Gå till innehåll

Varför skolmedicinarna sällan talar om C-vitaminets oerhörda betydelse


Recommended Posts

I samband med studierna runt kostens sammansättning, har nog många av oss kommit till slutsatsen att en av de viktiga orsakerna bakom flertalet sjukdomar ligger i bristen på något eller några näringsämnen och vitaminer. Till skillnad från flertalet skolmedicinare, inser vi också att det kan vara svårt att via kosten få i oss optimala mängder av det kroppen kräver. Vi utgår då främst från att vegetabilierna, som normalt ingår i kosten, genom att ha odlats på utarmade jordar inte längre ger tillräckligt utbyte. Även animalsidan uppvisar vissa försämringar men med tonvikten på andra områden, som jag lämnar därhän, eftersom tråden koncentreras på C-vitaminets betydelse.

Den logiska konsekvensen, att via tillskott tillföra det som saknas i kosten, hör vi sällan en läkare ta upp till diskussion. Vid förfrågan brukar den vanliga kommentaren  vara att man får det man behöver via vanlig mat. Detta bygger på en skrämmande brist på insikt. Om man är cynisk, skulle oviljan att erkänna födoämnesbristernas betydelse för sjukligheten i världen, kunna förklaras med att dessa går hand i hand med läkemedelsföretagens ambition att tillförsäkra sig en bred kundkrets, med lagom stor andel sjukdomar livet ut till att medicinera och få intäkter från. I varje fall ser företagen de icke-patenterbara kosttillskotten som konkurrensmedel, särskilt när de senare i många avseenden kan ha betydligt bättre verkan än läkemedlen till att hålla sjukdomar borta. C- och D-vitamin hör till dessa. 

Inte särskilt märkligt att naturliga födoämnen ofta har så kraftfull verkan jämfört med artificiellt framtagna läkemedel. Naturliga födoämnen - kroppsegna hormoner,  vitaminer och mineraler - tas upp och integreras i kroppen på ett annat sätt än artificiella substanser som kroppen gör allt för att avlägsna så fort som möjligt. Därav behovet av daglig tillförsel av läkemedel i noggrant specificerade doser. 

Läkaren Sture Blomberg docent, anestesi & intensivvård, skiljer tydligt ut sig från läkare i allmänhet, bl.a. genom att arbeta fram en mycket intressant sammanställning runt C-vitaminet. Vad där framkommer borde varje medicinare ta del av, så att det inom detta viktiga område äntligen blir slut på den sorgliga bristen på kunskap och intresse.

För att slå hål på de vanligaste myterna, inte minst som flertalet läkare aktivt underhåller runt C-vitamin (som överförs till- och sprids vidare av patienterna), utgår Sture Blomberg från den på området mycket kunniga läkaren Suzanne Humphrey som sammanfattar: 

 •      Myt nr. 1: C-vitamin i doser över 1000 mg/dag är onödiga och dessutom farliga. Så är det inte alls. Ibland behöver man mycket mer och doser uppemot 100 g (mer än tusen gånger den dagliga dos som skolmedicinen förordar) är inte ovanliga idag. Med dessa doser finns inga biverkningar beskrivna.
 •      Myt nr. 2: Kroppen mättas och kan inte ta upp mera än 150 mg/dygn (ett löjeväckande påstående utan minsta verklighetsförankring). 
 •      Myt nr. 3: Man utvecklar njursten vid högre doser - detta är felaktigt - motsatsen gäller dvs. hög nivå på C-vitamin minskar risken för njursten.
 •      Myt nr. 4: Det finns ingen vetenskaplig litteratur som stöder användning av C-vitamin i höga doser (det finns tiotusental studier utspidda under många decennier ).
 •      Myt nr. 5: Man bör inte inta syntetiskt framställt C-vitamin utan endast i naturlig form, t. ex. via frukt och grönsaker (helt taget ur luften - f.ö. är innehållet i 15 apelsiner, ca. ett gram C-vitamin - klart i underkant för ett optimalt dagligt intag).
 •      Myt nr. 6: *Om man råkar få diarré av C-vitamin, så är denna farlig (i verkligheten helt ofarlig). 
 •      Myt nr. 7: Om man är sjuk så behöver man inte tillföra mer C-vitamin. Det C-vitamin som finns i naturlig föda är fullt tillräckligt även vid svår sjukdom (verkligheten är den totalt motsatta). 

*   Den som säger sig ha problem med att ta in t.ex. en moderat dos C-vitamin i storleksordningen ett gram per tillfälle, bör söka problemet på annat håll - inte undvika adekvata, dagliga doser C-vitamin exempelvis 3 x 1 gram utspridda under dagen.  Denna dos är synnerligen viktig och motsvarar C-vitamininnehållet  i ca 45 medelstora apelsiner. Eventuell lös mage är helt normalt och åtgärdas genom att C-vitaminintaget fördelas under fler än tre tillfällen under dagen. Dagsdosen 3 gram löst  i vatten som successivt dricks i små omgångar under dagen brukar lösa problemet. 

Begreppet C-vitamin myntades för mer än hundra år sedan och är sedan dess en av de mest studerade substanserna av vikt för kroppen. Även i mycket höga doser uppvisar vitaminet inga toxiska problem. Mot den bakgrunden förefaller myterna ovan väl anpassade till läkemedelsföretagens intresse av att hålla icke-patenterbara substanser borta från läkemedelskonkurrensen. Vi har all anledning att anta omfattande, mångårig lobbyverksamhet från läkemedelsföretagen ligga bakom den information som annars skulle göra C-vitaminet till en allvarlig konkurrent med för företagen stort inkomstbortfall till följd.  

I övrigt enligt Sture Blombergs rubriksättning (med vissa rubrikändringar och textkommentarer) - i min kortversion - ingår viktiga delar av hans sammanfattning:

Människors och djurs behov av C-vitamin

Där intressanta jämförelser görs mellan djur och människor och att skolmedicinen är helt fel ute vad gäller riktlinjer (75 mg/dygn C-vitamin) när för människan optimala mängder sannolikt ligger i storleksordningen hundra gånger högre och vid sjukdom tusen gånger högre. Ganska typiskt för skolmedicinen att sätta så låga normvärden - de täcker bara risken för skörbjugg, som sjömännen förr i tiden led av. Som en analog jämförelse, normerar skolmedicinen även D-vitamintillskott till så låga nivåer att risken för en smittad att avlida i Covid-19, enligt en relativt ny studie, är 10 gånger större än vid nivåer motsvarande dagligt intag D3-vitamin på 2000-5000 ie (50 - 125 mikrogram).

Mätningar av C-vitamin hos friska och sjuka människor

Visar att skolmedicinen utgår från på tok för låga nivåer i blodet för att kunna betraktas som tillräckliga. Tyvärr visar det sig att inget laboratorium finns i Sverige med möjlighet att mäta C-vitaminnivån i blodet eller har intresse att sätta upp någon  mätmetod. 

Mycket lite vetenskap kring människans behov av C-vitamin

Under det senaste året har många intensivvårdsavdelningar i olika delar av världen börjat använda relativt moderata doser av C-vitamin intravenöst - med extremt god effekt. Studier saknas egentligen som kan fastställa  människans behov av Vitamin C för hälsa och för sjukdom. En sak är dock säker - skolmedicinens norm är mycket långt under den optimala nivån såväl för friska som sjuka människor - ett påstående som kan göras utan att studier utförts för att bestämma detta. Studier för vilka läkemedelsföetagen av konkurrensskäl undvikit att ställa resurser till förfogande.

Trots att mycket gott underlag finns som visar att toxiska effekter inte föreligger ens för mycket höga doser C-vitamin och att just höga doser visat mycket goda effekter i en lång rad sjukdomssammanhang, intar svensk skolmedicin en tveksam inställning. Förklaringar som förmedlas antyder att man inte nöjer sig med att C-vitaminet bevisligen räddar liv, man vill först i detalj veta och förklara varför, innan C-vitaminet sätts in.  Underförstått tittar man hellre på när någon dör än att tillämpa känd, funktionell livräddande terapi. Detta har vi i Sverige under Covid-19-pandemin sett exempel efter exempel på i våra äldreboenden, där hälften av alla avlidna i virussmittan befunnit sig. Folkhälsans representanter har inte med ett enda ord i massmedia eller i regelverket för äldreboendena nämnt den livräddande betydelsen av C- och D-vitamin i stora doser resp. kostens viktiga skyddsfunktion. Därmed har läkare och representanter för läkemedelsföretagen medvetet låtit tusentals människoliv offras på skolmedicinens altare.

Det visar sig att Kiwifrukter är mycket bra på att hålla C-vitaminnivån hög (normal) och att C-vitaminet har stor betydelse för ögonens funktion. I väntan på att socialstyrelsen ändrar regelverk och praxis, kommer vi andra som tillämpar decennier av otvetydiga forskningsresultat att rädda oss själva med dagligt intag av C-vitamin i avsevärt större dos än skolmedicinen föreslår.

Varför C-vitamin är viktigt

 • C-vitamin är faktiskt kroppens viktigaste antioxidant.
 • C-vitamin är också ett viktigt antihistamin. Man har visat att höga histaminnivåer nästan alltid betyder låga Vitamin C-nivåer. Vitamin C skulle därför kunna vara mycket värdefullt vid allergiska reaktioner.
 • C-vitamin är en viktig co-faktor för enzymer när det bildas kollagen, neurotransmittorer, hormoner och carnithin.

C-vitaminets betydelse vid diabetes

C-vitamin ökar produktionen och frisättningen av insulin och ökar känsligheten för frisatt insulin. Det finns större C-vitaminbehov vid diabetes och/eller vid inflammation. C-vitaminet ökar blodkärlens friskhet på grund av förbättrad kollagenproduktion. Diabetiker har alltså behov av största möjliga intag av C-vitamin, där 3 gram dagligt intag sannolikt måste betraktas som minimum.

Hjärtsjukdom och C-vitamin

Hjärtsjukdom betraktas alltmer som ett inflammatoriskt tillstånd som uppstår genom  "oxidativ stress" på kärlväggarna. Varje riskfaktor för hjärtsjukdom förbättras av C-vitamin (t. ex. blodkärlsinflammationen, kolesterolmetabolismen och hypertensionen)

C-vitaminets betydelse för fostrets tillväxt

C-vitamin har visat sig vara extremt viktig för ett växande foster till att bilda hud, bindväv, ben eller brosk, som alla behöver C-vitamin. Viktigt alltså för mamman att väsentligt öka intaget extra C-vitamin för fostrets skull. 

Värkarbetet mycket stressande för fostret

Vid vaginalförlossning förbrukas enorma mängder C-vitamin under förlossningsarbetet. Den stora  stressreaktionen hos barn och mor är funktionell och sätter fart på hela immunsystemet och tömmer lungan på vätska, vilket är väldigt viktiga omställningar för livet utanför livmodern och kräver mycket C-vitamin.

Gulsot hos nyfödda bör förebyggas med C-vitamin

Bilirubin är kroppens näst viktigaste antioxidant (den viktigaste är C-vitamin). Utsöndringen av bilirubin kan vara barnets svar på den enorma stressen under förlossningsarbetet. Av de nyfödda på våra förlossningsavdelningar har idag 60-70% förhöjda bilirubin värden, som ger upphov till gulsot, vilket kan vara mycket farligt om det samtidigt är förenat med lågt albumin. Sannolikt kan höga C-vitaminnivåer i det nyfödda barnet minska risken för hjärnskador. Lämpligt under graviditeten att kvinnan tar 5-6 g C-vitamin/dag under graviditeten (egentligen inte särskilt höga nivåer).   

Vävnader i barnet som är beroende av C-vitamin 

Under utvecklingen av barnets ögon, krävs extremt höga nivåer C-vitamin för att kunna utvecklas. Det påverkar också:

 • skelettbildning
 • hud
 • ligament
 • senor
 • blodkärl.

Effekten av C-vitamin på infektioner

C-vitamin har antiseptiska och antibakteriella egenskaper och kan användas utvärtes på hudsår och invärtes i munhåla och gom. Viktigt mot svåra bakterie- och virussjukdomar, som i stort sett är okänt för merparten av världens läkare - svenska läkare inga undantag. T.o.m.  polio har visats kunna botas med C-vitamin. Även patienter med:

 • akut hepatit
 • virus encefalit
 • akut reumatisk feber
 • ebola
 • tuberkulos
 • infektiös mononukleos m.m.

har visats bli botade med C-vitaminbehandling. Också vid toxisk svampförgiftning, trauma, kirurgi- och brännskador, har stora doser C-vitamin intravenöst, radikalt minskat vätskebehovet hos den brännskadade. C-vitamin har använts via intravenös infusion och injektion i samband med svåra infektionssjukdomar sedan 80 år tillbaka med extremt goda resultat också mot svår sepsis med förbluffande resultat. 

C-vitamin dödar eller inaktiverar alla kända virus in vitro och in vivo

C-vitamin dödar eller inaktiverar alla virus in vitro, som det testats mot. Ett exempel är polio-virus, som 1935 inaktiverades fullständigt av C-vitamin. Andra exempel är:

 • herpes-virus
 • vaccinia-virus
 • tobaksmosaik-virus
 • bakteriofag-virus
 • entero-virus
 • influensa-virus
 • rabies-virus
 • Ebstein-Barr virus
 • paramyxovirus m. fl..

När det gäller effekten in vivo, så dödar eller inaktiverar C-vitamin i adekvata doser alla kända virus. 

C-vitamin vid akut hepatit

Snabba läkningseffekter med C-vitamin har iakttagits vid behandling av akut hepatit som brukar ha utdragna sjukdomsförlopp och ibland övergå i kronisk hepatit. Akut hepatit tar normalt 2-6 månader att läka. Med C-vitamin blev patienterna kliniskt återställda efter bara 3-4 dagar med C-vitamin och laboratorievärdena blev alltid normaliserade inom 7-10 dagar.

C-vitamin vid svininfluensa

Exempel på C-vitaminets verkan vid leukemi och svårartad svininfluensa. En patient, som med säkerhet skulle ha dött med läkarnas normala synsätt som behandlingsnorm, räddades med hög koncentration C-vitamin injicerad.

C-vitamin som behandling vid andra virus

C-vitamin har mycket framgångsrikt använts vid andra svåra virusinfektioner som virus-encefalit, där många befunnit sig i koma vid behandlingens början. Med C-vitamin kommer dessa patienter vanligtvis till medvetande bara inom några timmar efter första dosen och kan åka hem efter några dagar. Mononucleos som har ett utdraget förlopp på upptill 6 månader med riskabel mjält- och leverförstoring och risk för mjältruptur kan med C-vitamin läka ut inom 3-4 dagar.

C-vitamin botar många icke-virus infektioner helt och hållet 

Även om C-vitamin dödar alla virus in vitro och in vivo, så dödar det dock inte alla bakterier men hindrar nästan alltid bakterien från att föröka sig. Dessutom stärks immunsystemet alltid - faktiskt via ett 20-tal olika mekanismer. C-vitamin visar sig bota:

 • difteri
 • tetanus
 • akut reumatisk feber
 • stafylokocker
 • streptokocker
 • pseudomonasinfektioner 

Gynnsamt påverkas sjukdomar som:

 • malaria
 • spetälska (lepra)
 • tyfoid feber
 • brucellos
 • trichinosis
 • dysenteri (amöba och bacillär)
 • trypanosomala infektioner (Chaga’s disease)

C-vitamin är en icke-specifik antidot mot toxiner och gifter

C-vitamin har visat sig neutralisera förgiftningar på grund av:

 • kvicksilver
 • bly
 • krom
 • arsenik
 • kadmium
 • nickel
 • vanadium
 • aluminium
 • fluor
 • orm- och spindelgift
 • alkoholförgiftning (viss effekt endast)
 • barbiturater
 • giftiga svampar
 • sex olika sorters pesticider
 • stryknin och tetanus-toxin

kikhosta i kombinationen bakterie/toxin behandlas med C-vitamin.

Den kunnige Dr. Thomas Levy, som skrivit mycket i detta ämne, säger sig inte känna till något toxin eller gift som inte C-vitamin kan neutralisera. Han menar att det t.o.m. kan vara bättre än antiserum, eftersom det inte ger de sjukdomssymptom som uppträder för vissa i samband med antiserum.

C-vitamin fördelaktigt mot kroniska sjukdomar och strålning

C-vitamin har visat sig på ett gynnsamt sätt påverka kroniska sjukdomar som:

 • borrelia
 • AIDS
 • kronisk hepatit
 • tuberkulos.

C-vitamin neutraliserar dessutom strålningsskador och reparerar därefter skador man fått.

C-vitamin har anti-cancer effekt in vitro och in vivo

Man har visat att C-vitamin bildar ”väteperoxid” och därigenom selektivt dödar cancerceller utan att påverka normala celler alls, eftersom normala celler har enzymer som bryter ner väteperoxid. C-vitamin förhindrar dessutom att det bildas nya blodkärl (angiogenes) som kan transportera näring till cancertumören. De med de högsta plasmavärdena hade lägst dödlighet i hjärtsjukdom, cancer och andra orsaker. De 20 % patienter med den högsta C-vitaminnivån i plasma hade en dödlighet som endast var hälften av den hos de 20 % med den lägsta C-vitamin/plasma. C-vitamin förstärker på motsatt sätt immunsystemet och kan därför användas som ett komplement till cytostatika och det är så det idag används på Riordan-kliniken i USA. Onkologerna oroar sig för att C-vitaminets anti-oxidativa effekt motverkar cytostatikas pro-oxidativa effekt och därför har man kommit överens om att ge C-vitamin först någon till några dagar efter att cytostatika har givits och försvunnit ur kroppen. Det har visat sig att C-vitamin potentierar effekten av både strålning och cytostatika.       

C-vitamin bildar INTE njursten

Det har varit en vanlig invändning mot C-vitamin i högdos att det skulle kunna bilda njurstenar. Detta är en missuppfattning som tillbakavisas genom de stora studier som gjorts. Det finns därför ingen anledning att ha några restriktioner för vitamin C intag

Vid ”Harvard Prospective Health Professional Follow-up Study”, visades att de personer som hade högst intag av C-vitamin hade lägre risk för njursten än de som hade lägst intag. Exempel på person som fått 300 g C-vitamin på en dag gav inga problem

                                              --------------------------------------------------------

När man i sammanfattning ser vilka fantastiska funktioner som C-vitaminet har, kan man mer och mer förstå varför skolmedicinen överhuvudtaget inte vill diskutera vitamintillskott i onödan. Vad gäller C-vitamin neutraliserar det ensamt ett stort antal sjukdomstillstånd. Risken för läkemedelsföretagen, om alltför mycket blir känt och offentligt diskuterat av skolmedicinarna, är att stora andelar av marknaden skulle förloras. De ser hellre att patenterbara preparat med biverkningar används och försäljs än att billiga naturmedel utan biverkningar rekommenderas. Detta gäller som ni alla vet även D-vitamin, som liksom C-vitaminet har mycket stor betydelse för immunförsvaret och kroppens "sophantering" (av oxiderat kolesterol som i sin tur kräver hög nivå av HDL-kolesterol). Hög nivå av LDL-kolesterol krävs som material för effektiv produktion av celler i immunförsvaret).

Om folkhälsans, skolmedicinens och läkemedelsföretagens verkliga avsikter, var för sig eller i gemenskap/kombination, kan man ha många synpunkter.  Jämfört med den ambition och det resultat som kan utläsas av nämnda gruppers sätt agera,  är i varje fall uppenbart att de alla avsiktligt avstått från att utnyttja många av de otvetydigt livräddande funktioner som forskningen sedan lång tid tillbaka demonstrerat. För att visa vilka misstag som skett, kan vara lämpligt att ta den aktuella Covid-19-pandemin som utgångspunkt och exempel:

 • Genom att hålla fast vid rekommendationen om dagligt lågt intag av C-vitamin (75 mg), har man medvetet undanhållit nyttoeffekterna för människokroppen (upptagna i denna tråd) som vid större doser skulle inneburit väsentlig förmåga att stå emot eller mildra effekten av virusangrepp.
 • Genom att hålla fast vid låga nivåer D-vitamin, har man medvetet undanhållit människor, särskilt äldre, den oerhört viktiga funktionen som D-vitamin i stora doser har för immunförsvaret.
 • Genom att hålla kvar kolesterolmyten och med statiner reducera kolesterolnivån, har man medvetet reducerat möjligheten att förse immunförsvaret med tillräckligt material för effektiv produktion av vita blodkroppar och till att stärka immunförsvaret i övrigt. Inte bara det - statinerna, som oftast skrivs ut till äldre, reducerar även Coenzym Q10, som bl.a. är oerhört viktigt för immunförsvaret (energiutvecklingen). Minskningen förvärrar dessutom ytterligare de äldres låga produktion av detta enzym.

Analyser/studier världen runt har visat att enskilda brister på någon av punkterna ovan, väsentligt ökar risken för allvarligt insjuknande och dödsfall i Covid-19.  Eftersom skolmedicinens normer innebär låga nivåer på samtliga punkter, inses allvaret i hanteringen hittills av Covid-19-smittade, särskilt på äldreboenden, där patienterna vanligen lider brist på det som upptas på punkterna ovan. Allvarligt är att folkhälsans representanter, trots nytillkomna studier som bekräftat vad som tidigare varit känt (som angivits i ovanstående tre punkter), fortfarande hårdnackat tiger ihjäl inte bara fakta utan låter många Covid-19-smittade fortsätta avlida i onödan.

Sedan Covid 19-viruset för ett halvår sedan drabbade Sverige, har ännu inget hörts från ansvarigt håll om vikten av att förse åldringar med potenta mängder C- och D-vitamin resp. sätta ut den för immunförsvaret skadliga medicineringen med statiner till att fullt ut återställa leverns viktiga produktion av kolesterol.  Genom tidigare direkt cyniskt, bristande tillämpning av  fakta, har  skolmedicinens felaktiga normer lämnats företräde framför bevisat livräddande dosering av kosttillskott.  Har detta samband med strävan efter att, genom tystnad och därmed förnekelse av de allvarliga felen hittills, rädda ansiktet på de ansvariga? 

Den som vill läsa allt material som Sture Blomberg i originalskick sammanfattat under rubriken:

OM VITAMIN C

gå till: http://stureblomberg.blogspot.com/

Där finns åtskilligt i form av fallstudier, referenser och mer. Det jag personligen uppskattar med Sture Blomberg, är att han skalat bort viktiga delar av det som annars kännetecknar skolmedicinens representanter (att mörka viktig information) och talar därför klarspråk. Hans entusiasmerande sätt att närma sig C-vitaminet och dess egenskaper är inget mindre än briljant!  Mitt enkla sätt att sammanfatta och kommentera en del i denna tråd är bara avsett att väcka intresse för merstudier. Av Sture Blomberg sammanställd, omfattande referenslista ger en utmärkt bas för egenstudier.

Se också: https://www.youtube.com/watch?v=y0LLX0sgwAU&list=PLM2AnIL87GxBZVLr3eC6BndT20iOEyoHn&index=5

Suzanne Humphrey, som bröt sin läkarkarriär med motiveringen att inte längre ensidigt fungera som läkemedelsindustrins hantlangare. Mycket intressant personlighet som bl.a. kan C-vitamin i alla dess viktiga avseenden.

 

 • Gilla 4
 • Tack! 3
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2020-07-10 at 04:02, Nils Engström sade:

Man har visat att C-vitamin bildar ”väteperoxid” och därigenom selektivt dödar cancerceller utan att påverka normala celler alls, eftersom normala celler har enzymer som bryter ner väteperoxid. C-vitamin förhindrar dessutom att det bildas nya blodkärl (angiogenes) som kan transportera näring till cancertumören. De med de högsta plasmavärdena hade lägst dödlighet i hjärtsjukdom, cancer och andra orsaker. De 20 % patienter med den högsta C-vitaminnivån i plasma hade en dödlighet som endast var hälften av den hos de 20 % med den lägsta C-vitamin/plasma. C-vitamin förstärker på motsatt sätt immunsystemet och kan därför användas som ett komplement till cytostatika och det är så det idag används på Riordan-kliniken i USA. Onkologerna oroar sig för att C-vitaminets anti-oxidativa effekt motverkar cytostatikas pro-oxidativa effekt och därför har man kommit överens om att ge C-vitamin först någon till några dagar efter att cytostatika har givits och försvunnit ur kroppen. Det har visat sig att C-vitamin potentierar effekten av både strålning och cytostatika.     

Enligt forskning från Göteborgs universitet finns det misstankar om att c-Vitamin kan förvärra viss cancer,  särskilt malignt melanom. https://www.cancerfonden.se/nyhet/kosttillskott-kan-fa-cancerceller-att-spridas Hur ska man se på det?

 

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2020-07-13 at 22:59, Gunnar Enequist sade:

Enligt forskning från Göteborgs universitet finns det misstankar om att c-Vitamin kan förvärra viss cancer,  särskilt malignt melanom. https://www.cancerfonden.se/nyhet/kosttillskott-kan-fa-cancerceller-att-spridas Hur ska man se på det?

Att andra studier på friska människor visar minskad risk för uppkomsten av cancer och att i fallet Covid-19, det gäller att väga för och nackdelar Risker för vidarespridning av vissa cancerformer mot risken att avlida av virusangrepp. F.ö. har göteborgsstudien inte visat den bredd i övriga avseenden som forskningen i övrigt visar (se mitt tillägg i nästa inlägg). Studien (Sahlgrenska sjukhuset) avser råttor som redan har cancer och att antioxidanter då kan medföra större spridning av befintliga cancerceller. In vitro-analyser som också visar liknande  samband måste ses mot bakgrunden att Cancer är en kultursjukdom som uppstår då kroppen saknar viktiga komponenter i kosten - med stor sannolikhet också när kosten innehåller stor andel socker.

Man bör vid bedömningen av studier som berör ett enstaka område tolka in vilka övriga parametrar som kunde talat i annan riktning. I fallet Sahlgrenskastudien kan man inte begära att studiematerialet (råttor) skulle matas med LCHF-kost, resp. behandlas enligt de  principer som gäller människor med ett effektivt immunförsvar, som i sig minskar risken för cancer att uppstå. Om man av etiska skäl kunnat studera människor, hade de med stor sannolikhet tillämpat normalkost dvs. med stor andel glukosbildande kolhydrater i kosten - därmed redan av det skälet med högre riskandel beroende på sockerinnehållet.

Nästa inlägg upptar principerna som fyra forskargrupper från fyra länder tillsammans kommit fram till för att stärka immunförsvaret. De kan knappast alla ha fel i sin gemensamma bedömning. Kika på den!

 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Den omständigheten att Sveriges ambition att tillämpa känd vetenskap runt immunförsvaret, av stor vikt vid Covid-19-pandemin, ligger långt efter flertalet länders, går inte att förneka. Härunder ses hur skolmedicinen i vårt land borde ha tänkt från allra första början, när det blev känt att det nya viruset var att vänta.  Det första vi då fick höra Tegnell yttra, var att Sverige var väl rustat men att vi inte hade något allvarligt utbrott att vänta. Från det tillfället tills nu har Sverige visat sig tillhöra de absolut sämsta länderna räknat i andel döda per capita.

I våra grannländer gjorde man just det, som kunde krävas. Exempelvis insåg man i Norge tidigt vikten av att utbilda vårdpersonalen på äldreboendena i en lång rad avseenden, som i Sverige egentligen aldrig skett med någon större ambition, knappast ens nu efter ett halvår. Vid sidan av informationen runt handtvätt och avstånd till andra människor, väntar vi fortfarande på de rätta råden om hur immunförsvaret optimeras med rätt kost och nödvändiga tillskott, för att drastiskt kunna minska andelen avlidna. Norrmännens åtgärder har inneburit en fjärdedel så många avlidna per capita som i Sverige. Det vi nu ser på svenska äldreboenden i form av minskad dödlighet är enkelt förklarat genom att de mest dåligt rustade redan avlidit.

Ett joint-venture (presenterat i mars 2020) mellan England, Nya Zeeland, USA och Holland visar hur vi på ett tidigt stadium borde ha gjort. Dessa länders forskargrupper visar på ett föredömligt sätt hur ansvarsfulla länder borde agera och dra lärdom av varandra - framför allt tillämpa de klart belagda studieresultat som under åren ackumulerats internationellt och nyligen under Covid-19 pandemin. I Sverige har vi ännu inte hört något av innehållet i blodanalyser, om skillnaden mellan dessa för överlevande och avlidna t.ex. vad gäller D-vitaminnivån resp. övriga för immunförsvaret viktiga komponenter. Självklara åtgärder att direkt dra lärdom av i nutid, på liknande sätt som skett i andra länder.

Är svensk skolmedicin verkligen så skräckslaget, ekonomiskt och medicinskt låst av regelverket att den hellre offrar människoliv än gör avkall på hänsynen till läkemedelsindustrin som till stor del ligger bakom?

                                             ____________________

 

Under nedanstående rubrik inleddes samarbetet mellan de fyra ländernas forskargrupper - bara abstraktet och rekommenderade doser redovisas. Den som mer i detalj vill se hela bakgrunden läs:

https://www.mdpi.com/2072-6643/12/4/1181/htm

Optimal näringsstatus för ett välfungerande immunsystem är en viktig faktor för att skydda mot virusinfektioner

av Philip C. Calder 1, Anitra C. Carr 2, Adrian F. Gombart 3  och Manfred Eggersdorfer 4

 1. Medicinska fakulteten, University of Southampton och NIHR Southampton Biomedical Research Center, University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, Tremona Road, Southampton SO16-6YD, UK
 2. Nutrition in Medicine Research Group, Institutionen för patologi och biomedicinsk vetenskap, University of Otago, Christchurch, P.O. Box 4345, Christchurch 8140, Nya Zeeland
 3. Linus Pauling Institute, Institutionen för biokemi och biofysik, Oregon State University, 307 Linus Pauling Science Center, Corvallis, OR 97331, USA
 4. Institutionen för internmedicin, University Medical Center Groningen, 9713 GZ Groningen, Nederländerna

Abstrakt

Folkhälsopraxis inklusive handtvätt och vaccinationer hjälper till att minska spridningen och påverkan av infektioner. Ändå är den globala infektionsbördan hög och ytterligare åtgärder är nödvändiga.

Akuta luftvägsinfektioner låg  till exempel bakom cirka 2,38 miljoner dödsfall över hela världen år 2016. Den roll näringen spelar för att stödja immunförsvaret, är väl etablerad. En mängd mekanistiska och kliniska data visar att vitaminer som:

A, B6, B12, C, D, E och folater

spårelement, som:

zink, järn, selen, magnesium, koppar; och omega-3-fettsyrorna eikosapentaensyra och docosahexaensyra

spelar viktiga och kompletterande roller för att stödja immunsystemet. Otillräckligt intag och status av dessa näringsämnen är utbrett, vilket leder till en minskning i resistens mot infektioner och som en följd en ökning av risken för smitta/sjukdom. Mot denna bakgrund kan följande slutsatser fastställas:

 1. komplettering med ovanstående näringsämnen och omega-3-fettsyror är en säker, effektiv och billig kostnadsstrategi för att stödja optimal immunfunktion;
 2. komplettering ovanför den rekommenderade kosttillskottet (RDA), men inom rekommenderade övre säkerhetsgränser, för specifika näringsämnen som vitamin C och D är berättigade; och
 3. tjänstemän inom folkhälsan uppmuntras att inkludera näringsstrategier i sina rekommendationer för att förbättra folkhälsan.
 4. Nyckelord: immunsystem; virusinfektion; influensa; COVID-19; näringsämnen; vitaminer; Omega-3 fettsyror; mineraler; C-vitamin; vitamin D

Härunder specificeras doseringen på rekommenderade kosttillskott: Har vi någonsin sett någon från folhälsan t.ex. Tegnell yttra ett ord i här presenterad riktning om lämpliga kosttillskott? I hans ögon är t.ex. den administrativa ledningen (icke-medicinskt utbildad) för de enskilda äldreboendena medicinskt ansvariga för de inneboende! De har dock aldrig fått några medicinska riktlinjer i stil med de nedan tabellerade. Det enda vi hört från folkhälsan om riktlinjer, är den viktiga handtvätten och avståndet till andra människor (2 meter) och på senare tid att inte låta ventilationsfläktar vara igång till att virvla upp smittoämnen.

1800364736_ScreenHunter_2202Jul_1423_18.thumb.jpg.e7d3330a2d4b46739cf4b4db02e022de.jpg

Kommentar:

Här ses alltså exempel på fyra forskargrupper i fyra tongivande länder som lyckats komma överens om att helt avvika från den konventionella skolmedicinens fastlåsta inställning till kosttillskott:

 1. jämfört med svensk skolmedicin att anse som sensationellt med påpekandet att alla dessa spårelement i form av vitaminer och metaller är rekommendabla att tillföra utöver vad kosten innehåller!!!
 2. Som extra viktigt upptas C-vitamin och påpekas särskilt att behovet ökar under infektion. Det säger sig självt att under Covid-19 pandemin, risken för infektion är ständigt närvarande även av annat slag, som ökar risken att bli allvarligt sjuk, om även viruset skulle smitta. En utökad daglig dosering är därför att rekommendera i förebyggande syfte. Observera att svensk skolmedicin fortfarande håller fast vid ett dagligt intag på 75 mg medan de fyra forskargrupperna rekommenderar minst 200 mg upptill 2000 mg.
 3. Här rekommenderas D3-vitamin 2000 ie (50 ug/dag) - en dosering långt över skolmedicinens norm i Sverige.
 4. En rekommendation som skolmedicinen här snarast vill tona ner.
 5. Ytterligare en rekommendation som vi aldrig skulle höra en svensk läkare rekommendera utöver normalkosten.

Samtliga av ovan rekommenderade kosttillskott avses utgöra tillägg till befintlig kost, vilket betyder att de aktuella forskargrupperna enats om att stora svårigheter finns att klara kroppens totala näringsbehov enbart genom maten. Alltså en från svenska läkarkåren klart avvikande uppfattning (att kosttillskott aldrig behövs, dvs. att det som finns i maten skulle vara fullt tillräckligt). I det senare avseendet verkar det vara uppenbart att ambitionen därigenom i första hand är att tillfredsställa läkemedelsföretagens behov av lagom sjuka människor att sälja läkemedel till - en ekonomisk fråga långt viktigare än befolkningens bästa. 

Frågan är när vi kan förvänta oss att höra ansvariga inom svensk sjukvård - inte minst inom folkhälsan - vakna till liv och inse hur man på bästa sätt informerar hela svenska folket om möjligheterna för den enskilda människan att personligen förbättra immunförsvaret - inte minst förmedlar denna info till administrationen på våra äldreboenden till att inte längre spilla liv i onödan.  

Tyvärr har man alltid en misstanke om att ju mer tydligt för svensk skolmedicin och socialstyrelsen bevisen visar allvarliga misstag begångna, desto större risk finns för tendensen att ytterligare mörka fakta.  

 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Skapa nytt...