Jump to content

Magnesiums oerhörda betydelse ur expertsynvinkel


Recommended Posts

De flesta av forumets medlemmar är väl insatta i betydelsen av spårmetaller, inte minst magnesium. Det kan dock finnas flera skäl att konsolidera kunskapen, särskilt när vi i Sverige har tillgång till en verklig expert på området:  Docent Rune Eliasson. Han kan nog sägas vara Sveriges främste med vida kunskaper runt Magnesium och förklarar pedagogiskt enkelt, det alla behöver veta.  Ibland kan det vara skäl för den som värnar om sin kropp att titta lite närmare på denna mirakelmetall, utan vilken vi inte kunnat leva. Jag visar oavkortat en av hans artiklar, som bl.a. visar vad som ligger bakom svenska läkares vanligen otillräckliga kunskapen på detta viktiga område.

 

Osteoporos, frakturer och behovet av

 mirakelmetallen magnesium

Inlägg från 2015-11-15

Författare:
Docent Rune Eliasson, Stockholm

Styrelseledamot i Läkarföreningen för Integrativ Medicin

 

Magnesium är en mirakelmedicin

I min egenskap av lärare i fysiologi (under drygt 40 år) har jag varit intresserad av magnesiumjonens (Mg2+) betydelse för vår hälsa. Till en början var det fråga om varför magnesium (och zink) fanns i så extremt hög koncentrationer i sädesvätskan från män. Intresset stegrades ytterligare då jag 1998 genomgick en stor canceroperation vid vilken man ersatte urinblåsan med 70 cm tunntarm (jejunum). Något år senare fick jag klara symtom på magnesiumbrist eftersom magnesium tas upp genom tunntarmen.

I samband med en fallolycka drabbades jag av tre brutna revben. Enligt VC-läkaren skulle det med hänsyn till min ålder (då 84 år) ta några månader innan jag var helt läkt. Eftersom jag hade min kunskap om frakturläkning och intog både magnesiumcitrat och D3-vitamin var jag läkt och besvärsfri på 10 (tio) dagar!

 Magnesium superviktig för vår hälsa

Vi vet idag att Mg2+ är viktig för mer än 300 olika enzymreaktioner i kroppen, bl a för att i mitokondrierna bilda ATP (ger oss den energi vi behöver) och andra viktiga faktorer. Mg2+ är viktig för bildningen av DNA, för en normal matsmältning och för upptag och fördelning av kalcium i kroppen. Mg2+är av stor betydelse för musklernas arbete och magnesiumbrist är en känd och vanlig orsak till muskelkramper, ssk i benen. Magnesium påverkar hjärtats arbete och brist ger upphov till oregelbunden hjärtverksamhet (flimmer). Mg2+ är även mycket viktigt för en normal hjärnfunktion och anses ha en lugnande inverkan och kan därför med fördel tas till kvällen för en bättre sömn. Listan kan göras mycket längre men i detta sammanhang får det räcka för att ämnets betydelse för vår hälsa skall vara begriplig. (ref 1, 2)

 

Utan magnesium inget liv på jorden

Utan magnesiumjoner i våra alger och gröna växter skulle ett liv på jorden, som vi känner det, vara omöjligt eftersom Mg2+ i dessa gröna växter tillsammans med klorofyll och koldioxid bildar syrgas. Man har gjort en beräkning att enbart från jordens solbelysta alger bildas det ca 15 miljoner ton syrgas per timma.

 

Skolmedicinens företrädare verkar påtagligt okunniga om hur magnesium fungerar

För naturläkare och andra med intresse för komplementär medicin är de gynnsamma effekterna av Mg2+ väl kända men inom skolmedicinen råder en påtaglig okunskap.

Brist på kunskap om magnesiumjonens betydelse för vår hälsa återspeglas mycket drastiskt i det faktum att ingen svensk myndighet (Socialstyrelsen, SBU, Läkemedelsverket, lokala vårdprogram, etc) har i sina skrifter om frakturer eller osteoporos ens nämnt ordet magnesium. Detta är djupt beklagligt och bevis på en djup okunskap.

 

Denna brist på kunskap har sannolikt två orsaker

Den första är läkarnas dåliga utbildning inom biokemi och fysiologi. Man verkar inte veta vad som menas med ”biotillgänglighet”, dvs att ett ämne måste vara lösligt i vatten eller fett för att tas upp av kroppen. Ett flertal magnesiumföreningar är helt eller mycket olösliga i vatten (Tabell 1) och saknar därför en meningsfylld biotillgänglighet. Eftersom de tre ”olösliga” föreningar som presenteras i Tabell 1 har använts i ett stort antal forskningsprojekt har skolmedicinarna bibringats uppfattningen att ”magnesium” saknar effekt.

 

Den receptbelagda magnesiumföreningen Emgesan är ett exempel

Enligt FASS skall den användas vid magnesiumbrist eller vid njurstenssjukdom. Eftersom producenten av Emgesan lyckades få denna olösliga magnesiumförening klassad som receptbelagt läkemedel är det naturligt för läkarkåren att förskriva densamma men samtidigt notera dess brist på biologisk verkan. Beslutet visar även på okunnigheten hos Läkemedelsverket.

Alla forskningspublikationer, som använt svårlösliga magnesiumsalter har visat på en avsaknad av en meningsfylld effekt utom i fråga om en laxativ sådan. År 2000 försvarades på Karolinska institutet en avhandling, som visade att Emgesan saknade inverkan på hjärtflimmer. Vid min extraopposition stod det helt klart, att varken respondenten, hans handledare, opponenten eller betygsnämndens medlemmar visste vad som menades med ”biotillgänglighet”.

 

Verkningslösa magnesiumföreningar är vanliga på apotek och i hälsokostaffärer

Det finns gott om vetenskapliga publikationer i vilka man använt Mg(OH)2, MgO eller MgCO3, dvs föreningar som saknar en meningsfylld biotillgänglighet och därmed biologisk effekt. Samtidigt finns det en uppsjö av just dessa (!) magnesiumpreparat på apotek och i hälsokostaffärer! Säljpersonalen känner i allmänhet inte till sakförhållandet utan säljer därför burkarna till en okunnig allmänhet.

Skolmedicinens företrädare och våra medicinska myndigheter har av samma skäl fastslagit att ”magnesium” saknar biologisk effekt. Detta är utomordentligt tragiskt, felaktigt och orsak till att hundratusentals patienter med magnesiumbrist, osteoporos och frakturer inte får ett för dem livsnödvändigt näringstillskott.

 

Osteoporospatienter särskilt utsatta

Osteoporos är en mycket vanlig sjukdom hos äldre, främst kvinnor, och i Sverige inträffar ca 70 000 frakturer om året. Mot denna bakgrund kan man betrakta företrädarnas för skolmedicin och myndigheter okunnighet som en hälsoskandal av gigantiska mått.

Jag har framhållit dessa fakta för många av dem som författat officiella anvisningar om fraktur- och osteoporosbehandling. Dock utan någon som helst framgång.

 

Hur kan man avgöra om magnesium är viktigt?

För mig som fysiolog är det två saker som är vägledande när man skall bedöma om magnesiumjonen är en kliniskt viktig faktor eller inte.

Den första har att göra med blodkoncentrationen av magnesium. Referensvärdet, dvs det område inom vilket blodkoncentrationen skall ligga hos friska individer, är mycket snävt, 0,70 – 0,95 mmol/liter blodplasma. Ingen annan av de vanliga metallerna har ett så snävt intervall. För mig betyder detta att kroppen har en homeostatisk (självreglerande) kontrollmekanism, som kraftigt begränsar det område inom vilket magnesiumkoncentrationen skall ligga. Detta kan i sin tur bara betyda att det snäva intervallet är biologiskt viktigt.

Många läkare har nämnt att mitt magnesiumvärde i blodprovet ”ligger inom normalvärdet”. Mitt svar har alltid varit: ”Det är jag glad över ty annars hade jag haft en fot i graven.” När kroppen förlorar magnesium hämtas ämnet från skelett och muskler och därför kan kroppen hålla en mycket stabil halt i blodplasma. Det är när dessa reserver inte räcker till som patienten ”står med en fot i graven”.

 

Den andra viktiga faktorn har att göra med det stora antalet sjukdomssymtom, som kan knytas till brist på magnesium. Tidiga symtom är kramper i musklerna (främst i vaderna) inklusive hjärtats muskel (flimmer eller frekventa extraslag), trötthet eftersom hjärnan har en hög andel av magnesium, nedsatt immunförsvar, sänkning av kalcium i blodet (Mg är en regulator av kalciumhalten), påverkar diabetes T2 genom en störd insulinkänslighet, störd sårläkning och frakturläkning, m.m.

 

Sveriges befolkning har en generell brist på magnesium

Den ena gäller en begränsad tillförsel via födan. Detta har i sin tur att göra med det moderna jordbruket och att man inte har förstått betydelsen av att tillföra magnesium – och andra viktiga metaller. Som ett exempel kan nämnas att halten av magnesium i amerikanska (sannolikt också svenska) äpplen har sjunkit med 82 % mellan 1914 och nutid. Som framgår av Tabell 2 har det skett en motsvarande sänkning av äpplens innehåll av järn och fosfor. Kalciumhalten har ”bara” sjunkit med 48 %. Det finns ingen anledning förmoda att skillnaden mellan svenska och amerikanska äpplen är påtaglig.

Svenska läkarkåren har läst ett antal vetenskapliga arbeten där man inte noterat någon påtaglig effekt av att tillföra magnesium. Kunskapen om de använda föreningarnas mycket låga biotillgänglighet har inte ingått i förståelsen. Detta framgår även klart av de rekommendationer som givits ut av Socialstyrelsen, SBU, Landstingens vårdprogram, etc och som är skrivna av utgivarens experter. I alla dessa skrifter finns inte ett ord om magnesium. Läkarna handlar därefter och utgår tyvärr från att ”Myndigheten” vet bäst trots att historien gång på gång visat att så inte är fallet.

 

En gång skrev Nobelpristagaren Richard Feynman (priset mottogs 1965): ”Vetenskap är att ifrågasätta experternas kunskap”. Jag instämmer till fullo eftersom jag fått detta verifierat otaliga gånger! Inte bara när det gällt magnesiums roll inom biologins område.

 

Sett ur ett holistiskt perspektiv är situationen bedrövlig

och för patienterna ytterligt problematisk. Med ca 70 000 frakturer per år kan man med emfas framföra att en majoritet av dessa patienter inte fått den förebyggande behandling de borde ha fått. I stället för ett naturligt och ofarligt ämne (biotillgängligt magnesium) har man prövat kalcium D3-vitamin och läkemedel som bisfosfonater, de senare har biverkningar och en måttlig effektivitet. Det tragiska är att magnesium också är nödvändigt för att kalcium skall tas upp av kroppen och införlivas med cellerna.

Magnesiumjonen (Mg2+) har i många sammanhang kallats för mirakelsubstans på grund av sin många och livsviktiga funktioner i kroppen. Den som vill lära mer hänvisas till referenslistan nedan.

 

Det är riskfritt att ta en måttlig överdos av ett biotillgängligt magnesiumpreparat eftersom överskottet utsöndras i urinen. Med ”måttligt” avser jag upp till fem gånger den rutinmässiga dosen (se nedan).

 

Befolkningen i stort har ett magnesiumunderskott

Befolkningen i Sverige och många andra länder har i mycket hög grad en magnesiumbrist, inte bara på grund av lågt näringsinnehåll utan på grund av att många faktorer bidrar till att kroppen förlorar mer magnesium än vad som tillförs. Till denna grupp hör läkemedel, bl a diuretika (urindrivande medel, främst thiazider), digitalis, järnmedicin, kolsyrade drycker med fosfater eller tanniner, sockersjuka (diabetes) p g a en ökad urinutsöndring, skador i njurarnas återabsorption, sjukdomar i tunntarmen (t ex Crohns sjukdom), protonpumpshämmare (t ex Omeprazol) och fluor för att nämna några av de viktigaste. Fluor finns inte bara i tandkrämer och munhygienska produkter utan även i flera läkemedel och i grundvattnet från ett stort antal kommunala vattenleverantörer (4). Fluor binds till bl a magnesium och komplexet utsöndras sedan via njurarna.

 

Nya patientlagen 2015 står på patientens sida

Den nya patientlagen, som återfinns på nätet under adressen

http://www.nfsd.se/om-sallsynta-diagnoser/Aktuellt/Nyheter/Ny-patientlag-den-1-januari-2015/

är nu till stor hjälp för patienterna. Den kräver att läkarna har skyldighet att ge patienterna en allsidig information om bl a:

 metoder för att förebygga sjukdom eller skada

 möjligheten att välja behandlingsalternativ

 

Eftersom magnesium av rätt sort inte är receptbelagt behöver Du som patient inte kontakta någon läkare men genom att ställa frågor till Din läkare kan Du skaffa Dig kunskap om hans/hennes inställning till det som behandlats i denna skrift och vid behov ge honom/henne tips om var man kan hämta fakta.

Jag vet av många års erfarenhet att mina skrivelser till Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och enskilda läkare inte haft någon som helst effekt. Kanske kan Du, som informerad patient, göra en skillnad. (5)

Mitt råd är, att bara inta tabletter som innehåller Magnesium citrat, eventuellt i kombination med laktat. Den mängd magnesium vuxna behöver per dag är mellan 240 och 360 mg räknat på tablettens innehåll av magnesium (Mg2+), dvs. inte hela saltet (Mg-citrat). Kontrollera att det är denna mängd man avser med informationen på förpackningen.

 

Sammanfattning

Svensk befolkning har generellt brist på magnesium, en brist som mycket sällan avspeglas i tagna blodprover. Magnesium är enormt viktigt för en normal hälsa. Brist på magnesium kan avslöjas genom att bestämma mängden Mg inne i röda blodkroppar, men denna analys görs inte på alla rutinlaboratorier. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på de symtom, som kan förknippas med magnesiumbrist, främst kramper i underbenen och extraslag från hjärtat. Bland de Mg-preparat som kan tas upp av kroppen finns Mg-citrat, Mg-lactat, och flera andra lösliga föreningar. Undvik de tre salter som finns överst i tabell 2

Skälen till minskad naturlig tillförsel av magnesium

De flesta odlingar ske i dag på utarmade jordar. Därför lider vi brist på sådana spårmetaller som är av vikt för kroppen. Förändringarna i äpplen får utgöra exempel på de drastiska konsekvenserna av dagens sätt att odla.

1603810355_ScreenHunter_2287May_0714_08.jpg.d360a0e1264e18ca1c357c8f0f911660.jpg

1847849997_ScreenHunter_2289May_0714_12.jpg.dad05c0f4b02c5e4fbe2f5ebb53e3acf.jpg

___________________________________________________________________________________________________

 Ett av skälen till min ständiga rekommendation: användningen av magnesiumcitrat, har ni i tabellerna ovan.  Hur många som låtit sig luras av läkare att gå på utskrivningen av det meningslösa preparatet Emgesan är svårt att avgöra. Preparatet finns i FASS - saknar helt verkan, skandalöst att det fortfarande finns upptaget som verksamt läkemedel.

 

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

En mycket intressant artikel. Magnesium är förvisso ett mycket viktigt mineral. Men jag undrar varför författaren, när han diskuterar hur olika magnesiumföreningar upptas av kroppen, inte nämner magnesiumklorid. Detta salt kan lösas i vatten och upptas då mycket effektivt av kroppen. Det finns att köpa som magnesiumbadsalt för cirka 200 kronor kilot. Men man kan även få det som mättad saltlösning för drygt tusenlappen per liter https://www.akvantumnaturally.se/   Eller från Granngården i 25-kilossäckar för en hundring säcken. Men då kallas det vägsalt och innehåller kanske en del föroreningar. https://www.granngarden.se/magnesiumklorid-25-kg/p/1011198

Är det så enkelt att läkare och dietister inte tycker att magnesiumklorid är ett "riktigt" kosttillskott för att det tas upp genom huden och inte genom munnen?

 

 • Like 1
 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

On 2019-05-07 at 19:11, Borje sade:

jag undrar varför författaren, när han diskuterar hur olika magnesiumföreningar upptas av kroppen, inte nämner magnesiumklorid.

Sannolikt har detta att göra med:

 • citratformens högre biotillgänglighet
 • kloridformens högfrekventa användning främst för absorption via huden.

Uppenbarligen har citratformen under hans mångåriga studier generellt visat fördelar vad gäller att effektivt passera mag-tarmsystemet. Dessutom att milt agera gentemot njurarna - att intas kvällstid på tom mage med ett glas vatten. Möjligen kan det också ha att göra med problemen att renframställa kloridformen. Egentligen skulle man ställa en direkt fråga om saken till Rune Eliasson personligen - kan dock vara ett problem, han är 90 år gammal och har säkert mycket att göra...

Läkarnas inställning som du tar upp ligger nog främst på att svenska läkare tror på undersökningar som säger att människor får i sig allt de behöver genom maten de äter. De känner uppenbart inte till hur utarmade våra jordar är på viktiga mineraler.  Kosttillskott ses mest som konkurrensmedel jämfört med de mediciner som skrivs ut.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Anna Sparres podcastavsnitt nr 218 handlade om magnesium, en intervju med Morley Robbins. 

Han sa att magnesiumcitrat visserligen togs upp bra i kroppen, men att det hade andra mindre bra effekter på cellnivå. Han rekommenderade istället magnesiummalat, -orotat eller -glycinat. 

Han rekommenderade även en kräm eller ett bad med magnesiumklorid som ett mycket bra sätt att få i sig magnesium (kanske tom bättre än via kosttillskott, vill jag minnas?)

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

5 timmar sedan, Fnutt sade:

magnesiummalat, -orotat eller -glycinat

Det mesta om olika former av magnesiumsalter på nätet kommer från företag som säljer tillskott - oftast  reklamunderlag. Mycket svårt att avgöra för- och nackdelar med olika former av magnesiumsalter. De olika synpunkter som framförs kommer vanligen från olika företag.

Först sedan Rune Eliasson med övertygande bevisföring motsagts, kan jag tänka mig att övergå till annat magnesiumsalt.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Fundering - i artikeln ovan skriver Rune Eliasson att magnesium i blodet har ett väldigt snävt område och att vi kissar ut överskott. Han nämner också att brist är vanligt, inte minst på grund av våra levnadsvanor. 

I detta forum nämner vi allt som oftast behovet av magnesiumtillskott när någon nybörjare har kramp, t ex. Ofta hävdar vi att det är för att vi ellsehåeffare inte binder vätska lika bra. Jag påstår detta själv också eftersom det är något jag läst hos någon jag haft förtroende för.
Men vad är det egentligen som händer, rent praktiskt? Var lagrade vi överskottet innan LCHF? Om nu området är så snävt som Rune hävdar, och vi kissar ut överskottet...? Hade vi nån depå innan LCHF så vi bara kissar ut överskottet utöver depån för blodkoncentrationen ökar ju inte? Nu är jag ute efter hur det funkar på cellnivå, alltså. 

 • Like 3
 • Thanks 1
 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

18 timmar sedan, MariaF sade:

Var lagrade vi överskottet innan LCHF? Om nu området är så snävt som Rune hävdar, och vi kissar ut överskottet...?

Magnesium  är inbegripet i bortåt 300 enzymatiska processer - är alltså livsnödvändigt. Det lagras i benstommen upp till en viss nivå.   Den huvudsakliga absorptionen  sker i tunntarmen, en del i tjocktarmen. Överskottet utsöndras av njurar och avföring.

På cellnivå? Utöver Eliassons utredning krävs en "något" större sådan som inbegriper praktiskt taget allt som händer i kroppen. Tar väl några tusen forskares sammanlagda livstider att grovt utreda och smälta. För oss betraktare till att förstå de enklaste sambanden åtgår några veckors veckors eller månaders intensiva studier.

En kort sammanfattning i rörlig bild - den prisbelönta:

https://www.youtube.com/watch?v=QjzhR7OffEU

Finns även som guidad tur på:

visar en bråkdel av vad som rör sig i en enda cell (som vi i olika storlekar har ca. 40 000 000 000 000 i vår kropp) varav en halv miljon ryms i en kubikmillimeter.  Med denna symbol 282268883_ScreenHunter_2303May_2114_04.jpg.e0f739bbef7a083a001eca8339823f38.jpg  kan man i filmen under dess gång förflytta sig i tre dimensioner. Man kan verkligen, när man ser cellen i denna form,  förstå varför innehållet i vår kost har så stor betydelse. Enda skälet för oss att äta sund kost är att tillfredsställa varje enskild cell i kroppen. Den bara förväntar sig att vi ska veta hur. För medlemmarna på detta forum lär en viktig tankegång förena oss - nämligen att den näring som under årmiljonerna byggt upp organen i vår kropp måste ses som naturlig. 

P.S. Att t.ex. pressa vegetabilisk olja ut växter, innehållande skadliga ämnen och inflammatoriskt verkande komponenter (växternas försvar mot inkräktare) kan inte anses naturligt.  Att äta det som utgjorde en viktig grund för människans utveckling och hjärnans storlek, kan däremot anses som en naturlig fortsättning på våra förfäders sätt att livnära sig.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, Nils Engström sade:

. Det lagras i benstommen upp till en viss nivå.   Den huvudsakliga absorptionen  sker i tunntarmen, en del i tjocktarmen. Överskottet utsöndras av njurar och avföring.

Jo, men om ”depån” är tillräcklig för att slippa kramp på kolhydratrik kost men inte på kolhydratfattig kost är det väl inte skelettinlagringen vi pratar om? Eller tömmer ellsehåeffare skelettet på Mg? Verkar inte troligt. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

15 timmar sedan, MariaF sade:

Var lagrade vi överskottet innan LCHF?

Om jag förstått det hela rätt, så har vi väl alla mer eller mindre brist. Åtminstone numera.

Det jag tror vi kisser ut vid LCHF är väl hela elektrolytbalansen (och nu svänger jag mig med begrepp jag inte har mer än någon dimmig uppfattning om). Den där överskottsvätskan som binds av alla kolhydraterna innehåller en massa salter, bla magnesium...men någon kunnig person får gärna förklara det

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

44 minuter sedan, MariaF sade:

tömmer ellsehåeffare skelettet på Mg?

Alla gör det! Det är just i benstommen magnesiumförrådet finns. De nivåer du får besked om på ett blodprov säger ingenting om storleken på ditt verkliga magnesiumförråd. Tyvärr har våra läkare sällan kunskap om det. Det magnesium du bygger upp i benstommen tar lång tid att bygga upp genom tillskott och mat. Njurarna saknar förmåga att fylla på med magnesium i maxfart. Det är därför så mycket försvinner ut via urin och avföring av överskottet.

P.S. Kika gärna på filmen som jag i efterhand lade till i tidigare inlägg!  En fantastiskt tankeväckande sådan! Notera mitt OBSERVANDUM!

Link to comment
Share on other sites

41 minuter sedan, Effie sade:

Det jag tror vi kisser ut vid LCHF är väl hela elektrolytbalansen (och nu svänger jag mig med begrepp jag inte har mer än någon dimmig uppfattning om). Den där överskottsvätskan som binds av alla kolhydraterna innehåller en massa salter, bla magnesium...men någon kunnig person får gärna förklara det

Var finns överskottsvätskan då? Blod? Lymfa? I blodet är Mg konstant (mer eller mindre) och i lymfan...?

24 minuter sedan, Nils Engström sade:

Alla gör det!

Jo det kan säkert vara så men... 

Jag får liksom inte ihop vad som händer i kroppen när vi ställer om till lågkolhydrat...? Varför märker vi inte av kramp innan vi byter kosthållning?

 • Like 1
 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

18 minuter sedan, MariaF sade:

Var finns överskottsvätskan då? Blod? Lymfa? I blodet är Mg konstant (mer eller mindre) och i lymfan...?

Bundet I kolhydraterna på något vis...(begära av en humanist halvklassiker att förstå och förklara biokemi...det ska jag plugga nu framöver när jag blir ledig. Bl.a.  Det enda jag förstått hittills är att det är komplext).

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Det är nog fråga om missuppfattning att krampfenomenet bara skulle ha med magnesiumbrist att göra. Den sannolikt initiala orsaken till  krampfenomenet vid övergång till LCHF har med den viktiga kalium/natrium balansen att göra - flertalet på forumet vet det gamla rådet att öka på med lite salt som förloras när folk börjar dricka vatten som de borde (LCHF eller ej). I detta fall är det alltså kombinationen urlakning av natrium som orsakar kramperna (för lite salt helt enkelt). Den omständigheten att tillskott av magnesium kan stötta upp är en annan sak.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Kan detta vara svaret ? Glykogen. 

In the first few days after starting the keto diet, a person can experience a significant loss of water weight. When carb intake is restricted for a few days, glycogen stores in the muscle are reduced. Glycogen is responsible for water retention, so when its levels fall, so do our water levels.
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, Erik 2 sade:

Kan detta vara svaret ? Glykogen.

Absolut en viktig del av förloppen - lägre andel glykogen, större mängd vätska,  kalium/natriumobalans genom natriumförlust. Kalium/natrium bör ligga på 4:1. Minskar natriumkoncentrationen på cellens utsida, pumpar den ut kaliumsaltet för att bibehålla förhållandet. Tillsammans resulterar detta i att muskelcellerna protesterar i form av kramper.

Påminner åter om den underbara, prisbelönta filmen (tredimensionell) som demonstrerar den enskilda cellens inre liv.

https://www.youtube.com/watch?v=QjzhR7OffEU

Den måste ses!

Finns även som guidad tur på:

OBSERVERA: Längst upp i vänster hörn kan du klicka på pilarna,  1582712951_ScreenHunter_2303May_2114_04.jpg.e805757aab78e8f8aad303f2781e535b.jpg  som gör att du kan förflytta dig tredimensionellt i cellens inre under att filmen går - fantastiska vyer!

Link to comment
Share on other sites

Men om man äter artegen föda, mat utan förpackning, riktig mat. Är då den så mycket sämre än fuskmaten så vi behöver tillskott? Tillfälligt kan jag förstå men efter en himla massa år? Visserligen är jordarna utarmade men det gäller väl veteåkern också? Bra mat ville jag ju äta tidigare också men med stor andel pasta, bröd och ris. Och då var jag försiktig med salt också.

Ska kolla youtube Nils, men det får bli på kvällstid.

1 timme sedan, Erik 2 sade:

Kan detta vara svaret ? Glykogen. 

Detta tänkte jag när Effie skrev "bundet i kolhydrater".

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

3 minuter sedan, MariaF sade:

Men om man äter artegen föda, mat utan förpackning, riktig mat. Är då den så mycket sämre än fuskmaten så vi behöver tillskott?

Absolut inte men, som du påpekar, andelen mineraler i all mat är lägre nu, än under början av 1900-talet. Den successivt tilltagande mineralbristen i vår åkermark, bl.a. gällande magnesium, ger brist i kroppen - ett tilltagande fenomen som lätt kan kompenseras främst med hjälp av magnesiumcitrat.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag förstår ändå inte riktigt vad som händer i kroppen och varför ellsehåeffare ska behöva tillskott mot kramp när brödätare inte behöver det. Men men, jag läser vidare på egen hand, ska kolla glykogenspåret lite extra.

Kan f. ö. hålla med Fnutt om att intervjuerna med Morley Robbins är väldigt intressanta och faktaspäckade. Lite mycket att ta in på en gång bara. Ska lyssna igen.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, MariaF sade:

Jag förstår ändå inte riktigt vad som händer i kroppen och varför ellsehåeffare ska behöva tillskott mot kramp när brödätare inte behöver det. Men men, jag läser vidare på egen hand, ska kolla glykogenspåret lite extra.

Kan f. ö. hålla med Fnutt om att intervjuerna med Morley Robbins är väldigt intressanta och faktaspäckade. Lite mycket att ta in på en gång bara. Ska lyssna igen.

Min käre make, som är en inbiten brödätare, har svåra kramper i benen. Han medicinerar receptbelagda mediciner och äter inte ett enda piller med magnesium.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Kattuggla sade:

äter inte ett enda piller med magnesium

Beror detta på att läkaren inte anser magnesium ha verkan? Det beror i så fall på att det i Fass befintliga magnesiumpreparatet (som varit utgångspunkten för en rad studier) helt saknar verkan beroende på obefintlig biotillgänglighet. Ett exempel på bristande förståelse.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Ingen läkare har ordinerat magnesium. Det var jag och sonen som för några år sedan föreslog att han skulle börja äta magnesium, vilket han gjorde några dagar🤔. Han tyckte inte att det gav någon effekt och slutade. Ska med förnyad kraft försöka få honom att pillra i sig magnesium..

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jag har ganska kraftiga nattliga kramper i benen ibland. Litet svårt att komma tillrätta med. Har provat flera olika bra typer av magnesium utan något bra resultat. Tycker istället att magnesium ökar kramper och muskelstelhet. Jag har nog skrivit om dessa erfarenheter tidigare. 

Istället tycker jag att jag får bättre effekt när jag tar "saltshots". Dvs tillskott av havssalt i ett halvt glas vatten. Då minskar kramper och stelhet i muskler på ett tydligt vis. Kanske är det mest de som äter den vanliga högprocessade svenska maten som har någon effekt av magnesium.

Jag har bara dåliga erfarenheter av att ta magnesiumtillskott.

Någon annan som har tips om hur man minskar muskelstelhet o kramper?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, kickilotta sade:

Jag har ganska kraftiga nattliga kramper i benen ibland. Litet svårt att komma tillrätta med. Har provat flera olika bra typer av magnesium utan något bra resultat. Tycker istället att magnesium ökar kramper och muskelstelhet. Jag har nog skrivit om dessa erfarenheter tidigare. 

Istället tycker jag att jag får bättre effekt när jag tar "saltshots". Dvs tillskott av havssalt i ett halvt glas vatten. Då minskar kramper och stelhet i muskler på ett tydligt vis. Kanske är det mest de som äter den vanliga högprocessade svenska maten som har någon effekt av magnesium.

Jag har bara dåliga erfarenheter av att ta magnesiumtillskott.

Någon annan som har tips om hur man minskar muskelstelhet o kramper?

Intressant att höra. Vill du beskriva mer om vilka andra dåliga erfarenheter du har av magnesiumtillskott? 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, Angelico sade:

Intressant att höra. Vill du beskriva mer om vilka andra dåliga erfarenheter du har av magnesiumtillskott? 

De ovan nämnda erfarenheterna: Jag blir mycket stelare i alla kroppens muskler och får mer kramper ganska snart - dvs inom ca 1 dygn. Har provat detta med tillskott flera ggr bara för att ha riktig koll på att jag inte bara inbillar mig något- - Varje gång har jag fått mycket kraftigare nattkramper och mycket påtaglig stelhet i kroppens muskler. I vanliga fall är jag mycket rörlig och smidig fastän jag är 65++. Som sagt, jag har provat flera olika sorter samt använt mig av olja på huden.

Däremot gör saltvatten på kvällen mig gott och tar bort kramperna.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

3 timmar sedan, kickilotta sade:

Jag blir mycket stelare i alla kroppens muskler och får mer kramper ganska snart - dvs inom ca 1 dygn.

Använder du citratformen (vid sänggåendet på tom mage - det gör jag)? Mina tester visar inget liknande. Även relativt stor överanvändning brukar annars anses vara problemfri. Kan det vara själva fabrikatet? 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Nils Engström sade:

Använder du citratformen (vid sänggåendet på tom mage - det gör jag)? Mina tester visar inget liknande. Även relativt stor överanvändning brukar annars anses vara problemfri. Kan det vara själva fabrikatet? 

Jag har testat citat och andra varianter av magnesium. Tro mig - samma negativa effekt av olika magnesiumsorter.

 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, kickilotta sade:

Jag undrar - varför dessa ledsna och förvirrade "likes" ? 

Tråkigt med magnesiumproblemen. Även hög dos av magnesium brukar sällan orsaka annat än mycket milda symptom typ:

 • diarré
 • illamående
 • magkramper.

Citratformen brukar inte orsaka problem, den är känd för att vara mild mot njurarna. De kan i vissa falla krångla för:

 •  magnesiumkarbonat
 •  magnesiumklorid
 •  magnesiumglukonat
 •  magnesiumoxid

Om man har problem med njurarna, som skall avlägsna eventuellt större överskott, klarar de inte sitt arbete. Då absorberar kroppen för mycket magnesium. Man måste då tyvärr skylla på njurarna och använda mindre doser eller ta in magnesium via födoämnen som:

 • vetekli
 • Fröer från pumpa, lin, solrosor, sesam
 • mandel, nötter
 • mörk choklad

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 5/23/2019 at 12:10 PM, kickilotta said:

Någon annan som har tips om hur man minskar muskelstelhet o kramper?

Jag misstänker starkt att jag får stelhet och kramper/sendrag av vit fisk och vissa sorters kål. ... Konstigt. Den koppling jag kan tänka mig här är jod. Den vita fisken är normalt atlantfångad, saltvatten, jod. Kål påverkar sköldkörteln där hormonerna har jod. Vatten kan hjälpa. 

Tycker ni detta verkar helt befängt eller kan det ligga nåt i detta?

En annan sak som ger (tror jag) kramp/sendrag är kaffe på robustabönan, ofta inblandad i espressokaffet.

Nästa tanke, kring varför lchfare verkar behöva mer salt, jo troligen för att vi inte äter junkfood, som inte bara är fullt av glukos, pufa, etc utan även har mycket salt. Saltinnehållet och eventuellt kött kanske är de bra grejorna med junkfood 😉 Eftersom vi är itutade att inte salta missar vi kanske det på lchf. Salta på!!!

 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Erik 2 sade:

Nästa tanke, kring varför lchfare verkar behöva mer salt

T.o.m. enklare än så. Mindre kolhydrater, mindre födoämnen som håller kvar saltet. Därav lägre andel salt i kroppen - en klar nackdel, som tvingar kalium ur cellerna för att rätta till obalansen. Lätt ordnat, när man vet om det, dosera lite mer natriumsalt t.ex. genom medveten daglig dosering. De två grammen per dag enligt tidigare forskning visar sig enligt moderna rön vara optimalt fem gram. Bättre lite över 5 än under.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...