Jump to content

Unik irländsk studie - tillskott av D-vitamin har stor betydelse för immunförsvaret, en viktig folkhälsoåtgärd för befolkningen


Nils Engström
 Share

Recommended Posts

I själva verket representerar tidpunkten den 7 April 2021 ett unikt, hoppfullt exempel som uttrycks som:

The Joint Committee on Health, today launched its Report on addressing Vitamin D deficiency as a public health measure in Ireland

Sammanfattat kan sägas att allt som vi på forumet tidigare tagit upp, som borde tagits initiativ till av medicinska myndigheter i Sverige med följande åtgärder i statlig regi - har nu kommit långt på Irland. Detta är - efter Finland - det första landet i Europa, som på högsta medicinsk och nationell nivå lyckats överföra vetenskapliga fakta till parlamentet. Påståendena om att Bradford-Hill-kriterierna uppfyllts vad gäller sambanden D-vitamin och Covid-19 har vi väntat länge på.

Av studien framgår t.ex. fördelningen av D-vi taminnivåerna i den irländska, vuxna befolkningen - data som ger all anledning till officiell rekommendation av D-vitamin som kosttillskott: 

                              ScreenHunter_2792 Apr. 13 22.01.jpg

                            tttttttttttttttttt.jpg

 Irländarna tar tydligt intryck av de lägre D-vitaminnivåerna hos äldre, för vilka tillgången på vitaminet försämras, framför allt på äldreboendena (bristande mat, solexponering och absorbsionsförmåga) där dödstalen är som högst efter Covid-19 smitta. Man tar också intryck av skillnaden i smittofrekvens och dödstal under vinter- och sommartid och ser direkt sambanden, utan att först anse sig behöva kräva omfattande kontrollstudier. Det pragmatiska synsättet i att, till skillnad från i Sverige, se nödvändiga kriterier redan uppfyllda (Bradford Hill) har medfört att tydliga rekommendationer, med tyngdpunkten på äldreboenden, och kritiska befolkningsgrupper (överviktiga, mörkhyade etc.) anses ha livräddande betydelse i befolkningen.  Även om föreslagen dosering av D-vitamin som tillskott är relativt moderat, anses de opimala blodnivåerna ligga på finsk nivå. Man vill ha snabba beslut. Drastiskt höga rekommendationer skulle ta lång tid att få gehör för. Det senare (gröna) ligger i varje fall närmare ett mer sannolik optimum (100 - 125 nmol/L), som erfarenheterna hittills pekar på (se inlägget efter startinterlägget).

                       Resp. landets placering i Europa vad gäller dödstal:                                                 qqqq.jpg             

Med dessa utgångspunkter tar man sikte på Finland som vägvisare och bedömer detta land ha gjort allt rätt och att de egna studiena bekräftar erfarenheterna i Finland.  Läs studien på:

https://www.oireachtas.ie/en/press-centre/press-releases/20210407-oireachtas-health-committee-launches-report-on-addressing-vitamin-d-deficiency-in-ireland/

Det verkligt intressanta och unika är dock det sammanträde som skedde den 2 mars i år med tre senatorer, fyra suppleanter och fem medicinskt sakkunniga, varav två professorer, alla i  internationell klass. Med integritet, moraliskt mod och med ett etiskt tänkande långt över det vanliga, inriktar de sig på att med alla medel skydda den irländska befolkningen. Detta genom att tillämpa resultat enligt egen sund forskning. Det unika med detta sammanträde, vid sidan av att det skedde öppet och transkriberades till engelska, var sättet som de medicinskt sakkunniga fick tillfälle att lägga fram sina bevis (med en innebörd diametralt motställd den som Läkemedelsverket i Sverige företräder). Jag kunde bara inte låta bli att presentera sammanträdet i sin helhet i översatt form. För den som inte orkar läsa allt, har jag blåmarkerat de mest intressanta avsnitten. En öppenhet som denna får vi aldrig uppleva i PK-Sverige. 

Sammanträde Covid-D-konsortium Irland om D-vitamin och Covid-19

Översättning från urspungligen engelsk transkribering (2 mars 2021)

Deltagare:

Senatorer

 • Frances Black
 • Martin Conway
 • Seán Kyne.
Suppleanter
 • David Cullinane,            
 • Bernard J. Durkan,        
 • Gino Kenny,                   
 • Róisín Shortall.

Ordföranden: Jag välkomnar er med medicinsk sakkunskap, som är här för en genomgång om det framväxande beviset på D-vitaminets roll till att minska svårighetsgraden vid Covid-19 och som ett sätt att förbättra den allmänna folkhälsan.

Från Covid-D Consortium välkomnar jag:

 • Professor Rose Anne Kenny,
 • Professor James Bernard Walsh,
 • Dr John Faul,
 • Dr Martin Healy
 • och Dr Daniel McCartney.

Innan vi hör de inledande uttalandena, vill jag påpeka för er att det råder osäkerhet, om bevis som ges från en plats utanför Leinster House (parlamentet i Dublin), får parlamentarisk status. Därför, om ni medicinska företrädare uppmanas av mig att upphöra bevisa samband i en viss fråga, måste detta mot den bakgrunden respekteras. Jag ber nu Dr McCartney att framföra sina inledande synpunkter.

Dr Daniel McCartney: Jag är tacksam för möjligheten till presentation inför kommittén idag. Jag följer online, arbetet genom mina kollegor, professor Rose Anne Kenny, professor J.B. Walsh, Dr. John Faul och Dr. Martin Healy. Det finns nu en omfattande mängd internationell forskning, som visar den skyddande rollen som vitamin D har mot Covid-19, som stöder behovet hos befolkningen att få tillskott till högre doser, än de som för närvarande rekommenderas. Till exempel har data från mycket stora bakgrundsstudier och data från dussintals enskilda försök beskrivit en 10% minskning av risken för luftvägsinfektion, bland personer som tar vitamin D som tillskott. Till att börja med är  minskningen av risken för personer med låga D-vitaminnivåer mer än 50%, särskilt om de tar tillskott dagligen. Därför finns det mycket robusta bevis för att D-vitamin skyddar mot infektioner i andningsvägarna. Detta kan inte ifrågasättas. Sedan maj 2020 har studier, geografiskt spridda, visat att Covid-19 förekomst och dödlighet är högre i länder, som är långt från ekvatorn och i länder med bekräftad låg vitamin D-status. Dessutom är de befolkningsgrupper som sannolikt har vitamin D-brist, identiska med dem som har drabbats av de värsta effekterna av Covid-19. Dessa inkluderar:

 • äldre vuxna
 • svarta personer
 • asiater
 • minoritetsetniska grupper
 • BAME*-samhällen (med svarta, asiatiska och etniska minoriteter)
 • överviktiga
 • dem som redan har existerande sjukdomar, såsom diabetes eller högt blodtryck.

Det gemensamma kännetecknet för dessa olika grupper, är att de alla är mycket mer benägna att få bristande nivåer D-vitamin. Det är också tydligt att de proinflammatoriska blodprofilerna ses vid vitamin D-brist, med ökad risk för den aggressiva, överväldigande så kallade cytokinstormen, som har tagit livet av många Covid-19 patienter. Långt innan vi hade några data, som visade ett direkt samband mellan låga D-vitaminhalter och Covid-19 förekomst respektive svårighetsgrad, hade vi redan starka bevis som talade för sannolikheten för sambandet.  Från och med maj 2020 började data samlas, som visar ett direkt samband mellan låg vitamin D-status och ökad risk för SARS-CoV-2-infektion, uppkomsten av svår sjukdom och död. Studier genom Dr. Faul i Connolly Hospital, Blanchardstown, visade klart högre andel IVA-behandling för patienter med låga vitamin D-nivåer. Frågan är om dessa förhållanden visar orsak och verkan? Det har nu publicerats flera studier som visar lägre nivå, vad gäller kravet på IVA-behandling, respiratorstöd och risken för dödsfall hos dem som fick D-vitamin när de togs in på sjukhus. Ett icke publicerat folkhälsoinitiativ i Andalusien, Spanien, har visat en påtaglig minskning av dödligheten i Covid-19 efter vitamin D-tillskott hos utsatta äldre vuxna, som togs in på sjukhus i mitten av november. Trots de nu dussintals positiva studier, inkluderande tiotusentals deltagare, har det inte skett någon politisk förändring på Irland, för att främja det vi anser ge en extremt låg risk, lätt att implementera, billig och potentiellt mycket effektiv intervention för att mildra denna folkhälsokris. Medan vissa har krävt randomisering, placebokontrollerade studier för att definitivt bevisa förhållandet mellan vitamin D-tillskott och minskad risk, är dessa krav etiskt ohållbara, de är ofta oprecisa och helt opraktiska i den aktuella krisen, med tanke på den tid som krävs för att genomföra dem ordentligt. De är också onödiga. Man behöver bara tänka på den spektakulära framgången med att inte röka på arbetsplatsen. Genom rökförbudet inses lätt att inte alla effektiva folkhälsointerventioner kräver placebokontrollerad RCT (randomiserad kontrollerad studie) bakom förbudet.

Som Dr. Mike Ryan, verkställande direktör för WHO tidigt i pandemin uttalade:

"Var snabb och tveka inte. Du måste ta initiativ. Viruset kommer alltid att drabba dig, om du inte handlar snabbt. Om du alltid måste ha rätt innan du agerar, kommer du aldrig att nå målet. Perfektion är det godas fiende, när det gäller att hantera en nödsituation. Hastigheten triumferar över fulländningen".

Mina kollegor inom kommittén kommer att idag få höra att de inte bara representerar de bästa klinikerna i landet, utan är människor av internationell klass inom sina specialområden. Lika viktigt är dock att de är ledare, som har integritet, moraliskt mod och etisk nivå till att driva denna fråga och förespråka politiska förändringar på området, som kommer att skydda den irländska befolkningen. De har vägt för- och nackdelar med att ändra den nuvarande D-vitaminpolitiken vad gäller tillskott och de är eniga om att fördelarna med en ny politik, överväger de mycket små kostnaderna. Vi är mycket privilegierade genom att idag få ta del av  kommitténs information, som har potential att rädda många liv under de kommande månaderna. Vi måste också inse att vi alla befinner oss vid en viktig tidpunkt. Som experter kan vi förse kommittén med information och sammanhang, men de politiska besluten och rekommendationerna som strömmar fram under dagens möte, måste vara de rätta och de politiska åtgärder som de översätts till, måste sättas i stånd snabbt och beslutsamt, för att kunna förändra utvecklingen av denna pandemi och för att rädda liv. Kravet att agera snabbt och modigt har aldrig varit djupare och inte heller belöningen större. Vad vi ber idag kommittén om att visa ledarskap, det ledarskap som krävs för att höja vitamin-D-politiken, som en central del av vårt liv med Covid-19-strategin och för att styra oss bättre ut ur krisen.

Ordföranden: Tack. Eftersom medlemmarna i praktiken deltar från sina kontor och därför inte kan se klockan, kommer jag för att övervaka tiden för inläggen att försöka ge dem råd, när de har en minut kvar. Jag ber alla hålla sig till sin tilldelning av tid, för att underlätta för alla medlemmars deltagande i mötet. Det är ett svårt möte att hantera, så medlemmarna bör ha förståelse, om jag begränsar inläggen. Vår första frågeställare nu på morgonen är vice Durkan.

Suppleanten Bernard J. Durkan: Jag välkomnar våra gäster och tackar dem för deltagandet. Jag har ett flertal frågor. Hur vet man att användningen av D-vitamin är optimal för en viss individ, om någon skulle fråga mig det imorgon morgon? Finns det en eventuell nackdel? SARS-CoV-2-infektion hänvisades till, så kunde vi få mer information om den? Med hänsyn till det tillstånd som kallas Guillain-Barré syndrom, där immunsystemet attackerar nervsystemet, skulle ett tillskott för immunsystemet leda till större risk för det tillståndet att uppstå? Jag råkar känna till minst fem personer, som har lidit av det under de senaste två åren. Det sägs vara en mycket sällsynt sjukdom, men som jag vet med fem eller sex personer, är det kanske inte så sällsynt som man trodde. Det är mina inledande frågor.

Ordföranden: Vem vill svara?

Dr Daniel McCartney: När det gäller den första frågan - är vitamin D-tillskott optimala.När det gäller en neurologisk sjukdom, finns mycket som tyder på att det finns en fördel vid optimering av vitamin D-status. Vi har data från studier med geografisk spridning i laboratoriestudier och kliniska observationsstudier, där vi observerar personer som har SARS-CoV-2-infektion och utvärderar deras kliniska situation. Senare har vi också information som kommer från interventionstester med vitamin D-tillskott, så det finns mycket bevis där, som tyder på att åtminstone i samband med immunologiska problem, dessa kan predisponera någon för värre infektion, inför vilken vitamin D ger en fördel. Finns det en nackdel? Jag tar professor Kenny åsikt i detta sammanhang. Det finns verkligen situationer där man måste vara försiktig med D-vitamin men för de flesta människor, är det extremt säkert. Jag hänvisar till professor Kenny för att tala mer om det.

Professor Rose Anne Kenny: Jag tackar suppleanten för möjligheten att svara. Med avseende på hans första fråga, så finns inga yttre symtom på brist som sådana, såvida inte vitamin D-bristen är mycket stor. Så suppleanten kan inte veta om han har brist eller inte, när jag pratar med honom och jag vet verkligen inget genom att bara betrakta honom. Men i TILDA-studien fann man att 60% av medelålders vuxna och äldre personer i Irland har otillräckligt med D-vitamin på vintern. Det finns ingen nackdel med att ta D-vitamin upp till 4000 internationella enheter. Vår begäran och rekommendation är 800 till 1000 internationella enheter, så det är nästa sak. Det har har inte rapporterats att Guillain-Barré syndrom är en bieffekt av att ta vitamin D. Om Guillain-Barré syndrom är förknippat med allvarlig brist på D-vitamin har inte rapporterats. Immuniteten är verkligen mycket lägre generellt sett om någon har brist på vitamin D. Det finns immununderliggande orsaker till Guillain-Barré-syndromet som gör sambandet troligt.

Dr. Daniel McCartney: Vi har svar från professor Walsh och Dr. Faul.

Professor James Bernard Walsh: Jag skulle vilja göra ett tillägg till vad professor Kenny sa. Säkerheten för D-vitamin är välkänd. Hon sa att vi rekommenderar 800 till 1000 internationella enheter. Det är vad vi ger till våra benpatienter men det erkänns av Institute of Medicine att säkra nivåer kan vara upp till 4000 IE per dag. Detta är för att verkligen betona vad professor Kenny sa. Förutom den nyligen genomförda longitudinella studien, som professor Kenny var inblandad i och som hon citerade till kommittén, har vi också studien som involverar 36 500 personer i storstadsregionen i Dublin (publicerad i augusti förra året). Den visade att 70% av befolkningen som bodde i Dublins storstadsområde, Kildare och Wicklow har otillräckliga eller bristande D-vitaminnivåer under vintern, vilket är en betydande andel och 30% har otillräckliga nivåer under hela året. När det gäller människor i det indiska samhället, som vi har tittat på, har bara 17% av dem tillräckliga nivåer och det är konstant så. De förändras inte på sommaren eller vintern. Det är mycket viktigt. Vi vet också att vissa människor som utvecklar Covid-19 får neurologiska problem. Vi har sett detta hos små barn som har problem med att gå. Guillain-Barré syndrom har nämnts. Det finns neuropatier och som vi vet, är Guillain-Barré syndrom en post-viral typ av neuropati, så det finns huvudsakliga neuropatier. Detta kan visserligen inte påstås utgöra starka bevis för D-vitamin att påverka sjukdomen men vi vet hur allvarlig sjukdomen är hos människor som får Covid-19 - allvarligare bland dem med mycket låga nivåer av vitamin D. Det är viktigt att de har varit vitamin D-normaliserade under lång tid, innan de fick Covid-smittan. Vi väntar fortfarande på bevisen för att detta kan vara av värde men vi vet att människor med den allvarligaste sjukdomsformen har de lägsta nivåerna av vitamin D. Vi har sett detta i BAME-communityn.

Dr Daniel McCartney: Dr Faul vill också kommentera detta.

Dr John Faul: Jag tackar suppleanten för en skarp fråga. Effekterna av D-vitamin är viktiga. Det är ett vitamin, som är ett vitalt vitamin. Det krävs för överlevnaden. De ursprungliga studierna, som vi inte kan göra på människor, gjordes på djur vid sekelskiftet och innefattade att hindra djur från solljus och näringsämnet vitamin D. Ett av problemen med studier på människor, är att även om vi ber folk inte ta vitamin D-tillskott, om de går ut i solskenet, kommer de att bilda vitamin D. Dr McCartney påpekade att det som görs i djurstudier skulle vara oetiskt i mänskliga studier. Om man hindrade djur från solsken och gav dem en särskild diet, som den berömda enkornsförsöket, som innebar att ge djur antingen majs, havre eller vete, skulle de inte överleva. De djur som klarade sig bäst var de som matades med majs. Testet utarbetades av forskare vid den tiden - Steenbock et al i Wisconsin, detaljer som jag kan vidarebefordra till kommittén - att det handlade om ultraviolett strålning av själva maten. Även bestrålning av maten med ultraviolett ljus låter djuren överleva och trivas. Om man inte gjorde det, skulle djuren bli infertila och inte trivas. Effekterna av D-vitamin anses vara fördelaktiga hos människor. I själva verket med avseende på hela spannmålsindustrin i USA med företag som Kellogg, köpte - Quaker Oats patent för bestrålning av spannmål, så att man kunde säga att det fanns vitamin D-tillskott i deras spannmål. Som medlemmarna känner till, är Quaker Oats en känd spannmålstillverkare i USA. Det var baserat på den vetenskapliga kunskapen att D-vitamin är bra för oss och människor borde ta det dagligen. När det gäller frågan om Guillain-Barré syndrom håller jag med mina kollegor, om att vi inte har tillräckligt med data om det. Vad vi kan säga till suppleanten är att när det gäller djur, på vilka vi kan göra experiment, djur som har vitamin D-brist, har möss ett immunsvar som leder till en form av neurologisk sjukdom, som är den klassiska modellen. Vi kan gissa från djurmodellerna att det skulle vara värre, om man hade vitamin D-brist. Uppenbarligen är Guillain-Barré syndrom ovanligt och mycket svårt att förutsäga men det är vad vi kan säga. Vi skulle också säga att multipel skleros liknar vitamin D-brist och har varit associerad med sådan. Jag kan skicka medlemmarnas papper om detta. Om någon har D-vitaminbrist, är det mycket mer troligt att hon får multipel skleros, vilket är en liknande typ av neurologisk sjukdom som Guillain-Barré syndrom. Jag vet att det inte är helt samma syndrom men det är en liknande typ av neurologisk sjukdom, som påverkas av immunsystemet. Jag tror inte att rädsla för Guillain-Barré-syndromet skulle driva på att vi ger vitamin D-tillskott till våra patienter.

Dr Daniel McCartney: Jag vill kommentera en sak som professor Walsh sa. Vi har i ett antal identifierade grupper, som är särskilt känsliga för vitamin D - brist över hela regionens befolkning. Detta är verkligen ett samhällsproblem och kräver ett svar från hela befolkningen även om vi vet att vitamin D-brist är vanligare hos våra äldre vuxna i BAME och vissa andra samhällen. Även hos unga människor är det extremt vanligt. Cirka 50% av våra ungdomar i åldern 18 till 39 år har låga D-vitaminhalter vid denna tid på året. Det är över hela befolkningen, varför det kräver ett centralt ingripande från de lagstadgade hälsovårdsmyndigheterna.

Suppleanten David Cullinane: Jag välkomnar alla medicinskt sakkunniga. Jag har ett par frågor till Dr McCartney. Om det är möjligt ber jag honom att svara på dem först. Jag uppskattar att andra har olika kompetensområden, men att alla svarar på de första frågorna som  är uppe. Jag vill förstå vad vi siktar på och vad HSE (Health Service Executive - en statlig myndighet) behöver göra, vilken ur mitt perspektiv är den viktigaste delen av detta möte. Jag vill få en känsla av problemen. I sitt inledande uttalande sa Dr McCartney att det finns en omfattande internationell forskning, som påvisar den skyddande rollen av vitamin D. Han diskuterade sedan geografiskt spridda studier, som har visat att Covid-19 förekomst och dödlighet är högre i länder långt från ekvatorn och i länder med bekräftad låg D-vitaminstatus. Han påpekade att  det i maj 2020 framkom data, som visar ett direkt samband mellan lågt D-vitamin och ökad risk för SARS-CoV-2-infektion, svår sjukdom och död. Kan han ge oss lite mer information om var data kommer ifrån?

Dr Daniel McCartney: Det finns ganska stora studier från USA och Israel, särskilt om risken för SARS-CoV-2-infektion. En studie av 500 patienter från Chicago, varav 71 testade positivt för Covid-19, avslöjade att en person som hade brist på D-vitamin hade 77% större sannolikhet att bli SARS-CoV-2-positiv. En större studie från USA på 192 000 personer -----

Suppleanten David Cullinane: Jag känner till de länder som statistiken kommer ifrån. Vilken informationskälla finns? Rör det sig om akademiska studier? Kommer de från forskning och utvecklingsanläggningar? Kommer de från universitet? Vad är bakgrunden till studierna?

Dr. Daniel McCartney: De är akademiska studier. De involverade är medicinska akademiker. Till exempel är den ledande forskaren för den mycket stora studien jag nämnde i USA Dr. Michael Holick, knuten till Boston University. Han är läkare. Den andra studien utfördes av kollegor i Chicago, vilket var en klinisk studie utförd av universitetets akademiker vid medicinska anläggningar. Det är där studierna har genomförts.

Suppleanten David Cullinane: Jag är medveten om att människor är mycket frustrerade just nu om att vi fortfarande befinner oss i den här situationen, nästan ett år efter att Covid 19  började. Självklart, det är en svår tid för alla. När påståenden görs att vi kan minska dödligheten - det är inte liktydigt med att säga dessa påståenden vara felaktiga - men de måste granskas av kollegor och vara baserade på bevis. Dr.Mc Cartney sa att det också finns ett opublicerat folkhälsoinitiativ i Spanien som demonstrerade en anmärkningsvärd minskning av dödligheten i Covid-19 sedan vitamin D-tillskott tillfördes utsatta äldre vuxna.

Dr Daniel McCartney: Det stämmer.

Suppleanten David Cullinane: Vad är källan till den studien? 

Dr Daniel McCartney: Folkhälsomyndigheterna tog bevis från en mindre studie i Córdoba, Spanien, som har publicerats. Córdoba ligger i Andalusien. Det var en liten studie av 76 Covid-19 patienter. Patienterna delades i ett förhållande 2: 1, så att 50 av de 76 patienterna som kom in på sjukhus fick vitamin D i aktiv form, det vill säga en ganska hög dos ganska tidigt i sitt intag dag 1, 3 och 7. De andra 26 patienterna fick standardvård men inget vitamin D. Studien följde patienterna efter deras intag. Av 50 som fick D-vitamin, hamnade bara en person eller 2% på IVA. Av de 26 som inte fick vitamin D, hamnade 13 på IVA och tyvärr dog två av dem. Det var en enorm skillnad när det gäller intag på IVA, vilket statistiskt sett översattes till en skillnad mellan 30 och 35 gånger för risken att hamna på IVA.

Suppleanten David Cullinane: Jag har en uppföljningsfråga, Dr Daniel McCartney sa i sitt inledande uttalande att han tror att det finns en extremt låg risk, med lätt implementerad, billig och potentiellt mycket effektivt ingripande för att mildra denna folkhälsokris.

Dr Daniel McCartney: Ja.

Suppleanten David Cullinane: För tydlighetens skull antar jag att han skulle argumentera för att det skulle komplettera alla andra åtgärder. Det är inte en ersättning till hela befolkningen, liknande igångsättning med vaccinering och så vidare. Detta skulle vara ytterligare en åtgärd. När människor befinner sig i en svårt situation, vill vi att alla alternativ skall finnas tillgängliga.  Det skulle jag verkligen vilja medverka till. Dr McCartney argumenterar för att detta skulle vara ett tillägg. Skulle det vara en rättvis kommentar?

Dr Daniel McCartney: Det är en bra analys. Vi vill vara helt tydliga med att vi rekommenderar vitamin D-tillskott utöver andra hälsobudskap, såsom social distansering och vacciner. Det är ett ytterligare ingripande som kan ge fördelar.

Suppleanten David Cullinane: Jag vill diskutera rekommendationer som är viktiga. I sitt inledande uttalande sa Dr McCartney: ... de politiska beslut och rekommendationer som strömmar från dagens möte måste vara de rätta och de politiska åtgärder som de motsvarar, måste levereras snabbt och beslutsamt till att ändra utvecklingen av denna pandemi och rädda liv. Jag ser inte många rekommendationer i hans inledande uttalande. Jag antar att han vill få fram de som är ute i samband med detta samtal. Han säger att han vill se handling, ingripanden och lösningar, så jag uppmanar honom att använda resten av min tid för att uttrycka sig, som om han talde direkt till HMS (Hygiene Management Systems)  eller hälsoministrarna, om de omedelbara åtgärder som han anser behöver tas av våra folkhälsospecialister, HSE och ministern. Vilka politiska åtgärder rekommenderar han?

Dr. Daniel McCartney: Den första och viktigaste åtgärden har nämnts av Professor Kenny. Vi tror att en rekommendation och uttrycklig riktlinje för vuxna i den irländska befolkningen att som vitamin-D tillskott ge 20 till 25 mcg per dag, eller 800 till 1000 enheter per dag, är absolut nödvändigt. Vi anser också att högre tillskott kan krävas under medicinsk övervakning för riskgrupper som människor från BAME-samhällen, personer som är överviktiga eller feta, som utgör 60% av den vuxna befolkningen och äldre personer eller personer på vårdhem, i synnerhet gällande dem med särskilt låga vitamin D-nivåer jämfört med resten av befolkningen. Den andra frågan som kan uppstå, är om vi ger vitamin D gratis, liksom i Storbritannien, till specifika riskgrupper. Ger vi tillskott till människor på vårdhem, fängelser eller andra långtidsvårdsinstitutioner där deras vitamin D-nivåer sannolikt är äventyrade? Där finns ett antal diskreta populationer som kan få D-vitamintillskott till exempel människor på vårdhem. Vi vet att hälften av dödligheten, som observerats på Irland avseende Covid-19-pandemin,  har inträffat på dessa inrättningar. Vi tycker inte att det är bra.

Suppleanten David Cullinane: Vilka riktlinjer finns för patienter på offentliga sjukhus? Jag skulle föreställa mig att det skulle vara en självklar plats att börja där.

Dr Daniel McCartney: Absolut. Frågan om man ska ge vitamin D-tillskott till sjukhuspatienter är helt relevant. Det skulle vara ett mycket effektivt sätt att handla. De representerar en annan grupp, för vilka det finns data som tyder på att de har lägre vitamin D - nivåer än resten av befolkningen. För människor som kommer till sjukhus med Covid-19 skulle jag föreställa mig att det kan vara till nytta, om de snabbt kunde omvandla vitamin D till dess aktiva form. Det finns andra grupper som är mottagliga. Per definition kommer en andel av dem som deltar för Covid-19-testning att bli Covid-19 positiva och vara i de tidiga stadierna av sjukdomen. Det skulle vara mycket effektivt att ge dem gratis D-vitamin som tillskott, när de kommer fram till ett testcenter. Det finns andra grupper. Vi vet inte vad D-vitaminstatusen är för människor till exempel i bearbetningsanläggningar för kött.  Vi kan spekulera i att deras vitamin D-nivåer är låga, men är det en högriskmiljö? Det kan vara ytterligare en grupp som vi kan överväga. Mycket mottagliga grupper bör övervägas. Det är väldigt viktigt att vårdhem implementerar detta råd och på tillräckliga nivåer. Som jag har sagt, 20 till 25 mcg per dag eller 800 till 1000 enheter per dag kan vara tillräckligt för de flesta vuxna, men på vårdhem kan människor behöva högre doser för att nå det lägsta tröskelvärdet under medicinsk övervakning.

Professor James Bernard Walsh: För att svara på ställföreträdande Cullinanes fråga, nämnde Department of Health nyligen ett tillägg på 600 internationella enheter dagligen. Vi säger mellan 800 och 1000 internationella enheter dagligen, så det är ingen stor skillnad. Den andra anledningen är att vår betoning är lite annorlunda. En nivå på 30 nmol per L är en blodnivå för brist och 50 nmol per L  är vad vi normalt ser som tillräcklig nivå.  Vid 30 nmol per L finns fortfarande en nivå av sekundär hypoparathyroid då kroppen kämpar för att höja nivån. Vi har 7000 personer som besöker vår klinik för benhälsa årligen. Vi strävar efter att få alla upp till 50 nmol per l eller till och med något högre, eftersom vi blir äldre rekommenderar vi en nivå på mellan 60 och 70 nmol per L, eftersom det finns en liten minskning i dessa fall. Avdelningen rekommenderar 600 internationella enheter dagligen för att få en person upp till en nivå av 30 nmol per L. Vad vi säger är att ta mellan 800 internationella enheter och 1 000 internationella enheter. Dr McCartney talade om hur 800 internationella enheter motsvarar 20 mcg och 1000 motsvarar 25 mcg. De är skrivna på två sätt men vi bör tänka på enheter eftersom de är väldigt enkla och det är så kliniker tänker. Kostrådgivare tänker ofta i milligram (han menar här mikrogram) men båda mätningarna är ofta tryckta på flaskans etiketter. Mellan 800 och 1000 internationella enheter dagligen är enkelt. Som professor Kenny säger, finns goda bevis som visar att människor klarar upp till 4000 internationella enheter per dag. Vi kommer inte nära det. Med detta sagt tar jag själv 2000 internationella enheter om dagen och jag ber inte om ursäkt för det. Berikad mjölk är en källa. Att dricka en halv liter supermjölk ger 400 internationella enheter på en dag. Förutom berikad mjölk och spannmål finns det väldigt lite mat tillgänglig som ger vitamin D. Vild lax är en källa eftersom de äter plankton men odlad lax får inte den möjligheten och har bara en fjärdedel av mängden vitamin D som vild lax har. Det var den andra källan till D-vitamin som nämnts. Det begränsade antalet matkällor med D-vitamin är anledningen till att människor har D-vitaminbrist. Det är ett problem för unga människor som arbetar på fabriker och sjukhus. Paradoxalt nog fann studien en högre nivå av brist hos de 36 500 yngre människorna än hos många av de äldre. Vi kan också överväga den potentiella bristnivå som har uppstått på senare tid, hos människor inomhus, oavsett av arbetsskäl eller i miljöer som vårdhem. Studien vi publicerade nyligen täckte en femårsperiod. Den visade total lika data varje år, med nivåer som ökar på sommaren, även om det fortfarande fanns en nivå av insufficiens eller brist på 30% och en på 70% på vintern. Det är en verklig epidemi. Vi har observerat den högsta förekomsten av brist och insufficiens i de svarta, asiatiska och minoritetsetniska, BAME- gemenskaperna och sett hur de har blivit så illa drabbade av Covid 19. Det här är de typer av frågor som oroar oss och det är därför vi är här idag. Vi säger att detta är en enkel lösning. Det ger bara lite "sol" på vintern när vi inte har någon. För övrigt är vitamin D-tillskott helt säkert. Av de 36 500 personerna i vår studie hade endast 21 patienter  en nivå över 250 nmol per L och alla hade normalt kalcium. Ingen hade några biverkningar. När det gäller säkerhet är det mycket sällsynt att få höga nivåer om inte folk tar säg 5000 internationella enheter eller 7000 internationella enheter dagligen. Det är mycket sällsynt att stöta på. Människor gör inte det; de är förnuftiga.

Dr Daniel McCartney: Om jag också får svara ställföreträdande Cullinane, den andra gruppen som verkligen kunde dra nytta av vitamin D-tillskott är vår frontlinje - vårdpersonalen. Det finns flera skäl till det. För det första finns det data som visar att de har lägre nivåer av D-vitamin än resten av befolkningen. För det andra kommer de att följa rekommendationerna eftersom de är vårdpersonal och ser värdet av att göra det. För det tredje har de en mycket hög yrkesrisk genom sin kontakt med personer som har Covid-19-infektion. Av alla dessa skäl, ser vi sjukvårdspersonal i frontlinjen, som en särskilt användbar grupp att förse med gratis tillskott av  vitamin D.

Suppleanten Róisín Shortall: Jag välkomnar de medicinska företrädarna. Jag hade några IT-problem i början av mötet, så jag ber om ursäkt i förväg, om någon av de punkter jag tar upp har behandlats. Jag är orolig för att det inte finns några tydliga råd och inga rekommendationer från Folkhälsoinstitutet, om vitamin D-tillskott. Jag har ställt parlamentariska frågor om detta under de senaste månaderna - nyligen för några veckor sedan. Ministern sa till mig att den befintliga vägledningen om D-vitamin, som uppdaterades i november, rekommenderar vuxna över 65 år att ta 15 mikrogram  per dag för ben och muskelhälsa. Jag blev besviken över att hälsovårdsministern inte informerade mig om några råd i förhållande till Covid-19 och D-vitaminets roll för att backa upp ett starkt immunsystem. I det fortsatta svaret uttrycktes att  Folkhälsoinstitutet hade övervägt denna fråga i januari och kommit överens om att ansträngningar borde göras för att öka medvetenheten om befintlig vägledning och att vuxna aom spenderar ökad tid inomhus etc. också rekommenderas att ta ett vitamin D-tillskott. Ministern säger att en liten mängd vitamin D-tillskott rekommenderas för benhälsa och Folkhälsoinstitutet upprepar rådet och säger att rekommendationerna för vitamin D införlivas till bredare information om Covid-19. Jag har inte hört en bredare information från Folkhälsoinstitutet - jag vet inte om andra har det - men det är verkligen viktigt att vi får denna information mycket tydligt framförd. Vilka kontakter - om någon, har gruppen haft med Folkhälsoinstitutet? Denna fråga måste tas upp och bedrivas aktivt av kommittén. Vi har sett hur Folkhälsoinstitutet, även om det gör ett bra arbete, kan vara lite efter utvecklingskurvan. Det var verkligen efter utvecklingen gällande ansiktsmasker och ventilation och verkar också vara fallet när det gäller vitamin D. Det är en fråga som utskottet kommer att ta upp och fortsätta med Folkhälsoinstitutet. Finns det ett land som gruppen skulle framhålla som den bästa modellen i förhållande till det viktiga viktiga med D-vitamin specifikt i Covid-sammanhanget? Finns det någon skillnad mellan dem som tar vitamin D-berikade livsmedel och tar kosttillskott? Vilka skulle de medicinska företrädarna rekommendera? På vårdhem verkar det finnas ett perfekt tillfälle att se till att göra kohortstudier på äldre och utsatta människor, om de tar den rekommenderade mängden som tillskott. Vad händer när det gäller vårdhem och vilket engagemang har de medicinska företrädarna haft med Vårdhem på Irland eller branschen i allmänhet?

Dr Daniel McCartney: Vi har inte haft någon formell interaktion med Folkhälsoinstitutet, även om vi vet att det finns människor i teamet som är bekanta med och förstår vitaminområdet D. Det är väl värt att sträva efter, för att se om vi kan få bättre interaktion där. Medan direkt tillförsel av D-vitamin i befolkningen kan ske med tiden - dessa tillskott är mycket billiga och lättillgängliga. Om allmänheten får en tydligt instruktion om att de borde komplettera med X-dosen i nuvarande sammanhang, så skulle de följa upp det. Jag kommer att prata lite om Finland. Visst har de gjort det mycket bra med vitaminisering av mat och genom tillskott. Vi har sett effekten av detta i termer av befolkning med låga vitamin D-nivåer. Vi vet att Finland har gjort många andra saker rätt när det gäller folkhälsopolitiken och hälsoskyddet. Jag tror inte att det är någon slump att Finland inte bara har visat lägsta dödligheten för Covid-19 i hela Europa utan också har några av de lägsta incidenterna av smitta. De är ganska betydligt lägre än de flesta andra länder. Detta är ett land att följa om vi kan, men vi är något långt ifrån att vitaminisera maten (England och Irland har länge hört till de länder som inte vill tvinga vitaminisering på befolkningen).  Det är inte något som kommer att göras denna månad eller i år, eftersom det är något som tar lång tid att göra, så "tillägg" är svaret. Detta går in i nästa fråga - om tillskott krävs. På nuvarande nivåer, som professor Walsh talade om för att svara på föregående fråga, vi kan inte nå tillräckliga nivåer av vitamin D-intag för att nå optimala blodnivåer för immunhälsa (underförstått utan kosttillägg).

Professor Rose Anne Kenny: Jag tackar vice Shortall för hennes fråga. Poängen är att det skulle vara mycket värdefullt i samband med dagens diskussioner, om Folkhälsoinstitutet gjorde mer än att rekommendera och öka medvetenheten om D-vitamin och om det fanns en mycket säkrare rekommendation, enligt de riktlinjer som vi har diskuterat med avseende på vitamin D. Individer i Folkhälsoinstitutet är medvetet om värdet av vitamin D och vetenskapen bakom det, men vi har inte hört något konkret från Folkhälsoinstitutet, när det gäller ett offentligt uttalande med avseende på detta. För att ge kommittémedlemmarna en uppfattning om hur svårt det är att få tillräckligt med D-vitamin från livsmedel, fanns en norsk studie, där deltagarna åt lax fem dagar i veckan under en betydande period och trots detta kunde de inte nå de tillräckliga nivåerna vi diskuterade, vilket är 50 nanomol per liter och mer. Det är väldigt svårt att få det från maten ensam. Vi får det inte i Irland från solsken vid denna tid på året eller faktiskt under den största  delen av våren och en del av hösten. Det här meddelandet måste komma ut där. Jag säger det för jag har hört forskare tala på radio som säger att det inte finns något behov av att komplettera med vitamin D-tillskott, eftersom människor får tillräckligt med mat och solsken i Irland. Detta är helt felaktigt och det måste sägas. Vissa människor frågar om vi ska mäta D-nivåer hos alla. Med tanke på de höga nivåerna av insufficiens i Dublin, som vi talar om, på 70%, skulle vi då veta. För 60% av människrna i landet är det inte praktiskt att befinna sig mitt i en pandemi.

Professor James Bernard Walsh: Jag tackar vice Shortall för hennes stöd. Hon har varit enorm. När det gäller matvitaminisering vill jag tillägga till det jag sa tidigare och vad professor Kenny uttryckte. Jag nämnde de enda två livsmedel som visar en viss grad av nytta. Övervägande för fisk, kött etc.., som har hög koncentration av vitamin D. Det är verkligen anledningen till att deras vitamin D-nivå är okej. Den är dietrelaterad, inte solrelaterad.

Suppleanten Gino Kenny: Jag tackar Dr. Walsh. Det är väldigt intressant.

Senator Seán Kyne: Jag välkomnar de medicinska företrädarna och tackar dem för deras presentationer och för en mycket informativ debatt. Baserad på publiciteten de senaste månaderna, började jag nyligen själv ta vitamin D hemma. Jag har tagit Seven Seas kapslar i många år samt vitamin C så jag hoppas att jag kommer att vara immun mot alla olika tillstånd. Jag har, tack och lov, råd med dessa saker. Det finns många fler missgynnade samhällen där familjer inte har råd med kosttillskott och kanske inte skulle ha den disponibla inkomsten för att medvetet skaffa dessa tillskott. Därför skulle alla åtgärder som kan vidtas för dessa samhällen, vara viktiga. Vara värda att investera i för hälsan för dem, som inte kan köpa kosttillskott? Jag har också högt kolesterol och jag tar tabletter för det, liksom många andra människor. När läkaren gör mina regelbundna blodkontroller, fåt jag ofta resultat relaterade till leverfunktionen etc.. Mäts vitamin D-nivåer för alla åldersgrupper, som läkarna rutinmässigt gör provtagning på?  Om inte, borde de göras? Är det lätt att göra så? Är det lätt att göra analysen? För det andra, kan Covid 19 påverka lungorna och andningen. Har D-vitamin några andra positiva roller under andra förhållanden, för människor som kämpar för att hålla sig i form? Till exempel har vi, tack och lov inte haft vinterinfluensa i år. Uppenbarligen är den relaterad till Covid 19 och allt som har hänt i detta avseende. Kan D-vitamin vara till nytta för att hålla människor i form tillräckligt för att bekämpa vinterinfluensan? Finns det några bevis för det? Vi pratar om på lång sikt, men bör mjölk eller vissa andra livsmedel vara berikade? Vilket engagemang hos livsmedels- och dryckesindustrin har ägt rum? Vad skulle den förespråka i det avseendet?

Professor Rose Anne Kenny: Om jag får svara på frågan om vitamin D och infektioner eller bakterie- eller virusinfektioner, igen. I förra veckan, publicerade vi med kollegor i Storbritannien en artikel som tittade på bevisen för detta i samband med stora doser av vitamin D, som skulle ges sällan eller som daglig tillskott. Bevisen från alla studier som slogs samman - 42 randomiserade studier med nästan 48 000 personer - visade tydligt en signifikant minskning av akut lunginflammation, antingen de var virala eller bakteriella, med regelbundna, dagliga tillskott men inte med intermittent högdos. Det vi föreslog, kan vara anledningen till att det finns en förvirring ute bland akademiker om vitamin D. Att ge stora doser, verkar ha en annan (lägre) effekt på de metabola vägar som tillskottet av D-vitamin genomgår, men har en positiv effekt om det tas dagligen, vid allmänna bakterie- och virusinfektioner.

Dr Martin Healy: Jag tackar senator Kyne för hans frågor. Jag vill hänvisa till de belägg han begärde. Det är intressant att läkare inte tidigare skrev ut vitamin D så mycket och att det inte fanns någon större efterfrågan på det, men i nuvarande klimat och med Covid 19 och genom många av frågorna kring D-vitamin i media, har begäran om D-vitamin gått i taket. Praktiskt taget varje patient som går till en läkare, ber numera om att få sin D-vitaminnivå testad, även om allmänläkare normalt inte skulle göra det. De skulle bara titta på patienten och som någon sa tidigare, kan man inte säga något genom att bara titta på patienten om hans eller hennes vitamin D-nivå skulle vara låg. Om patienten går in, sätter sig ner, står upp och går ut, kan hans eller hennes D-vitamin vara okej, men frågan om Covid 19-sambandet med D-vitamin och andra problem har drivit vitamin D-testerna betydligt högre än tidigare, så vi mäter nu mycket mer D-vitamin än vi gjorde tidigare i befolkningen.

Dr John Faul: När det gäller luftvägsinfektioner vill jag för säkerhets skull upprepa det som professor Rose Anne Kenny yttrade. Det har vid kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, i detalj i stora studier undersökts och visats att det (vitamin D) är skyddande, särskilt hos personer med cystisk fibros, som svarar bättre efter att ha haft D-vitaminbrist, om de därefter fått vitamin D-tillskott. Cystisk fibros är ett särskilt problem vid lågt upptag av vitamin D. Det är rutin för patienter med cystisk fibros att kontinuerligt ta tillskott av vitaminerna A, D, E och K beroende på dålig upptagningsförmåga. Utan vitamin D-tillskott går det sämre efter en cystisk fibros. I rättvisans namn är vi inte här för att prata om astma, KOL eller cystisk fibros. Det verkar som om det skulle vara specifikt bara för infektionen med SARS-CoV-2 att vitamin D-brist har en kraftfull inverkan. Det är vad vi betonar. Jag tror inte att vi är här för att säga att om vi ger vitamin D-tillskott, kommer det att bota alla sjukdomar och fixa alla med alla andningssjukdomar men det är avgörande i den nuvarande pandemin, på grund av brist på resurser, brist på respiratorer och krisen på sjukhusen just nu. Om vi kan minska svårighetsgraden på  människors sjukdom, och man måste komma ihåg att lunginflammation är den främsta mördaren i Covid 19 och att den tar våra respiratorer i anspråk och att människor är på sjukhus under långa perioder. Om vitamin D-tillskott kan hjälpa till och, tror jag, att vi borde se till det.  Inom området andningsförhållanden som uppträder vid Covid 19, utgör ett mycket specifikt problem när det gäller vitamin D-brist.

Dr Daniel McCartney: Får jag göra en snabb kommentar? För att följa upp vad Professor Kenny sa, finns det andra hälsofördelar med D-vitamin, förutom den välkända risken för luftvägsinfektion. Vi ser det i vittnesmålet från professor Carlos Camargo vid Harvard University. Professor Camargo är kanske världens främsta auktoritet inom området luftvägsinfektion och vitamin D. I en stor metaanalys, som professor Kenny hänvisade till, upptäcktes att av 48 000 patienter, när de enbart analyserade resultat på människor som fick vitamin D-tillskott dagligen snarare än i stora doser intermittent, minskade risken för akut luftvägsinfektion med 25%. Enbart på den grunden och med antagandet att SARS-CoV-2-viruset inte skiljer sig enormt långt från andra akuta luftvägsinfektioner som kan inkluderas, skulle vi kunna argumentera för att vi borde komplettera med vitamin D-tillskott. Det finns också andra fördelar. Några studier påpekar till exempel mycket lägre cancerfrekvenser hos personer som över tid är väl försedda med D-vitamin. Jag hänvisar till benskörhet och även hjärtsvikt, som ansvarar för en av fyra olyckor och akutinläggningar i detta land. Inom alla områden av kardiovaskulär hälsa verkar vitamin D  också vara till nytta. Jag skulle vilja beröra tillgången på D-vitamin också för att de två sista deltagarna i diskussionen, suppleanten Kenny och senator Kyne fokuserade på det. Vi ser ungefär hälften av användningen på tillskott (D-vitamin) hos unga kvinnor. Jag har forskat på detta område - hos människor i de lägre socioekonomiska grupperna. Allt vi kan göra, oavsett om det rör en momsbefrielse för vitamin D eller något annat ingripande vi kan göra för att göra det billigare, skulle vara mycket välgörande. Vi måste bädda in detta i kulturen så att, som en av våra kollegor nämnde, det blir välkänt över hela befolkningen liksom exempelvis tillskott av folsyra under en graviditet. All hjälp när det gäller överkomliga priser, särskilt vid den här tiden, skulle vara mycket effektivt.

Ordföranden: Är senator Kyne klar? Er tid för inlägg är förbrukad.

Senator Seán Kyne: Ja. Jag ser att professor Walsh har räckt upp handen.

Professor James Bernard Walsh: Efter Senator Kynes fråga om nivåer och vad Dr Martin Healy också sa, är att ett stort antal människor begär att få vissa doser av av D-vitamin, men enligt HMS-webbplatsen, står det att vi inte behöver dessa nivåer. Vi vet att D-vitamin är säkert att använda. Det är som om man är törstig, man tar ett glas vatten eller om man är hungrig äter lite bröd. Vi behöver det inte men vet att det är extremt säkert. Som vi betonade på nytt i vår studie av 36 500 personer, tillämpade vi ingen bestämd överlevnadsnivå. Ur den synvinkeln  är därför nivån vi rekommenderar 800 till 1000 internationella enheter helt säker och kommer att ge  människor normala nivåer. Det är allt det kommer att göra och man kan ta det direkt. På vintern kommer 70% av människorna i alla åldrar i storstadsområdet Dublin att ha brist på vitamin D, och det är inte så stor skillnad i resten av landet, men allt de behöver göra är att ta tillskottet. Vi skapar bara ännu högre nivåer hos andra människor och det krävs i vissa fall, men i slutändan är det inte en viktig punkt. Jag behandlade redan frågan om berikning av mat. Vi vet att Finland har gjort det och där har det gjort skillnad i sjukdomsfallens svårighetsgrad. Även med berikning  har vi inte kommit över de bristnivåer som vi har i Dublin. Som jag sa kan läkare ordinera D-vitamin så det är något. Människor har medicinska kort och det skulle hjälpa till att komma över kostnadsproblemet. Läkarna kan lägga till det i recepten för människor med GMS-kort men människor måste vara medvetna om att allmänläkare har den makten. För andra, det är mycket billigt att köpa inte bara på apotek utan även på en stormarknad. Bra kvalitet på vitamin D är mycket lättillgängligt.

Senator Frances Black: Jag tackar alla vittnen för en extremt informativ diskussion. Trots att jag alltid varit medveten om att D-vitamin var bra, insåg jag inte hur viktigt det är. Jag tror att det var Dr. Daniel McCartney som talade om vikten av att få ut budskapet, särskilt i denna mycket svåra tid, om vikten av vitamin D. Vi måste fokusera på att få ut det budskapet. Det är viktigt att vi snarast tillför en tilläggspolitik för att bekämpa bristen, i hopp om att rädda människor från att uppleva allvarligare Covid-19-symtom. I november förra året var vi medvetna om att Storbritannien införde gratis vitamin D-tillskott till dem som hade risk för Covid 19. Människor kunde ansöka hos NHS för gratis daglig tillskott. Vi kan behöva titta på att introducera en liknande modell, särskilt för dem som är i riskzonen och även för medlemmar i samhället, som är mer benägna att drabbas av vitamin D-brist som t.ex. äldre och mörkhyade personer. Jag är medveten om de växande bevisen och rapporterna som studerar sambandet mellan järn och vaccinets effekt. En mycket intressant studie kom ut den här veckan från professor Luke O'Neill på Trinity College Dublin. Han talade om järn och immunförsvaret och jag vill fråga om det. Vi vet att järn är ett mineral som vi behöver för alla saker i våra kroppar, men vårt immunsystem behöver också järn. Det mycket övertygande beviset visar att järnbrist gör vacciner mindre effektiva. Borde vi planera att komplettera järn såväl som vitamin D i kampen mot mot Covid 19?

Dr Daniel McCartney: Jag tackar senator Black för vad som är en intressant fråga. Vi vet att järnbrist är mycket vanligt i den irländska befolkningen, särskilt hos unga kvinnor. Vi vet att cirka 50% av unga irländska kvinnor inte har tillräckligt med järn i sin diet. Forskningen jag har gjort med Coombe Hospital, antyder att cirka 3% till 4% av dessa kvinnor, när de kommer på sitt första förlossningsbesök i början av graviditeten, har ärftlig järnbrist. Det är oroande för det har inverkan på resultatet av dessa graviditeter. Det finns andra skäl, förutom immunitetsaspekten, som är viktig när det gäller järn över hela befolkningen. Jag är medveten om professor O'Neills undersökning och kanske kommer professor Kenny att kommentera den. Brist på ett antal näringsämnen finns i den irländska befolkningen, så medan vi pratar om vitamin D kommer Dr. Healy idag till exempel att berätta om magnesium, som är ett mycket viktigt näringsämne, när det gäller att biologiskt aktivera vitamin D i kroppen. En andel av människorna har låga magnesiumnivåer, inklusive människor som förbrukar alkohol, vissa äldre människor och sjukhuspatienter. Det kan också vara ett problem. Zink och selen är också

viktiga näringsämnen för immunitet. För att fokusera på vitamin D och järn ser vi en hög förekomst av brist på vitamin D över befolkningen, bland män och kvinnor, unga och gamla, bland invandrarbefolkningar och populationer av irländsk etnicitet. D-vitaminbrist är allestädes närvarande men jag tar senatorns påpekande om järnbrist vara en fråga som måste tas upp för vår kvinnliga befolkning, i synnerhet och även bland våra äldre. Professor Walsh och professor Kenny kommer också att ha en syn på det.

Professor James Bernard Walsh: Jag skulle vilja tillägga att den järnbrist under menopausen på menstruerande kvinnor, är något vi är mycket medvetna om och uppenbarligen är gravida kvinnor mycket medvetna om sina järnnivåer. Det är viktigt att påpeka att vi inte ofta ser järnbrist hos män. Det är inte ofta man ser en sådan näringsbrist. ..Faktum är att om en person har järnbrist är det väldigt viktigt att undersöka den och utesluta saker som tarmcancer och andra cancerformer som orsakar förlust av järn. När vi möter patienter med järnbrist fokuserar vi på om det finns underliggande medicinsk orsak till det. Vi frågar om de släpper ut blod i urinen eller rektalt. Dessa är frågor vi undersöker och fokus måste ligga på det. Professor O'Neills arbete i Trinity är mycket relevant och andra har också visat oss att järn och andra element är en viktig del av att optimera näringsresponsen.

Dr. John Faul: Jag tackar senator Black för hennes fråga. Vi mätte många näringsämnen under tiden för det ursprungliga SARS-utbrottet. Vid den tiden hade vi ingen aning om vad som pågick, vem som var mottaglig och inte. Vi mätte järnnivåerna i detalj, inklusive ferritin, som är en akutfasreaktant relaterad till järnöverföring och järnmättnad. Hos människor som var mycket sjuka med Covid 19, var järnbrist inte en signifikant faktor medan vitamin D i hög grad var en ögonbrynshöjande faktor. Vi har mätt det i detalj.

Senator Frances Black: Jag vill ställa en annan fråga om jag får. Finns det konsekvenser för människor som tar för mycket D-vitamin? Jag vet att den rekommenderade nivån är mellan 2000 och 4000 IE men när min syster var i USA, brukade hon få D-vitamintillskott på 10.000 IE. Om människor tar för mycket, vilka är följderna, om några?

Dr Daniel McCartney: Det är en utmärkt fråga och en fråga som är mycket relevant för diskussion idag. Det är verkligen därför vi behöver uttrycklig vägledning för befolkningen om vitamin D. Det finns massor av motiverade diskussioner om D-vitaminets roll i immunologisk hälsa som relaterar till SARS-CoV 2 och vad vi behöver från Department of Health är uttryckliga riktlinjer om lämplig nivå av tillskott, så att människor inte tar överdrivet stora tillskott och risker. Vi hörde idag att ett antal byråer, inklusive European Food Safety Authority, Institute of Medicine i USA och Scientific Advisory Committee om näring i Storbritannien, att alla är överens om att oralt intag av D-vitamin upp till 100 mcg per dag är säkert. Vi har mycket stora befolkningsstudier av personer som har kompletterats med 50 till 100 mcg under längre perioder på två till fem år som inte har visat några fall av toxicitet. Professor Walshs arbete är också relevant. Av de 36 000 personer vars blodnivåer utvärderades i Dublinregionen under de senaste fem åren, hade endast 21 nivåer över 250 nanomol per L och ingen hade höga kalciumnivåer i blodet, vilket är det tecken som man har vid extremt mycket D-vitamin. Toxicitet är extremt sällsynt. Man kan stöta på det i vissa kliniska tillstånd som sarkoidos, tuberkulos, lymfom och andra granulomatösa sjukdomar, men informationen om dessa faror eller potentiella faror med D-vitamin kommer att överföras till sådana patienter av deras primära läkare. Jag överlämnar till professor Kenny som kanske vill kommentera detta ytterligare men totalt sett är vitamin D-tillskott ett mycket, mycket säkert och effektivt att använda.

Professor Rose Anne Kenny: Jag kommer att börja med att uttryckligen förklara att de 10 000 internationella enheterna i tillägg som senatorns syster tar, skulle ordineras generellt som en dos en gång i veckan eller möjligen två gånger i veckan. Det skulle inte ordineras för daglig dosering. Jag är ledsen för att vi går från mikrogram till internationella enheter, eftersom det kan vara förvirrande men när vi talar i stora siffror, i tusentals och tiotusentals, talar vi om internationella enheter. Jag skulle upprepa Dr McCartneys poäng att vi behöver uttryckliga riktlinjer av just den anledningen. Sällsynt som vitamin D-toxicitet är, behöver vi Folkhälsoinstitutet för att ge en uttrycklig rekommendation och ge riktlinjer.

Senator Martin Conway: Senator Black har stulit vad jag tänkte fråga runt överintaget av vitamin D. Min första fråga avser länder med samma typ av profil som Irland, när det gäller brist på fisk i kosten och så vidare. Finns det några liknande länder som klarar sig bättre när det gäller folkhälsointerventioner kring D-vitamin? Finns det någonstans vi kan dra lärdom av och möjligen replikera? Jag vill utveckla det samtal som de medicinska företrädarna hade med senator Garvey tidigare om deras engagemang med Folkhälsoinstitutet. Låt företrädarna göra formella framställningar till Folkhälsoinstitutet? Har de presenterat det? Hur har engagemangsnivån hittills varit? Jag tar till mig de medicinska företrädarnas argument att tydliga råd behövs. Vilka kontakter har någon av de medicinska företrädarna, eller de enheter de tillhör, tagit med Folkhälsoinstitutet? Hur har det engagemanget kommit bort? Det spelar ingen roll vem som svarar på frågan.

Professor Rose Anne Kenny: Om vi går tillbaka till Folkhälsoinstitutet, som ett resultat av några kollegor på denna uppmaning som väckte parlamentariska frågor, blev HIQA (myndighet  som övervakar säkerhet och kvalitet i hälso- och sjukvårdssystemen) ombedd att producera ett snabbt bevis för vitamin D och Covid 19. Det var mer eller mindre Folkhälsoinstitutets svar på ackumuleringen av bevis och publiciteten kring detta.

Senator Martin Conway: Professor Kenny säger att Folkhälsoinstitutets svar var att be HIQA om en snabbrapport runt fördelarna med D-vitamin ur ett Covid-perspektiv.

Professor Rose Anne Kenny: Det stämmer.

Senator Martin Conway: Jag antar att Folkhälsoinstitutet nu har fått den rapporten. Har de gett någon kommentar till den?

Professor Rose Anne Kenny: Inte såvitt jag vet. Någon annan kan vara mer informerad men jag har inte hört mer än att detta har offentliggjorts. Vi har också ett sifferproblem med den rapporten. En av de första rekommendationerna är: ”I samband med COVID-19 råd har tidigare utfärdats och rekommenderats till individer eller som inte kan gå ut med borde överväga tillägg. iinom ramen för allt vi har diskuterat. Kommittén kan se hur otillräckligt detta uttalande är.

Senator Martin Conway: Jag uppskattar det. Kanske kan vi som kommitté titta på att skriva till Folkhälsoinstitutet för att få en bild av hur de ser på detta. Det är uppenbart att regeringen kommer att ta sitt råd från Folkhälsoinstitutet så att påverka Folkhälsoinstitutet är extremt viktigt. Jag har en annan fråga. Det har kommit till mig av ett par -  att D-vitamin verkligen borde distribueras gratis av apotekare och det är den perfekta situationen. Har konsortiet en syn på det?

Dr Daniel McCartney: Det är en utmärkt idé. Medan vi kan titta på riktat tillhandahållande för specifika grupper, har vi sett från våra diskussioner idag att detta är en fråga om befolkningens syn på saken. I avsaknad av vitaminisering skulle vitamin D-tillförsel till människor via apoteksnätet vara lämplig, men det borde vara särskilt fokuserat på några av riskgrupperna. För att ta upp senatorns tidigare punkt om säkerhet är det verkligen viktigt för kommittén att förstå att medan vi har pratat om mat har det aldrig varit den primära fysiologiska källan till vitamin D. Det mesta av D-vitaminet som människor får fysiologiskt är exponering av solljus. Vi befinner oss därför vid en intressant tidpunkt i människans utveckling, eftersom vi alla bestämde oss för att flytta inomhus för 30 eller 40 år sedan och vitamin D-nivåerna har verkligen sjunkit på grund av det. Att föreslå mat, åtminstone naturlig mat, kommer inte riktigt att vara effektivt. Vi kan komma någonstans längs linjen för att utveckla en mer sammanhängande och effektiv politik för livsmedelsberikning men vi måste erkänna att det i frånvaro av exponering av  solljus, är mycket svårt att tillsätta tillräckliga mängder i maten för att få till en uppenbar skillnad, som kommer att få människor till blodnivåer som krävs för immunitet.

Senator Martin Conway: Det allmänna samförståndet är att för mycket solexponering är dåligt för en person.

Dr Daniel McCartney: Absolut så och vi förespråkar inte det.

Senator Martin Conway: Därför, medan jag tar med mig Dr McCartneys poäng att anledningen till att nivåerna av D-vitamin har sjunkit, har stt göra med brist på exponering för sol och att undvikande av överdriven exponering har medfört andra fördelaktiga hälsoskäl kring hudcancer och så vidare.

Dr Daniel McCartney: Vi skulle absolut inte argumentera runt det rådet. Det bästa att göra här är att undvika för mycket solexponering och istället ta ett vitamin D-tillskott. Vi håller med senatorn.

Professor James Bernard Walsh: Om vi letar efter ett land som kan utgöra exempel här, skulle Finland vara bra. Innan Finland gick in för vitaminisering av livsmedel, hade bara en tredjedel av befolkningen tillräckligt med vitamin D. År 2011 var den siffran 90%. Det positiva  med det, var att när de mätte genomsnittsnivån i blodet, var den  75,9 nmol / l. Det är exakt den nivå som skulle vara optimal. Därför har vi här ett land som blev proaktivt genom berikning av livsmedel och stötte inte på några toxicitetsnivåer heller. Det är sådana saker som är avgörande. Det kan göras och ske på ett säkert sätt. Tillbaka till vad Dr McCartney sa, solen är den som ger en person 90% av sin vitamin D-nivå (dagligen). Tjugo minuters exponering på en person är allt som verkligen krävs för att hålla D-vitaminnivån optimerad. Men i detta land får vi ingen D-vitamin från solen från oktober till april. Även lite sol som är där ute står mycket lågt på himlen och ger  därmed ingen effekt. Vitamin D lagras om en person får mycket av det men det finns en gräns för hur länge lagringen varar. De medicinska företrädarna säger att det inte finns någon verklig nackdel med att ta vitamin D. De frågar också om modellen, särskilt för vårdhem. Deras siffror innebar att en av fyra av oss har D-vitaminbrist, särskilt på vintern. Man kan inte riktigt överdosera på vitamin D. Det föreslogs att det skulle finnas tydligare info från Folkhälsoinstitutet. Kommittén har bjudit in Folkhälsoinstitutet att komma före oss med initiativ. Återigen kan vi titta på det. De medicinska företrädarna talade om en dos av 800 till 1000 mcg per dag. Poängen gjordes att många människor faktiskt månar om sin egen hälsa och hyllorna töms på vitamin D. Medan människor agerar självständigt, behöver vi offentliga regler och uttryckliga riktlinjer. D-vitamin är en av byggstenarna i vårt immunsystem. För flera år sedan, var synen på cancer att ens immunförsvar inte var så viktigt. Vi vet nu att bevis finns för att det är viktigt och att vårt immunförsvar bryter ner cancer varje dag. Vi alla har cancer i våra system vars immunförsvar bryter ner detta. Det är viktigt att ha en av dessa byggstenar tillgänglig i tillräcklig grad. Finns det något annat som de medicinska företrädarna vill att kommittén ska titta på? Vi kommer att ge rekommendationer. D-vitaminbrist är vanligt i alla åldersgrupper i den irländska befolkningen. Upp till 47% av 18 till 39-åringar har brister. Upp till 60% av 50 till 59-åringar har brister och 64% av dem över 80 år och 80% av dem på vårdhem. Det är bevisat vilken vikt för dem på vårdboende det är med vitamin D-tillskott. Upp till 94% BAME har D-vitaminbrist. Grupperna med den högsta förekomsten av vitamin D-brist är de med fetma, mörk hud och den äldre befolkningen, just de grupper med högsta risk för Covid-19. De medicinska företrädarna påpekade nyligen att genomförda studier också visat den signifikant lägre risken för intag på IVA och dödsfall bland Covid-19 patienter som fick tillskott med D-vitamin. Vill de medicinska företrädarna upprepa någon av dessa punkter? Finns det något de vill be kommittén om? Vi accepterar alla att det måste finnas tydliga riktlinjer. Kommer någon att göra en sammanfattning?

Professor James Bernard Walsh: När det gäller enheterna är det viktigt att klargöra att det är 800 till 1000 enheter vilket är 20 till 25 mcg. När det gäller den nivå på vilken man är bristfällig medan tekniskt sett en nivå på 30 nmol / l anses vara bristfällig och en nivå 50 nmol / l klassificeras som tillräckligt är det viktigt att vi ser på något mindre än 50 nmol / l som otillräcklig. I så fall har 70% av alla åldersgrupper som vi ser på vintern inte tillräckligt vitamin D. Detta är fallet över hela storstadsområdet i Dublin. Det är en enkel siffra. Professor Kennys arbete med den irländska longitudinella studien om åldrande (TILDA), visar ett liknande resultatet för hela Irland. Det är det vi pratar om. Vi borde prata om brist. Vid denna tidpunkt har bara 30% av Dublinbefolkningen tillräckligt med vitamin D och det är inte annorlunda i resten av landet. Detta är fallet i alla åldersgrupper.

Suppleanten Bernard J. Durkan: Ska jag dra slutsatsen att det inte är sannolikt att några medicinska tillstånd kommer att förvärras av höga doser D-vitamin?

Professor Rose Anne Kenny: Vi säger aldrig ”nej” inom medicin men det är extremt sällsynt. Om det inträffar orsakar det en höjning av kalciumnivån. Det är dock lika sällsynt som att hönor skulle få tänder och borde verkligen inte styra det viktiga folkhälsobudskapet i detta sammanhang. Vi är här på grund av Covid 19 och att vitamin D har ett mervärde i samband med Covid-pandemin.

Professor James Bernard Walsh: Tillstånd som sarkoidos kan leda till ökad känslighet för vitamin D. Människor som har sådana tillstånd är under vård av läkare som skulle ge dem råd. Det finns också ett problem för personer som har njurstenar men deras problem har oftast med överskott av kalciumintag att göra. Sådana människor måste också övervakas av läkare. Alla dessa människor bör dock vara medvetna om sina förhållanden. Jag upprepar det som även livsmedelssäkerhetsmyndigheten i Irland och andra har sagt att det avgörande är att mäta är överskott av kalcium eller D-vitamin i blodet. Vi hittade inte detta bland de 36 500 fall. Det är viktigt. Det får inte glömmas bort att det vi rekommenderar är 800 enheter till 1000 enheter. Som folk upprepade gånger har sagt anses internationellt upp till 4000 enheter per dag vara säkra. Vi går inte nära det. Vi är långt nere på en bråkdel av det. Annan hälsomyndighet har rekommenderat 600 enheter för brister men vi säger att 800 till 1000 enheter skulle ge människor tillräckligt med D-vitamin, definierat som ett tillskott på 20 nmol / l eller mer. Det innebär ingen stor skillnad men det uttalandet måste presenteras ganska positivt. Detta har gjorts i Finland och på andra håll och görs nu i Storbritannien. Vi måste gå starkt ut för att säga att vi behöver optimera inte bara vår benhälsa utan också vårt immunsystem.

Dr John Faul: Jag har bara ett ord om klarhet för suppleanten Durkan. Det finns ett tillstånd som kallas hypervitaminos D. Människor som har detta tillstånd har alltför höga nivåer av vitamin D i sitt blod. Detta orsakas inte av att äta D-vitamintillskott utan processerna runt som vi pratade om som sarkoidos, vissa lymfom och så vidare. Det klassiska exemplet är sarkoidos. Detta är ett inflammatoriskt tillstånd där kroppen skapar en enorm mängd av vitamin D och det regleras inte av kalcium i blodet. Normalt kalcium i blodet stoppar detta. Det regleras inte, inte ens lokalt, av vitamin D-nivåer. Det är en automatisk produktion av vitamin D genom den inflammatoriska vävnaden. Behandlingen för det är steroider och antiinflammatorisk terapi. Bara för tydlighetens skull runt hypervitaminos D, om vilken man hör och som kan vara giftig, orsakas inte av kosttillskott utan av ett underliggande tillstånd. Om det underliggande tillståndet behandlas, försvinner det. Vi har många patienter med sarkoidos men vi ger dem D-vitamin kosttillskott.

Dr Martin Healy: Hur lång tid det tar för vitamin D-nivåerna i ens system att öka när man börjar ta ett tillskott - i den allmänna befolkningen tar det några veckor om man utgår från en mycket liten nivå. Det kan ta ett tag. Detta är fallet när du använder vanligt tillgängligt vitamin D-tillskott, vitamin D3. Det finns andra tillskott som fungerar snabbare men de används bara i akuta situationer som på IVA, när en persons nivå måste höjas mycket snabbt. När man tar ett tillskott kan man vara angelägen om att se om nivåerna har gått upp, men ett upprepat test kan inte genomföras inom tre månader. Man måste vänta tre månader innan ett upprepat test kan utföras för nivån av D-vitamin i blodet. Detta på grund av hur vitamin D hanteras i kroppen. Det tar ett tag att komma till det som kallas stabilt läge. Det tar minst tre månader och ibland längre tid. Även om det är olämpligt, ser vi ofta förfrågningar om vitamin D-testning två veckor efter att tillskott har börjat användas. Detta ger inte en korrekt bild.

Suppleanten Gino Kenny: Har någon av de medicinska bidragsgivarna några åsikter om ultravioletta lampor som inducerar D-vitamin? Vissa människor som har akut säsongsmässig affektiv sjukdom (SAD), använder dem. Har någon åsikter om att använda ultravioletta lampor för att producera D-vitamin i kroppen?

Dr Daniel McCartney: Jag kan ta det. Det finns verkligen lampor för SAD. Dessa använder vitt ljus vid specifika våglängder som är högre än de för ultraviolett B, UVB, strålning i samband med vitamin D. Trots att det finns en korsning mellan SAD och depression i samband med D-vitaminbrist, kan botemedlet med avseende på ljusterapi vara helt annorlunda. UVB-strålningen som man måste utsättas för till att syntetisera D-vitamin har en våglängd på 290 nm till 315 nm, medan det vita ljuset är associerat med bättre resultat hos personer med SAD är högre vid cirka 400 nm. Svarar det på suppleantens fråga?

Suppleanten Gino Kenny: Till viss del, ja. Jag känner människor som använder sådana lampor under vintertid och de tycker att de är mycket fördelaktiga. Vetenskapligt vet jag inte vilken mängd D-vitamin som produceras. Människor finner tröst i dem på grund av bristen på ljus under  vintermånaderna som kan ha en skadlig inverkan på människors välbefinnande och livskänsla. Vissa människor tycker att de är mycket fördelaktiga.

Dr Daniel McCartney: Absolut. Det ligger bra forskning bakom som tyder på det - melatonin undertrycks av exponeringen på ögats näthinna, för det vita ljuset. Det är mycket välkänt att det fysiologiska svaret på det vita ljuset är ansvarigt för några av dessa bättre resultat hos personer med SAD. Jag vill följa upp ett antal frågor eller frågor att sammanfatta. Vice Seán Crowe tog upp frågan om att delta. Enligt det brittiska systemet, även om vi i teorin i praktiken tillhandahåller vitamin D-tillskott gratis till 2,7 miljoner av Storbritanniens mest utsatta medborgare, tillhandahålls den på opt-in-basis (mottagaren avkrävs aktivt agerande för att tilldelas något). Det är ett exempel som vi inte bör följa. Det måste drivas på en opt-out-basis (om mottagaren inte uttryckligen avsäger sig rätten, sker tilldelning automatiskt) detta om vi vill att tillskott ska vara effektivt för utsatta grupper som vårdhem, vår svarta etnicitet och minoritetsetnicitet, BAME, kommuner, vår sjukvårdspersonal i frontlinjen och personer som anländer till testcentra. Vi kan inte lita på att även människor som har kunskapen och vet att de behöver D-vitamin vidtar lämpliga åtgärder för egen del. Det måste tillhandahållas på en opt-out-basis. Den andra frågan jag kommer att ta upp är att vi har lånat mycket vägledning från Storbritannien i detta område och många av de bevis som våra lagstadgade myndigheter har granskat i detta avseende har också varit från Storbritannien. Dessa bevis har fokuserat på muskuloskeletal hälsa. Det är verkligen viktigt att kommittén förstår att tröskelvärdena för vitamin D i blodet som måste uppnås för några av dessa fördelar för skelettet är mycket lägre, än de som uppnås för den immunologiska funktionen, inklusive för försvaret mot Covid-19. Om Folkhälsoinstitutet skulle granska dessa bevis, skulle vi behöva en specifik granskning av bevisen för immunologisk hälsa när den fokuserar på Covid19. Att granska bevisen för D-vitamin med avseende på muskuloskeletala hälsa skulle inte ta oss längre.

Den andra saken att inse här, i samband med den informationen, är att de randomiserade kontrollproven som många har begärt och som vi alla vill se på detta område, kommer aldrig att ske.  Professor Kenny kommer att säga att den största av dessa studier är i Córdoba i Spanien där cirka 1000 individer har studerats. De är på 300 just nu efter nio månader i den studien och kanske man aldrig når de 1000 patienterna. Vi kan inte vänta på dessa randomiserade kontrollförsök. Det finns en modell eller en paradigm som heter Bradford Hill-kriterierna för kausalitet och bevisen vi har i förhållande till D-vitamin och Covid-19 uppfyller redan dessa Bradford Hill-kriterier. Dessa är samma kriterier som antirökningsinterventioner har baserats på, som  vi sa tidigare har varit mycket effektiva. Slutligen, i frågan om vår befolkning, nämnde vi fetma. Fetma drabbar ungefär 60% av vår vuxna befolkning, som antingen är överviktig eller fet. Dosen av vitamin D man behöver som överviktig, det vill säga med BMI, mellan 25 och 30, är ungefär en och en halv gånger vad en person med idealvikt skulle behöva för att höja blodets nivåer i motsvarande grad. När man hamnar i den överviktiga kategorin är det ett BMI ovan 30, då man bör inta en en dos av cirka två till tre gånger för att uppnå motsvarigheten nivåökning i blodet. Även om 20 till 25 mcg per dag kan vara tillräckligt för de flesta av den vuxna befolkningen för att nå den nödvändiga tröskeln för immunitet mot Covid-19, har en betydande del av befolkningen behov av tillskott i högre doser än detta, inklusive personer med mörkare hud, vårdboende, äldre vuxna och några andra utsatta grupper också gamla. Det är allt jag verkligen har att säga, men som grupp kommer vi att vara glada åt att engagera oss i Folkhälsoinstitutet, om denna möjlighet uppstår och kunna förse kommittén med ytterligare information som de kräver om någon av de frågor som vi diskuterade idag.

Ordförande: Jag tackar Dr McCartney så mycket. Av säkerhetsskäl måste vi nu avsluta vårt kommittémöte idag. Jag tackar alla för era bidrag. Jag försäkrar att vi kommer att följa upp många av de frågor som har tagits upp här idag med olika personer som kommer att visas inför kommittén själv. Det avslutar vår verksamhet för idag och kommittén kommer att träffas igen vid en offentlig session på tisdag den  2 mars kl. 16, när hälsoministern, vice Donnelly, kommer att ge oss en uppdatering om Covid-19-relaterade hälsoproblem

Gemensamma kommittén avbröts kl. 11.54 till kl. 16.00. tisdagen den 2 mars 2021.

https://www.oireachtas.ie/en/press-centre/press-releases/20210407-oireachtas-health-committee-launches-report-on-addressing-vitamin-d-deficiency-in-ireland/

 • Thanks 4
Link to comment
Share on other sites

 • Nils Engström changed the title to Unik irländsk studie - tillskott av D-vitamin har stor betydelse för immunförsvaret, en folkhälsoåtgärd för befolkningen

Angående slutsatserna som den irländska studien uppehåller sig vid, kan de ses som bekräftelse på raden studier som vi tidigare haft uppe.

I nedanstående graf, trots att den är resultatet av en observationsstudie, kan de lägre koncentrationerna kalcidiol i blodet <50 nmol/L (motsvarande D3-vitamin ca. 400IE  D3-vitaminintag/dag) logiskt sett tolkas som placebogrupp med vilken successivt allt större intag av D-vitaminintag kan jämföras (alltså innebärande en sammanfattning av många delstudier i en och samma studie). Bradford-Hill-kriterierna kan i detta sammanhang anses uppfyllda, eftersom ett tillräckligt antal stora och mindre studier pekar i samma riktning.

dödstal luftvägsinfektion.jpg

Nedanstående graf visar kroppens interna inflammations beroende av D-vitaminet i formen kalcidiol i blodet.

ScreenHunter_2495 Nov.jpg

Nedan visas dödsfallen i Covid-19, relaterade till koncentrationen kalcidiol i blodet för fem länder. Tydligt framgår att Läkemedelsverkets (i Sverige) uppfattning om tillräcklig koncentration kalcidiol i blodet är alltför låg.

Forum xxx.jpg

Härunder visas spridning och dödsfall beroende på koncentrationen kalcidiol i blodet.

SPRID DÖD COVID 19.jpg

Härunder ses en sammanställning (Cummins) av en studie som visar skillnaden i dödstal  mellan låga och höga koncentrationer kalcidiol i blodet.

Namnlös.jpg

Nedan visas skillnaden i D-vitamin (kalcidiol i blodet) beroende på årstid. De högre koncentrationerna under sommartid förklarar de lägre smittotalen under den årstiden.

ScreenHunter_2046 Apr. 05 00.02.jpg

Nedan visas beroendet av D-vitamin (kalcidiol i blodet) för frekvens smittade (röd kurvaI och döda (blå kurva) för europeiska länder redan under våren 2020. Varje plotpunkt motvarar ett helt land i Europa.

kurva sreckad.jpg

Den centrala avsikten med den irländska studien i trådstarten

Fokuseringen på sambandet mellan D-vitamin och Covid-19 (frekvens, smitta, allvarligt insjuknande och dödsfall) har varit huvudintresset på Irland. Fullt klart är att tidigare låga normnivåer (kalcidiol i blodet)  runt 50 nmol/L främst relaterats till sjukdomar som t.ex. rakit, medan irländarnas huvudintresse berör de nivåer som kan anses optimala för immunförsvarets funktion. Man anser i ett första försiktigt antagande att i storleksordningen 80 nmol/L kan anses som optimalt, motsvarande vad som uppmätts i Europas mest framgångsrika land Finland, vad gäller lägsta frekvensen dödsfall via Covid-19.

Problemet i Sverige för Läkemedelsverket och skolmedicinen i övrigt är just att man helt negligerar den mängd studier som visar att optimal nivå kalcidiol i blodet för ett effektivt immunförsvar ligger långt över den norm som hittills använts.

                                    _________________

Om man följer upp D-vitaminets betydelse, finns en lång rad funktioner och samband som brukar kopplas till brister som t.ex.:

 • risk för frakturer t.ex. rakit  på barn
 • led- och skelettsmärtor
 • problem i händer och fötter
 • sänkt immunförsvar
 • luftvägsinfektioner
 • parodontit
 • influensa (där kommer Covid-19 in)
 • TBC
 • autoimmuna sjukdomar
 • MS, diabetes
 • metabolt syndrom
 • psoriasis, cancer
 • muskelsvaghet
 • muskelkramper
 • muskelsmärtor
 • ökat blodtryck, risk för hjärtinfarkt etc.
 • trötthet
 • depression, bipolär sjukdom
 • schizofreni, autism
 • försämrad kognitiv förmåga.

Mot bakgrunden ovan finns all anledning att, som irländarna, se D-vitaminet som mycket betydelsefullt för kroppen i sin helhet - inte särskilt märkligt, eftersom D-vitaminet har viktiga funktioner i varje kroppscell. Vad gäller immunförsvaret, av vikt dels vid uppbyggnaden av dess celler, dels vid större virusangrepp till att efter någon vecka dämpa cytokinstormen, som främst riskerar att angripa kroppens lungor (alveolerna) som kan innebära kvävning och dödsfall. Inte särskilt märkligt att  alltfler uppgifter förekommer som förordar 75 - 125 nmol/L kalciferol i blodet som miniminorm. Av de studier som redan finns, förefaller den dagliga dosen D3-vitamin, som klarar att  upprättålla dessa nivåer, ligga på doser:

 • för normalbyggda människor 2000-5000 IE dagligen 
 • för människor med BMI 25 - 30 bör dagsdosen ökas ca. 1½ gång
 • vid BMI >30 ökas dosen med med 2 till 3 gånger

De senare två höjningarna bl.a. enligt irländarnas uppfattning. Förklaringen ligger i att fettcellerna tar upp oproportionerligt mycket D-vitamin (kalciderol etc.), vilket gör att koncentrationen i blodet reduceras. Andra orsaker till sänkning av nivåerna är t.ex. att ett virusangrepp, förbrukar D-vitamin eftersom det deltar i processen, liksom C-vitamin som motverkar den  oxidativa stressen genom virusangreppet.

Viktigt att betona är att D-vitamin (liksom C-vitamin) får sin största betydelse, om det intagits i förebyggande syfte under några veckor före eventuellt smittotillfälle. Omvandlingen av D-vitaminet till sin aktiva form kräver någon vecka efter att det intagits som tillskott. Såväl C- som D-vitamin bör ges så lång tid som möjligt till att förstärka immunförsvaret och att tillse kroppen i möjligaste mån fri från oxidativ stress (C-vitaminet som antioxidant). Därmed kommer C-vitaminet att kunna fokuseras på den oxidativa stressen som virusangreppet ger och D-vitaminet bl.a. på att dämpa cytokinstormen som brukar inträffa någon vecka efter smittotillfället. Främst är det fråga om att avvärja smittan att få fäste genom förstaförsvaret, i andra hand att mildra sjukdomsförloppet om det varar mer än en vecka.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • Nils Engström changed the title to Unik irländsk studie - tillskott av D-vitamin har stor betydelse för immunförsvaret, en viktig folkhälsoåtgärd för befolkningen

Bl.a inuiterna visar hur långt man skulle kunna driva upp D-vitaminnivåerna via födan, även i modern tid. Uppåt 70 nmol/L ligger nära nivån som finländare och irländare anser vara optimalt (80 nmol/L) - underförstått att eftersträva i en befolkning. ScreenHunter_2797 Apr. 17 12.15.jpg

Dessa nivåer är dock inte optimala i de sammanhang där virus eller bakterier angriper kroppen. Kurvan härunder, enligt en tysk 15 år lång studie på 10000 personer, visar klart att högre daglig tillförsel av D3-vitamin (i storleksordningen 5000 IE per dag) ger immunförsvaret avsevärt bättre motståndskraft.

70 nmol/L kalcidiol ger visserligen högre skydd än det som Läkemedelsverkets norm säger (50 nmol/L), som motsvarar 400 IE D3-vitamin per dag men det är med förvåning (kanske inte) att skolmedicinen inte anammat den serie av klara forskningsresultat som finns till att höja normen,

                    dödstal luftvägsinfektion.jpg

Irländarna har på ett hittills föredömligt medicinskt/politiskt sätt tagit upp Finlands unika joint venture mellan medicinare och regering (år 2011 D-vitamin upp till 18 års ålder) och dessutom engelsmännens gratis distribution av D-vitamin till vissa särskilt utsatta (bl.a. på äldreboenden). Såväl finnar, som under tio år medvetandegjorts om D-vitaminets stora betydelse och engelsmän, nu också irländarna och deras medicinare och politiker har i princip gått emot skolmedicinens tröghet, när det gäller användningen av annat än medicin. 

Finnarnas 138 avlidna per miljon invånare är lägst i Europa och det är en skam för svensk skolmedicin att inte inse finnarnas nu nära tio gånger lägre dödstal under Covid-19 pandemin, ha ett starkt samband med deras D-vitaminpolitik kontra den obefintliga förskrivningen av D-vitamin till människor på svenska äldreboenden.

När Tegnell hänvisar till att Sveriges medeltal vad gäller D-vitamin, efter mätningar på befolkningen, är tillfredsställande, glömmer han medvetet inneboende på äldreboenden. Även om professor Gisslén medger att låga D-vitaminnivåer på äldre ofta konstaterats, tycks intresset i Sverige att rätta till problemet ligga på nollpunkten. Är agendan styrd av Läkemedelsföretagen med våra läkare som lydiga verktyg? Hur kommer det sig annars att trögheten, när det gäller tillämpningen av nya forskningsresultat på områden som kolesterol, vitaminer, spårmetaller etc. är så djupt rotad?

Annika Dahlqvists ärende i Socialstyrelsen (risk för indragen läkarlegitimationen) är bara ett exempel. Det tog två år för sakkunniga att konstatera, det korrekta i det som vetenskapligt fanns klart redovisat redan två decennier tidigare - det som genom Annika Dahlqvist lagt grunden för LCHF-kostens utveckling. 

Inte nog med detta, som hände för några år sedan, nyligen kom Anna Bäsén, journalist på Expressen på att anklaga Annika Dahlqvist för att ha rekommenderat just C-vitamin som förebyggande inför eventuell Covid-19 smitta. Eftersom angreppet än en gång var avsett som skäl för indragning av Annika Dahlqvists läkarlegitimation, gjorde hon slag i saken och begärde själv att legitimationen skulle dras in. Vilken kvinna !!! Vilken integritet och styrka hon besitter!!! Vi kan vara glada över att sådana fina exempel finns i landet!

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...