Jump to content

Stora Coronatråden


kickilotta
 Share

Recommended Posts

Konsten att tillägna sig tillräcklig kunskap t.ex. inom området vacciner

Folk i allmänhet ser sig i medicinska sammanhang vanligen ha två vägar att välja. När det gäller vaccinfrågan resonerar man antingen enligt principen att:

 1. som lekman anse sig sakna möjlighet eller kanske anledning att ens ifrågasätta expertisens information och lugnande försäkringar. Dels om det ofarliga med vacciner överhuvudtaget, dels det nödvändiga i att solidariskt delta i något som medicinskt och politiskt på global nivå sjösatts för befolkningens bästa i flertalet länder. Sammanfattat att man gör bäst i att tro den offentliga informationen vara öppen, ärligt förmedlad och korrekt, vetenskapligt belagd.
 2. med den information som via massmedia sprids, själv försöka tränga igenom den överväldigande positiva attityden som expertis och politiker visar upp - söka sanningen bakom.  Detta uppfattas näst intill omöjligt för flertalet. Uppenbarligen är därför bara en mycket liten andel av befolkningen beredd till mer djuplodande analysarbete - bakgrunden till den vaccinkampanj som på extremt kort varsel (mindre än ett år) inneburit tidernas mest omfattande globala massvaccination. Detta genom att myndigheterna nödgodkänt bl.a. en viktig andel av aktuella vacciner av en helt ny typ (mRNA) som tidigare aldrig fått godkännande. Den korta tiden för tester och godkännande är enkelt uttryckt - historisk!

Den av de ambitiösa, som hör någon representant för skolmedicinen ta upp frågor om eventuella biverkningar med själva vaccinationen t.ex.:

 • huvudvärk
 • feber
 • trötthet
 • smärta eller inflammation vid punkten för sticket
 • etc.

kan för de flesta lätt accepteras som banalt. Lite mindre banalt uppfattas dock allvarligt insjuknande, smitta som uppstått för dubbelvaccinerade friska människor och dödsfall som uppstår i  nära anslutning till vaccinering men som fortfarande av ansvariga förklaras som "normalt". Även om ett stort antal av vårdpersonalen (hundratals) blir allvarligt sjuka och om någon av dessa avlider direkt, förklaras detta vara såpass sällsynt att det måste betraktas som acceptabelt i förhållande till fördelarna för övriga som överlever.

När information om alltfler allvarliga bieffekter luftas, har dock den kritiske observatören anledning att fundera över, om de människor som nu vaccineras egentligen borde anses utgöra försökskaniner till att visa upp bieffekter, på de icke färdigtestade vaccinernas konto. Sådant som borde ha upptäckts tidigare vid tester utförda under mer omfattande former, som normalt brukar krävas för godkännande.

De kritiska synpunkter som i denna tråd tidigare tagits upp, har bit för bit visat att den som ser anledning att tveka i valet om vaccinering (vänta eller helt avböja vaccinering) genom senare månaders utveckling mer och mer har fog för sin tveksamhet.

En viktig del i frågan om behovet av vaccinering anser jag ligga i den enskildes tidigare erfarenheter av säsongsinfluensa, resp. vaccinering för sådan. Själv har jag, som många andra, aldrig vaccinerats för influensa och aldrig heller insjuknat i sådan. Dvs. mitt immunförsvar har, som förfädernas, utsatts för tusentals virus under årens lopp, vilket innebär att antalet s.k. viusvariteter (av ca. 50 000 kända virus) som immunförsvaret nu känner igen, ger ett bra skydd. Med i högre ålder social samvaro med nära anhöriga (barn, barnbarn, barnbarnsbarn) och goda vänner har underhållit immunförsvaret. Varför avbryta dess träning med artificiella medel? Undersökningar i England visar f.ö. att ca 20 % av befolkningen har ett naturligt försvar mot Covid-19. Om detta gäller samtliga mutationer är oklart men troligt.

P.S. Om någon av våra favoriter vaccinerat sig, t.ex. Annika Dahlqvist, skall man veta att hon som läkare har full kontroll över sina fysiologiska förutsättningar, på ett sätt som få andra kan jämföra sig med. Som det visat sig är inte alla människor lämpade för vaccinering genom att inte ha  egna kunskaper (fysiologiskt, och med hänsyn till den egna medicineringen etc.). Vad som borde rekommenderas många är den kunskap som förmedlas av Dr. Aseem Malhotra, om hur man på metabol väg under några veckor mycket effektivt kan förstärka sitt immunförsvar. En i varje fall bra metod till att minska risken för allvarlig sjukdom, om smittan skulle drabba. Dessutom en bra metod till att minska riskerna för biverkningar för den som väljer att vaccinera sig. Malhotra hänvisar bl.a. till Robert Lustigs mantra i medicinska sammanhang:

”att förebygga är inte bara bättre än botemedel,

att förebygga är botemedlet"!

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Många av de som hamnat på IVA har inte levt efter de riktlinjer som krävs. Vissa tror att de är skyddade bara de fått sprutan. Och ni som är så  emot vaccin tycker jag borde få jobba på IVA en månad. Det är unga och gamla, tjocka, smala och vältränade som hamnar där.  Har insidertips från läkare som jobbar på IVA!

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Cederulla sade:

1. Många av de som hamnat på IVA har inte levt efter de riktlinjer som krävs.

2.Vissa tror att de är skyddade bara de fått sprutan.

3. ni som är så  emot vaccin tycker jag borde få jobba på IVA en månad. Det är unga och gamla, tjocka, smala och vältränade som hamnar där.  Har insidertips från läkare som jobbar på IVA!

1. Om man utgår från Aseem Malhotra, han vet vad han talar om, är de riktlinjer som människor inte efterlever, den främsta orsaken till att deras immunförsvar inte klarar att agera tillräckligt kraftfullt (de metabola bristerna).

2. I det avseendet, visas dels att nu levererade vacciner är att betecknas som vertyg till att mildra smittans allvarligare effekter, dels att (1) - den bristande metabola konditionen - utgör den verkligt allvarliga grunden till såväl andelen smittade som till de allvarliga effekterna för den som smittats. En rad studier har övertygande visat hur immunförsvaret positivt kan stärkas via kost och kosttillskott.

3. Mina sagesmän och kvinnor som är läkare och vårdpersonal i övrigt (som jag personligen känner) säger sig alla med ett undantag* vilja se tiden an och väljer att vänta eller avstå från vaccinering. Motiveringen är genomgående att erbjudna vacciner, delvis är av helt ny typ (mRNA), dels inte uppfyller de krav på utprovning/tester som normalt krävs (inte bara nödgodkännande).

*undantaget lät sig efter påtryckningar (solidaritetsskäl) vaccineras med direkta komplikationer direkt efter injektionen, som krävde akut sjukhusvård.

I valfrågan räcker det enligt min uppfattning inte med att enkelt uttrycka sig vara vaccinförespråkare eller vaccinmotståndare. Man kan likna detta vid lågkolhydratkostare eller veganer som huvudsakligen hänvisar till frågan om att acceptera eller inte att djur slaktas till att äta. Det krävs som bekant betydligt mer för ett beslut. De flesta är tyvärr inte tillräckligt intresserade av att själva underbygga sitt ställningstagande. I LCHF-kretsar förefaller dock finnas ett större intresse att tränga djupare in i metabolismens värld, än att bara utgå från omtanken om djuren i samband med slakten. Utgångspunkten är den moderna vetenskapen som konstaterat tidigare feltänkande runt fettet etc..

Ja eller nej till vaccinering kräver betydligt mer än att bara säga sig tro på företagens positiva information. Som barn hade man bara att acceptera föräldrarnas besked om vaccination. Som vuxen har man friheten att välja efter egna studier. Det borde fler göra. 

 • Like 2
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Man ska ju inte skämta för mycket i ett allvarsamt ämne...men jag gör en liten betraktelse ändå. 😉

... i nästan  alla sammanhang där covid-vaccin-kritiska människor skriver så känner de massor av människor som drabbats av hemska biverkningar där folk dör, får stroke eller blir fruktansvärt sjuka på olika sätt. Bilden blir att det sker en slakt därute. Mänskligheten har blivit försökskaniner i ett misslyckat läkemedelsexperiment!

... själv så upplever jag att alla man pratar med och alla de känner så är det sammantagna intrycket att biverkningarna är få och lindriga ... för de med AZ verkar det dock ha varit vanligare med någon form av kortare sjukdom efter vaccinering.

... läser man texter i mer covid-vaccin-positiva kretsar finns många historier om att de blivit friskare efter vaccinering. De berättar om hur de varit dåliga i månader efter covid-infektionen men sen fick de sprutan och de blev friska och pigga igen. Det är ett undermedel. Halleluja!

Jag håller tummarna för och satsar en slant på att den värld jag lever i har mest rätt. :)

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

4 timmar sedan, Peter B sade:

...läser man texter i mer covid-vaccin-positiva kretsar ... själv så upplever jag att alla man pratar med och alla de känner...

En snabb genomgång av Internet visar, till en överväldigande stor andel, positiva uttalanden om vacciner. Man får leta länge efter negativa uttalanden. Dessutom från "auktoritativt" håll finns enbart negativ information runt alla utvägar av annat slag, som talar för användningen av förebyggande medel (beprövade läkemedel inkl. antibotika resp. kosttillskott), för vilka goda bevis finns för väsentliga, goda och livräddande effekter. Vad ligger bakom den skeva andelen av information runt dessa fakta på Internet?  Fundera gärna på det.

En jämförelse ligger nära till hands, t.ex. med de negativa uttalandena som i årtionden med stor tyngd pekat på nackdelarna med det "farliga" fettet, rött kött, smör, grädde... medan fördelarna med växbaserad föda, fleromättade oljor tveklöst framhålls som bästa val. Det spelar mindre roll att den moderna forskningen, under minst två decennier, klart visat var sanningen ligger. Trots det, om man nu löper igenom Internet, ligger fortfarande tyngdpunkten på nätet i kostfrågan på den växbaserade kosten förstås. Hur förklarar man det? 

Ett bra historiskt exempel på hur lättvindigt, klara fakta ofta felbehandlas, kan tas från de hundra tyska forskarnas  konsensuttalande - negativt mot Einsteins relativitetsteori, som gav honom anledning till kommentar. Einstein lär ha yttrat sig om de hundras uttalande i form av:

"för att besegra relativiteteten behöver man inte hundra forskares ord, bara ett faktum"

Vad gäller covid-vaccin-kritiska människor, versus covid-vaccin-positiva, bör man, i varje fall på detta forum, sätta tilltro till vad som framförs och inse att olika individer rör sig i olika kretsar, har olika erfarenheter och grund för sitt synsätt. När man, som i mitt fall, råkat bli född på tidigt 1930-tal, har man av naturliga skäl samlat på sig en stor social krets individer med olika yrkesinriktning.

Om man tar upp vaccinationsfrågan med en läkare på vårdcentralen, lär man av naturliga skäl ha svårt att få annat svar än det som sjukvårdsansvariga kräver. Motsatsen kunde ge läkaren obehagliga efterräkningar. I den närmaste vänkretsen däremot, där alla litar på varandra, blir lätt att få fram sanningen, särskilt om man som "intervjuare" befinner sig långt över pensionsåldern. Särskilt intressant är att de sociala kontakterna via barn och barnbarn på den medicinska sidan, befinner sig på ett yngre generationssteg, som medger inblick i förhållandena på golvet inom sjukvården - hur man sinsemellan resonerar och agerar för egen del. Det är den informationskällan som jag tar mig friheten att maximalt utnyttja.

Att hålla tummarna för att ha rätt gjorde Einsteins hundra motståndare. De levde i sin värld och Einstein i sin. För honom räckte det med ett faktum för att neutralisera vad de hundra hoppades på.

                                      animated-dice-image-0020.gif😇animated-dice-image-0020.gif

                                                                               animated-eagle-image-0055.gif

 • Like 1
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Bra sagt SGK, det beslutet man kommer fram till för egen del ska alltid respekteras.

... och för egen del kan jag säga att det kändes bra att komma till ett beslut i denna fråga och det skulle nog kännas bra oavsett vilket beslutet blev. :)

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Håller med om att beslutet inte är lätt på något vis. I mitt inlägg lät jag nog mkt positiv till vaccinering vilket inte är fallet. Är restrktiv till mediciner allmänt, tills jag inser att jag uttömt andra möjligheter. Att få personer metabolt friska i en så stor omfattning under så kort tid är en utopi enligt mig. Visst vore det bra, men hur många decennier skulle detta ta?Jag respekterar vars och ens beslut och anser att det inte är svart eller vitt på ngt sätt.

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

4 timmar sedan, SGK sade:

För mig känns vaccinering som ett stort lotteri. Allt kan gå som på räls, inga biverkningar och man förblir frisk och kan utan oro umgås med sina nära och kära.

Det är just detta som är stötestenen för alla som vill förändra oddsen och söka nya vägar för att hålla sig frisk. Andra  än att successivt låta läkarna öka på med medicin efter medicin - det som de är utbildade att göra. Ser man på människor över 70 år är mycket sällsynt att träffa på sådana med färre än tre läkemedel för dagligt bruk. Av dem i min närmaste bekantskapskrets (i min ålderskategori) - nu avlidna - rörde det sig om större antal läkemedel än så. En av de sista kvarlevande av mina närmaste vänner i samma ålderskategori, stoppar dagligen i sig ett tiotal mediciner! Inte så märkligt att man i USA rankar läkemedlen som en av de vanligaste orsakerna till förtida död.

De av mina läkarbekanta som i sin praktik har kontakt med äldre på speciella boenden, är mycket angelägen om att i möjligaste mån revidera medicinlistan för sådana äldre som genom andra läkare under årens lopp fått sin medicinlista utökad.

Du som övriga på forumet har valt en annan väg - att via riktig kost ge kroppen det den vill ha utan tvångsstyrning via läkemedel. Tillsammans gör vi det efter insikten att flertalet sjukdomar uppstår dels genom brist på viktiga födoämnen, dels genom den mängd skadliga tillsatser som livsmedelsindustrin tvingar människors kroppar att hantera.

Vad gäller Aseem Malhotra, är han verkligen inte ensam i forskarvärlden med sina påståenden om att människor på några få veckor i väsentlig grad kan förstärka immunförsvaret via lågkolhydratkost och på så sätt kraftfullt minska risken för allvarliga effekter av Covid-19-smittan. Därigenom har många av oss som valt LCHF-vägen faktiskt vunnit en vinstlott i lotteriet du talar om, sannolikt i positivt avseende innefattande de samband som har med pandemins effekter att göra.

 • Like 2
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

För drygt ett år sedan hade det aldrig fallit mig in att vaccinera, men saker förändras. Nu känner jag som Annika Dahlqvist, att riskerna med vaccin är färre jämfört med än att vara i klorna på nedbantad svensk sjukhusvård om jag blir svårt sjuk, alternativt drabbas av post-covid. Det här är otrevligheter jag inte är 100% immun mot bara för att jag äter näringstätt, är slank, metabolt frisk och hyfsat ung.  

Jag känner 2 kvinnor som drabbats av post-covid, bägge var friska och i min ålder 35-45. Bägge hade arbeten som inte kunde skötas hemifrån och därav smitta. Den ena är min kusin som varit sjuk i snart 7 månader och nyligen försökte jobba 25% igen, vilket inte gick pga hjärtat rusar så hon kan inte stå upp. Har också en väninna som smittades under första vågen 2020 och hon är alltså fortfarande sjuk. Sen alla ekonomiska problem det inneburit för hennes familj och barn pga  sadisterna på förnedringskassan som avslog sjukpenning, hävdade att hon var frisk enligt blodprov och kunde jobba, trots att hon svimmar vid ansträngning. 

I bästa fall blir man så småningom bättre igen vad gäller post-covid, för en del blir det. Men finns ingen garanti. I värsta fall övergår det till en kronisk post-maladie som påminner om t.ex ME/CFS eller sk post-borrelia. Vi vet inte tillräckligt mycket för att utesluta. 

Om jag bodde i ett land där jag kunde lita på fungerande välfärd, rätt bra vård och 100% stöd vid svår sjukdom(ekonomiskt, medicinskt och praktiskt) så hade jag kanske tänk annorlunda vad gäller vaccinering. Nu känner jag att jag inte har ngt val. Sen att jag under 65 och slipper AZ, väger naturligtvis också in. 
 

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

On 2021-05-21 at 15:09, Elinor sade:

För drygt ett år sedan hade det aldrig fallit mig in att vaccinera...Nu känner jag att jag inte har ngt val. 
 

Uppfattningen förmedlad av Aseem Malhotra och hans forskarkollegor överväger för min del klart i valet om vaccinering eller ej. Dock kan man säkerligen lita på sjukhusvården, särskilt efter alla viktiga erfarenheter som accumulerats under mer än ett år. Sjukvårdspersonalen i Sverige gör fina insatser - ingen skugga där.  Ytterligare stöd finns att ta från de internationella forskarrön som tydligt dokumenterats runt den enskildes möjlighet att skydda sig genom att förstärka sitt immunförsvar (kost, kosttillskott, träning etc.). Dessutom är klart dokumenterat vilka effektiva läkemedel som finns att ta till, i de fall smittan skulle slå till - tyvärr inget som de medicinskt ansvariga på högre nivå vill andas om men som du känner till. 

I ditt fall Elinor har du fördelen att sannolikt redan ha ett gott immunförsvar, som skydd även i ett läge där vaccineringen skulle kunna ge problem.

P.S.

Angående ad hoc-exempel, finns naturligtvis en mängd sådana att ta upp och resonera kring. Det som jag numera ser som väsentligt vid alla medicinska avvägningar är vad man vet om läkemedlet, hur länge det funnits på marknaden vilka biverkningar det medför i förhållande till den positiva verkan etc.. I fallet dagens vccineringskampanj gäller att ny typ av vaccin (mRNA) marknadsförs, om vilket man vet att det nödkodkänts, inte genomgått normala tester och som redan uppvisat biverkningar v ärlden runt, som med sällsynta undantag vid tidigare säsongsvaccineringar, uppstått genom de nu aktuella vaccinerna. Även vektorvaccinerna har ju visat obehagliga biverkningar, som t.ex. gjort att ett vektorvaccin dragits in i vissa länder - dock inte i Sverige. Tillsammans borde dagens vaccinering enligt viss expertis ge anledning för WHO att direkt avbryta. Det mest alarmerande är dock diskussionerna om osäkerheten runt de långsiktiga verkningarna. Risken för autoimmuna effekter, vid vilka kroppen kan angripa egen vävnad genom just vaccinet. 

Man kan naturligtvid, som Peter B, hålla tummarna för och satsa en slant på att den förhärskande medicinska världens företrädare har "mest rätt" och att kommande år inte bjuder på negativa överraskningar.

Det oroande är att ansvariga medicinska företrädare, i sin omsorg om vaccinationskampanjen, samtidigt totalt mörkar de verksamma läkemedel och andra medel som finns till användning under Coronapandemin - antingen till att direkt stoppa smittan eller hindra allvarligt sjukdomstillstånd att uppstå.                 

                skyskrapa cyckel blå.jpg

 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Dags för uppdatering av Covid-19-läget

Den övre grafen i logaritmisk skala, den nedre linjär.

 • Röda linjer visar Sveriges utveckling
 • Göna linjer visar Finlands utveckling
 • Blå linjer visar Indiens utveckling

 Streckade linjer anger dödsfall!                UPPDAT 21 MAJ.jpg

Grafen härunder visar konstaterade smittade per miljon medborgare.

              bild.png

Båda grafer visar att Sverige fortfarande intar tätpositionen vad gäller frekvens dödsfall och konstaterat smittade per kapita.

När man hör den svenska rapporteringen, förefaller Indien vara värst ute, trots att verkligheten är den motsatta. Det verkar som om medvetenheten om att Indien har en oerhört stor folkmängd inte finns med i beräkningarna. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Sniffe sade:

En helt annan väg ur vaccineländet än läkare brukar ta upp. Här börjar poängen åter samlas på den sympatiske Gisslén. En studie av nämnt slag - alltså att genom ett läkemedel - inte vaccin - hindra viruset från att fungera, kan väl närmast betraktas som att svära i den medicinska gemenskapen. Den som hittills avsagt sig allt som hittills visat sig fungera (hydroxiklorokin, antibiotiket ivermectin, C,- och D-vitamin, zink, Kost etc.). Ja som närmast förbjudits läkarna att skriva ut.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

4 timmar sedan, Sniffe sade:

Har under året verkligen funderat över varför just jag inte fått smittan. Jag har arbetat i sjukvården, umgåtts nära kollegor på arbetsplatsen (fyra arbetsstationer på ett litet kontor), varav en del blivit sjuka. Dessutom åkt kollektivt dagligen och gått i affärer och inte använt munskydd. Däremot har jag varit noga med handhygien och avstånd så gott jag har kunnat. Men som introvert i singelhushåll kanske man har en fördel, trots blodgrupp AB+. 🤓

 • Like 7
Link to comment
Share on other sites

On 2021-05-27 at 19:04, Tureborgaren sade:

Har under året verkligen funderat över varför just jag inte fått smittan.

Antingen:

 • har du ärvt en gen från neandertalarna, som expertisen påstår ha betydelse.
 • eller av annat skäl vara naturligt immun. I England har man konstaterat att ca 20 % av befolkningen är immun mot Covid-19, i varje fall mot den första virusvarianten som härjade tidigt under förra året (sannolikt mot flertalet Corona-virus).
 • Du kan också ha råkat bli förkyld under åren med lite större andel Corona-virus än vanligt (var tredje förkylning anses i expertkretsar vara av typen Corona)
 • En viktig detalj är ju kosten och vissa tillskott typ D-vitamin etc.. Sannolikt sköter du den och håller din kropp i kondition

I min ungdom  på 40-50-talen brukade man säga att det var bra att vara lite förkyld då och då - då blev man aldig riktigt förkyld.

Vilken förkylningsstatistik har du bakom dig och annat som du tror ha påverkat dig? Brukar du vaccinera dig mot säsongsinfluensa? Tränar du mycket?   Är din sömn bra etc.? Hur ser dina föräldrars statistik ut?

Intressanta frågeställningar:

             APOR I DISKUSSION OM VACCIN.jpg

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Jamtlandstjej sade:

Har inte läst hela tråden... Skulle AB+ ha lättare att få smittan, eller? Jag är också AB+, har inte varit sjuk...

Följande antas:

Personer med blodtyp O kan vara mindre utsatta för COVID-19-infektion

Enligt en retrospektiv studie kan blodtyp O erbjuda ett visst skydd mot COVID-19-infektion. Forskare jämförde danska hälsoregisterdata från mer än 473 000 individer som testades för COVID-19 med data från en kontrollgrupp på mer än 2,2 miljoner människor från allmänheten. Bland de positiva COVID-19 hittade de färre personer med blodtyp O och fler personer med A-, B- och AB-typer.

Studieresultaten tyder på att personer med blodtyp A, B eller AB kan vara mer benägna att smittas med COVID-19 än personer med typ O. Forskarna fann ingen signifikant skillnad i infektionshastighet mellan A, B och AB-typer. Eftersom blodgruppsfördelningarna varierar mellan etniska undergrupper kontrollerade forskarna också för etnicitet och hävdade att färre personer med blodtyp O testade positivt för viruset.

"Det är mycket viktigt att överväga rätt kontrollgrupp eftersom förekomsten av blodtyp kan variera avsevärt i olika etniska grupper och olika länder", säger studieförfattaren Torben Barington, läkare, vid Odense universitetssjukhus och University of Southern Denmark. "Vi har fördelen med en stark kontrollgrupp - Danmark är ett litet, etniskt homogent land med ett folkhälsosystem och ett centralt register för laboratoriedata - så vår kontroll är befolkningsbaserad, vilket ger våra resultat en stark grund."

 

Blodgrupper A och AB - ökad risk för allvarliga kliniska resultat av COVID-19

Personer med blodgrupper A eller AB verkar uppvisa större COVID-19-sjukdoms svårighetsgrad än personer med blodgrupper O eller B, enligt en separat retrospektiv studie. Forskare undersökte data från 95 kritiskt sjuka COVID-19-patienter på sjukhus i Vancouver, Kanada. De fann att patienter med blodgrupper A eller AB var mer benägna att behöva mekanisksk andningshjälp, vilket tyder på att de hade större lungskador från COVID-19. De fann också att fler patienter med blodgrupp A och AB krävde dialys för njursvikt.

Tillsammans tyder dessa resultat på att patienter i dessa två blodgrupper kan ha en ökad risk för organdysfunktion eller svikt på grund av COVID-19 än personer med blodgrupp O eller B. Dessutom, medan personer med blodtyp A och AB inte hade längre övergripande sjukhusvistelser än de med typ O eller B stannade de kvar på intensivvårdsavdelningen (IVA) under en längre genomsnittlig tid, vilket också kan signalera en högre allvarlighetsgrad för COVID-19.

Anmärkning: Man bör kunna anta att man i undersökningarna tagit hänsyn till att blodgrupperna förekommer i olika frekvens. Skulle tveksamhet föreligga på den punkten blir uppgifterna lite mer tveksamma. Å andra sidan verkar intresset finnas för beroendet av blodgrupp för sjukdomar i olika organ, så det kan ligga något i blodgruppernas olika påverkan.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Jag tror att man kan påvisa skillnad mellan blodgrupper, men vad jag har läst är det en ganska måttlig skillnad typ 10-15%. Så i praktiken behöver man nog bekymra sig så mycket. :)

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Peter B sade:

Jag tror att man kan påvisa skillnad mellan blodgrupper, men vad jag har läst är det en ganska måttlig skillnad typ 10-15%. Så i praktiken behöver man nog bekymra sig så mycket. :)

Påverkan förefaller vara större om man råkar ha någon gen som härstammar från neandertalarna, kanske den som ligger bakom de 20 procenten av den engelska befolkningen som befanns vara immun mot Covid-19. Med tanke på vikingarnas härjningar i England för 800 år sedan, kanske det betyder att vi i skandinavien också uppvisar liknande siffror. Då återkommer frågan varför vi har tio gånger högre dödstal i Sverige än i Finland och Indien per kapita, som anses knutna till Covid-19?

P.S.

Vad gäller sambandet mellan gener, blodgrupper och olika varianter av dessa, är det sannolikt inte den enskilda genen eller blogruppen i sig, som ger skillnaden. Mest troligt är att  de varianter av arten människa som utvecklades med högre frekvens av dessa slumpvis förekommande markörer i sig, under evolutionens gång råkade få olika förmåga att stå emot yttre påverkan på vissa organ eller organens effektivitet (t.ex. immunförsvarets).

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

En liten uppdatering gällande vaccination mot Covid. Jag har ju ätit bl a vitamin D m m i ganska många år nu, men tackade ja till ett erbjudande från min vårdcentral om en spruta med rätt sort för en tid sedan.

Ett av skälen var att jag blev tillfrågad om jag bodde ihop med någon som isåfall skulle bokas in samtidigt, så jag tackade naturligtvis ja.

Det roliga är att hon är 15 år yngre än jag så det blev lite bonus där…

Vi fick vår andra spruta igår och det skulle bli lite värre  biverkningar efteråt.

Inga som helst biverkningar än, jag hoppas ju att det inte blir några, så för vår del har det gått bra, det bästa att hon fick ett skydd i o m att hon har astma.

Sedan kan tilläggas att jag gjorde ett antikroppstest ett par veckor innan första dosen, och hade inga som helst antikroppar… vilket också bidrog till mitt beslut.

Edited by Hjopek
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

20 timmar sedan, Jamtlandstjej sade:

Har inte läst hela tråden... Skulle AB+ ha lättare att få smittan, eller? Jag är också AB+, har inte varit sjuk...

Blodgrupp och corona - det här vet vi | forskning.se

– Vad man har sett hittills är att blodgrupp 0 är underrepresenterad hos covidpatienter. Vi vet inte varför, men en hypotes är att de med blodgrupp 0 har mindre risk att bli sjuka om de utsätts för viruset från en person med blodgrupp A eller B, eftersom de redan har antikroppar mot dessa blodgrupper, säger han.

Tidigare studier har visat att blodgrupp A är överrepresenterad bland covidsjuka. I höstas visade också en kanadensisk studie att Rh-negativa personer verkade ha ett något bättre skydd

– Man kan fortfarande bli allvarligt sjuk med blodgrupp 0, även om risken verkar vara lite, lite mindre. Exempelvis är ålder en mycket större riskfaktor för covid än blodgrupp.

...

Utöver vinterkräksjukan finns det studier som visar att blodgrupper kan hänga samman med vår mottaglighet för olika sjukdomar, men också med hur pass sjuka vi blir. Till exempel verkar blodgrupp 0 vara mer mottaglig för kolerahiv och magsårblodgrupp AB mer mottaglig för demens och blodgrupp A mer mottaglig för hjärt- och kärlsjukdomar och magcancer.

Den farligaste malariaparasiten, Plasmodium falciparum, stöter på mest motstånd hos personer med blodgrupp 0.

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Tureborgaren sade:

Blodgrupp och corona - det här vet vi | forskning.se

Intressant är, om den statistik som finns i olika länder på frekvensen blodgrupper och genuppsättningar, kan sättas i samband med olika varianter av arten människa och vilka levnadsförhållanden som under evolutionen medfört varierande förmåga att motstå olika former av angrepp. Intresset förefaller finnas för utvidgad forskning i sådan riktning.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Metformin Suppresses Monocyte Immunometabolic Activation by SARS-CoV-2 and Spike Protein Subunit 1 | bioRxiv

(This article is a preprint and has not been certified by peer review)

"In summary, the SARS-CoV-2 spike protein induces a pro-inflammatory immunometabolic response in monocytes that can be suppressed by metformin, and metformin likewise suppresses inflammatory responses to live SARS-CoV-2. This has potential implications for the treatment of hyperinflammation during COVID-19."

 • Like 1
 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, Tureborgaren sade:

Metformin Suppresses Monocyte Immunometabolic Activation by SARS-CoV-2 and Spike Protein Subunit 1 | bioRxiv

Det enda som kunde tala för godkännande för användning mot Covid-19, är att företagen fortfarande tjänar pengar på Metformin. Dock finns nya - 100 gånger dyrare preparat att tjäna pengar på - med sämre verkan än det billiga metforminet som, liksom hydroxiklorokinet etc.,  p.g.a. utgångna patent är billiga. Förtjänsmöjligheten för läkemedelsföretagen är och förblir den springande punkten för intresset att erbjuda medicinska preparat, dvs den högre kostnaden för köparen har överordnad betydelse.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

On 2021-05-04 at 19:48, Nils Engström sade:

 

vaccinbluff pfizer.jpg

Den absoluta riskminkningen 0,7 % redovisas likväl som 95 % relativ riskminskning.

Nedan kommer Lancets beräkningar! Man kom fram till 0,84 % verkningsgrad för Pfizers vaccin.

Det rätta värdet bör vara 0,7 % som framgår av min beräkning ovan - den utgick från de data som Pfizer angivit.

Varför man anger "mostly false" kan man fråga sig?

bild.png

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 2021-05-29 at 08:20, Tureborgaren sade:

Blodgrupp och corona - det här vet vi | forskning.se

– Vad man har sett hittills är att blodgrupp 0 är underrepresenterad hos covidpatienter. Vi vet inte varför, men en hypotes är att de med blodgrupp 0 har mindre risk att bli sjuka om de utsätts för viruset från en person med blodgrupp A eller B, eftersom de redan har antikroppar mot dessa blodgrupper, säger han.

Tidigare studier har visat att blodgrupp A är överrepresenterad bland covidsjuka. I höstas visade också en kanadensisk studie att Rh-negativa personer verkade ha ett något bättre skydd

– Man kan fortfarande bli allvarligt sjuk med blodgrupp 0, även om risken verkar vara lite, lite mindre. Exempelvis är ålder en mycket större riskfaktor för covid än blodgrupp.

...

Utöver vinterkräksjukan finns det studier som visar att blodgrupper kan hänga samman med vår mottaglighet för olika sjukdomar, men också med hur pass sjuka vi blir. Till exempel verkar blodgrupp 0 vara mer mottaglig för kolerahiv och magsårblodgrupp AB mer mottaglig för demens och blodgrupp A mer mottaglig för hjärt- och kärlsjukdomar och magcancer.

Den farligaste malariaparasiten, Plasmodium falciparum, stöter på mest motstånd hos personer med blodgrupp 0.

Intressant! Jag får aldrig vinterkräksjuka heller, liksom resten av min familj. Men det har jag satt i samband med att vi troligen har "futt-genen", för vi har nog inte samma blodgrupp vad jag vet.

Kanske den även ger immunitet mot Covid?...🤔

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Medical Response to COVID-19

Sammanträde 9 december 2020 (2½ timme) i The Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee (USA) vid vilket ett flertal läkare/forskare tilläts vittna, förespråkande alternativa COVID-19-behandlingar och åtgärder för att mildra smittoeffekten, jämfört med vad som förordas genom National Institutes of Health, Centers for Disease Control and Prevention och WHO. Flera av läkarna förespråkade användningen av preparaten hydroxiklorokin och ivermektin för att behandla patienter och dessutom C,- och D-vitam resp. Zink till att säkra immunförsvaret. De inte bara förespråkade - de vädjade på ett i vissa fall rörande sätt om stöd från beslutande myndigheter om tillåtelse till användningen - att rädda liv.

Sammanträdet inleddes med följande två bilder, avsedda att sätta grunden för diskussionen.

              seatsförhör 01.jpg

i vilken pelare nummer två utgjorde diskussionens huvudsyfte (främst hindra behov av sjukhusvård eller effektivisera sådan). Underförstått att förebygga uppkomsten av allvarlig sjukdomsutveckling genom användning av olika effektiva preparat.

Den undre grafen utvisar det viktiga i att genom tidiga insatser med läkemedel och kosttillskott bl.a. förhindra uppkomsten av den allvarliga cytokinstormen.

              senatsförhör 02.jpg

Under vittnesförhören, som leddes av en mycket positiv och sansad senator, deklarerade han sin  huvudinställning att de preparat som diskuterades - alla var ofarliga och att det därför fanns anledning att direkt testa dessa, utan behov av omfattande studier. F.ö. var man överens om att aktuella läkemedel var billiga, väl beprövade med ett fåtal biverkningar. Senatorn menade att man i en allvarlig pandemi måste acceptera extraordinära åtgärder för att rädda liv. Han påpekade att sessionen inte hade med kommande vaccinationskampanj att göra - enbart avsåg möjligheterna att med läkemedel minska allvarliga effekter efter smitta.

Den som inte vill ta sig tid till 2 ½ timmes video, rekommenderar jag i varje fall avlyssning av de sista fyra minuterna (2.21:14 - 2.25:00) av videon:

https://www.c-span.org/video/?507035-1/medical-response-covid-19

som på ett uppfriskande sätt demonstrerar den öppna och naturliga amerikanska senatorns sätt att säga sanningen. 

Deltagande läkare vittnade mycket övertygande om den vetenskapliga bakgrunden och sina egna erfarenheter genom personliga vårdinsatser om att:

 • hydroxiklorokin
 • ivermektin
 • C-vitamin
 • D-vitamin 
 • zink

fungerade effektivt och hur många liv som dessa preparat räddat men också hur många liv som gått tillspillo via läkare, som inte ville riskera sin läkarlicens. 

Intressant är att samtliga av nämnda preparat tagits upp på vårt forum med i stort sett samma argument som under rublicerat sammanträde. Ett intressant inslag i början av inspelningen utgjordes av en annan senator, som med största sannolikhet hade starka band till läkemedelsindustrin. Hans inlägg, redan innan vittnande läkare fått redogöra för sina erfarenheter, var att döma ut sammanträdets syfte. Man bör sätta detta i samband med planerad start under december månad av vaccineringskampanjen och att de resurser som lagts in i denna inte fick äventyras genom störande moment i form av redan väl fungerande läkemedel.

Förhållandena före detta sammanträde var att även läkare (inte deltagarna i förhören) som var klart positiva till användning av nämnda preparat under tidigt skede efter smitta, underlät att sätta in dessa vid risk att annars förlora sin läkarlicens.  De visste vilken cynisk inställning som underhölls av:

 • National Institutes of Health
 • Centers for Disease Control and Prevention
 • WHO

Ett av skälen till senatsförhören, är den negativa rekommendationen runt hydroxiklorokin från beslutande myndigheter i USA. Detta efter att den falska studien (2020 ) på preparatet presenterats. Trots den senare kvarstår (hittills i juni 2021) besluten oförändrade - se nedan:

https://www.ama-assn.org/delivering-care/public-health/joint-statement-ordering-prescribing-or-dispensing-covid-19

 

P.S.

Senatssammanträdet (en underavdelning) är att rekommendera till mycket givande avlyssning. Visserligen 2 ½ timme långt men det visar med önskvärd tydlighet, vilka svårigheter läkare har, när det gäller att få tillämpa effektiva preparat - t.o.m. av rent medicinskt slag - som ligger utanför det som kontrollorganen förordar (inkomstbringande preparat med icke utgångna patent).

Effektiva kosttillskott, hur väl belagd verkan de än har, förekommer aldrig eller nästan aldrig i beslutande organs listning av godkända eller rekommenderade preparat (kostrekommendationer blir det aldrig tal om). Upplyftande att höra en rad läkare öppet uttrycka sig om det minerade ämnesområde som sammanträdet visade exempel på. Läkare som med risken att bli svartlistade på läkemedelsföretagen, enträget koncentrerade sig på sina patienters bästa och att rädda liv.

                   katt glad men ena ögat stängt SL.jpg

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Sniffe sade:

https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/sa-manga-far-covid-19-trots-tva-doser-vaccin/

I Sverige har nu 2 795 fullvaccinerade personer bekräftats smittade av covid-19.

Av dem har 130 dött.

När det gäller att vaccinera äldre, förefaller det finnas anledning att i förväg göra något mer omfattande medicinska bedömningar än hittills. Bilden av en patients förmåga att tåla påfrestningen av ett invasivt ingrepp, som vaccineringen innebär, borde vara styrande.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Söka efter Anti-vaxxer poster på Internet är lönlöst. Av de miljontals  träffar inom området vacciner, inkl. poster där synpunkter från motståndare till vaccinering tas upp, finns de huvudsakligen i form av poster med förklaringar av  vaccin/vaccinationsföreträdare:

 • till hur anti-vaxxerföreträdarna resonerar
 • hur anti-vaxxertörelsen uppkommit
 • hur man på bästa sätt skall agera för att motbevisa anti-vaxxerföreträdare
 • att anti-vaxxerrörelsen huvudsakligen utgått från 12 tongivande personer
 • att antivaxxerrörelsen skadar förtroendet för vacciner och vaccineringskampanj

etc.

Det förefaller som om poster med genuint anti-vaxxerurspung mycket effektivt raderats från Internet i sin helhet - inte bara från Facebook m.fl. underavdelningar. På liknande sätt som för klimatrelaterade sajter har de PK-inriktade posterna fått en enorm överrepresentation (mycket nära 100 %). Vad säker detta om kapitalets inflytande på det fria ordet?

Vaccinering

För egen del är min inställning mycket positiv till den typ av vaccinering (främst mot bakteriella sjukdomar) som flertalet av oss fick i unga år. Detta är tillsammans med antibiotika det viktigaste skälet till mänsklighetens ökade medellivslängd.

När frågan om vaccinering mot virus kommer upp är min tveksamhet däremot stor. Belagt är att vårt immunsystem under livet arbetar upp en minnesbank för de mest frekventa variteterna av mer än 50 000 kända virus. Det får t.ex. till följd att frekvensen förkylningar drastiskt minskar med åldern. Det känner alla äldre till - de tio förkylningarna om året i nedre tonåren minskar till kanske en vart fjärde år för 70-åringen. Vid sidan av gener från neandertalarna eller vissa blodgruppers statistiska påverkan, kan ett av skälen till engelsmännens upptäckt att 20 % av befolkningen var immun mot Covid-19, ligga på immunsystemets "träningsnivå".

Efter 20-årsåldern har jag själv aldrig vaccinerat mig och aldrig drabbats av influensa. När det påpekas att äldre är mer känsliga för smitta än yngre, ser jag det bl.a. som en tänkbar effekt av de ständiga säsongsvaccineringarna, som jag undvikit. Det kan anses bekräftat av att andelen dödsfall i Covid-19 under 2020 var avsevärt större för dem som fått influesavaccin 2019 än för icke-vaccinerade. Min egen släng av Coronaviruset i april 2020 med alla symtom, utom smakförlust, var över på mindre än en vecka efter att jag blev medveten om den. Kanske ett tecken på att jag tillhörde gruppen immuna och/eller att stödet genom hög nivå C- och D-vitamin i blodet gjorde sitt.

Vad gäller äldres känslighet, ser jag den för övrigt kopplad till brist på vissa näringsämnen, Vitaminer, spårmetaller etc. som antingen beror på undermålig kost eller den äldres sämre upptagningsförmåga av näringsämnen. Det i det sammanhanget allvarliga med sjukvården, är att hellre än att rekommendera annan kost och/eller kostillskott till äldre, försöka kompensera sjukdomstillstånd, som beror på näringsbrist, med läkemedel. Människan är inte skapad till att bli sjuk. Om kroppens bakterier matas i tillräcklig mängd med det de vill ha,  kommer kroppen att hålla sig frisk. God sömn och träning dessutom innebär naturligtvis pricken över i-et.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 5/19/2021 at 8:28 PM, Sniffe said:

Efter första vaccindosen är man inte vaccinerad. Kroppen har bara fått en idé om vad som finns där ute i stora vida världen. För att bli vaccinerad krävs att kroppen får lite till så att den kan lära sig vad den ska göra med det.

Av den artikeln lär vi oss att det inte bara är dumt att tro att man är vaccinerade efter en dos utan också livsfarligt. 

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

On 5/21/2021 at 7:38 AM, SGK said:

Därför väljer jag att inte vaccinera mig. Var och en gör som den vill, tycker jag.

Detta är superviktigt. Vi hade en lång diskussion kring detta på mitt jobb (jobbar på sjukhus) inför vaccinationerna - Rätten att välja. De flesta har vaccinerat sig, men några få valde att inte göra det och vi gjorde ingen sak av det. Det måste vara valfritt.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

On 5/27/2021 at 7:04 PM, Tureborgaren said:

 Däremot har jag varit noga med handhygien och avstånd så gott jag har kunnat. Men som introvert i singelhushåll kanske man har en fördel, trots blodgrupp AB+. 🤓

👍😆

Munskydd har man förövrigt för att skydda andra. Det ökar däremot risken att själv bli smittad om det inte används rätt. 😀

 • Like 3
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

Den som vill ha en pedagogiskt bra genomgång av resonemangen runt Covid-19, kan kika på den bl.a. för sina kunskaper runt C-vitaminet kände läkaren Sture Blomberg: överläkare och docent inom narkos- och intensivvård på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg: I åtta separata delar beskriver han för- och nackdelar med vaccination mot Covid-19.

del 1-7

http://stureblomberg.blogspot.com/2021/06/sa-har-skadas-man-av-vaccination-mot.html

Del 8

http://stureblomberg.blogspot.com/

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 6/10/2021 at 5:35 PM, kickilotta said:

En intervju som fortfarande kan ses på youtube med fd anställd, välmeriterad vetenskapsman på Pfizer som diskuterar vaxx inet. Han varnar särskilt för att barn INTE ska vax xineras.

https://www.youtube.com/watch?v=Q19qDDtCT4o

Jag litar inte på Mike Yeadon. Han och hans team blev uppsagda av Pfizer 2011 så han har inte ens varit inblandad i utvecklingen av mRNA-vaccin. Inte ens Pfizer har det utan det är tyska BioNTech som parallellt med Moderna tagit fram det. Detta tillsammans med en del andra uttalanden gör att jag sätter en foliehatt på Mike.

För min egen del fick jag första dosen i april, Oxford AstraZeneca. Än har ingen tredje fot vuxit ut så det gick väl bra. Andra dosen i slutet av juni, vad det blir får jag se då. Mitt beslut att ta vaccinet baserade jag på de vetenskapliga rapporterna och data från britterna som har kommit längst i Europa. De använder ju Oxford AZ i samma mängd som Pfizer och utan åldersbegränsningar annat än 18+. Vet inte varför vi i Sverige är så fega men de mentala skadorna från svininfluensavaccinet sitter väl fortfarande i. Det tråkiga är att Folkhälsomyndighetens beteende i tron att förtroendet för vaccinerna ska öka har motsatt effekt.

Vi får väl se hur det går med Delta (den indiska varianten). Tidiga data från britterna visar att effekten efter en dos är i sämsta laget men mycket god efter 2. Enda åtminstone relativt positiva med Delta är att den inte tycks orsaka lukt- och smakbortfall.

 • Like 1
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Slacktivisten sade:

Mike Yeadon. Han och hans team blev uppsagda av Pfizer 2011

Som framgår på nätet var det Yeadon som självständigt med sin grupp avskilde sig från Pfizer. Vad gällde utvecklingen av mRNA tändes iden till sådant 1989 i Ungern. Fyra patent togs på 1990-talet och alltsedan dess har utvecklingen fortgått under tre decennier. Om man lyssnar på alla s.k. Fact-checkers, betalda av vaccin-företagen,  kan man få hur många olika uppgifter som helst - bara en sak vet man - att alla är avsedda att neutralisera uttalanden som talar mot vaccinföretagen, så också i fallet Yeadon.

Se f.ö. https://forum.kostdoktorn.se/topic/16277-stora-coronatråden/page/11/?tab=comments#comment-173048

 • Like 2
 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

19 hours ago, Nils Engström said:

Som framgår på nätet var det Yeadon som självständigt med sin grupp avskilde sig från Pfizer. Vad gällde utvecklingen av mRNA tändes iden till sådant 1989 i Ungern. Fyra patent togs på 1990-talet och alltsedan dess har utvecklingen fortgått under tre decennier. Om man lyssnar på alla s.k. Fact-checkers, betalda av vaccin-företagen,  kan man få hur många olika uppgifter som helst - bara en sak vet man - att alla är avsedda att neutralisera uttalanden som talar mot vaccinföretagen, så också i fallet Yeadon.

Se f.ö. https://forum.kostdoktorn.se/topic/16277-stora-coronatråden/page/11/?tab=comments#comment-173048

Man behöver inte läsa dessa fact checkers för att förstå att Yeadon far med osanningar, det räcker med kollegialt granskade vetenskapliga publikationer. Men bara för skojs skull letade jag upp en fact checker, thejounal.ie, och jag kan inte se några falska påståenden där.

https://www.thejournal.ie/debunked-mike-yeadon-pfizer-covid-19-vaccines-5447489-May2021/

Enligt de uppgifter jag har blev Yeadon och team uppsagda när Pfizer la ner den avdelning de drev men det kan ju ha varit så att den las ner efter att Yeadon sagt upp sig. Jag har tyvärr inga stenhårda bevis för det ena eller det andra men det jag anser är att Yeadon är en foliehatt. Många av hans påstående stämmer inte med de vetenskapliga publikationerna.

Det ligger en jädra massa pengar i att få fram fungerande vacciner och bolagen tjänar rätt grova pengar på det. De har dock ett rykte att vårda så om de skulle producera något som är farligt kommer deras anseende att åka i botten på stört. Har de råd med en sådan risk? Se bara vad som hände GlaxoSmithKline efter svininfluensavaccinet. Idag nästan bortglömt i vaccinsammanhang.

Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, Slacktivisten sade:

1. om de skulle producera något som är farligt kommer deras anseende att åka i botten på stört. Har de råd med en sådan risk?

2.Se bara vad som hände GlaxoSmithKline efter svininfluensavaccinet. Idag nästan bortglömt i vaccinsammanhang.

1. Hur många miljarder dollar har de redan tagit in - svaret på den frågan!

2. Hur lätt kritiken försvinner t.ex. efter problemet med svininfluensavaccinet ger ytterligare svar på frågan.

Vad många märkligt nog inte vet, är att vaccinföretagen avskrivit sig ALLT ansvar för biverkningar - det tar de olika ländernas skattebetalare på sig. Det står i köpeavtalen. Av det senare skälet, när de fått nödgodkännande för nuvarande vacciner, ser de inte minsta anledning att dröja hämta hem vinsterna, oavsett utfallet.

Vad gäller att få sitt anseende i botten, lär den enskilde sanningssägaren ligga sämst till. Det ser man på alla fact-checkers som kan sätta sitt namn under sida upp och sida ner av info, avsedd att svärta ner även högt stående forskare, som är beredda att skriva allvarliga brev till WHO eller EU för att poängtera viktiga fakta, centrala för mänskligheten. De oerhörda kapital som finns i en av världens största inkomstkällor att ösa ur - det medicinska komplexet - finns inte en chans att strida mot, för den som är beroende. Det är därför som de verkliga intressanta motkrafterna som saknar ekonomiskt fortsatt ekonomiskt intresse, finns att söka bland pensionerade forskare eller någon udda entusiast som utgår från verkligheten. Har du tagit del av överläkare Sture Blombergs väl strukturerade sammanställning:

https://forum.kostdoktorn.se/topic/16277-stora-coronatråden/page/11/?tab=comments#comment-173096

Den ligger väl i samklang med Yeadon och en rad andra ögonöppnares uppfattning.

 • Like 2
 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

Huka er LCHF:are, nu berättar Kurera att:

Forskning visar: vegetarisk kost skyddar mot svår covid-19

"Glada nyheter för dig som äter vegetariskt: det kostvalet medför 73 procents lägre risk att bli svårt sjuk i covid-19. Det visar en ny stor studie av vårdpersonal och deras kostvanor.

 I jämförelse med vegokost stack LCHF ut som en diet som tvärtom verkade öka risken till svår sjukdom i covid-19. Man tog i studien hänsyn till andra hälsofaktorer som ålder, kön, BMI, rökning, livsstil och etnicitet."

 • Like 1
 • Haha 2
 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

Jag tycker Kureras artiklar svänger lika mycket som samhällsinfluenserna, så har svårt att ta dem på allvar. Men, ja, vi kommer väl alltid tillbaka till vad LCHF i de här studierna är. Lågkolhydratkost stack inte ut vad jag förstår, utan LCHF?? 🤔

Har inte sett studien, men det står inget i artikeln om att skillnaden var signifikant, bara att den fanns, kanske med lite god vilja?

Link to comment
Share on other sites

4 timmar sedan, Skymning sade:

Jag tycker Kureras artiklar svänger lika mycket som samhällsinfluenserna, så har svårt att ta dem på allvar. Men, ja, vi kommer väl alltid tillbaka till vad LCHF i de här studierna är. Lågkolhydratkost stack inte ut vad jag förstår, utan LCHF?? 🤔

Har inte sett studien, men det står inget i artikeln om att skillnaden var signifikant, bara att den fanns, kanske med lite god vilja?

Ja, man måste alltid kolla referenserna. Den här ger jag inte mkt för. Baserad  på  enkäter, då kan man aldrig säga att det finns ett orsakssamband. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...