Jump to content

C-vitamin som kosttillskott - en svidande vagel i ögat på läkemedelsföretagen


Nils Engström

Recommended Posts

Alltmer uppenbart framgår, med vilken rädsla för konkurrens som läkemedelsföretagen betraktar ofarliga och biverkansfria naturliga födoämnen. Det viktiga i diskussionen runt D-vitaminet känner de flesta till, som studerat vad som hänt på nätet i Covid-19 tider, medan C-vitaminet visserligen anses som nyttigt men med skolmedicinens inställning till dagsbehovet - att det kan tillfredsställas med en apelsin eller banan. Därför brukar de flesta stanna vid att närmast se C-vitaminet som något nyttigt (det känner alla till sedan barnsben) men oproblematiskt och utan att känna till dess verkliga funktioner.

I själva verket tillhör C-vitaminet ett av de essentiella födoämnen, utan vilket mänskligt liv vore otänkbart, dessutom nödvändigt att dagligen tillföra kroppen utifrån, eftersom människan under evolutionens förlopp förlorat förmågan att själv producera C-vitamin. Dess betydelse ända ner till cellnivån är ingenting annat än magisk. En av dess funktioner, den kraftiga, antioxiderande funktionen, är någorlunda känd (att C-vitaminet genom att "låna ut" en negativ laddning till varje reaktiv syreradikal den träffar på, neutraliserar dess möjlighet att utöva oxidativ stress) att därigenom allvarliga sjukdomar kan undvikas i en rad av kroppens organ, om tillräckligt många antioxidanter finns tillgängliga.

I sammanställningen härunder har jag, nu i Covid-19 tider, vid sidan av D-vitaminets modererande betydelse för immunförsvaret, framhållit C-vitaminets viktiga, grundläggande roll för att hålla kroppen i trim. Allt för att bygga upp och förstärka immunförsvaret till att stå emot yttre angrepp t.ex. via virus. De sjukdomar som olika kroppsorgan kan drabbas av, om obalansen mellan andelen antioxidanter och fria radikaler är för stor (alltför stor andel fria radikaler) kan medföra en serie sjukdomar som allvarligt minskar kroppens förmåga att hålla inkräktare stången. Där kommer C-vitaminet in som en stark antioxidant. I större mängder, väl fördelade under dygnet, kan detta vitamin vara direkt livräddande, såväl i en förberedande fas, som efter ett sjukdomsutbrott. I allvarliga fall via intravenösa injektioner med mycket stora mängder (upp till 100 g C-vitamin per dygn dvs. 1300 gånger Läkemedelsverkets norm). Själv tar jag dagligen ca. 4 gram C-vitamin i pulverform (en egentligen låg dos) fördelat under dagen - detta skall ställas mot läkemedelsverkets och skolmedicinens envisa fasthållande vid nivån 75 mg per dag som tillräcklig.

En jämförelse kan tas med Läkemedelsverkets stipulerade dagsdos D-vitamin för småbarn, som motsvarar mellan 10 000 och 20 000 IE för vuxna, medan dosen tillskott för vuxna här i den solfattiga Norden,  trots det, anses ligga på 400 IE eller mindre. De flesta av oss vet att nu i Covid-19 tider, denna dos för många smittade kan betraktas som dödligt låg och att 2 000 - 5 000 IE i rader av små studier visar mycket positiva resultat i form av avsevärt minskade problem för smittade och färre döda jämfört med dem som ligger på D-vitaminnivåer motsvarande  Läkemedelsverkets normer.

Den låga dagliga dosen C-vitamin (75 mg) som anses räcka, motiveras med att skörbjugg då förhindras. Detta måste betraktas som inskränkt tänkande, om man jämför med förhållandet för en 75 kilos get, som dagligen producerar upp till 170 gånger så mycket (13 gram) och om den skulle bli stressad eller sjuk, vilket är sällsynt, upptill  100 gram dagligen.

Den som beslutat sig för att löpa igenom forskningen på området C-vitamin, får räkna med lång tid, då det rör sig om åtskilliga tusen studier. Ganska snart blir man dock klar på C-vitaminets grundläggande betydelse för alla kroppens organ i en lång rad avseenden. I figuren nedan har jag tagit upp de mest väsentliga enligt vad befintliga studier nästan entydigt pekar på. Det bör t.ex. påpekas att olika studier kan peka i olika riktning. Ett vanligt område om vilket mycket diskuterats, är C-vitaminets förmåga att hindra vanlig förkylning. Vissa studier talar för andra emot. Klart är emellertid att verkan av C-vitamin i större mängd tydligt reducerar obehag och förkylningens utsträckning i tid.

Exempel på sjukdomar som tas upp i sammanställningen nedan, avser sådana, som ofta uppstår genom oxidativ stress, möjliga att neutraliseras genom C-vitaminets antioxidativa funktion. För immunfunktionen, just nu av särskilt intresse, har vitaminet bl.a. uppgiften att främja T-cellernas mognad och för de cirkulerande immuncellerna. De senare har internt ända upp till 60 gånger högre C-vitaminkoncentration än omgivande blod och förbättrar rörligheten hos leukocyterna. 

Det som en mycket omfattande mängd mediciner med biverkningar kräver, till att dämpa sjukdomssymtom, kan C-vitaminet naturligt, ensamt åtgärda.  C-vitaminet har alltså en grundläggande funktion för immunförsvaret, som läkemedelsföretagen inte ser anledning att ta upp eller lägga stora resurser till att utforska. Detta med god "hjälp" av skolmedicinens representanter, som i ledband tävlar om att dölja de stora fördelarna med vissa kosttillskott. Om den generella verkan av vitamintillskott av detta slag blir allmänt känd, skulle läkemedelsföretagen naturligtvis förlora stora intäkter.

C-vitamim bild egen.jpg

I C-vitaminets funktion som antioxidant ligger att det skyddar viktiga molekyler i kroppen (proteiner, lipider, kolhydrater och DNA resp. RNA) från skador i form av oxidation bl.a. via reaktiva syreradikaler. C-vitaminets förmåga att minska risken för cancer finns sannolikt att söka här. Fria radikaler genereras under normal metabolism och genom exponering för toxiner och andra föroreningar (t.ex. rökning). Intressant är också att C-vitaminet har förmågan att återskapa andra inaktiva antioxidanter som t.ex. vitamin-E som tidigare oxiderats. Därigenom ökas effekten av kroppens övriga antioxidanter genom tillskottet av C-vitamin.

Funktionen som antioxidant representerar enbart en av C-vitaminets funktioner. I den långa raden viktiga funktioner i övrigt kan ytterligare nämnas att C-vitamin:

 • krävs för syntesen av kollagen, en viktig komponent i bindväv, blodkärl, senor, ligament, brosk, tandkött, hud, tänder och ben (alltså en omfattande del i kroppens förnyelse).
 • har stor betydelse vid syntesen av noradrenalin (neurotransmittor), kritisk för hjärnans funktion bl.a. till att påverka sinnesstämningen.
 • ingår i omvandlingen av kolesterol till gallsyra. Detta har tidigare uppfattats ligga bakom förekomsten av gallsten men tydliga studier visar tvärt om att bristen på C-vitamin ger sådana risker medan  "övermängder" C-vitamin motverkar gallsten och uppenbarligen också njursten.
 • påverkar kolesterolnivåerna i blodet positivt.
 • påverkar syntesen av en molekyl (karnitin), som är nödvändig för transport av fett till mitokondrierna i varje kroppscell för omvandling till energi.
 • skyddar den enskilda cellens inre beståndsdelar från oxidativ skada
 • ökar järnabsorptionen
 • är väsentlig för nervsystemets normala funktion;
 • ger normal funktion av immunsystemet
 • säkrar normal energiomsättning
 • upprätthåller immunsystemets normala funktion under och efter intensiv fysisk träning
 • har betydelse för normala psykiska funktioner
 • minskar generellt trötthet.

För den som vill repetera C-vitaminets övriga, viktiga funktioner kika på min tråd:

https://forum.kostdoktorn.se/topic/16497-varför-skolmedicinarna-sällan-talar-om-c-vitaminets-oerhörda-betydelse/?tab=comments#comment-163662

Där framgår bl.a. alla myter om C-vitaminet, som Läkemedelsföretagen är ivriga att hålla vid liv.  Viktigast är alla fantastiska egenskaper, som skolmedicinen aldrig nämner, till att rensa kroppen från en lång rad giftiga produkter och förmågan att bota infektioner etc..

Studier av C-vitaminet relaterat till Covid-19

Under Covid-19 pandemin har under år 2020, av naturliga skäl förekommande studier bara kunnat koncentreras på patienter redan drabbade av viruset - oftast i sent stadium av sjukdomen. Flertalet studier visar positiva resultat efter tillförsel av C-vitamin vid tillförda dagliga doser vanligen över 500 mg.  Äldre studier före år 2020 visar med önskvärd tydlighet C-vitaminets stora betydelse bl.a. för att hålla kroppens interna inflammation på lägsta möjliga nivå - viktigt för immunförsvarets möjlighet att odelat fokusera verksamheten på eventuella, utifrån kommande hot t.ex. i form av virus. 

Med tanke på att en kraftig virusinfektion väsentligt ökar den oxidativa stressen på kroppens celler, inses lätt att förekomsten av en kraftig antioxidant som C-vitamin i övermängd måste ha stor betydelse. Dels behövs den för att kunna motverka uppkomna fria radikalers oxidativa stressverkan, dels för att i tillräcklig grad upprätthålla maximal bakgrundsnivå av C-vitamin i blodet, som under ett virusangrepp förbrukas i större utsträckning än annars. 

Vad gäller Covid-19 är Läkemedelsverkets synsätt inte särskilt innovativt, när det talar om så låga dagliga intag av vitaminet som 75 mg. Det naturliga är att i förebyggande syfte ständigt hålla blodet så mättat med C-vitamin att reserver finns, för att effektivt kunna avväpna  den ökande andelen fria radikaler genom virusangreppet Eftersom kroppens förmåga att mätta blodet med C-vitamin är begränsad och vitaminets halveringstid är kort, gäller det att under dagen successivt tillföra relativt stora övermängder, så att optimal koncentration i blodet kan  upprätthållas.  De vattenlösliga övermängderna försvinner utan problem ur kroppen med urinen.   Dosering 4 x 1 gram doser eller fler (>50 gånger den av Läkemedelsverket stipulerade) fördelade under dagtid med den sista före sänggåendet, har jag funnit passa mig. För egen fel tillämpar jag numera dagligen i storleksordningen sex gram ren askorbinsyra. Några problem har inte i någon studie förenats med den dosen, sannolikt skulle inte heller den mångdubbla ge problem. Någon toxisk gräns har i litteratur eler studier aldrig kunnat beläggas.

Det är högeligen irriterande att höra representanter för skolmedicinen, som på fråga om avlidna Covid-19-patienters låga nivåer av t.ex. C- eller D-vitamin i blodet, "förklara"  detta med att det kanske inte har med låga vitaminnivåer före insjuknandet att göra!!! Alltså att sjukdomen - virusangreppet - skulle ha förbrukat vitaminet. Den intelligenta slutledningen av detta dras inte - att förbrukningen just har att göra med vitaminets stora betydelse för skyddsreaktionerna, som kroppen tar till under ett angrepp.  I sig borde detta från sjukvårdens sida leda till tydlig rådgivning om att i förebyggande, livräddande syfte buffra upp vitaminförrådet, särskilt för äldre på särskilda boenden, till att möta den ökade förbrukningen vid ett virusangrepp. Det blir då meningslöst att hävda t.ex. låga, dagliga nivåer C-vitamin för en ung frisk människa utgöra normen. Istället hör man Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Livsmedelsverket med skärpa påpeka det olagliga i att hävda förebyggande åtgärder via kosttillskott finnas - allt mot bättre vetande, särskilt med tanke på att nämnda vitaminer är närmast omöjliga att överdosera, i varje fall C-vitaminet och att äldre i hög utsträckning brukar ha låga nivåer, jämfört med den yngre befolkningen.

P.S.

I dagens utfrågning om felen i Covid-19 hanteringen, med bl.a. stadsministern och Tegnell, visades ett avsnitt från Finland, där en ansvarig medicinare fick uttala sig om svenska medicinares sätt att obönhörligt invänta resultat från validerade stora studier (det antyddes "som aldrig blir av eller finns tillgängliga när de skulle behövts"). Tegnell, i vanlig ordning, besvarade detta med stolthet runt att vi i Sverige inväntar validerade studier innan man går till verket (underförstått anser säkrast att stillatigande ser på när vården av de äldre övergår till palliativ sådan efter vilken patienten avlider).  Detta istället för att via naturliga icke-toxiska kosttillskott (i praktiken närmast omöjliga att överkonsumera) säkra tillgången på livgivande, viktiga näringsämnen.

Under mitt botaniserande på nätet har t.ex. visats att äldre avlidna i Covid-19 till övervägande del haft mycket låga C-vitaminnivåer (liksom låga D-vitaminnivåer). Detta kan knappast vara okänt för folkhälsan. Inte ens i sådana sammanhang har någon rekommendation utgått om det lämpliga i att ge de äldre tillskott. F.ö. är jag övertygad om att vi i Sverige inte mäter C- och D-vitaminnivån på avlidna äldre (det görs utomlands). Då saknas incitament, byggda på svenska erfarenheter,  till att gå ut med rekommendationer till äldreboendena. Det bör observeras att inga frågor om detta ställdes av programledarna för TV-utfrågningen. Verkade uppgjort eller att sådant raderats ur frågeformulären eller aldrig funnits där. Vad är TV-folket rädda för? Är TV:s medarbetare, som ofta antyds, köpta eller strängt tillsagda av en kanske köpt TV-ledning som förbundit sig till att aldrig låta  TV-medarbetare ställa frågor om fördelarna med icke-patenterade kosttillskott? Det verkar inte bättre - annars skulle frågorna om råd gällande kost och tillskott ha ställts mycket ofta. Alla i branchen är ju medvetna om resultaten via en rad småstudier som entydigt pekar i samma riktning.

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

7 timmar sedan, Nils Engström sade:

tillfredsställas med en apelsin eller banan

Tre brysselkål. Enligt en expert i en ganska fånig informationsfilm jag såg på facebook. 
Jag är faktiskt osäker på om filmen höll med experten eller inte... vem äter just brysselkål regelbundet?

skämtfilm? Informationsfilm? Skämtsam informationsfilm? Ironi? 
Det finns många som tror på 75-mcg-experter. ”Vi får i oss allt vi behöver bara vi äter en varierad kost”. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

15 minuter sedan, Effie sade:

Tre brysselkål. Enligt en expert i en ganska fånig informationsfilm jag såg på facebook. 
Jag är faktiskt osäker på om filmen höll med experten eller inte... vem äter just brysselkål regelbundet?

skämtfilm? Informationsfilm? Skämtsam informationsfilm? Ironi? 
Det finns många som tror på 75-mcg-experter. ”Vi får i oss allt vi behöver bara vi äter en varierad kost”. 

Från läkemedelsindustrin går allt ut på att undvika allt från naturen av betydelse för hjärta, hjärna, lungor, njurar, lever, mage, blod, ögon, hud, leder etc. som tillsammans bl.a. grundlägger immunförsvaret. Cyniskt sett förefaller Läkemedelsföretag, Läkemedelsverket och skolmedicinen kämpa ända in i kaklet för att behålla övertaget genom distributionen av biverkningsfyllda mediciner framför de naturprodukter som utan biverkningar hållit livet i människorna sedan de klättrade ner från träden. Cyniskt sett för att kunna fortsätta prångla ut rader av mediciner, som numer representerar grunden för stor andel förtida dödsfall, i varje fall i USA.   

Link to comment
Share on other sites

On 2021-01-21 at 10:59, Peter B sade:

Antar att du läst Rhonda Patrics artikel om C-vitamin? 

Ja, en av de mer ambitiösa! Ser man på hennes sammanfattning - de viktigaste delarna, så inser man vad svensk sjukvård i decennier missat, inte minst under nuvarande viruspandemi - ett av skälen till min kritik av skolmedicinen och läkemedelsverket i samband med Covid-19 pandemin. Man förnekar konsekvent existensen av de kliniska, övertygande studier som finns på såväl C- som D-vitaminet och deras viktiga funktioner och effekter i förebyggande syfte. Tveklöst kan man med kraftfullt intag av C-vitamin hålla immunförsvaret på topp. Vad gäller virussmittade patienter intagna på sjukhus finns internationellt omtalade kliniska studier som kunnat väsentligt minska risken för allvarlig utveckling av sjukdomen genom tillförsel av den aktiva formen av D-vitamin.

 

Slutsats (i översättning)

"Allmänt erkänt som en potent antioxidant och en kritisk komponent i immunsystemet, deltar C-vitaminet i otaliga biologiska processer och styrande funktioner och påverkar flera organsystem. Rekommenderade intag av vitamin C varierar beroende på ålder, kön och livsstadier hos friska människor, men högre intag, särskilt i mängder som uppnås med kompletterande C-vitamin, är förknippade med minskad risk att utveckla ett brett spektrum av akuta och kroniska sjukdomar, allt i svårighetsgrad från förkylning till cancer, hjärt-kärlsjukdom och neurodegenerativa störningar.

Omvänt minskar lågt vitamin C-intag (som varierar mellan olika populationer och påföljande brister), viktiga biologiska processer och utgör en ökad risk för vissa tillstånd, såsom minskat fettanvändning under träning och ökad svårighetsgrad av Alzheimers sjukdom.

C-vitamin kan vara särskilt fördelaktigt för kritiskt sjuka människor, särskilt de med virusinfektioner, som vanligtvis har lägre nivåer av C-vitamin i blodet jämfört med friska människor...

De till synes motsägelsefulla resultaten från mycket av forskningen om C-vitamin, härrör från skillnader i studiedesign, populationer, dos och leveransmetoder, liksom en mängd andra faktorer. Framtida studier baserade på konsekventa, entydiga studiedesigner är nödvändiga för att belysa C-vitaminets fulla potential för att gynna människors hälsa".

                                         ____________________________

Det senare stycket i liknande form, nästan alltid förekommande i medicinska sammanhang. Befintligt studieunderlag är dock fullt tillräckligt för min del. I min ålder under min livstid dock inget att förvänta sig mer av - eventuella kommande, dyrbara studier som i varje fall läkemedelsindustrin inte vill lägga resurser på, kommer inte att sjösättas på årtionden.  Därav min inställning bl.a. för att hålla mitt CRP på lägsta möjliga nivå, vilket mina blodtester med önskvärd tydlighet visat efter att jag ökat upp till en daglig dos på fyra till sex gram. 

Vad gäller lunginflammation botades sådan under början av 1900-talet - innan antibiotika, annat än sulfapreparat, fanns tillgängligt. Något att tänka på inte minst för ansvariga för vården av Covid-19 smittade - snabb tillförsel av rejäl mängd C-vitamin borde vara en av de första åtgärderna till att minska den oxidativa stressen, som uppstår genom virussmittan! C-vitamin intravenöst är väl inte att förvänta sig av den tröga svenska sjukvården. Det får väl vänta tills övriga världen föregått med exempel - något decennium kanske.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

En intressan effekt, som jag observerat efter att ha höjt det dagliga C-vitaminintaget till 4 - 6 gram, är att syrgasmättnaden i blodet ökat till 98% (ibland 99 - jag bor såpass mycket över havsnivån att 100 aldrig kommer upp. 98-99 ständigt på barnbarnsbarnen). Tidigare låg den genomsnittliga nivån för mig mellan 95-96 %. Jag använder en mätare av hög kvalitet med vilken jag kunnat jämföra mätvärden med medicinskt väl kalibrerade instrument (och barnbarnsbarnens värden). Avvikelser alltså mellan 0 - 1 %.

Ökningen av syrgasmättnaden har sannolikt samband med att effekter av inflammation i kärlsystemet via C-vitaminet har tagits ner. Vilket sänkningen av CRP också visar. För hjärtats del har mitt blodtryck hållit sig lågt (låg inflammationsgrad i hjärtats muskelceller, som numera alltmer anses ha betydelse för en del av blodtrycket). Lungorna som utgör en viktig del av systemet (till att förse blodkropperna med syre) har sannolikt också förbättrats, genom att effektivare transportera syrgas in och koldioxid ut).

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...