Jump to content

Stora Coronatråden


kickilotta

Recommended Posts

10 minuter sedan, Cederulla sade:

Dess viktigare att vidta alla de immunstärkande åtgärder som finns. Tillräcklig D-vitaminnivå är av stor betydelse. I tråden finns andra råd också.

 • Like 1
 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

13 timmar sedan, kickilotta sade:

Dess viktigare att vidta alla de immunstärkande åtgärder som finns. Tillräcklig D-vitaminnivå är av stor betydelse. I tråden finns andra råd också.

Man kan fråga sig varför vår inhemska expertkår inte använt, av skattebetalarna finansierade TV-kanaler, till att sprida en mer djuplodande kunskap i dessa frågor.  Varför finns så få öppna vetenskapsmän som t.ex. Malhotra i medierna som i djupare föredragsform för svenska tittare kan tala om vad som verkligen gäller och vad var och en av medborgarna kan göra för att minska risken för smitta och vid smitta minska risken för att avlida. Typiskt då att en professor söker resurser för att studera möjligheten att minska risken via blodtryckshämmande medicin, när de verkliga problemen bl.a. ligger på för låga kolesterolnivåer och därmed utvecklingen av ett dåligt immunförsvar.

Vad får vi dagligen höra? Uppgifter om antalet nya COVID 19-fall och hur många av dessa som avlidit och vikten av att tvätta händerna och hålla avstånd till andra. Nyligen informerades visserligen svenska folket om att fetma, efter en svensk analys, betraktades som "bidragande" till de höga dödstalen (10 gånger större risk att dö), men det var för länge sedan väl känt redan i Kina, i varje fall av experterna. Inget annat av väsentlig betydelse framförs t.ex. om de låga kolesterolnivåerna hos avlidna eller medicineringen bakom dessa resp. raden av andra sjukdomar och använda mediciner. Om kostens oerhörda betydelse yttrar sig ingen (utom pensionerade dissidenter förstås!). De senare dock utestängda från konventionella massmedia.

*P.S.

När får svenska folket öppen information om att bristande kunskaper/personalresurser/vårdplatser, nödvändiggjort en ny vårdfilosofi, innebärande övergång till tidigareläggning av dödsdagen att gälla människor över 70 års ålder som smittats av COVID 19:

 1. Första fasen: Inläggning i felinställd respirator (avlidna 97% enligt siffror från USA) i stället för syrgasbehandling. Meningslöst alltså att fortsätta använda respiratorer på människor över pensionsåldern. Efter att flertalet överåriga i Sverige inte längre behandlas i respirator, överlever numera mer än 90% av patienterna i respirator.
 2. Undvika dödsfall i respirator genom att istället vidarebefordra levande 70-plussare till vårdhem, som saknar syrgasanläggningar. Kännetecknande för COVID 19-drabbade är dock låg syrgasmättnad med akut behov av syrgas.
 3. Snabbast möjligt ytterligare sänka blodets syrgasmättnad genom att administrera smärtstillande medel t.ex. morfin. Följande väntan på att syrgasmättnaden sjunker under den livsuppehållande nivån, kallas för vård i livets slutskede eller med ett finare uttryck: Palliativ vård.

Ansvaret för den ökande andelen "sökande" sjuka till vårdhem överlåts nu att administrera enligt punkt 3, på snabbutbildade läkare med instruktioner, baserade på riktlinjerna bakom punkterna 1 - 3.

*Yttrat med förhoppningen att bl.a. med hjälp av LCHF-kosten kunna passera 90-årsdagen utan behov av närmare kontakt med palliativ vård enligt ovanstående scenario. 😇

 • Like 3
 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

6 timmar sedan, HelgeK sade:

VI VET ATT TYP2 DIABETES TYP 2 OCH FETMA ÄR RISKFAKTORER FÖR COVID 19, så i summeringen efter Coronan måste ingå en undersökning hur många som dött i onödan

I morse (ring P1) fanns en läkare som bisittare som skulle ge råd! Enligt hans mening fannas t.ex. ingenting som gav anledning till oro vad gällde högt blodtryck, eller statiner i medicineringen, trots att allt talar för att de låga kolesterolvärdena på COVID 19-patienter är till nackdel för immunförsvaret, som kräver extra mycket kolesterol. VÄL KÄNDA FAKTA SOM MÖRKAS AV ALLA MEDICINARE!

Vad gäller fetman är den redan i andra sammanhang känd som allvarlig riskingrediens och vid Covid 19 redan tidigt känd i Kina. Vad gör vi i Sverige innan informationen på ett tidigt stadium kommer ut - jo en svensk studie (som om hjulet måste uppfinnas på nytt). Hur många liv hade kunnat räddas om all väsentlig information presenterats i tid?

P.S. Eftersom vi i Sverige avskaffade tjänstemannaansvaret (1974) är inte sannolikt att ansvariga inom SLV skulle lämna sina tjänster före pensionen. Någon klausul, som skulle undanta felaktiga åtgärder av livsfarlig art, finns såvitt jag vet inte. Inte heller om farliga rekommendationer skulle fortsätta att publiceras.

 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

Några referensobjekt som jag plockat ur:

https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeADemocracynow(2020) dvegas1?

 

1443890182_ScreenHunter_2081Apr_3021.thumb.jpg.f4dd0d31b76022b53865f7dd8d43f061.jpg

kolumnen +% ger ett mått på tillväxten smittade, där Sverige visar högsta siffran bland jämförbara länder.

Som folkhälsan med Tegnell etc. brukar försvara situationen med höga dödstal, är Belgien och Holland ofta nämnda. Det vore bra om man försökte förklara lite närmare vad som förenar länder, vilkas siffror liknar varandra i samma negativa riktning (rödmärkta) som Sveriges och också länder med kraftigt avvikande siffror i positiv riktning (grönmärkta).

Tegnells ursprungliga uttalande innan spridningen börjat ta fart i Sverige, var att vårt land knappast skulle komma att drabbas särskilt hårt. En rad uttalanden därefter har tvingat honom att ändra inställning. Av i tabellen upptagna länder hör Sverige nu till gruppen värst utsatta - både vad gäller andelen avlidna och den dagliga ökningen av antal smittade i förhållande till den ackumulerade mängden smittade.

P.S.

Under förutsättning att alla länder relaterat antalet avlidna till andelen kända smittofall och att andelen äldre vore likartad, borde data vara relativt bra jämförelsetal. Problemet är att olika länder skiljer sig i dessa avseenden. Intressant skulle vara att veta andelen sjukdomar och medicinering för de äldre och vilka läkemedel som är högfrekventa. Inte minst intressant vore siffror på kostkulturen.

Min misstanke är att tidigare hög frekvens  respiratoranvändning för äldre corona-19-smittade kan visa sig vara det främsta skälet till de katastrofala svenska siffrorna. Samtliga länder med sämsta statistiken lär ha relativt god tillgång på respiratorer medan många länder med positiv statistik är sämre rustade, vilket kan ha räddat livet på många. Riktlinjerna i Sverige för de snabbutbildade läkarna, som nu på vårdhemssidan, i stället för livräddande sjukhusvård, ansvarar för palliativ vård, lär inte minska andelen döda bland de smittade.

Hur förklara att Tyskland med åtta gånger större befolkning har en fjärdedel så många dödsfall per kapita som Sverige?

 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

10 timmar sedan, al@j sade:

Här kommer en från Sverige.

"en"...!

Många av oss som följt utvecklingen globalt, har verkligen anledning att spekulera.

Om vi håller oss till den allvarliga situationen här hemma, är i varje fall en sak klar, att svenska ansvariga visat allvarlig brist på kunskap och hänsyn, såväl till patienter som till sjukvårdspersonal inkl. hur vården av COVID19-patienter skett.

Den viktiga informationen runt åldrarna fanns redan innan smittan nått vårt land. En kunskap vad gäller influensavirus, som funnits i många decennier, är att äldre har väsentligt högre dödlighet än yngre. Detta beror dock inte i första hand på åldern i sig utan på mängden sjukdomar och medicinering som dessa åldrar vanligen dragit på sig (läs=påtvingats av sjukvården, som saknar minsta kunskap om kosten som viktigt läkemedel) resp. det nedsatta immunförsvar som detta medfört. Att det metabola syndromet genom all sockerkost ligger bakom, kommer aldrig fram.

Det framgår med all tydlighet av nedanstående tabellering, som bara är en bekräftelse (fanns tidigt i Kina) på vad man redan sedan 1950-talet vetat om riskfördelningen mellan olika ålderskategorier.

                attachment.php?id=1850

Tydligt framgår att steget mellan 60- och 70-åringar ger anledning till stora förändringar i riskbedömning (fördubblad risk). Om den kunskapen hade utnyttjats på ett tidigare stadium, skulle utveckling/virusspridning blivit annorlunda än den hittills blivit. Då hade flockimmuniteten kunnat uppnås på ett säkrare sätt. Frågan är om det varit bra att stänga skolor - upp till 20 års ålder är ju riskerna försumbara för den som smittas. De yngre med ytterligare låg risk för allvarlig sjukdom hade i skolan  snabbt kunnat bidra till uppkomsten av flockimmunitet, om de iakttagit försiktighetsprincipen och undvikit kontakt med generationen mormor/morfar, farmor/farfar under en tid. Som det nu är kommer processen fram till immunitet för hela folket att dra ut i åratal - nu när allt går ut på att folk isolerar sig.

Rätt planerat hade huvuddelen av sjukvårdsresurserna kunnat koncentreras på 50-60-åringar som "tål" 😇 sjukvårdens behandling avsevärt bättre än den äldre över 70. Som det länge varit under smittspridningens gång, är det 70-80-plussare som utgjort den stora belastningen på respiratorsidan med flertalet patienter avlidna. Sedan man ändrat riktlinjerna och låtit 70-plussare slussas vidare till vårdhemsmiljön, där många avlidit (kanske något färre), har IVA-resurserna för yngre patienter kunnat användas på ett mer rationellt sätt. Vid en ytlig statistisk bedömning ser det kanske bra ut men till vilket pris för de drabbade i den äldre ålderskategorin?

 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

Medveten förfalskning av statistik i samband med COVID 19

Bl.a. följande officiella uttalanden ligger till grund för hur ansvariga för länder, drabbade av COVID 19-viruset, internationellt / centralt rekommenderas redovisa (läs=medvetet förfalska) statistik över virusspridning och effekter (dödsfall):

1. CDC (Centers for Disease Control and prevention) uttalar officiellt:

 "I fall då slutlig diagnos för Covid-19 inte kan ställas, men misstänks eller anses sannolik - exempelvis då omständigheterna inom en rimlig grad av säkerhet är övertygande - accepteras att man anger Covid-19 som trolig eller antagen orsak i en dödsattest.

2. Detta ligger sannolikt bakom tänkandet vid ICD (International Statistical Classification of Diseases and related health problems), som officiellt anvisar  hur dödsorsaken vid COVID-19-fall skall redovisas:

”Den underliggande orsaken relateras till hur och var förhållandena rapporteras i dödsrapporten. Reglerna för kodifiering och val av underliggande dödsorsak förväntas emellertid resultera i att Covid-19 oftast anses vara den underliggande orsaken.”

Flertalet spekulationer och kritik som uttalats av frispråkiga läkare och statistiker, som inte ingår i de ansvarigas krets i olika länder, har alltså varit korrekta. Dvs. de siffror som anges måste därför tas med en stor nypa salt. Den enda någorlunda korrekta studien utförd i New York (redovisad bak i tråden) kan tas som grov utgångspunkt för hur spridning och dödsfrekvens ser ut i verkligheten för länder med liknande befolkningsstruktur som i NewYork - någorlunda användbar för svenska förhållanden. Den svenska redovisningsmodellen finns all anledning att vara tveksam till. När Tegnell t.ex. i dag (2:e maj) påpekade att kurvan som visar  tillskottet av nya smittofall och avlidna förefaller plana ut, glömde han att nämna att Sverige är ett av de länder som toppar statistiken smittade, närmast följt av England.

(se: https://forum.kostdoktorn.se/topic/16277-stora-coronatråden/?do=findComment&comment=162198                                                                            

Nedan alltså den amerikanska statistiken för några dagar sedan gällande IVA-behandlade (alltså allvarliga fall) som utgör 20 % av konstaterat smittade och intagna ("av alla" i tabellen avser alla intagna/smittade för vård).

                 1586720256_ScreenHunter_2087May_0214_27.thumb.jpg.eacba6f3a135179676cf923805cab790.jpg

Statistiken lär f.ö. ha kritiserats för att också den upptar dödsfall som felaktigt tillskrivits patienter som egentligen inte borde ha relaterats till COVID 19. Statistiken blir dessutom i vissa avseenden felaktig genom att andelen intagna för IVA antas likartad för alla åldersgrupper, vilket sannolikt inte är fallet.

Genom falska uppgifter innebär angivna COVID 19-dödstal generellt att de i verkligheten skulle vara betydligt lägre än vad statistiken säger. 

Det bör observeras att alla siffror enligt ovan enbart relateras till anmälda smittofall. Det är alltså en mycket liten del av en befolkning som avlider i samband med smittan och frågan är om begreppet pandemi från början varit korrekt. Spekulationerna, om det hela egentligen kan röra sig om en cynisk ekonomisk styrning, finns all anledning att ta på allvar.

Med en helt annan strategi t.ex. i USA och Europa hade sannolikt de ekonomiska katastroferna för land efter land och företag efter företag kunnat undvikas. Därmed hade också den eftersträvade flockimmuniteten snabbt kunnat skapas med ett minimum av de störningar, som i åratal härefter kommer att visa negativa effekter i drabbade länder i våg efter våg. Kan effekterna bli att företag genom "pandemin" köps upp av storkapitalet som nu ser möjlighet att fynda på aktie- och företagsmarknaden?

 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

BELÄGG FÖR ATT LIVSVIKTIG INFORMATION FÖR EFFEKTIV COVID 19-VÅRD PÅ ETT ALLVARLIGT SÄTT SLÄPAT EFTER I SVERIGE

Mig förefaller ansvariga för svensk virusbekämpning ligga långt efter i utvecklingen av behandlingen  i en internationell jämförelse.  Svårt att bedöma hur många patienter som i onödan fått sätta livet till och vi kommer aldrig att få se några siffror på detta!

Ett exempel

Den 8:e april informerade/vädjade en intelligent läkare genom sina erfarenheter till kollegor världen runt, om användningen av respiratorer i nedanstående mycket klara redogörelse:

https://www.realclearpolitics.com/video/2020/04/08/dr_cameron_kyle-sidell_does_covid-19_really_cause_ards_acute_respiratory_distress_syndrome.html

Sannolikt har vädjan snabbt påverkat amerikanerna att dra lärdom av det sagda ovan - de ligger betydligt bättre till i statistiken döda än Sverige. Se:

https://forum.kostdoktorn.se/topic/16277-stora-coronatråden/page/6/?tab=comments#comment-162198

I Sverige däremot verkar det trögt! Den 10:e april flaggade jag i denna tråd för problemet, som går ut på att användningen av respiratorer generellt/länge skett på felaktigt sätt vid behandlingen av COVID 19-smittade.

I en rad inlägg i denna tråd har jag därefter pekat på att det "normala" sättet att ställa in respiratorer, med stor sannolikhet av misstag tagit livet av en väsentlig andel Covid 19-smittade. Man har inte på ett adekvat sätt reagerat på att många Covid 19-patienter, enligt gjorda mätningar uppvisat mycket låg syrgasmättnad i blodet (nära 60 %), men att trots det patienterna agerat onormalt piggt, utan känsla av att behöva behandling i respirator. Förklaringen till fenomenet kommer senare.

För oss som har tillgång till utrustning för mätning av syrgasmättnaden i blodet - f.ö. en utmärkt indikator på den fysiologiska nivån (främst lungornas kondition) - är lätt att se problemen. Min mätare (den på bilden nedan) inhandlade jag i USA vid sekelskiftet - samma typ som numera högfrekvent används på sjukhusen. Mätaren kostar nu lika många  hundralappar som den kostade tusenlappar på den tiden (bara att rekommendera).

Det bör observeras, vilket många läkare uppenbarligen missuppfattat, att mätmetoden för ovannämnda, vanligt förekommande utrustning inom sjukvården, endast kan användas för uppskattning av blodets syrgasinnehåll, när gasutbytet i lungorna är normalt (vid havsnivån 90 - 100 % syrgasmättnad - området för god precision i flertalet mätare).

En stillasittande Covid 19-smittad, som förbrukar lite energi, kommer inte att märka av något större problem med att hålla hjärnan klar eller utföra enklare uppgifter. När större energiutveckling krävs (resa sig hastigt eller gå i trappor), kommer däremot orken att försämras. Fenomenet har dock inte med syrgasbrist att göra, vilket det ofta felaktigt tolkas som (kroppens förmåga att reglera syrgasbehovet fungerar i det längsta, även om syrgasmättnaden är låg). Syrgashalten upprätthålls genom att allt större andel av blodkropparna tas i anspråk av syret, vilket i sin tur försämrar transporten av koldioxid som får allt mindre transportmedel (blodkroppar) att fästa sig vid.

                           300797420_ScreenHunter_2089May_0521_43.jpg.3350ca2475b47f3c2a0143d468e27649.jpg

När jag på 1950-talet tog mitt segelflygcertifikat (på den tiden fanns inte liknande utrustning annat än i orimligt stor volym på sjukhus - omöjliga att ha med sig i ett segelflygplan), talades det mycket om att inte flyga på större höjd än 4000 meter utan syrgasutrustning (syrgasmättnaden då i storleksordningen 88 %). Däröver ansågs risken finnas för pilotens hjärna att inte hålla sig klar. Numera har man som flygare med sig en mätare i ett band runt halsen att bekvämt sätta fingret i.

Man kände redan vid flygning över gränshöjden (4000 m) tydligt att andningsfrekvensen ökade för att tillfredsställa kroppens behov av syrgasmättnad  i blodet - men visst, när man låg under den rätta molnfigurationen, hände det att man inte kunde hålla sig från frestelsen, genom att cirkla under molnet och låta sig "sugas" upp till större höjd. I ungdomsåren klarar lungorna att kompensera för den tunnare luften ganska väl.

Som hjälp för förståelsen runt problemet med Covid 19-smittade, har jag sammanställt grafen härunder där man kan se vilka syrgasmättnadsnivåer det blir fråga om i blodet. Vid de  observationer som gjorts i samband med Covid 19, visar sig fenomenen i hög utsträckning likna upplevelserna som uppkommer för den som befinner sig i tunn luft t.ex. vid flygning på stor höjd.

1971051012_ScreenHunter_2090May_0523.jpg.686351846debba3a9f1c58928b650eb4.jpg

Anm: Punkt 2 i grafen avser den felaktiga tolkningen att värdet på syrgasmättnaden skulle ange motsvarande låg andel syrgas i kroppen jämfört med normalfallet.

Bergklättrare på Mount Everest (ca. 8800 meter) närmar sig 60 % syrgasmättnad i sitt blod, om de i sin andningsutrustning får slut på syrgasen (60 % = samma nivå som rapporterats för många COVID 19-patienter). Detta betyder inte att mängden syre i blodet skulle ha sjunkit med 40 % (det vore dödligt) utan bara att det fördelats på fler röda blodkroppar, vilket främst innebär ökad andningsfrekvens.  Å andra sidan rör det sig då om friska människor - bergklättrare med god lungmuskulatur och fysik i övrigt, som klarar betydligt större påfrestning än en sjuk patient. En skillnad ligger i att bergklättraren har stöd av ökad puls/blidtryck, som COVID 19-patienten inte har i samma utsträckning. Dock är det med viss risk som bergklättrare under längre tid med ökad andningsfrekvens etc. tvingas hålla blodets syrgasmättnad tillräckligt hög. Många dödsolyckor har sannolikt med blodets lägre syrgasmättnad hos bergklättrarna att göra.

En hypotes till förklaring för fenomenet COVID 19-patienter (hur de bl.a. kan hålla sig klara i skallen vid 60 % syrgasmättnad) går ut på att blodets koldioxidmättnad är låg, dvs. att alltfler blodceller därigenom utnyttjas för transport av syrgas, bildlikt talat som att öka andningsfrekvensen på stor höjd. Vid hög andningsfrekvens kommer de enskilda blodkropparna inte att hinna mättas optimalt, om lungornas alveoler vätskefyllts eller dess cellväggar förtjockats. Fler blodkroppar, om de är tillgängliga kan dock binda syre. Det låga mätvärdet som mätaren visar blir därför missvisande. Mätaren visar i dessa fall inte mängden syrgas i blodet utan de enskilda, blodkropparnas syrgasmättnad, vilket är en helt annan sak än att innebära konventionell syrgasbrist. Det bör åter påpekas att mätarens noggrannhet, vid värden som visar syrgasmättnad runt eller under 70 %, är mycket låg - många användare kanske inte är införstådda med det. 

Den låga aktivitetsgraden hos patienten, som medför mindre gasutbyte i kroppen, kan vid alltför stor ansträngning kväva  patienten, trots god tillgång på syrgas i blodet. Att "blåsa på" med full kraft via en respirator kommer då att förvärra läget, som möjligen kan ses som en form av syrgasförgiftning, till ytterligare hinder för gasutbytet syrgas/koldioxid.

Följer man resonemang via läkare på golvet, förefaller i många fall, trots låg syrgasmättnad i patienternas blod, den moderata hjärtverksamheten (inga särskilda blodtryckshöjningar) förvåna. I sig kan detta tala för att kroppen inte behöver signalerar för syrebrist eller att viruset inverkar till att hindra signalerna att gå fram. Covid 19-patientens mentala skärpa talar i varje fall för att ingen allvarlig syrgasbrist föreligger. 50% mätvärde på sygasmättnaden kan mycket väl vara 70-80 p.g.a. den minskade mätnogrannheten vid dessa nivåer.

Liknande fenomen uppstår om man andas ren syrgas på större vattendjup än sex till tio meter.  Då binds alla blodkroppar till syret (s.k. syrgasförgiftning) och inga blodkroppar finns tillgängliga till att transportera bort koldioxid. Trots den rena syrgasen som tillförs blodet, dör viktiga kroppsorgan genom kvävning - hjärtat stannar. För oss som dykt och experimenterat med olika former av dykutrustningar med syrgas och blandgas är detta kända fenomen.

I vetenskapliga kretsar brukar man uttrycka att bakgrunden till fenomenet syrgasförgiftning inte är klarlagd. Min spontana uppfattning är dock att vid normalt partialtryck för syrgasen på jordytan, andelen syrgasmättade röda blodkroppar i artärerna normalt balanseras av andelen koldioxidmättade blodkroppar i venerna. När för kroppen onormalt stor tillgång till rent syre (högre partialtryck) finns, kommer en alltstörre andel syrgas, som inte förbrukas, att finnas kvar i blodet. Det innebär att andelen blodkroppar för koldioxiden att binda sig till minskar, vilket successivt snedvrider gasutbytet. Kroppen strävar då efter att genom högre andningsfrekvens försöka öka ventilationen av koldioxid. Då startas en djävulscirkel som  dessutom, via respiratorns tvångshjälp, ytterligare ökar andelen blodkroppar upptagna av syre, tills kroppen kvävs i brist på transportorgan för koldioxiden. Så begreppet "syrgasförgiftning" borde egentligen utbytas mot "koldioxidförgiftning".

 

Nu till det sorgliga i Sverige, nästan en månad efter att problemet tillkännagjordes (8: april) i USA.

Det verkar som om man negligerat att ta till sig den erfarehet som finns att tillgå på Internet redan för en månd sedan eller kanske man inte ens botaniserat på nätet. Vi på forumet har ju kunnat.

I dag den 5:e maj meddelas på svensk TV under följande rubrik:

Dold syrebrist hos coronapatienter
"Tyst hypoxi innebär att patienter kan vara oförklarligt oberörda och pigga trots livshotande låga nivåer av syrgas i blodet. Flera läkare som SVT Nyheter har pratat med bekräftar att fenomenet förekommer hos många coronapatienter.
– Patienter kan sitta och SMS:a medan vi förbereder dem för respiratorvård, säger läkaren Gustaf Edgren till SVT.

Risken finns att man missbedömer hur svårt sjuk patienten är. Diskreta symptom på ... syrebrist är plötslig andfåddhet av liten ansträngning, ont i magen, kräkningar och trötthet."

Mig förefaller sättet som dessa fakta beskrivs på av en rad läkare, som om vederbörande inte haft djupgående kunskaper om de viktiga sambanden och att patienter avlidit av att gasutbytet befunnit sig i ett låst läge. Sannolikt har flertalet läkare på liknande sätt missuppfattat situationen och medverkat till att patienterna kvävts till döds genom respiratorn.

Istället för att i tid ändra behandlingsmodell, har man nu slutat behandla majoriteten äldre (över 70) som överförts till vårdboenden - att dö utan avancerad vård. I gengäld får man därvid bättre överlevnadsstatistik för yngre patienter som bättre klarar att behandlas i respirator (95 % överlever istället för tidigare 95 % med stor andel 70-plussare, som dog).

Det är mycket troligt att lösningen på problemet i många fall kan tänkas ligga på att istället för respirator använda gasblandningar i normala andingsutrustningar, som successivt normaliserar gasutväxlingen. Rubriken "dold syrebrist" kanske istället borde utformats som:

"dold syrgastillgång i blodet trots mätvärden som skenbart antyder syrgasbrist"

alltså en diametralt annorlunda tolkning än den man hör beskrivas! Det kunde förklara både fenomenet pigga patienter vid vila (med god tillgång till syre) och uttröttning vid minsta ansträngning (det senare beroende på kroppens svårigheter att göra sig av med avfallet - koldioxiden).   

                                      _____________________

När jag som segelflygare, redan vid flygning på 4000 meters höjd, kände av att andningsfrekvensen märkbart ökades för att blodets syrgasmättnad skulle tillfredsställas, kunde jag svårligen föreställa mig att jag en gång i framtiden skulle behöva uppleva det som nu uppenbarats, med resultatet att människor, genom bristande kunskaper inom livsnödvändiga områden inom sjukvården, tvingats sätta livet till.

 

P.S.

Lyssnade nyligen på ett tyskt TV-program, där såväl Sveriges som Englands misstag togs upp. Det klargjordes med all tydlighet att ansvariga i Sverige har ett tungt ansvar för den dåliga statistiken.

 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

Dold syrebrist - stora brister i förståelse bland läkarna

Som jag försökt beskriva i:

https://forum.kostdoktorn.se/topic/16277-stora-coronatråden/?do=findComment&comment=162353

medför begreppet "dold syrebrist" eller "tyst syrebrist" att patienter i onödan dör genom respiratorbehandlingen. I verkligheten rör det sig om att den ökade andningsfrekvensen och dessutom respiratorn som ytterligare ökar tillförseln av syre, successivt tvingas binda detta till en alltstörre andel av blodets blodkroppar. Resultatet blir att allt mindre andel av blodet (det venösa) får tillgång till transportmedel (lediga blodkropper) för koldioxidutbytet.

Att patienten dör av kvävning, beror alltså inte på syrebrist utan genom kroppens alltmindre förmåga att göra sig av med koldioxiden.  Ett fenomen som är analogt med syrgasförgiftning som normalt uppstår vid inandning av syrgas t.ex. vid dykning på större vattendjup än sex till tio meter med ren syrgas.

Vad läkarna missuppfattar är innebörden av de låga mätvädena på syrgasmättnaden i blodet och att detta alltid skulle vara entydigt med syrgasbrist. De inser inte att använda mätare i första hand anger de enskilda blodkropparnas syrgasmättnad inte total syrgasmängd i blodet. 

Genom den högre andningsfrekvensen och dessutom tvångsbidraget via respiratorn, ökar blodflödet runt lungornas alveoler. Vätskefyllda alveoler eller förtjockade cellmenbran gör att de enskilda blodkropparna inte hinner mättas och alltfler blodkroppar används istället för syreupptaget. Däri ligger kärnan bakom problemen - att allt färre blodkroppar blir tillgängliga för borttransport av koldioxid.

Ovanstående förklaring kan ligga bakom att patienter med låga värden på syrgasmättnad i blodet är klara i huvet och kan ägna sig åt mindre ansträngande sysselsättningar (pyssla med mobiltelefonen etc.). Detta visar att allvarlig syrgasbrist inte föreligger. När det blir fråga om att gå i trappor eller utföra ansträngande muskelrörelser går det sämre, eftersom resulterande koldioxid då inte tillräckligt effektivt kan "vädras" bort.

En lösning på problemet kunde vara att övergå till konventionella andningsutrustningar med möjlighet att variera syrgasmängden tills syrgasmättnaden optimeras. Ibland kan till synes vansinniga vägar vara de riktiga om kunskapsbakgrunden talar för framgång - plats för innovationer.

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 2020-04-19 at 21:22, The Biochemist sade:

Underbart att du hittade detta med ACE2 receptorerna. Min far går på blodtrycksmedicin som är ACE2 blockerade. Denna medicin leder till att man får fler ACE2 receptorer. Det enda jag sett än så länge är varningar för att det kan vara livsfarligt med dessa läkemedel. Farsan är förstås orolig med jag sa till honom fön nån månad att fortsätta äta den för jag tror det är när man får slut på fungerande ACE2 receptorer man är körd. Men det är biokemi, har inte hittat något stöd för det i litteraturen förrän nu. 
 

Nu kanske nån tänker att detta inte kan stämma då högt blodtryck är den största riskfaktorn enligt IVA registret? Jo. 35% av alla IVA patienter har högt blodtryck. Deras medelålder är 61 år. Grejen är bara att 50% av alla 60 åringar har högt blodtryck så de är underrepresenterade på Intensiven. Och det är knappast livsstilen som lett till högt blodtryck som skyddar dem. Det måste vara ett läkemedel. Jag sätter min spik på ACE2 blockerarna. 

Detta får som jag förstår det ytterligare stöd. Så här skrev Arne Astrup idag på sin Facebook (översatt av FB till svenska): "Blodtrycksmedicin minskar risken för att bli smittad med COVID19.
Corona virus, och vissa influensavirus (typ A) använder en särskild receptor i lungorna för att komma in i kroppens celler, och samma receptor och system används för att reglera blodtryck och hjärtcirkulationsfunktion i kroppen. Drogerna ACE-hämmare och angiotensin-2-antagonister används allmänt för att kontrollera högt blodtryck och ett antal hjärt-kärlsjukdomar, och det var luft som dessa läkemedel kunde öka risken för att bli infekterade och sjuka med korona virus. Nu visar stor noggrann engelsk studie att det förmodligen är tvärtom: dessa droger kommer mycket sannolikt att skydda mot influensavirus, och de kommer sannolikt att minska risken för att bli smittad av COVID19. Då behandlas man med en av dessa förberedelser, då finns det goda skäl att fortsätta med det 1f642.png:)
(Förberedelser som enalapril, ramiApril, benazApril - mest slut i..."- och den andra gruppen är Losartan, candesartan, valsartan och andra som slutar i..."- sartan ")"

Se https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2005396?query=RP&fbclid=IwAR35Kh7CKmEGaUxmLeenaTNlpFEl954SDJ99niKGa5FGpUL3qSoYy5VihcE

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

6 timmar sedan, Kjell Granelli sade:

Nu visar stor noggrann engelsk studie att det förmodligen är tvärtom: dessa droger kommer mycket sannolikt att skydda mot influensavirus, och de kommer sannolikt att minska risken för att bli smittad av COVID19.

Fenomenet, som många läkare internationellt diskuterar om, är just det förvånande att hjärtat för många Covid 19-patienter inte, som annars förväntats, ökar sin verksamhet. Den genom vätska och förtjockade väggar i lungornas alveoler försämrade diffussionen gör att blodets syrgasmättnad sjunker. Kroppen tvingas då lösa behovet av syrgas genom att utnyttja större andel av de röda blodkropparna än normalt. Resultatet är att färre blodkroppar finns tillgängliga för transport av koldioxid. Därav missuppfattningen om syrgasbrist medan  huvudproblemet är svårigheten att vädra ut koldioxiden, vid större muskelansträngning. 

 • Like 2
 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

On 2020-05-07 at 10:21, MariaF sade:

Anna Sparre länkar till en mycket intressant video om korruptionen bakom Corona-virus och hur dessa virus måste vara manipulerade av människan, de har inte uppstått naturligt. Se filmen innan den är borta, den har redan försvunnit från Youtube...

http://4health.se/covid-19-plandemic-med-dr-judy-mikovits#comment-80859

Denna kan avlyssnas utan avbrott!

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/dr-judy-michowitzs-video-restored/

En parallell till en av dem du tipsade om:

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=QZPrUb0AcKw&fbclid=IwAR0ff9hAdx4DEvv0jKg92QYIhX7VSCNGIx1mQ3sdzKO8kVBDGCiNdSaWUS0&app=desktop

Båda synnerligen intressanta - ur spekulationerna på Internet kommer sanningen i ljuset. Ett av skälen till att man tror Judy Mikovits, är att hon efter att ha förskjutits till dissident, tagit initiativet till att starta en undervisningsgrupp för vidareutbildning av läkare. Det börjar ge resultat!

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
Guest Tureborgaren

Werlabs och Apotea säljer antikroppstest för covid-19 

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/05/werlabs-och-apotea-saljer-antikroppstest-for-covid-19

"Werlabs skriver på sin webbplats att testet erbjuds kostnadsfritt till 15 000 sjukvårdspersonal i Stockholm och Göteborg. Men därtill kan privatpersoner köpa testet för 750 kronor. Nätapoteket Apotea hakar på och börjar sälja testerna tillsammans med Werlabs. Båda företagen uppger att de inte kommer att tjäna pengar på testerna som ska säljas till självkostnadspris."

Link to comment
Share on other sites

Jag startade den här tråden den 12 februari.

Dagen efter tjänstgjorde jag som nämndeman. men den 14e februari satte vi oss i frivillig egenkarantän. 

Det är intressant att läsa inläggen vartefter tiden har gått. -- Från början var det personer som inte var så oroade för spridning i Sverige eller för sin egen hälsa. men det ändrade sig förstås så småningom. Vi läser nu om hur andra länder öppnar upp för turism men en hel del vill inte ha in svenskar ännu.  

Vi får hoppas att den avtagande trenden gör att vi kan träffas igen och resa till sommarställen och att verksamheter kan öppna igen.

Tyvärr tycks det som att man har tappat förtroendet för myndigheter till viss del.  - Det är mycket som är oklart ännu.

https://www.dn.se/insandare/byt-ut-ledningen-for-folkhalsomyndigheten/

 

 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

5 timmar sedan, HelgeK sade:

Det är inte första gången du länkar till en nazist influerad källa , så jag börjar undra om du har en uppgift här, som verkar vara, att rekrytera folk till nazist vänliga grupper, och om jag länkar till en sajt som har till uppgift att kartlägga nazist vänliga grupper, så skriver du: "Läser man den länken så hittar man en hel hög med dravel och lögner, så det ger jag inte något för." Så det är svårt att tro annat än att du är med i någon av de nazist vänliga grupper du länkar till, och att försöker rekrytera sympatisörer här. Varför länkar du annars till nazist vänliga sajter här på kostdoktorns forum ?

Som vanligt så har du så fel i dina åsikter. Jag är bara intresserad av sakfrågan och du tycks vara intresserad av nazister . Därmed lämnar jag debatten med dig då jag vet hur enkelriktade tankar du har.

Link to comment
Share on other sites

26 minuter sedan, HelgeK sade:

Det skriver DU , som är den som länkar till "Samhällsnytt" och  " Nya Dagbladet" du gillar inte att jag påpekar vad förslags tidningar det är.Du vill att folk inte skall veta vad förslags tidningar du läkar till. Du verkar inte våga stå för det du länkar till. Men ändå länkar du till dem.  

Det verkar som du inte är läskunnig. Jag skrev citat: Jag är bara intresserad av sakfrågan och du tycks vara intresserad av nazister.

Berätta för mig vad det är som du inte begriper.

Du angriper mig för mitt val av litteratur och inget om sakfrågan som är det viktiga. Jag tycker du skall ge dig då du enbart gör dig till löje. Hej då.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
Guest Tureborgaren

Läsvärt ur Läkartidningen om vården och dödstalen i särskilt boende:

Närmare två tredjedelar av covid-sjuka på SÄBO överlever | Ett fåtal av de som kommit till sjukhus har tillfrisknat

Till exempel:

"Detta pekar på att Sveriges relativt höga dödstal inte i första hand beror på att vi har en högre andel av dödsfallen på äldreboenden än jämförbara länder utan snarare på att vi har fler smittade och döda på äldreboenden på grund av en relativt stor spridning i samhället."

"En mycket stor andel av de människor som i dag flyttar in och bor på SÄBO har förekommande multisjuklighet med obotliga kroniska sjukdomar, cancersjukdom, kognitiv sjukdom och påtagligt kort kvarvarande levnadstid. /.../ Närmare hälften avlider inom ett år efter inflyttning på SÄBO i Stockholm. En tredjedel dör redan första halvåret, var femte den första månaden och var tionde inom en vecka efter inflyttning. /... / Sammanfattningsvis talar detta för att patienterna på SÄBO i dag till stor del befinner sig i livets slutskede och att ett palliativt förhållningssätt behöver finnas med i omhändertagandet redan vid inflyttning."

"På senare tid har det i medierna funnits en diskussion runt palliativ vård på SÄBO där det talats om att läkemedel som används i symtomlindrande syfte skulle kunna påverka möjligheten att överleva negativt och till och med att patienter skulle kunna ha blivit utsatta för insatser i syfte att förkorta livet. Detta är helt emot grundfilosofin i ett palliativt förhållningssätt och saknar stöd i verkligheten. "

"En klar majoritet av alla patienter som drabbas av covid-19 kommer dock inte att hamna i livets absoluta slutskede på grund av infektionen utan i stället tillfriskna, även på SÄBO där man arbetar med ett palliativt förhållningssätt"

"De flesta som insjuknat har inte varit i behov av sjukhusvård och har efter bedömning av läkare (vanligtvis specialist i geriatrik, allmänmedicin eller internmedicin) tillsammans med vårdteamet på boendet behandlats med tillgängliga insatser.../"

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
On 2020-06-09 at 20:19, Sniffe sade:

Bl.a. framgår följande ur denna referens:

"Medicinska påståenden får enbart göras när det gäller läkemedel. Det är inte heller tillåtet att göra hälsopåståenden om ett livsmedel förrän det genomgått en noggrann vetenskaplig granskning på EU-nivå och blivit godkänt."

Detta visar ju bara att läkemedelsföretagens representanter och lobbyister på allvar påstår att  endast läkemedel har positiv betydelse för människors hälsa. Detta innebär att uttalanden om de mest potenta kosttillskotten (t.ex. C- och D-vitamin) med otvetydigt belagda, potenta effekter skulle förbjudas. I sig visar detta vilka intima kopplingar som finns mellan skolmedicinen och läkemedelsföretagen och att valet att verka för människors bästa övergått till att istället värna om företagens ekonomiska utbyte.

 • Like 1
 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

Ofta diskuteras om tillförlitligheten i information från vissa källor som etablissemanget ogillar, dvs. icke politiskt korrekta sajter, icke-konventionella media etc.. Det talas om fake info, som naturligtvis dagligen förekommer, men det värsta sker dock med hjälp av lobbyister som mot betalning vill föra ut sina affärsmässiga budskap - inte minst från läkemedelsföretagen. Den verksamheten sker vanligen i konventionella media och sväljs med hull och hår av medias representanter, villiga att föra info vidare och göra den sväljbar.

Min uppfattning är dock att okonventionella media oavsett politisk färg, ofta  sätter en ära i att sakligt fokusera på viktiga brister i samhället, särskilt medicinska nu i Covid-19-tider som aldrig kommer fram via vanliga massmedia. 

I fallet Covid-19 är det t.o.m. så att det till övervägande del är konventionella massmedia som står för de allvarliga problemen - främst genom att mörka viktig information som kunnat rädda tusentals liv (rätt mat på äldreboendena, medicinering av C- och D-vitamin etc.). Om man någonsin bör tala om fake news är det när representanter för folkmedicinen antingen tystnar om viktiga livräddande tillskott eller, om frågan kommer upp, kommenterar med att förklara det meningslösa med alla former av kosttillskott.

 • Like 1
 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

Som en del i kroppens sätt att försvara sig mot virusangrepp, ingår C-vitaminet i hög grad. Tråden nedan visar vilken enorm, generell betydelse C-vitaminet har för människokroppen. Det gäller även specifikt i samband med Covid-19-angrepp, därför platsar nedanstående tråd som inlägg här.

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

För fullständighetens skull refererar jag till ytterligare viktig info, runt en rent sensationell rekommendation av kosttillskott, som fyra forskargrupper i England, Nya Zeeland, USA och Holland gemensamt kommit fram till. Detta för att kraftigt förstärka immunförsvaret till att minska risken för allvarligt insjuknande eller död i Covid-19.  Diametralt avvikande från svensk skolmedicins avvisande åsikt i frågan om kosttillskott. Liknande info presenterad av svenska sagesmän, skulle ha utsatts för mycket allvarlig kritik med stor risk för förlorad läkarlicens om den yttrats av en läkare.

Klicka på den övre delen - Måndag vid 23:58

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

På Kings Collage i London har man utarbetat ett utmärkt system, som på ett sofistikerat sätt delar upp Covid-19-virusets olika symtom i sex olika grupper (tre milda, tre allvarliga). Som jag ser det klart tillämpligt till att bedöma graden av allvar för var och en av oss. När det är lämpligt med egenvård i hemmet och när det eventuellt är dags att lyfta luren och söka sjukvårdshjälp.

Symtomgrupper Covid-19-smittade uppdelade efter svårighetsgrad

Symtom uppträder 2-14 dagar efter smitta (5 dagar vanligt).

1 "influensaliknande" utan feber: huvudvärk, luktförlust, muskelsmärta, hosta, halsont, bröstsmärta, ingen feber.

2 "influensaliknande" med feber: huvudvärk, luktförlust, hosta, ont i halsen, heshet, feber, aptitlöshet.

3 Gastrointestinal: Huvudvärk, luktförlust, aptitlöshet, diarré, ont i halsen, bröstsmärta, ingen hosta.

4 Allvarlig nivå ett, trötthet: Huvudvärk, luktförlust, hosta, feber, heshet, bröstsmärta, trötthet.

5 Allvarlig nivå två, förvirring: Huvudvärk, luktförlust, aptitlöshet, hosta, feber, heshet, ont i halsen, bröstsmärta, trötthet, förvirring, muskelsmärta.

6 Allvarlig nivå tre, buk- och andningsorgan: Huvudvärk, luktförlust, aptitlöshet, hosta, feber, heshet, ont i halsen, bröstsmärta, trötthet, förvirring, muskelsmärta, andnöd, diarré, buksmärta.

Patienter med nivåer 4,5 och 6 var mer benägna att läggas in på sjukhus och mer troligt att de behöver andningsstöd (respirator), dock mindre än 20 % av patienterna (se frekvens nedan):

Frekvens andningsstöd

(flertalet med behov av vård kommer in 13 dagar efter sina första symtom)

1. 1,5 %  (16% behövde sjukhusvård)

2. 4,4%

3.  3,3%

4.  8,6%  

5.  9,9%   

6. 19,8%  (50% behövde sjukhusvård)

Symtomgrupp 4 - 6    >60% av intagna är överviktiga, vanligt för äldre sjukliga, i övrigt är diabetes resp. lungsjukdom ofta förekommande bakom kravet på andningsstöd. I den svåraste gruppen smittade (grupp 6), varav hälften  behöver sjukhusvård är dock färre än 20% av den gruppen i behov av andningsstöd (respirator).

Forskarna har med utgångspunkt från ovanstående data utvecklat en modell som kombinerar information om ålder, kön, BMI och befintliga tillstånd tillsammans med symtom som samlats in bara fem dagar efter sjukdomens början.

Dessa fynd har viktiga konsekvenser för vård och övervakning av människor som är mest allvarligt utsatta för COVID-19.  Om man kan förutsäga vilka av de smittade som befinner sig på dag fem (efter smitta), finns god tid till att ge stöd och tidiga insatser, som att övervaka blodets syre och sockernivåer* och se till att folk är ordentligt hydrerade - enkel vård som kan ges hemma, förhindra sjukhusinläggningar och rädda liv.

*Hur gör man på sjukhuset med LCHF-patienter eller har man inga sådana?

Data ovan representerar det mest kraftfulla verktyget hittills i kampen mot COVID-19. Alla uppmanas att skaffa sig vana vid att använda kunskapen dagligen för att lagra/bedöma hälsodata under kommande månader. Människor kan själva bedöma sin situation. Sjukvården kan då tidsmässigt ligga före i planering och resursanvändning inför lokala virusutbrott eller vid ev. kommande andra våg av infektioner.

* Forskare har nu i tillägg identifierat hudutslag som ett viktigt symtom på COVID-19 i upp till ett av tio fall. Det erkändes emellertid inte som symptom under tiden då data samlades in för denna analys, så det är för närvarande okänt hur hudutslag medverkar till kartläggningen av till dessa sex symtomkluster.

https://www.kcl.ac.uk/news/coronavirus-update

Som ni alla vet, strävar livsmedelsverket efter att förbjuda råd/tips som syftar till att försätta kroppen immunförsvar i bästa läge. Man säger bl.a.:

"Att hävda ett livsmedel förebygga, bota eller behandla en sjukdom är olagligt. Medicinska påståenden får enbart göras när det gäller läkemedel. Det är inte heller tillåtet att göra hälsopåståenden om ett livsmedel förrän det genomgått en noggrann vetenskaplig granskning på EU-nivå och blivit godkänt".

Allt enligt principen - hellre se på när någon dör, än ge ett råd om icke-medicinsk metod som botar (exempelvis stor mängd - vitamin C intravenöst).

Frågan är vad livsmedelsverket anser om nedanstående rekommendation om kosttillskott:

505468273_tabellkosttillskott.jpg.c6b466

Det blir ju bara löjligt att förbjuda råden om kosttillskott enligt ovan, som fyra stora vetenskapliga grupper kommit fram till i ett joint venture mellan fyra stora länder, även om Socialstyrelsen i Sverige ännu inte godkänt råden ovan (eller EU). Det kan naturligtvis tilläggas att dessa kosttillskott genom att bl.a. förstärka immunförsvaret naturligtvis utgör grunden till en mycket kraftfull minskning av risken dels att bli allvarligt sjuk av Covid-19-viruset, dels vid större virusdos motverka ett allvarligt sjukdomsförlopp.

"...även innan råden genomgått en noggrann vetenskaplig granskning på EU-nivå och blivit godkänt". D.jpg.b05ea33724416834c18260c85c4b57fa.jpg

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Intressant sammanfattning.

Sån tur att det är precis detta jag har supplementerat med. 😉

 

Dock så tycker jag att det känns det lite tveksamt att massivt supplementera över väldigt långa perioder...så för tillfället har jag dragit ner till att bara använda ett multivitamin/spårämnes preparat och krillolja.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

On 2020-08-03 at 14:35, Peter B sade:

1. Sån tur att det är precis detta jag har supplementerat med. 😉

2. Dock så tycker jag att det känns det lite tveksamt att massivt supplementera över väldigt långa perioder...så för tillfället har jag dragit ner till att bara använda ett multivitamin/spårämnes preparat och krillolja.

1. Ja, och utan att vänta på att det "genomgått en noggrann vetenskaplig granskning på EU-nivå och blivit godkänt".😇

2. Dock finns anledning att ta rekommendationen på allvar - de poängterar den totala rekommendationen gälla  "utöver konsumtionen av en välbalanserad diet". De fyra separata forskargrupperna i England, USA, Holland och Nya Zeeland har alltså beräknat och gemensamt kommit fram till vad man genomsnittligt får i sig eller inte får i sig, även om man tillämpar en bra kost. 

Min uppfattning har länge varit att flertalet människor som inte känner sig friska eller drabbas av sjukdomar och dör i förtid, vanligen uppvisar brister på ett antal vitaminer eller spårmetaller som kroppen suktar efter. Speciellt viktigt i högre åldrar när upptagningförmågan försämras.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

On 2020-03-26 at 22:04, al@j sade:

åldern är inte avgörande utan immunförsvaret är viktigare

Folkhälsan, med Tegnell som talesperson, "älskar" att förklara den orimliga andelen dödsfall på äldreboendena, med att dessa beror på de sköra åldringarna (underförstått som stöttas av ett flertal "läkemedel"). Aldrig hör vi någon förklaring till att det dör fler än tio gånger så många i Sverige per kapita som i Norge - samma förhållande som mellan 80-plussare och 50-59-åringar.

En av förklaringarna till det senare är sannolikt att äldre människor av hävd anser sig kunna lita på läkarnas drift att vilja sina patienters bästa. Det gäller säkert också de flesta läkare som liksom de äldre, själva ser ålderdomen som en kronisk, obotligt utdragen sjukdom. Båda parter sätter därför sin tillit till läkemedlens "livgivande" effekter. 

Ytterst få läkare och patienter ser andra möjliga utvägar som avgörande, livgivande faktorer. Bland skolmedicinarna har det gått så långt att de räknar med att förlora sin läkarlegitimation, om de skriver ut annat än symtomdämpande eller smärtstillande medicin. Dock kan de sträcka sig till att skriva ut motion - men det är också där gränsen går. 

Den läkare som t.ex. skulle råda sin patient att övergå till LCHF-kost kunde, som Annika dahlqvist, direkt riskera sin legitimation.  Det spelar ingen roll att patienten genom kostrekommendationen skulle slippa den uppenbara risken för metabola sjukdomar, som i sig grundlägger flertalet kultursjukdomar (diabetes 2, hjärt/kärlsjukdomar, cancer, Alzheimers sjukdom, fetma etc.) - läkaren hindras genom sin bristfälliga utbildning och kollegiala inställning att arbeta för patientens bästa. Istället kommer det gamla vanliga (livslång medicinering med statiner, metformin - senare insulin - blodtrycksmedicin etc.). 

Dagens läkare har i praktiken utvecklats till att i första hand agera som läkemedelsföretagens förlängda arm, inte att som ”Läkekonstens fader” Hippokrates, ordinera mat som medicin. Vad gäller den gamla läkareden, som bl.a. innehöll:

- Efter förmåga och omdöme skall jag följa den behandling jag anser gagnerikast för mina patienter och det som kan skada eller irritera dem skall jag undvika.

Vad har blivit av den innebörden? Snarast:

- Noga följa socialstyrelsens regelverk, oavsett om detta i något viktigt avseende sedan länge passerat "bästföredatum", ersatt av ny kunskap, belagd genom decenniers modern forskning. Alltså åtar jag mig att utanordna den äldre medicineringen trots att jag är medveten om skadan jag därigenom orsakar  min patient. 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 

1007594895_SPRIDDDCOVID19.thumb.jpg.04b8fd4aebfca98d9174fe1b43532338.jpg

Graferna ovan i koncentrerad form representerar uppmätta medelnivåer D-vitamin på 20 europeiska länders befolkningar under Covid-19 pandemin (juni 2020). Oavsett vad Socialstyrelsen och skolmedicinen anser vara tillräckliga nivåer (se deras bedömningar härunder, som saknar all relevans):

                          886240307_ScreenHunter_2256Aug_1503_10.thumb.jpg.52a2de8594a3e66e4bf4209c07b67c16.jpg         

är uppenbart, av graferna överst, att 50 nmol/L är en rent löjligt låg nivå.

Av den övre högra grafen, som visar dödlighdeten för olika nivåer D-25(OH), framgår att risken att dö för medborgare i många befolkningar, relaterad till D-vitaminnivån, är betydligt större vid 50 nmol/L än för högre koncentratiner. Den streckade blå linjen i grafen antyder att rekommenderad medelnivå borde ha legat  på mer än 120 nmol/L för att någorlunda säkra immunförsvarets behov av D-vitamin. För att nå den nivån krävs vanligen ett dagligt intag av D3-vitamn på 50 ug (2000 IE) eller mer - skolmedicinen rekommenderar 20 ug D3-vitamin som maximalt dagligt intag.   

Skolmedicinens påståenden med 125 nmol/L som potentiellt farlig nivå, bygger definitivt inte på annat än rena gissningar - en absolut lägsta nivå som krävs för en gravid kvinna, till att tillfredsställa barnets  krav på D-vitamin.

Om man grupperar olika europeiska länders statistik härunder efter en successivt ökande nivå D-25(OH):

1461056008_ScreenHunter_2255Aug_1502_40.thumb.jpg.fd359adbc2137e868ade5eeb8473dade.jpg

ser man en tydlig minskning av dödsfallen motsvarande mer än 50 % lägre dödlighet, om medelnivån D-vitamin i blodet ändras från i storleksordning 50 till 65 nmol/L. Denna lilla nivåändring är dock alltför liten för att säkra de mest utsatta medicinberoende äldre. Ändringen mot allt lägre dödstal vid ökad andel D-vitamin i blodet analogt med dosberoendet för intaget D3-vitamin, lär inte ens de ansvariga inom folkhälsan kunna undgå att se. Mot den bakgrunden är det i hög grad ansvarslöst att ansvariga under pandemin, hittills vägrat yttra sig om den livräddande effekten som vissa kosttillskott har, där D-vitamin är ett mycket viktigt sådant.

Anmärkning: Visserligen anses beräkning av medeltal på medeltal, som visas i tabellen ovan, inte överensstämma med ortodox matematisk praxis. Variationen i folkmängd i olika länder kommer då inte att ge motsvarande tyngd i en beräkning.

Om man däremot anser olika länders medelvärden som specifika för landet beroende på typ av matvanor, solexponering, demografiska förhållanden, medicinering, sömn, rörelse/träningsmönster etc., kan accepteras att se varje land som en specifik grupp, där gruppens medelvärde representerar dess matematiska signatur oberoende av gruppens (landets) storlek. Då kan såväl medelvärden av medelvärden för blodanalysen som för korrelerande dödlighet tjäna som jämförande funktion. Om man delar upp tabellen i två delar efter länder med lägsta och högsts medelvärdet, i detta fall de tio med högsta värdet mot de tio med lägsta, ser man den klara tendensen. Ett enkelt sätt att få ett mått på lämpliga nivåer av D3-vitamintillskott att rekommendera.

 

ALLVARLIG KRITIK MOT FOLKHÄLSO-"MYNDIGHETEN"

De är svårt att förstå varför svensk skolmedicin med socialstyrelsen i täten inte inser att den rad studier som  utförts, såväl före Covid-19 pandemin som under den, pekar på betydligt högre nivåer D3-vitamintillskott till att säkra immunförsvarets behov av D-vitamin, än tillämpat regelverk stipulerar. Om man anser kalcifieringsrisken vara påtaglig redan vid blodnivåer  på 125 nmol/L (motvarande det barnet i livmodern kräver), borde man påpeka den enkla lösningen för det dilemmat genom tillskott av K2-vitamin - när hörde vi någon av sjukvården representanter nämna ett ord om det (Tegnell)??? Han håller fortfarande fast vid handtvätt och två meters avstån mellan människor som bästa råd till att minska smittspridning - en rekommendation som utan ändringar sannolikt kommer att fortsätta under resten av pandemin.

I en rad observationsstudier har tydligt visats att såväl andelen smittade av Covid-19 som dödligheten med stor sannolikhet kan anses relaterad till D-vitaminet. Vissa studier, när data kalibrerats efter åldersprofil etc. i studiegruppen, talar för betydligt större risk att avlida vid lågt D-vitaminnivå (storleksordningen tio gånger) vid de nivåer som skolmedicinen rekommenderar jämfört med högre nivå.

Eftersom Folkhälsan med Tegnell som medicinsk representant borde vara medveten om förhållsandena där D-vitaminet (och C-vitaminet) har stor betydelse för immunförsvarets funktion, är anmärkningsvärt att man aldrig får höra rekommendationer om enkel rådgivning  till landets äldreboenden om behovet av kosttillskott i form av D3-vitamin i ordentliga mängder 2000 - 5000 IE dagligen. Alla borde vara medvetna om de generella bristerna på i varje fall D-vitamin som våra innesittande äldre uppvisar.

Alla data som strömmat in, sedan Covid-19 gjorde sin entré i Sverige, visar att tusentals liv sannolikt kunde ha räddats i Sverige, om folkhälsan tidigt gått ut med uppenbart livräddande information till äldreboenden och äldre människor med eget boende.

Är det egentligen så märkligt med påståendena att massmord varit på gång i Sverige och fortfarande pågår? Vem eller vilka kan sättas ansvariga? Har du inte lyssnat av professor (geriatrik) Yngve Gustafson som sommarpratare, missa inte att göra det på:

https://sverigesradio.se/artikel/7490860

Utan tvekan en av de bästa sommarpratarna i år, som klartgör hur vi under viruspandemin misshandlat våra äldre och låtit dem dö, i praktiken utan adekvat, livräddande behandling. Flertalet till att avsluta livet enbart med palliativ vård. 

Det oerhörda ligger i att en svensk rakryggad professor i sina internationella kontakter skall behöva utfrågas om hur illa svensk sjukvård behandlar sina gamla. 

Link to comment
Share on other sites

Guest Tureborgaren

Ur Vårdfokus:

"Bland dem som dött med bekräftad covid-19 utanför sjukhusen i Östergötland hade en majoritet bakomliggande sjukdomar, hög ålder, betydande skörhet och sedan tidigare en kort förväntad överlevnad. Det framgår av en ny granskning.""

"Bland de 122 avlidna som ingår i rapporten hade 111 omfattande samsjuklighet och 11 hade måttlig samsjuklighet. Hälften var 88 år eller äldre. Covid-19 bedömdes vara den direkta dödsorsaken i 15 procent av dödsfallen, en bidragande dödsorsak i 70 procent av fallen och hos 15 procent av de avlidna bedömdes orsaken vara andra sjukdomar, i de flesta fall hjärtsjukdom.

– I några fall kan covid-19-diagnosen ha bidragit till att dödsfallet skedde tidigare än det annars skulle ha gjort. Granskningen visar att väldigt många av dem som avlidit med covid-19 utanför sjukhus hade förväntad kort överlevnad."

 

Ur Dagens Arena, debattinlägg från en chef på äldreboende som ger perspektiv på det som skett: De verkliga orsakerna till att corona kom in i äldrevården

"Vi inom äldreomsorgen betraktar avundsjukt sjukhusens personal som fått så mycket beröm och uppskattning av allmänheten. Annat är det för oss på äldreboenden. Vi blir inte peppade, inga luncher och presenter levereras till oss. Istället anklagas vi för att ha tagit in smittan på boendena, att erbjuda för dåliga arbetsvillkor, inte följa riktlinjer. Personalen är för outbildad och talar för dålig svenska, cheferna är för snåla. Vi beskrivs som ett misslyckande. Människor förfasar sig över dödstalen."

"Det är ingen som törs säga att det inte är konstigt att äldre som bor på äldreboenden dukar under i infektioner. De är svårt sjuka redan när de flyttar in, med njur- och hjärtsvikt, cancer och demens, sviter av stroke, höftoperationer och hjärtinfarkter. Ingen säger högt att äldreboenden inte är gjorda för sjukvård, att det inte enkelt går att skapa slussar mellan rent och smutsigt, att vi inte kan skicka iväg tvätten eller få maten färdiglevererad. Ingen säger att hålla nio dementa på sitt rum är som att hålla nio kattungar som öppnat ögonen och lärt sig gå kvar i en korg. "

"Sveriges äldreboenden har stått solidariska med sjukvården, vi har vårdat våra gamla på plats så att sjukhussängarna skulle räcka till för de svårast sjuka och vi fick länge avstå från skyddsmaterial så att sjukhuspersonalen kunde arbeta skyddat. Vi har utövat avancerad sjukvård i hemmiljö med en minimal hälsosjukvårdsorganisation."

"Särskilda boenden idag är inte byggda för att klara smittspridning eller andra hälso- och sjukvårdsinsatser. Det är svårt att desinfektera ett rum bland spetsdukar, porslinsfiguriner och äkta mattor på golven. "

Link to comment
Share on other sites

44 minuter sedan, Tureborgaren sade:

...en majoritet bakomliggande sjukdomar, hög ålder, betydande skörhet och sedan tidigare en kort förväntad överlevnad. Det framgår av en ny granskning.

Granskningen visar att väldigt många av dem som avlidit med covid-19 utanför sjukhus hade förväntad kort överlevnad.

De fakta som relateras har varit kända i decennier. Vad gäller Covid-19 är det ytterst få som dör av själva viruset. Det är kroppen själv som efter någon vecka, genom nedsatt immunförsvar (lågt intag av C- och D-vitamin resp. zink), stormar på utan gräns - inte bara mot viruset utan också mot kroppens celler. Visst kan sjukvården uttrycka saken som att de avlidna ändå skulle ha avlidit relativt snart - även utan Covid-19 - men med vilken rätt kan man resonera så? Ser man på antalet smittade som dör, är det självklart att andelen äldre människor, sköra bl.a. genom övermedicinering, är stor.

ScreenHunter_2047 Apr. 09 02.47.jpg

Som professor Yngve Gustafson i egenskap av sommarpratare:

https://sverigesradio.se/artikel/7490860

påpekade, är det en skam för äldrevården att vi låtit våra äldre dö, utan adekvat, livräddande behandling. Sådan har ersatts med palliativ vård med vilken den smittade får avsluta sitt liv.

Det verkligt skrämmande är att folkhälsomyndighetens representanter är förbjudna att yttra sig om enkla metoder som genom kosttillskott skulle innebära att smittan inte blir dödlig. Det innebär sannolikt att tusentals människor tvingats dö i onödan.

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Guest Tureborgaren
59 minuter sedan, Nils Engström sade:

 Visst kan sjukvården uttrycka saken som att de avlidna ändå skulle ha avlidit relativt snart - även utan Covid-19 - men med vilken rätt kan man resonera så?

Det verkligt skrämmande är att folkhälsomyndighetens representanter är förbjudna att yttra sig om enkla metoder som genom kosttillskott skulle innebära att smittan inte blir dödlig. Det innebär sannolikt att tusentals människor tvingats dö i onödan.

I den östgötska studien var hälften av de som dog 88 år eller äldre, en bra bit över svensk medellivslängd: som för män i Sverige är drygt 81 år, för kvinnor närmare 85 år.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...