Jump to content

Kost, kostillskott och rådgivning - en cynisk hantering på Läkemedelsverket m.fl. verk


Nils Engström

Recommended Posts

                                         EN  "LITEN"  JULHÄLSNING  😇

Stora delar av svenska folket har av naturliga skäl tidigare trott sig kunna lita på den rådgivning, som Läkemedelsverket, Livsmedelsverket och Socialstyrelsen lämnar (läkarna inte att förglömma). Det gäller bl.a. vad och hur vi bör äta och vilka kosttillskott vi bör komplettera med, eller vanligen inte bör komplettera med, eftersom de enligt skolmedicinens representanter "kan vara skadliga och att maten innehåller allt vi behöver" (underförstått: farligt om större tillskott än Läkemedelsverkets norm tillämpas). Vad som följer nedan visar dock tvärtom med önskvärd tydlighet att Läkemedelsverkets norm för t.ex. D-vitamin (gäller också C-vitamin), generellt sett, tveklöst är livsfarligt otillräcklig och med mycket stor sannolikhet har orsakat avsevärd överdödlighet vid landets äldreboenden vid smitta genom Covid-19-virus. 

Nämnda samhällsfunktioner, av skattebetalarna finansierade, är ju avsedda för folkets bästa - några att lita på, till att hålla oss friska och i det fall vi blir sjuka ge s.k. "adekvat vård". En del av oss har tidigare också trott skolmedicinen kunna ge oss råd, om hur man på bästa sätt kan förebygga sjukdom, inte bara bota sjukdomar med s.k. "läkemedel". Många av oss äldre har också levt i föreställningen att kunna på ålderns höst, om kroppen börjar ge upp eller ens närmaste inte längre lever, få en trygg tillvaro under de sista levnadsåren.   

Året 2020 har för alltför många ändrat oerhört mycket av förhoppningarna ovan.  

Om man utgår från Anders Tegnells uppfattning (som vi ofta gör nu i Covid-19-tider) framför allt om Läkemedelsverket, vars inställning han uppenbarligen delar, rör den sig bl.a. om:

 • att forskningen inte är så entydig om D-vitamintillskott
 • att inga stora studier finns som tydligt talar för fördelarna
 • att vitamintillskott generellt som skydd mot sjukdomar är väldigt omdiskuterat speciellt om man lever i ett land som Sverige
 • "här har vi väldigt bra nivåer på D-vitamin i vår kost "
 • vi vitaminiserar t.ex. både mjölk och margarin.
 • om tillskott skulle göra nån skillnad, så är vi är inte där än (underförstått forskningen har ännu inte tydligt visat något positivt) 
 • det är framför allt läkemedelsverket som följer de frågorna (underförstått, krävs inte av Folkhälsan)
 •  "jag har inte hört att dom heller har landat i att det skulle fungera i vårt land " (t.ex. om D-vitamintillskott).
 • "vi har vitamin D i såpass mycket livsmedel, så att vi har förmodligen höga nivåer hela tiden".
 • att, vad gäller mörkhyade invandrares överrepresentation bland Covid-19-dödsfallen i Sverige, denna främst beror på att de bor tätt och därför utsätts för större smittorisk. Mycket tydligt framgår att det lägre D-vitaminupptaget vad gäller solbestrålning (upp till sex gånger lägre för mörkhyade än för oss andra) inte tas upp! (sannolikt för att D-vitaminet för skolmedicinen är tabubelagt område, styrt av Läkemedelsindustrin (finansiella intressen) som till 95% finansierar Läkemedelsverket.

Vad Tegnell döljer är att D-vitaminupptaget hos äldre i de särskilda boendena är lågt, liksom för C-vitamin. Den vanliga förklaringen från Tegnell m.fl. till de höga dödstalen där, brukar istället vara att åldringarna är sköra och dagligen intar många olika mediciner.

Liknande inställning (dock inte vad gäller mörkhyade) från skolmedicinens sida representeras bl.a. av den sympatiske professorn Magnus Gisslén, som också yttrat sig om sjunkade vitaminnivåer, han avser D-vitaminets aktiva form (kalcidiol):

 • Han menar att sjunkande nivåer på kalcidiol i blodet visserligen kan ha samband med mycket annat - att man hittar sjunkande nivåer behöver inte betyda *vitaminbrist.
 • dock att äldre och mörkhyade har lägre nivåer kalcidiol och att dessa grupper också har högre risk att bli svårt sjuka i covid-19, en mycket viktig indikation på medvetenhet runt fakta inom skolmedicinen (som dock inte överensstämmer med de råd som ges från medicinskt håll). 
 • Han förklarar i sammanhanget att D-vitaminet hjälper till att aktivera viktiga celler i immunförsvaret.
 • D-vitaminet kan också vara involverat  i regleringen av immunsvaret vid infektioner.
 • Tidigare studier har visat på en "viss" skyddseffekt mot "andra" luftvägsinfektioner (läs=andra än Covod-19).

*Naturligtvis kommer den smittades koncentration av kalcidiol i blodet att sjunka efter smittotillfället, eftersom detta näringsämne har en viktig funktion för immunförsvaret och därför förbrukas. Gisslén betonar de äldres och mörkhyades låga nivåer kalcidiol och att dessa grupper också har högre risk att bli svårt sjuka i covid-19. Därmed visar han ju att detta indikerar D-vitaminets betydelse initialt vid smittotillfället. Inledningen av Gissléns resonemang utgör alltså en medveten ologisk vänding, avsedd att förringa det han därefter framför. Längre ner i texten under rubriken: Viktig observationsstudie som skolmedicinen struntar i,  framgår otvetydigt den stora betydelsen som rejäla tillskott av D-vitamin har och som Gisslén borde hållit fast vid. 

Allt vad Magnus Gisslén korrekt påpekar om D-vitaminets funktion och betydelse, speciellt för de äldre, förefaller utsagt, som om det egentligen avsågs följas av rekommendationen att förstärka immunförsvaret med hjälp av tillskott av D-vitamin, för kategorin äldre patienter. 

Dock är Magnus Gisslén, trots sin för lyssnarna hoppfulla utläggning, lika angelägen som Anders Tegnell om att påpeka avsaknaden av stora studier, som tillräckligt säkert klarlägger sambanden. Han påpekar, förhoppningsfullt, att praxis inom vården kan komma att ändras, om resultat från välgjorda, kontrollerade studier visar på positiv effekt (fortfarande underförstått att till dess ges inga livräddande råd om kosttillskott).

Ovan visas åtminstone att vissa representanter för skolmedicinen t.o.m. är villiga att öppna sig om fakta runt sjukliga konsekvenser vid brist på vissa naturliga födoämnen. Problemet som direkt uppstår (Gisslén demonstrerar detta tydligt) runt frågan om rekommendation av kosttillskott att den innebär en låsning för nästan alla medicinare (utom för dem som hunnit pensionera sig till öppenhet) 😇.  

 

En märklig samsyn mellan Läkemedelsföretag och skolmedicin

När kravet på välgjorda, kontrollerade studier, som visar på positiv effekt, även av naturliga födoämnen som C- eller D-vitamin, reser sig en slags skolmedicinsk enighet - en mur av motstånd även mot rader av småstudier på klinisk nivå, som inte anses uppfylla strikt vetenskaplig evidens. Då rör det sig dock om födoämnen som långt bakåt i tiden varit utgångspunkten för tusentals studier med belägg, som visar vikten av tillräckliga nivåer till att uppfylla kroppens krav för att hålla sig frisk.

Kravet från skolmedicinen, som tydligen in absurdum måste uppfyllas, är att endast långt utsträckta kostnadskrävande studier med stora kontrollgrupper, kan accepteras, om valideringen ger fullgoda resultat. Detta innebär samtidigt att tillbakahållen (eller direkt felaktig) rådgivning gällande kosttillskott, för lång  tid framåt fortfarande utan att någon behöver drabbas av kritik,  kan "försvaras".

Skolmedicinens representanter är väl medvetna om att resurser för stora  kostnadskrävande studier saknas och att läkemedelsföretagen, av naturliga skäl inte satsar forskningspengar på billiga naturprodukter, som riskerar att för all framtid konkurrera ut inkomstbringande läkemedel (statiner, blodtrycksmediciner och en lång rad andra preparat). Läkemedelsföretagen vet att satsa enbart på studier runt patenterade läkemedel, som kan avyttras till höga kostnader.

Om den intrikata frågan, runt orsakerna till den skrämmande enigheten mellan professorer, läkare (blivande professorer) etc., kan man sannolikt delvis hitta en förklaring genom vad Uffe Ravnskov påpekat. Han menar om t.ex. "hjärtprofessorer - att de är betalda av läkemedelsindustrin och att den är givmild", möjligen underförstått att alla skolmedicinare (om de redan innehar professur eller hoppas på en) är noga med att gå läkemedelsföretagens ärenden.  När det gäller området statiner, hålla fast vid kolesterolhypotesen (trots att den är död) med statiner som ömsesidigt inkomstbringande, kolesterolhämmande medicin. Detta trots att statiner därigenom bevisligen kan förkorta en människas livslängd. Inte särskilt märkligt då kolesterol utgör ett av de viktigaste grundelementen bl.a. för uppbyggnad av cellmebran och reparation av blodkärl. 

I ovanstående, som i många andra vårdsammanhang, förefaller svenska läkare obenägna att ta till sig av modern forskning, som inte är till läkemedelsföretagens fördel men som kunde rädda liv. Man kan alltså fråga sig på vilken sida skolmedicinen egentligen står - patientens eller Läkemedelsföretagens?

 

Exempel på välgjorda och kontrollerade studier 

Som alla på forumet vet, är många av de rena observationsstudierna som dagligen flyter upp på Internet mycket otillförlitliga, eftersom de saknar en kontrollgrupp med vilken resultatet kan jämföras. Korrelation är en sak, med vilken nästan vad som helst kan "bevisas", kausalitet en annan då t.ex. en tillförd medicin för deltagarna i en studie kan jämföras med en kontrollgrupp som enbart fått ett placebopiller. Då först blir förhållandet mellan verkan av ett testpreparat och placebopreparatet meningfullt. 

Ett klassiskt exempel på hur läkemedelsföretagen kommer fram till statinpreparatens fördelar, med att sänka kroppens kolesterolproduktion och därmed "minska risken" för hjärtinfarkt följer härefter. Det innebär att ett stort antal försökspersoner delas upp i två grupper: en med dagligt statinintag (tabletter) och en med placebotabletter. Beräkningarna efter studien (med aktuella siffror) sker enligt följande:

 • 98,1 % av statingruppen i studien fick inte hjärtinfarkt (1,9 % fick).
 • 97 % av placebogruppen fick inte hjärtinfarkt (3 % fick).
 • Skillnaden i risk (är alltså 3-1,9) dvs. 1, 1 %  (absolutprocent)
 • Om så liten skillnad skulle anges i reklamen, vore medicinen  naturligtvis omöjlig att sälja. Det gäller ju ett preparat avsett att ätas under resten av livet och som innebär en rad allvarliga biverkningar som avsiktligt tystas ned (ökad risk för diabetes 2, muskelproblem, neurologiska skadeverkningar  etc.).
 • Hur gör då läkemedelsföretaget för att bättra på reklamen? Jo, dividerar 1,1 %  med  3% och får siffran 36 % (relativprocent). Med den siffran har man lyckats göra det närmast meningslösa läkemedlet till det mest inkomstbringande i den medicinska historien. Trots att kolesterolmyten är stendöd fortsätter man att till oerhörda förtjänster (100-tals miljarder dollar årligen) försälja preparaten.
 • Med denna höga siffra har man t.o.m. möjliggjort för läkare inom området hjärt/kärlsjukdomar att sälja idén vidare i patientledet och för högt meriterade professorer med ekonomiskt smörjmedel att förstärka fördelarna och negligera nackdelarna.

Detta om "välgjorda, kontrollerade studier" som visar på positiv effekt.

 

Viktig observationsstudie som skolmedicinen struntar i

Oavsett  våra skolmedicinares krav på kontrollgrupp (som  äter placebopreparat), kan många observationsstudier vara mycket värdefulla, speciellt vid stor variation i intag av verksamt medel hos deltagarna i en studie, då de därigenom själva utgör sina egna kontrollgrupper. Vid samma utfall (dödsfall) jämförs den procentuella andelen försökspersoner med varierande koncentration kalcidiol i blodet. Ett utmärkt exempel utgör vad som presenteras i: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32824839/

- en tysk observationsstudie omfattande 10 000 deltagare i 50 - 70-årsåldern. Dessa studerades under 15 år med tyngdpunkten på dödsfall vid olika kalcidiolkoncentration, efter att respiratorisk sjukdom uppstått. Intressant då livshotande tillstånd i Covid-19-smittades lungor kan uppstå  under sjukdomens slutfas. Vid låg kalcidiolkoncentration i blodet utsätts lungorna för den s.k. cytokinstormen under virusinfektionens slutfas, som i värsta fall slår ur lungorna, resulterande i patientens död.

Jag roade mig med att ur en av studiens grafer plotta fram en representativ kurva, som visar förhållandet mellan andelen avlidna och den nivå kalcidiol (den aktiva formen av D- vitamin) som fanns i blodet. En mycket viktig information som ger all anledning att ta hänsyn till även i fallet Covid-19, som i sjukdomens slutskede allvarligt påverkar just andningsorganen. Viktigt alltså att förebygga allvarliga effekter via ett förstärkt immunförsvar, vari D-vitaminet, har mycket stor betydelse, bl.a. demonstrerat av grafen härunder:

                                                                Fig. 1

Graf att studera! *dödstal luftvägsinfektion.jpg

* Borde främst intressera Läkemedelsverket och Socialstyrelsen!

Grafen demonstrerar mycket tydligt D-vitaminets avgörande betydelse för immunförsvarets möjlighet att motverka allvarliga konsekvenser av lungsjukdom (dödsfall). Praktiskt taget ingen, med koncentrationen 160 nmol/L kalcidiol i blodet, fanns bland de avlidna!

Antag med utgångspunkt från grafen ovan att verkningsgraden av två olika läkemedel A och B skulle jämföras. I en studie tillförs:

 • A-gruppen 50 µg D-vitamin per dag
 • B-gruppen 10 µg D-vitamin per dag

På samma sätt som vid beräkningen av statiners effektivitet tidigare i tråden, kommer bilden att se ut som följer (se data i grafen):

 • 99,5 % av A-gruppen avled inte (100-0,5)
 • 82 %   av  B-gruppen     "      "     (100-18)
 • Skillnaden i genomsnittlig risk att dö under 15 år är alltså 99.5 - 82, dvs. 17,5 %  (absolutprocent)
 • 18 % av grupp B avled

Enligt läkemedelsföretagens sätt att räkna blir, av absolutprocenten 17,5%, effektivitetsskillnaden istället:

räknat till A-medicinens fördel,  17,5/18 = 97,2 % bättre (relativprocent). Enklare uttryckt löper den som följer Läkemedelsverkets docering 17,5/0,5 = 35 gånger så hög risk att dö med dosen 10 µg (400 IE D3-vitamin) dagligen än den med 50 µg 2000 IE D3-vitamin dagligen.

De i grafen blåstreckade linjerna motsvarar mina egna erfarenheter av förhållandet mellan intaget D3-vitamin och resulterande kalcidiolkoncentration i blodet. Efter jämförelser med andras bloddata (för äldre äldre >85) förefaller förhållandet D3-vitamin/kalcidiol vid nämnda nivåer vara någorlunda överförbart i varje fall på äldre i rimlig normalvikt.

För överviktiga gäller att i fettvävnaden lagrat kalcidiol inte finns i det cirkulerande blodet, varför väsentligt större mängd D-vitamintillskott kan komma att krävas för önskad funktion.  Några detaljer om dosering för överviktiga finns inte att tillgå. Bäst i sådant fall att kontrollera via blodprov. Läkemedelsverkets alltför låga normdos representerar i detta fall avsevärd risk för dödsfall. I verkligheten kan det möjligen vara så enkelt (mycket talar för det) att risken för allvarliga konsekvenser av övervikt just har att göra med bristande nivåer i blodet av den aktiva formen av D-vitamin, liksom för mörkhyade invandrare (inte som Tegnell påstår främst beroende på större smittorisk genom trångboende invandrare). Varför döljer skolmedicinen sådan viktig livsnödvändig kunskap för en viss drabbad kategori patienter, genom att ta till irrelevanta uppgifter. Bristande kunskaper hos de drabbade innebär ju döden för en del helt i onödan.

 

Kan erfarenheten via ovanstående studie tillämpas på Covid-19?

Erfarenheterna av ovanstående studie kan naturligtvis inte med säkerhet helt överföras till möjligheterna att förebygga risken för allvarliga konsekvenser av Covid-19.  Dock kan inte uteslutas att den kraftiga förstärkningen av immunförsvaret i många fall kan få stor betydelse, såväl i förebyggande syfte som i det fall en virusinfektion uppstått. I varje fall finns all anledning, oavsett verkan vid Covid-19-smitta, att framför allt säkra landets äldre på äldreboendena till att generellt förbättra immunförsvaret via kosttillskott. Professor  Gisslén påpekar ju just att:

 • äldre har lägre nivåer kalcidiol och att dessa grupper också har högre risk att bli svårt sjuka i covid-19.
 • D-vitaminet hjälper till att aktivera viktiga celler i immunförsvaret
 • D-vitaminet också kan vara involverat  i regleringen av immunsvaret vid infektioner.
 • tidigare studier har visat på en "viss" skyddseffekt mot andra luftvägsinfektioner.

Mot den bakgrunden varför då, som Tegnell och Gisslén m.fl. medicinare enträget, cyniskt poängtera:

 • avsaknaden av stora studier, som tillräckligt säkert klarlägger sambanden.
 • att praxis inom vården bara kan komma att ändras, om resultat från välgjorda, kontrollerade studier visar positiv effekt.

Alla medicinare vet ju att "önskvärda" större, väl kontrollerade studier med resurser från läkemedelsindustrin aldrig kommer att sjösättas. Varför inte istället direkt utnyttja det man redan vet via tusentals mindre studier under många decennier, som entydigt visar att såväl C-, som D-vitamin - billiga och ofarliga även i höga doser - har oerhörd betydelse för det mänskliga välbefinnandet?

Rader av studier under året har dessutom tydligt pekat på den högre risken dels att allvarligt insjukna eller avlida vid låg kalcidiolkoncentration i blodet vid smittotillfället, dels  vid intagning på sjukhus kräva avsevärt mindre vårdinsatser om patienten i efterhand på sjukhuset tillförs D-vitaminets *aktiva form (kalcidiol) i rejäla doser. 

*Den aktiva formen, vid redan smittade personer, är nödvändig då tiden för tillfört D-vitamin att omvandlas kräver någon veckas tid, vilket kan vara i senaste laget.

 

Läkarnas vanliga reaktion på frågan om kosttillskott

Vad händer när läkare får höra att D-vitaminet på hälsokostaffärernas hyllor plötsligt är slut inför julen? Istället för att tala varmt för dessa  påpekas riskerna med kosttillskott. Varken C-eller D-vitamin i populära, optimala doser utgör minsta risk. För C-vitaminet har ännu ingen risk för överdosering konstaterats även för doser hundra gånger den som motsvarar Läkemedelsverkets norm (eller mer än 1000 gånger normdosen intravenöst tillförd). Om man som läkare är orolig, för kalcifiering via D-vitamin, kan problemet lätt lösas med tillskott av K2-vitamin, som avlägsnar risken.

 

Förstärkning av den femton år långa studien ovan

Skolmedicinen och Läkemedelsverket bör rimligen ha god kunskap (det är de förpliktigade att veta) om D-vitaminets faktiskt enorma betydelse för immunförsvarets effektivitet. Professor Gisslén visar ju detta genom sina uttalanden och ovannämnda studie klarlägger förutsättningarna med fullgod evidens. Tveklöst visas också att Läkemedelsverkets norm för D-vitamin omedelbart borde ändras, oavsett om studieresultatet kan överföras på förhållandena runt Covid-19.

Med  ovannämnda studie och andra liknande i åtanke, borde Läkemedelsverket dock ändra sin norm för D-vitamin, också med tanke på betydelsen av smitta och följdverkningar genom Covid-19. Speciellt märkligt är att man i sammanhanget inte tagit hänsyn till den stora serie kliniska småstudier som mycket tydligt överensstämmer med trenden i den tyska femtonårsstudien. 

Ytterligare exempel som tidigare varit uppe på forumet tar jag från studien:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7465887/#!po=2.45902

som visar ett klart samband runt förhållandet mellan antalet döda och antalet intagna för sjukhusvård (i procent) beroende på koncentrationen av kalcidiol (25(OH)D) i blodet:

                                                         Fig. 2

                Forum xxx.jpg

Den i ovanstående fall dödliga normnivån som Läkemedelsverket stipulerat  än en gång  tydligt demonstrerad.

I nedanstående graf från samma studie visas liknande samband mellan CRP-nivån i blodet vid olika koncentrationer av kalcidiol. Grundläggande kunskap har länge funnits, om att högt intag av D-vitamin ger låg nivå på den interna inflammationen, dvs. som ger mindre total belastning av immunförsvaret vid tidpunkten för ett virusangrepp - av klart intresse i Covid-19-tider. 

                                                   Fig. 3 

                  1491497874_ScreenHunter_2495Nov.jpg.a91b

Man har egentligen all anledning att fråga sig hur det står till med förmågan hos ansvariga för skolmedicinen i Sverige. Kan det vara så att de inte anser sig ha tid t.ex. mellan framträdandena på TV med rådgivningen (om handtvätt, två meters avstånd och ev. användning av munskydd) att följa utvecklingen internationellt, eller anses enbart svenska studier (som ännu inte utförts eller av resursbrist aldrig kommer att utföras) vara de enda säkra?

 

Ny inriktning i Corona-tider

Flertalet ansvariga inom skolmedicinen förefaller fortfarande stå alltför handfallna inför problemet att komma tillrätta med de nu tilltagnde dödstalen (kort före årsskiftet 2020-2021) vid Covid-19. Det räcker inte med att ständigt mässa fram samma budskap genom massmedia, om hur spridningen av viruset skall kunna stävjas, resp. till att meddela dagens dödstal. Sannolikt kan inte heller förhoppningarna om kommande vaccinering, speciellt av de äldre, förbättra situationen särskilt mycket.

Erfarenhetsmässigt har det visats att just äldres möjlighet att tillgodogöra sig virusvaccinering är mycket små. Istället krävs att varje forskare och läkare inriktar studier och klinisk verksamhet i annan innovativ riktning. Alla åtgärder, som tillsammans syftar till att förstärka kroppens förmåga att motstå angrepp från bakterier, baciller, virus och inflammatoriska tillstånd i övrigt, bör prioriteras. 

Naturligt i sammanhanget är då att satsa på immunförsvaret, för vilket rader av forskningsresultat (många hundra) sedan decennier tillbaka pekat på metoder att förstärka.  Självklart borde de två för immunförsvaret högst väsentliga födoämnenena: C- och D-vitaminerna utnyttjas i kombination - och det snabbt! Det rör sig om två ämnen som även i höga doseringar inte visar toxiska effekter. Genom att man vet detta, kan man utan krav på att invänta resultatet från stora, väl kontrollerade studier (för vilka resurser saknas) riskfritt och mycket enkelt ge direkta rekommendationer runt nödvändiga tillskott.

Eftersom de huvudsakliga dödstalen berör boende på Sveriges äldeboenden, bör direkta nya rekommendationer vidarebefordras till just dessa. För att göra befolkningen i övrigt medveten om vikten av ett gott immunförsvar, som man gör i Finland, bör också massmedia utnyttjas till periodicerad utbildning (kanske en gång per vecka) om kroppens funktioner och sjukdomar, som har samband med pandemin. Nedan visas ett pedagogiskt exempel på hur sådant kunde utformas, i det fall inga mer omfattande resurser fanns tillgängliga. I detta fall bl.a. runt frågan om hur Covid-19-virus muterar, och varför ökad spridningshastighet minskar riskerna för allvarliga effekter för den smittade.

https://www.youtube.com/watch?v=erxvThgpOog

Tyvärr, som detta Covid-19-år tydligt visat, när man skall välja mellan att tillämpa doseringsnormer som Läkemedelsverket stipulerat eller internationella forskargrupper rekommenderar, vet varje svensk som deltagit i D3-vitaminrensningen av hyllorna i hälsokostaffärerna, vad de helst skall tro på som slutligen framgår av nedanstående - klart i strid med Läkemedelsverkets inställning:

                                                                       Fig. 4

           1363082208_ScreenHunter_2384Sep_2101_31.

Om Läkemedelsverket (som till 95 % finansieras med Läkemedelsindustrins pengar) resonerar som skolmedicinarna - eller omvänt - bör alla med det snaraste tänka om. Med tanke på erfarenheterna bl.a. från studierna i denna tråd, vore en bra riktlinje, för ansvariga i Sverige att studera ovanstående normförslag -obs!  Den högra kolumnen.  Förslaget har ju tagits fram som ett joint- ventureprojekt av fyra  stora forskningsgrupper i fyra stora länder. Det finns all anledning att tro deras gemensamma kunskaper på området i väsentlig grad överstiga den samlade kunskapen i Sverige.

Så här långt förefaller tveksamt om det finns anledning att önska en fridfull jul till alla!  Avbildade representanter härunder för skolmedicinen resp. ansvariga för Läkemedelsverket,  Livsmedelsverket  och  Socialstyrelsen bör först ändra riktning och visa förmåga att ta ansvar för Sveriges befolkning och därmed radera intrycket av att som hittills, stillasittande se på när människor dör. Istället bör de tillse information gå fram om vikten av riktig kost och tillskott via ofarliga, naturliga födoämnen som C- och D-vitamin - framför allt till äldre. Födoämnen som ansvariga vet att många äldre saknar i tillräcklig mängd till att hålla immunförsvaret på topp. Professor Gisslén har ju redan klart bekräftat de äldres situation och födoämnesbrist (D-vitamin) men följer inte upp detta med de naturliga råden om kosttillskott.

Efter lång genomgång av studier redovisade på Internet och i artiklar på området, är det bestående intrycket man får att många högt meriterade inom området internationellt och i Sverige,  närmast vädjar om att få sjukvården världen runt att rekommendera användning av rejäla doser C-vitamin (4-8 gram per dag) och D-vitamin 2000 till 10 000 IE per dag i kombination med zink. Vart och ett med stor inverkan på immunförsvaret - tillsammans sannolikt livräddande för en stor andel Covid-19-patienter.  Hur få fram detta budskap, på ett tidsbesparande sätt - kanske genom att ansvariga lyssnar av följande sammanställning som visar D-vitaminets betydelse i en rad analyser?

https://www.youtube.com/watch?v=ha2mLz-Xdpg&feature=emb_rel_end

eftersom nedanstående metoder ännu inte tycks ha fungerat ?

310905784_tegnellpsf.jpg.2ed68f90a533d07  animated-record-player-image-0011.gif         75205319_ScreenHunter_2575Dec_0212.jpg.b

             animated-fire-image-0058.gif                                                                            animated-fire-image-0353.gif                                                                       

Till er alla på forumet  önskas i varje fall en riktigt GodJul och eller Gott Nytt år!

P.S.

Varken före eller efter jul med höga dödstal, hörs annat än mässandet med  påbud, om hur  svenska folket skall hindra smittan att spridas mellan människor - inte ett ljud om hur alla med enkla medel väsentligt kan minska risken att bli allvarligt sjuk, om smittan drabbar kroppen. 

 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

 • Nils Engström changed the title to Kost, kostillskott och rådgivning - en cynisk hantering på Läkemedelsverket m.fl. verkoch
 • Nils Engström changed the title to Kost, kostillskott och rådgivning - en cynisk hantering på Läkemedelsverket m.fl. verk

Har någon av forummedlemmarna ännu hört någon av herrarna Tegenell Gisslén härovan eller annan ansvarig tala om annat än hur svenskarna skall hindra spridning av virus att sprida sig oss emellan. Ingen har i varje fall jag hört nämna betydelsen av rätt mat och tillskott som förstärkning av immunförsvaret (alltså för att hindra viruset sprida sig internt i kroppen).

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...