Jump to content

Missvisande medicininformation till patienten


Nils Engström

Recommended Posts

Åtgärder i botande syfte

Kostdoktorn och dess forummedlemmar har tillsammans visat sig vara mycket angelägna, om att effekterna av en kostomläggning till LCHF och andra fysiologiskt förstärkande åtgärder måste kunna vetenskapligt beläggas. Detta för att ge meningsfullt incitament för livsstilsförändring. Tyvärr är sjukvårdens inställning inte alltid lika strikt. För att ta vår forummedlem Johan Wallin som exempel:

https://forum.kostdoktorn.se/topic/17459-högt-blodtryck-och-mycket-mediciner/?tab=comments#comment-168108

- bara en bland många, sannolikt utsatt för direkt felaktig medicinering, som kan riskera att kroppsskada uppstår istället för helande effekt. I detta fall genom blodtryckssänkande medicinering som i åratal (sju år), för kroppen inneburit en påtvingad hämning av hjärtats arbetsförmåga, när det gäller att tillgodose ett organs behov av blodflöde. Därigenom risk för allvarlig skada (i detta fall på njurarna). För Johan var sannolikt det enkla läkarbeskedet för sju år sedan, före medicinering att blodtrycket var i högsta laget och att blodtryckssänkande medicin ansågs nödvändig. Hans fall ger anledning till några funderingar.

Avsikten med ett läkemedel, t.ex. antibiotika (som vanligtvis botar), ordinerat någon som har en etablerad sjukdom, är naturligtvis att patienten skall bli frisk eller i varje fall att problemen skall kunna mildras (vanligaste effekten för läkemedel). I det fall en medicinering mot förmodad sjukdom (t.ex. i hjärtat) samtidigt innebär att annat organ skadas, demonstrerar vanligen den ursprungliga ordinationen vara felaktig. Man har då missat att gå till kärnan i problemet (bara fokuserat på dämpning av symtomet).

Medicinering i förebyggande syfte

Statiner som exempel

Till skillnad från medicinering vid befintlig sjukdom, som avses ge botande effekt, kan viss medicin förskrivas i förebyggande syfte. Statinerna är ett av de mest diskuterade, vars användning i decennier byggts på den falska föreställningen att leverns förmåga (bortsett från överproduktion av genetiska skäl) att balansera ett av dess mest värdefulla livsuppehållande produkter - kolesterol - inte alltid fungerar väl (underförstått att majoriteten människor skulle ha en inbyggd oförmåga att balansera kolesterolproduktionen).

I fallet statiner har läkemedelsföretagen gått så långt att de via lämpliga kanaler förmedlat åsikten till läkare och patienter att praktiskt taget alla (i varje fall äldre) borde medicineras livet ut. Inget talas om att det centrala problemet med avvikande lipidprofil, huvudsakligen ligger i kost och livsstil i övrigt. Detsamma gäller en stor del av de patienter som ordineras medicin mot högt blodtryck. Någon mer djuplodande diskussion om livsstilsförändringar (kost, kosttillskott etc.) från skolmedicinens sida hörs sällan eller aldrig, hur väl underbyggd kunskap som än finns runt alternativen.

Vacciner

Ett annat område med förebyggande syfte är vaccinering - främst mot bakteriella sjukdomar. Fördelen med denna typ av vaccinering är att bakteriernas tendens att mutera, är långsam, varför effekten för den som vaccinerats i form av immunitet är långlivad, ofta livslång.

Vaccinering mot virus är däremot tveksam, eftersom tendensen hos ett virus att mutera är stor. Under Covid-19 pandemin har redan efter ett år, ett ökande antal muterade virusstammar visat sig på liknande sätt som under de återkommande säsongsinfluensorna. Därför krävs ständigt återkommande vaccinationer på årsbasis av hela befolkningar. Hur mycket av detta som medför förbättringar i en befolknings immunitet är uppe till diskussion - mycket talar för att effekterna på sikt är mycket små (läs=kortsiktigt). På längre sikt riskerar virusvaccinationer enligt viss expertis motverka utvecklingen av ett starkt immunförsvar i en befolkning.

Vilken information får människor före vaccinering (eller annan medicinering)

Utan att gå vidare in på den eventuella nyttan med förebyggande vaccination mot virus (den diskussionen förekommer i tillräcklig grad experter emellan), kan finnas anledning att jämföra läkemedelsföretagens sätt att saluföra förebyggande preparat t.ex. statiner med vacciner mot virus. Det befolkningen delges om bakgrunden till t.ex. Covid-19 vacciners effektivitet (95% riskminskning anges ofta) är naturligtvis främst avsett som incitament för medborgarna, till att i så hög utsträckning som möjligt låta sig vaccineras. Staten/sjukvården har en tilltro till att därigenom få en mindre tillströmning smittade till sjukhusen (utjämna smittotopparna). Den andra och nu tredje vågens utveckling kanske inte talar för särskilt stor inverkan av vaccineringen hittills. Det finns exempel på äldreboenden, där alla boende fått sina två sprutor men trots det att många personer där visat sig bli smittade i efterhand.

Flertalet äldre som visats upp på TV, lyckliga över säkerheten som det "95-procentigt effektiva vaccinet" ger, får egentligen inte minsta öppen information om hur dessa siffror tillkommit. I vad mån flertalet läkare är helt införstådda med siffermaterialet, kan vi lämna därhän. Den ofullständiga information som lämnats till öppen bedömning är knappast särskilt upplyftande. Härunder exemplifieras hur läkemedelsföretagens beräkningar av effektiviteten (riskminskningen) fungerar. Matematiskt samma  principer tillämpas för den relativa riskbedömningen för statiner och vacciner:

                       vacciner statiner en jämförelse.jpg

Etiska/praktiska omständigheter inför test av ett vaccin               

Medan den övre av de två beräkningarna ovan bygger på läkemedelsföretagens egna siffror, representerar den nedre ett hypotetiskt, analogt exempel. Av etiska skäl kan man inte testa ett vaccin genom att medvetet utsätta en grupp vaccinerade och en placebogrupp för virussmitta och därefter mäta skillnaden mellan andelen  smittade i vardera gruppen. Företaget får nöja sig med att mäta den statistiska skillnaden mellan slumpvis insjuknade vaccinerade och icke-vaccinerade, som rör sig likartat ute i samhället.

Praktiskt sett anger man riskminskningen, som skillnaden mellan andelen icke smittade i vaccin- och placebogruppen (läs=förbättring i form av absoluta siffror) dividerad med andelen smittade i placebogruppen. Om siffrorna i det hypotetiska exemplet skulle ha motsvarat vaccinföretagets, hade den absoluta riskminskningen 0,38% presenterats som 95% riskminskning (dock utan att för patientledet ange att det rör sig om relativprocent).

I brist på öppen info från vaccinproducenternas tester, kan man utgå från förhållandena i Europa under år 2020. Hur man än vrider på siffermaterialet i nedanstående Europastatistik, lär man sannolikt hamna på en absolut riskminskning långt under en procent. Om testet skulle ha skett i visst utvalt land, med från nedanstående data avvikande siffror, kan naturligtvis viss mindre variation tänkas.

                     ScreenHunter_2255 Aug. 15 02.40.jpg       

Som framgår ovan ligger den slumpmässiga, genomsnittliga risken att bli smittad i Covid-19 under året 2020 på i storleksordningen 0,1-0,2% för befolkningar med uppmätt kalcidiolvärde ( 25(OH)D ) runt 50 nmol/L, motsvarande Läkemedelsverkets meningslöst låga och numera klart bevisade, farliga normnivå. För högsta möjliga reklamvärde är alltså fördelaktigt med högt värde på den slumpmässiga smittorisken för ovaccinerade att jämföra med (under förutsättning att vaccinet fungerar bra). Mot den bakgrunden antogs, i den hypotetiska beräkningen för vaccinet tidigare i texten, att tester utförts med en kontrollgrupp i ett land med slumpmässigt två-tre gånger högre smittorisk än annars t.ex. 0,4% under testperioden (inkluderande ev. större mingelfrekvens och därmed högre smittorisk hos testpersonerna än normalt). För ett resultat med den av vaccinproducenterna angivna relativa riskminskningen 95% krävs då 0,38% absolut riskminskning. Det bör observeras att denna typ av studier sällan omfattar människor över 65 år. Av det skälet kunde  vaccinföretagen, vid inledningen av vaccineringen, inte besvara frågan om riskminskning eller risker med vaccinering för äldre.

 

Visualisering av principen för riskbedömning efter insättning av läkemedel

Fullt klart är att en stor majoritet av medborgarna i de flesta länder saknar förståelse för begreppet relativ risk. Män som av sin läkare t.ex. informerats om en 36 procents riskminskning (för hjärtproblem) via statiner, ser den höga siffran klart motivera användning av läkemedlet. Även om läkaren skulle ha lämnat information i tillägg, som angav riskminskningen gälla relativa tal, skulle för de flesta patienter knappast betyda tveksamhet till att ändra ett bejakande beslut.

Om läkemedelsföretaget i sin reklam istället hade angivit riskreduceringen i absoluta tal (i detta fall 1,1 %) lär intresset dock svalna för livslång medicinering, när i medvetenheten   en lång rad allvarliga biverkningar inkluderas. 

Eftersom vi befinner oss mitt inne i en pandemi, finns anledning att också se vilka konsekvenser som vaccinproducenternas riskberäkningar i relativa tal kan ge.  Särskilt som risken för den icke-vaccinerade att drabbas av smitta är relativt låg - sannolikt under en procent (i absoluta tal), i varje fall under testperioden för befintliga vacciner. Innebörden: att den absoluta förbättringen i riskminskning inte överstiger en procent, gör det ekonomiskt "omöjligt" att ange riskminskningen efter vaccinering i annat än relativa tal.

Härunder exemplifieras två beräkningar med helt olika förutsättningar, som trots det ger liknande relativa riskminskningar:

 1. Under nuvarande förutsättningar med statistiskt låg risk för smitta (som andel av en befolkning).
 2. En tänkt svår smitta, av liknande art som under forna tider spreds till stora delar av de länder och orter som var värst utsatta - i modern tid möjlig att vaccinera mot.

   vaccin beräkning graf.jpg                     

Som i andra fall av läkemedelspresentation, ser man tydligt, kanske av vissa skäl förståeligt, att vaccinproducenter (ekonomiska skäl), Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket eller läkarkåren (ambitionen att få majoriteten av befolkningen vaccinerad) överhuvudtaget inte informerar sina kunder, om de verkliga grunderna på vilka angiven riskminskning beräknats/presenterats. Av exemplen ovan inses det orimliga i att två så helt olika värden på absolut riskminskning - 0,38 % i fall 1 - resp. - 47 % i fall 2 - presenterats som om de skulle vara likvärdiga. De intrycket ges människor som inte har den matematiska förståelsen för följande relativa riskminskning.  Tyvärr finns inga juridiska hinder för företagen att presentera ett siffermaterial baserat på relativ riskberäkning (så länge detta tydligt anges). F.ö. lär något krav inte finnas, på att kunderna (patienterna) medvetandegörs om skillnaden mellan begreppen absolut och relativ risk.  Medvetenheten om den bristande förståelsen för tillämpade riskbegrepp är sannolikt en av orsakerna till det uppenbara ointresset för "onödig" öppenhet. Det orimliga i att läkemedelsföretagen nästan utan undantag tillämpar relativ riskberäkning framgår tydligt av exemplen i denna tråd. I alternativ (1) härovan spelar mindre roll om absolutsiffrorna ligger under eller över 0,5 % eller 1 % - de är i varje fall för låga för att öppet användas som försäljningsargument. Därmed är de också tveksamma till att  överhuvudtaget demonstrera medicinska argument med, dvs. fördelarna som läkemedel. 

Den egentliga konsekvensen av ovanstående - liknande den som juridiskt ställs som krav i normala affärsmässiga sammanhang (om felaktig reklam som inte uppfyller påstådda egenskaper hos en produkt) borde ställas också på läkemedel.  En "enkel" åtgärd vore att alla länder i lagstiftningen inför att all riskbedömning måste ske i absoluta tal och därigenom hindra läkemedelsföretagen från att oavsett försumbar verkan på ett läkemedel saluföra det med drömsiffror i relativa tal som reklam !!! 

                                                       __________________________

För den som, liksom Anders Tegnell m.fl., fortfarande ifrågasätter D-vitaminets stora betydelse till att stärka immunförsvarets möjlighet att motverka allvarliga konsekvenser av lungsjukdom (dödsfall), bör studera fig. 1 på slutsidorna i följande sammanställning. Där visas via en 15 år lång tysk studie med 10 000 försökspersoner, hur intag av D-vitamin i dagsdoser tio gånger läkemedelsverkets doser, praktiskt taget utesluter dödsfall i respiratoriska sjukdomar.  Detta kan visserligen inte enskilt, anses vara bevis för D-vitaminet, som förebyggande medel mot Covid-19 men tydliggör tillsammans med en lång rad studier, D-vitaminets stora betydelse för immunförsvarets funktion. Detta såväl till att förhindra själva sittosamheten, som till att motverka uppkommen smitta, såväl i inledningsskedet som senare, för att hindra immunförsvaret att överreagera (motverka cytokinstormar mot viruset - en autoimmun reaktion som kan vara dödlig).

https://forum.kostdoktorn.se/topic/17147-kost-kostillskott-och-rådgivning-en-cynisk-hantering-på-läkemedelsverket-mfl-verk/?tab=comments#comment-166498

Följande figurer i ovanstående tråd tillför:

Fig. 2: Grafisk visning för fem stora europeiska länder, som demonstrerar utfallet av den dödliga normnivån (D-vitamin) som Sveriges Läkemedelsverk stipulerar som tillräcklig.

Fig. 3: Grafisk visning av CRP-nivåns (kroppens interna inflammation) mycket tydliga sänkning relaterad till förhöjd nivå ( 25(OH)D ) - väsentlig vid förekommande virussmitta.

Fig. 4: Demonstrerar rekommendationerna från fyra forskargrupper i USA, England, Holland, Nya Zeeland som i ett Joint Venture pekar på vikten av kosttillskott, utöver annars välplanerad kost - helt på tvärs mot Läkemedelsverkets uppfattning och normer resp. svensk skolmedicins.

Som tillägg kan nedanstående graf vara intressant. Den visar att dödsfallen i Covid-19  bl.a. kan relateras till frekvensen föregående influensavaccinering (ju större andel influensavaccinerade desto fler Covid-19 dödsfall). Någon fullgod förklaring till detta har ännu inte framkommit men statistiken ökar knappast incitamentet för vaccination, vare sig för säsongsinfluensa eller Covid-19. 

                              Utfall för 26 europeiska länder under år 2020

                ScreenHunter_2760 Mar. 20 15.37.jpg    

Blå kurva=influensafrekvens under år 2019

Plotpunkt=nivå covid-19 dödsfall i resp. land år 2020.

 https://peerj.com/articles/10112/                                          

                                                  _________________________

Många kommentarer finns att framföra inför såväl företagens sätt att testa, beräkna och presentera riskminskningsresultat (utan öppen redovisning till slutkunden - patienten). Inte minst finns anledning att ifrågasätta Läkemedelsverkets sätt att undanhålla livsviktig information om t.ex. kost och kosttillskott. Detsamma gäller många av skolmedicinens representanters synsätt. För vilka intressenter föreligger egentligen verklig lojalitet? Måste man åter, som det brukar heta, följa pengarna för att hitta den rätta förklaringen?

 • Like 1
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

 • Nils Engström changed the title to Missvisande medicininformation till patienten
 • 4 weeks later...

                                   bild.png

ScreenHunter_2891 May. 30 20.35.jpg

Kunde inte låta bli!  Lancet ha kommit till resultat i storleksordning liknande min! 😇

Observera: Vid trådens tillkomst fanns inte tillgång till slutdata från vaccinföretagen, varför mina beräkningar fick utgå från tänkbara utfall. Nu vet vi sanningen i reda tal!

Link to comment
Share on other sites

19 timmar sedan, Nils Engström sade:

                                   bild.png

ScreenHunter_2891 May. 30 20.35.jpg

Kunde inte låta bli!  Lancet ha kommit till resultat i storleksordning liknande min! 😇

Observera: Vid trådens tillkomst fanns inte tillgång till slutdata från vaccinföretagen, varför mina beräkningar fick utgå från tänkbara utfall. Nu vet vi sanningen i reda tal!

Jag vet inte riktigt vad du vill säga Nils? Men Politifact tyckte att citatet som spreds på Instagram i huvudsak var missledande...

(Det hade varit snyggare att referera till själva Lancetrapporten,. :) )

Link to comment
Share on other sites

4 timmar sedan, Peter B sade:

Jag vet inte riktigt vad du vill säga Nils? Men Politifact tyckte att citatet som spreds på Instagram i huvudsak var missledande...

(Det hade varit snyggare att referera till själva Lancetrapporten,. :) )

Men inte lika roligt! Uppgifterna om verkningsgraden stämmer med verkligheten!

P.S.

Frågan är om man också anser uppgifterna för statiner som missledande, när patienterna informeras om att reklamens 36 % verkningsgrad i verkligheten motsvarar 1,1 % 😇

Link to comment
Share on other sites

Tittar man på citatet som du klistrade in så kan man mycket lätt få uppfattningen att vaccinen inte är effektiva fast de i själva verket är mycket effektiva (mot nuvarande virusvarianter) ... därför är citat missledande.

Om man gör om studierna till hösten  och om smittan då kanske nästan helt har försvunnit ...då kommer vaccinen vara ca 0% effektiva. ;) ...det är liksom det som är poängen.

Link to comment
Share on other sites

On 2021-05-31 at 21:12, Peter B sade:

Tittar man på citatet som du klistrade in så kan man mycket lätt få uppfattningen att vaccinen inte är effektiva fast de i själva verket är mycket effektiva (mot nuvarande virusvarianter) ... därför är citat missledande.

Om man gör om studierna till hösten  och om smittan då kanske nästan helt har försvunnit ...då kommer vaccinen vara ca 0% effektiva. ;) ...det är liksom det som är poängen.

"Vaccinerna" är naturligtvis inte ineffektiva men alla måste ha klart för sig, på vilket sätt de enkla och extremt korta testerna utförts på aktuella "vacciner", före användning i större skala.

Vad gäller sättet att bedöma verkan av läkemedel avsedda att bota sjukdomar jämfört med medel som är till för att hindra sjukdom att uppstå (t.ex. vacciner) är bakgrunden densamma - vilket är olyckligt. När det gäller botande läkemedel är det för flertalet patienter (tydligen också för läkare) direkt missvisande att ange, som i typfallet statiner, verkningsgraden i relativa tal (36%), vilket är bra för reklamen, när verkligheten i absoluta tal motsvarar en möjlig förbättring av 1,1% = minskad risk för hjärt/ kärlsjukdomar men inte för överlevnaden. Samma missförhållanden gäller en stor andel läkemedel i FASS. Det borde rimligen lagstiftas om att effektiviteten för sådana botande produkter bl.a.  måste anges i absoluta tal med bifogad förklaring för användaren.

Vacciner

Medan botande läkemedel kan testas genom att vid redan utbruten sjukdom visa läkemedlets verkan jämfört med placebo, förhåller det sig annorlunda vid konventionella vacciner. Man kan av etiska skäl inte gärna metodiskt smitta ner folk för att se hur vaccinerade och ovaccinerade försökspersoner reagerar på sikt. Då har den relativa skillnaden i utfall mellan vaccinerade och icke vaccinerade fått utgöra ett någorlunda acceptabelt mått på verkningsgraden. När man accepterar det måttet, bör man dock vara medveten om hur t.ex. siffran 95 % som verkningsgrad beräknats - hur en absolut skillnad på t.ex. 0,7% mellan utfallet för en vaccinerad och en ovaccinerad  kan anges som 95 % effektivitet.

Vacciner som ju avser att hindra sjukdom att uppstå, brukar fungera genom att avdödat virus eller avdödad bakterie injiceras i kroppen för immunförsvaret att bygga upp minnesceller av. I sin tur avses att dessa, om inkräktaren hunnit tränga in i cellerna, känna igen och bekämpa resp. förhindra vidare skada och spridning. Den verkliga poängen med ett vaccin är just att fungera så, med ett minimum av biverkningar.

Covid-19-"vaccinerna" som inte betraktas  som vacciner i egentlig mening (det erkänner  fabrikanterna själva genom sättet att förklara "vaccinerna") att de enbart är avsedda att mildra sjukdomsförloppet om smitta uppstår. Smitta eller sjukdom förhindras alltså inte att uppstå. Den vaccinerade hindras inte heller från att smitta andra. Det finns mängder av belägg som visar att dubbelvaccinerade, som trots detta smittas och insjuknar i Covid-19 resp., inte kan säkras från behovet av IVA-vård - den allvarligare formen av sjukdomsförlopp.

Andra utvägar än vaccinering

Glädjande för den som tillämpar lågkolhydratkost är att enbart genom den, risken för såväl smitta som allvarligare form av sjukdom via Covid-19 väsentligt minskar. En av våra kontakter på Kostdoktorn, Aseem Malhotra, anser den verkliga pandemi som länge fortgått, vara den metabola pandemin med ca. 40 millijoner människor årligen förtida avlidna. Med den utgångspunkten går han så långt att han t.o.m. säger att den vanliga normalkostaren på tre veckor (som vi kan tolka det) efter övergång till LCHF, väsentligt kan minska risken för smitta eller att bli allvarligt sjuk. Han tar fasta på  förhållanden som exempelvis visar Pfizers beräkning av verkningsgraden på sitt "vaccin".

1711006842_vaccinbluffpfizer.jpg.8e20675

I detta fall har 99,26 % av placebogruppen förblivit osmittad medan vaccinationsgruppen var osmittad till 99,96 %. Aseem Malhotra räknar med att LCHF + kosttillskott i form av D-vitamin etc. ger immunförsvaret sådan förstärkning att det hamnar i klass med existerande "vacciner" (möjligen bättre). Dock med den fördelen att "vaccinernas" alarmerande bieffekter - hittills kanske till en tiondel anmälda - försvinner ur bilden. Löper man igenom Internet ses läkare/forskare påpeka risken för biverkan av dagens Covid-19- "vacciner" som:

 • kramper
 • stroke
 • allergiska reaktioner
 • förlamning,
 • ögonproblem (blindhet),
 • hörselproblem ,
 • inflammerad hjärna,
 • ökad andel missfall

etc.

finnas. Den omständigheten att flertalet uppgifter om biverkningar, successivt raderas från Internet eller förklaras inte kunna härledas till "vaccineringen", utgör ett tecken på att sådan information sannolikt kan ha fog för sig. Inte ens vid dödsfall direkt eller dagen efter "vaccinering" anses kunna härledas till denna.

I vad mån antikroppar producerade efter Covid-19-vaccinering, avsedda att reagera på dess spikprotein, i efterhand kan komma att ge autoimmuna reaktioner, återstår att se. T.ex. anses vävnaden i en kvinnas livmoder innehålla protein som liknar spikproteinet, med möjlig ökad risk för missfall. Också protein i hjärta, hjärna, lungor, njurar etc. innehåller protein som genom sin likhet med spikproteinet kan tänkas som mål vid en utvecklad autimmunictet efter att en banal virusinfektion eller intern inflammation uppstått.  

Så fram för Aseem Malhotra som värnar om vårt bästa genom LCHF utan läkemedel.                                                                                                     

                                                                          animated-eagle-image-0055.gif

Link to comment
Share on other sites

14 minuter sedan, Nils Engström sade:

 När det gäller botande läkemedel är det för flertalet patienter (tydligen också för läkare) direkt missvisande att ange, som i typfallet statiner, verkningsgraden i relativa tal (36%),

Sen när blev statiner ett botande läkemedel? Jag skulle möjligtvis kalla det bromsande i vissa situationer. 😉

 • Boom 2
Link to comment
Share on other sites

4 timmar sedan, Peter B sade:

Sen när blev statiner ett botande läkemedel?

Naturligtvis, som i flertalet fall, bara i läkemedelsföretagens föreställningsvärld - från deras sida för att "rädda" mäskligheten från det fruktansvärda kolesterolet - alltså i "botande" syfte.  På det viset (1,1 % riskminskning) har man lyckats göra statinerna till det genom den medicinska historien mest inkomstbringande "läkemedlet"!     

                        katt glad kolesterol.jpg                                                         ScreenHunter_2896 Jun. 02 02.18.jpg                                                                                                                        

 • Like 1
 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Socker industrin har ansträngt sig att skylla på mättat fet, för det som sockret orsakar. Mättat fett höjer kolesterolet. Värmebehandlade omega6 fetter sänker kolesterolet.

Det visade den stora Minnesota studien. Men den studien publicerade inte dödligheten i de två grupperna. Några forskare letade fram siffrorna och publicerade i BMJ (Dagens medicin skrev om det). Dödligheten var störst i omega6 gruppen. Undersökningar visar att de som har högst LDL-kolesterol lever längre än de som har lågt LDL.

Vad är statiner.Se: https://www.kolesterol1.se/mat/rott-ris/   Det finns skäl att granska ALLA delar av kolesterolhypotesen, och läkemdelsbolaglens forskning. Vad det gäller Covid och vaccin mot det, så finns inte alla siffror ännu, men jag tycker det verkar som vaccinet är bra, men det är nog för tidigt att fastslå något definitivt ännu.... Men jag har   vacinerat mig och har ännu inte fått några biverkningar.

 

Se även: https://www.bmj.com/content/353/bmj.i1246

   

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...