och medicin. Jag gör mitt bästa för att vara frisk för min egen skull, vill inte hamna i lidande, och för min familj, vill vara kvar stark länge.
  11. Hörstadius skriver intressant om detta med andning. https://www.dietdoctor.com/se/lat-nasan-jobba
  12. Delvis kan det nog vara ett övergångsproblem. Upptag av fett kräver hjälp av galla. Om gallsystemet är otränat kan det bli lite problem. Jag skulle starta långsamt, öka mängden gradvis. Det går också att köpa hjälpande piller: fettbrytande enzymer lipaser, eller oxgalla, eller gallsalter/gallsyror. Sen vill jag slå ett slag för fetter utan mjölksocker och eller mjölkprotein, tex MCT olja, kokosfett, olivolja och klarnatsmör/gee. Mjölkprotein och -socker är det många som får magproblem av. MCT och kokos får man vänja sig vid lite långsamt.
  13. Jag tror Gundry baserar sina uttalanden på den här mfl studier i ämnet.
  14. En djurstudie från 80- talet. Se listan med liknande artiklar efter abstract. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6357762/ Short preincubation of rat adipocytes with wheat germ agglutinin, followed by removal of unbound lectin, resulted in persistent activation of lipogenesis, which lasted at least 3 h. The bound lectin also inhibited lipolysis initiated by isoproterenol 1 or 2 h after the removal of the free lectin. This property was also shared by other insulinomimetic lectins, such as Concanavalin A and wax bean agglutinin. Persistent bioactivation is the consequence of lectin absorbed to external cell surface determinants in a permanent fashion.
  15. Och innan man genmanipulerade rapsen blev man förgiftad av den och den användes likaledes bara till maskinolja och bränsle. Det var säkert ett lektin man manipulerade bort. Italienarna år bara olivolja när animaliskt fett inte gick att tillgå pga kriser.
  16. Gundry är lite hoppig. Jag tror dock att vad gäller just lektiner så är de inte särskilt bra för oss och vi bör känna till dem och undvika dem. Intressant är att han säger att kött från djur som äter lektinrika grödor också innehåller lektiner. Det finns lite begynnande forskning kring parkinsons och lektiner där man bla funnit att ett lektin från ärta kan transportera sig i vagusnerven (ja ni läser rätt) till hjärnan där det binder till dopaminreceptorerna och blockerar dem för dopamin. Vagusnerven man studerade satt i en mask. Spännande att se om de nånsin kommer dokumentera en lektintransport i vagusnerven hos människa. För min del ger lektinrika grönsaker typ tomat tydlig reaktion som mest liknar allergi. Undrar om inte proteiner i växter man reagerar mot med allergi ofta är lektiner.
  17. Om vi talar hälsa istället för övervikt, vilket borde vara mer intressant, så rekommenderar jag den här föreläsningen med Lustig. Särskilt efter 23 minuter.
  18. Som mjölkproteinallergiker måste jag göra Zepp uppmärksam på en väsentlig skillnad på modersmjölk och komjölk. I modersmjölk är kaseinet av typen A2 medan kaseinet i svenska komejeriprodukter är mestadels A1. A1 orsakar problemen pga att det bildar BCM7 vid nedbrytningen i tarmen vår magsyra klarar inte av att bryta den peptiden. Testa om barnet klarar get-, får-, buffelmejerier. Där är kaseinet A2. Laktosproblem kan man oavsett kaseinsort, det är liksom lika i all mejeri och modersmjölk vad jag vet därför är laktosproblem hos små barn väldigt ovanligt, de är inställda på att klara laktos i början för att kunna ammas.
  19. Om du åkt på en förändring av tarmfloran borde du kunna hitta en anledning. Har du tagit antibiotika nyligen? För att återställa bakteriefloran tycker jag den här drycken är bättre än surkål. Surkål har bakterier men också cellulosafibrer som kan reta. Detta var den site som hade bäst pris. https://naturprodukter.se/produkt/probioform-133-st/ Den här kiselprodukten fungerar också bra, gärna tillsammans med den första. https://www.bodystore.com/silicea-mag-tarm-direkt-30-dospasar/A1796-10.MASTER.html
  20. Åter till frågan hur startar pollenallergin. Jag skulle vilja veta hur många pollenallergiker som har problem att andas genom näsan och primärt andas genom munnen pga trånga näsgångar. Min teori är att dessa trånga näsgångar gör att dessa personer får ner mer pollen i tarmen genom att pollen åker rakt ner i lungorna utan filtrering i näsgångarna och harklas upp och sväljs.
  21. Hade varit roligt att följa dina världen upp till 5 timmar också. Bra experiment
  22. Egen pool, då tänker jag klor. Uttorkande. Kan det spela roll också ? Sen för att göra min serie komplett. Timotej. Jag är alergisk mot timotejpollen och te gjort med timotej. Kanske följer det med pollen i teet. Reaktionen är samma.
  23. Här en genomgång av olika teorier kring keto rash. https://www.youtube.com/watch?v=UINt7I8LIPo
×
×
  • Create New...