Jump to content

LCHF och blodtrycksförbättring


Recommended Posts

Genom egna erfarenheter och efter vad som framgår av studier på lågkolhydratkost typ LCHF, kan konstateras att t.ex. blodtrycket högst väsentligt kan förbättras (sänkning av systoliskt tryck i storleksordningen 10 mm Hg) efter växling till lågkolhydratkost.  I en studie år 2019:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6695889/

framgår bl.a. följande:

ScreenHunter_2820 May. 09 20.01.jpg

Många av oss vet av egen erfarenhet att flertalet parametrar - jämfört med ovanstående - kan väsentligt mer förbättras - för egen del t.ex. HDL från under 0,95 till 1,4. För den som är äldre, kommer möjligheten att sänka blodtrycket högt på listan.

Blodtryck/kärlmotstånd

Styrande för blodtrycket är kroppens kärlmotstånd.  Den bästa markören för detta anses medelartärblodtrycket (MAT) vara. Konventionellt brukar den förenklade formeln:

MAT = (SYS - DIA)/3 + DIA           (SYS=Systoliskt tryck, DIA=Diastoliskt tryck)

användas, trots att resulterande mätvärde anses underskatta det som instrumentellt uppmäts.

Härunder ses tabellerat utgångsmaterial i referensstudien:

https://www.researchgate.net/publication/312261728_Mean_Arterial_Pressure_Classification_A_Better_Tool_for_Statistical_Interpretation_of_Blood_Pressure_Related_Risk_Covariates

ScreenHunter_2828 May. 10 20.26.jpg

där blå siffror (MAT) omräknats enligt i nomogrammet härunder använd formel MAT = (SYS - DIA)/2,4 + DIA. De med rött inringade siffror anger gränsvärden för de fyra områdena där MAT anses normalt, milt förhöjt, moderat högt resp. allvarligt förhöjt. 

             ScreenHunter_2831 May. 12 05.31.jpg                             

De under grafen ovan i blått angivna områdena (normal till allvarlig nivå) utgår från referensen ovan (år 2017). De områden som berör förhöjt blodtryck är av naturliga skäl mest högfrekvent förekommande bland äldre, för vilka återhållsam användning av blodtryckssänkande preparat med stor försiktighet, först efter noggrann orsaksanalys, bör övervägas.

Den streckade linjen på nomogrammet anger förbättringen (minskningen av kärlmotståndet jämfört med den övre kurvan) - en imponerande förändring enbart via kostväxling till lågkolhydratkost. I detta fall till att hamna nära optimum (MAT = 97). Begreppet "normalt" innebär inte att ett något lägre värde på MAT (ned till i storleksordningen 75), skulle vara sämre. Området nära 60 innebär dock problem, som tyder på svårigheter för hjärtat att förse kroppens organ med tillräcklig blodgenomströmning. Lägre värden kräver snabba livräddande åtgärder. Ofta kan sådana värden orsakas av sepsis, hjärnblödning eller annan större intern blödning.

Av tabellen i trådens inledning framgår att personer som växlat till lågkolhydratkost, genomsnittligt kunnat sänka MAT med 8 enheter (108,6 - 100,5) - en högst väsentlig förändring till att minska risken för hjärtinfarkt. I kombination med fysisk träning och en kur K2-vitamin (avkalkning av blodkärlens väggar), kan förhållandena förbättras ytterligare. För egen del hade jag före växlingen till LCHF ett medelblodtryck under dagen på 140/85 med blodtrycksmedicinering. Till den hade hade min läkare 25 år tidigare initierats efter en enstaka mätning på 170/85 (fel av mig att då inte reagera på detta).

Efter övergång (september 2017) till LCHF och senare en kur med K2-vitamin och utsättning av blodtryckssänkande medicin, hade mitt medelblodtryck under dagen sänkts till 130/79 - råkar hamna nära den streckade linjen på nomogrammet - allt i överensstämmelse med vad som framgår av studier på området.

LEIDEN 85-Plusstudien - kraftigt avvikande från konventionellt tänkande

Rubricerad studie härunder berör personer inom ett åldersspann som jag råkar befinna mig i. Till en början blev jag lite tveksam till studien med tanke på mina låga blodtrycksdata (efter växlingen till LCHF) jämfört med studiens.  Den som närmar sig 90-årsstrecket låg vid tiden för studien sannolikt nära de betydligt högre nivåer som denna studie upptar, sannolikt även idag, om standardkost tillämpas.

533197729_ScreenHunter_1882Jan_1320_16.j

Observera att i rött inramade rekommendationer inte ingick i studien (dvs. anger bara vad som år 2017 ansågs vara eftersträvansvärt).  I studien angivna idealnivåer, systoliskt över 160 och diastoliskt mellan 70 och 90 är uppmätta år 2002 och definitivt inte på försökspersoner uppfödda på lågkolhydratkost. I aktuella höga åldrar inte heller med någon genomsnittligt hög träningsnivå - sannolikt inte heller fria från medicinska preparat. Dock om man utgår från Uffes påpekanden i:

ligger hans pragmatiska synsätt klart i linje med vad som framkommer i LEIDEN 85-Plusstudien.

De av er nära eller över pensionsåldern (vanligen mest intresserade), kan via nomogrammet bekvämt beräkna medelartärtrycket (MAT) genom att lägga en linjal över bilden. Ni får då en bättre bild av kärlmotståndet, än att som brukligt är, bara genom att ta det systoliska trycket som utgångspunkt. MAT utgör ett konglomerat av systoliskt och diastoliskt tryck (vari pulstrycket ingår) som tar hänsyn till alla faser i ett hjärtslag. "MAT" utgör ett betydligt bättre beslutsunderlag än vanligt, inför eventuell insättning av  blodtrycksmedicinering .

Vid osäkerhet efter vägningen mellan uppmätt mätvärde och läkarens förslag till medicinering, är min rekommendation att först kika på Uffes inägg ovan.

Det vore intressant att se vilka värden som är typiska för er LCHF:are. Ni som har blodtrycksmätare, mät upp och beräkna MAT med hjälp av nomogrammet.

Blodtryckssänkande läkemedel

Från läkemedelsföretagens sida har studier, bekostade av dessa, under åren visat sig peka på "det lämpliga" i att medicinera blodtryckssänkande preparat vid allt lägre blodtryck. Även det sedan länge som normalt ansedda blodtrycket (120/80), ses då som högt. Avvikelsen från tidigare tänkande, som för det normala systoliska blodtrycket angav 100 + åldern, är alltså mycket stor. För t.ex. en 80-åring skulle då 180 anses normalt. Liksom Uffe, talar Leiden 85-plusstudien från år 2002 i den senare riktningen.

Intressant är att man från läkemedelsindustrin alltmindre talar om skillnaden i blodtryck mellan olika ålderskategorier, för lämpligheten att medicinera. Enligt min mening har de pekunjära ställningstagandena i stor utsträckning fått ta över - jämfört med det som kan anses fördelaktigt för den äldre patienten. Ett otyg i sammanhanget är utskrivningen av blodtryckssänkande medicin som en direkt åtgärd, utan att läkaren först undersöker orsaken till blodtryckshöjningen - t.ex. organ som av något skäl kräver högre blodflöde. Det kan t.ex. vara njurar eller hjärna som kräver mer för att fungera optimalt. I det senare fallet genom åderförfettning/förkalkning av halsartären till hjärnan. Om hjärnans ordergivning till hjärtat om ökat tryck åsidosätts genom tvånget i motsatt riktning via blodtryckssänkande medicinering, kommer i det fallet hjärnans funktion (minne/kognitiv förmåga etc.) alltmer att försämras. Sannolikt kan den ökande andelen demenssjukdomar som konstaterats i USA under senare decennier delvis hänföras till den ohämmade medicineringen av blodtryckssänkande preparat. Det vanligaste skälet för en läkare att direkt medicinera, är att problemet klassas som essentiell hypertoni. Man utgår då från att blodtrycksförhöjningen inte kan relateras till specifikt behov av högre blodflöde i något organ t.ex. njurar eller hjärna. Alltså att blodtrycksförhöjningen är av generell natur och huvudsakligen beror på åderförfettning/förkalkning och därav mindre flexibilitet i blodkärlen.

Med utgångspunkt från vad Uffe och andra vettiga forskarbegåvningar påpekar, finns knappast anledning att utan noggrann kontroll av orsakssambanden bakom en blodtryckshöjning medicinera, om avvikelsen från normala nivåer kan betraktas som mild.  Enligt vad nomogrammet ovan visar, betraktas kärlmotstånd under MAT = 24 vara milt (dock inte liktydigt med att slippa medicinering). Äldre som genom åren genom åderförfettning/förkalkning fått blodkärlen stelare och med minskad diameter, får automatiskt förhöjt blodtryck.  Påpekas bör att de värden som anses ligga inom begreppet mild förhöjning (Grade 1) av kärlmotståndet kan motsvara relativt låga systoliska blodtryck. Samma värde på MAT kan dock uppnås med betydligt högre systoliskt blodtryck, varför begreppet milt kanske får ses med viss försiktighet, särskilt för yngre personer, för vilka gränsen för insättning av blodrtyckssänkande medicinering tycks ligga vid MAT=110 motsvarande blodtrycksområdet 140/90.  För äldre äldre (över 80-årsåldern) förefaller något högre nivåer tillämpas före insättnng av blodtrycksdämpande medicin, sannolikt på de grunder som Uffe tog upp och som Leiden 85-plusstudien visar intressanta exempel på.      

P.S.

Om du Uffe ser tråden, vore mycket intressant med dina synpunkter - något som naturligtvis innefattar forumets medlemmar! 

                            animated-dancing-image-0417.gif

Link to comment
Share on other sites

44 minuter sedan, Cederulla sade:

I morgon ska jag göra en arteiografi. Ingår i en studie jag är med i. Blir intressant att få det resultatet.

Det hoppas jag att du delar med dig av. Ditt värde talar för ett hjärta i god kondition. Det talar för litet kärlmotstånd - idealiskt i pandemitider. Covid-19 anses ju vara en vaskulär sjukdom.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

18 minuter sedan, Cederulla sade:

Pappa troligen. Tyvärr fick jag inte göra ngn arteriografiundersökning idag. Märkligt, sa att de inte hade tid. Ska försöka få göra det senare. Då ska ni få veta.

Arteriografin har tidigare från sjukvårdens sida, som jag förstått, behandlats lite styvmoderligt men finns numera på några få sjukhus i landet och hos vissa privatpraktiserande läkare. Dock ett intressant inslag i analyshärvan till att bättre komma fram till rätt behandling av högt blodtryck.  Jag förmodar att du blivit tillfrågad om deltagande genom ditt fördelaktigt låga kärlmotstånd.

Link to comment
Share on other sites

Försökte få till en arteriografi tidigare men de hade inte viljan att genomföra detta. istället fick jag 16 mg candesartan och 12,5mg hydrochlorothiazide med blodtryck runt 160-170 samtidigt som jag fick diabetesdiagnosen med Hba1c på 58.

Fick då Metformin samt skulle eventuellt ta victoza. Började med LCHF och har nu reverserat diabetesen till 35 Hba1c där jag tar 1 Metformin per dag, samtidigt är blodtrycket 120-130 utan någon blodtrycksmedicin. 
 

men vårdcentralen och jag är inte överens och diabetessköterska och jag träffas inte längre sedan individen påpekade att allt jag gjorde var farligt. Läkaren är lite bättre då jag påpekade att LCHF är en erkänd behandling.

men nu senast efter något år så ville de plötsligt testa kolesterol vilket visade totalt ca 6 i kolesterol. Läkaren ville direkt att jag skulle starta med statiner vilket jag tillfälligt inte godtog. Men nu skall jag snart ta ett nytt test där de testar LDL, HDL och Triglyceriderna. Men jag vet att läkaren kommer packa på mig statiner så vet inte vad jag skall göra där. Även kolesterolet har gått ner något men inte mycket sen jag började med LCHF, medans alla övriga värden förbättrats mycket.

 

 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, Krippagon sade:

efter något år så ville de plötsligt testa kolesterol vilket visade totalt ca 6 i kolesterol. Läkaren ville direkt att jag skulle starta med statiner

Angavs något skäl till statiner? Om inte, kan du med lugn stämma påpeka att kolesterolhypotesen från vetenskaplig synpunkt är borta. Förbered dig väl före nästa besök, så att du kan förklara fakta för läkaren. Du kan t.o.m. påpeka att du tillhör ett forum som har en av världens främsta experter på kolesterol som medlem.

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Även om jag inte var superpåläst om kolesterol när jag mötte läkaren hade jag lite grundkunskap. Blev en livlig diskussion när jag inte ville ta statiner.

Diskussionen startade med att läkaren konstaterade att jag måste ta statiner. Jag kontrade med att vi kan vänta och se om 1 år, vilket läkaren inte ville och att Max 3 månader. Jag påpekade att kolesterolet gått ner och övriga värden förbättrats, men läkaren nämnde att högt kolesterol är farligt. Jag önskade då mer detaljerade tester och inte bara totalkolesterol och LDL, dvs HDL samt triglycerider vilket läkaren godkände. Sedan önskade jag ApoB/ApoA1, dvs mäta apokvoten, men läkaren informerade att de ej ”screenar” för detta, så blev avslag. Diskussion uppstod om överanvändning av statiner med hjälp av medicinföretagen.

Efter detta hamnade jag igen situation liknande den i filmen Clockwork Orange där jag med uppspärrade ögon fick titta på läkaren dator med databas om ökad dödlighet och mina kolesterolvärden lades in och jag fick högre % dödlighet. Kort sagt jag visste inte mitt bästa.

 

Vi får se vilka värden jag får vid nästa test, men min LDL är nog hög så blir intressant vad jag skall göra.

 • Like 2
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

55 minuter sedan, Krippagon sade:

 

 

Vi får se vilka värden jag får vid nästa test, men min LDL är nog hög så blir intressant vad jag skall göra.

 

57 minuter sedan, Krippagon sade:

Även om jag inte var superpåläst om kolesterol när jag mötte läkaren hade jag lite grundkunskap. Blev en livlig diskussion när jag inte ville ta statiner.

Diskussionen startade med att läkaren konstaterade att jag måste ta statiner. Jag kontrade med att vi kan vänta och se om 1 år, vilket läkaren inte ville och att Max 3 månader. Jag påpekade att kolesterolet gått ner och övriga värden förbättrats, men läkaren nämnde att högt kolesterol är farligt. Jag önskade då mer detaljerade tester och inte bara totalkolesterol och LDL, dvs HDL samt triglycerider vilket läkaren godkände. Sedan önskade jag ApoB/ApoA1, dvs mäta apokvoten, men läkaren informerade att de ej ”screenar” för detta, så blev avslag. Diskussion uppstod om överanvändning av statiner med hjälp av medicinföretagen.

Efter detta hamnade jag igen situation liknande den i filmen Clockwork Orange där jag med uppspärrade ögon fick titta på läkaren dator med databas om ökad dödlighet och mina kolesterolvärden lades in och jag fick högre % dödlighet. Kort sagt jag visste inte mitt bästa.

 

Vi får se vilka värden jag får vid nästa test, men min LDL är nog hög så blir intressant vad jag skall göra.

Under inga som helst förhållande skall du ta statiner. Ät ketogen kost. Länk till Martina angående blodfetter.

https://martinajohansson.se/hoga-blodfetter-pa-lchf-ingen-fara/

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

7 timmar sedan, Krippagon sade:

Även om jag inte var superpåläst om kolesterol när jag mötte läkaren hade jag lite grundkunskap. Blev en livlig diskussion när jag inte ville ta statiner.

Diskussionen startade med att läkaren konstaterade att jag måste ta statiner. Jag kontrade med att vi kan vänta och se om 1 år, vilket läkaren inte ville och att Max 3 månader. Jag påpekade att kolesterolet gått ner och övriga värden förbättrats, men läkaren nämnde att högt kolesterol är farligt. Jag önskade då mer detaljerade tester och inte bara totalkolesterol och LDL, dvs HDL samt triglycerider vilket läkaren godkände. Sedan önskade jag ApoB/ApoA1, dvs mäta apokvoten, men läkaren informerade att de ej ”screenar” för detta, så blev avslag. Diskussion uppstod om överanvändning av statiner med hjälp av medicinföretagen.

Efter detta hamnade jag igen situation liknande den i filmen Clockwork Orange där jag med uppspärrade ögon fick titta på läkaren dator med databas om ökad dödlighet och mina kolesterolvärden lades in och jag fick högre % dödlighet. Kort sagt jag visste inte mitt bästa.

 

Vi får se vilka värden jag får vid nästa test, men min LDL är nog hög så blir intressant vad jag skall göra.

Ja, vad ska man säja. Att enbart ta totalkolesterol är höjden av okunskap enligt mej. Var du ens fastande när provet togs? När det gäller statiner och mediciner i allmänhet så vill jag referera till min kurator på vårdcentralen. Hon säjer att recept på mediciner är ett erbjudande från läkaren, men det är helt upp till patienten att anta erbjudandet eller att avstå. Jag hade nog valt att läsa på ytterligare om kolesterol och statiner. Skriva ner mina tankar och argument inför nästa samtal med läkaren. Och sen vänligt, men bestämt upplyst läkaren om att jag inte är intresserad av statiner. Sen hade jag bett läkaren att anteckna detta i journalen. Alternativet är att låta läkaren skriva ut statiner och sen inte hämta ut dom. MEN om man då har oturen att hamna på sjukhus så får man dom mediciner som finns i journalen så det är inget bra alternativ. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

50 minuter sedan, Trollmormor sade:

Att enbart ta totalkolesterol är höjden av okunskap enligt mej.

Från läkarens sida gör han bara vad Socialstyrelsens regelverk säger - en institution som tillsammans med honom fortfarande lever i en felaktig föreställningsvärld skapad för ett antal decennier sedan. Tiden för det tröga medicinska etablissemanget att acceptera ny forskning, som kullkastar det som dess profeter länge predikat, kräver att många ansvariga först måste pensioneras.  Alla är inte lika öppna inför den nya forskningen som t.ex. Tim Noakes - inte heller som han snabba att erkänna sig haft fel under en lång forskarkarriär. Det är sådana som Tim Noakes, som vi gläder oss åt och ger hopp om framtiden.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, Nils Engström sade:

Från läkarens sida gör han bara vad Socialstyrelsens regelverk säger - en institution som tillsammans med honom fortfarande lever i en felaktig föreställningsvärld skapad för ett antal decennier sedan. Tiden för det tröga medicinska etablissemanget att acceptera ny forskning, som kullkastar det som dess profeter länge predikat, kräver att många ansvariga först måste pensioneras.  Alla är inte lika öppna inför den nya forskningen som t.ex. Tim Noakes - inte heller som han snabba att erkänna sig haft fel under en lång forskarkarriär. Det är sådana som Tim Noakes, som vi gläder oss åt och ger hopp om framtiden.

Maken går på årliga blodtryckskontroller på vårdcentralen sen minst 10 år. Då kollas kolesterolet varje gång. Aldrig har dom enbart kollat totalkolesterolet. Alltid HDL, LDL och Triglycerider också. Och då har han varit på 3 olika vårdcentraler under den tiden. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

15 timmar sedan, Trollmormor sade:

Maken går på årliga blodtryckskontroller på vårdcentralen sen minst 10 år. Då kollas kolesterolet varje gång. Aldrig har dom enbart kollat totalkolesterolet. Alltid HDL, LDL och Triglycerider också. Och då har han varit på 3 olika vårdcentraler under den tiden. 

Tyvärr är Krippagons erfarenhet inte unik. Själv har jag upplevt detsamma för några år sedan (före LCHF-starten). På den tiden hade jag fortfarande statiner med en lipidprofil som fick läkarna att dansa krigsdans av glädje medan de verkliga förhållandena var dödligt tokiga. Något som jag fick klart för mig först efter att LCHF tagit över och all medicinering satts ut.

Som en jämförelse med goda vänner i 70-80-årsåldern (de äldre än så inte i livet), har de alla låtit sina läkare skriva ut symtomdämpande mediciner i mängder - rekordet tas av en (fortfarande i livet) med 12 mediciner dagligen. Genomsnittet ligger på 6 - 7 preparat. Som den ende i min bekantskapskrets utan annan medicin än LCHF-kosten, försöker jag så gott det går påpeka vilken medicin (mat) som är bäst och vilka tillskott som är nödvändiga. Vanligen utan resultat i de högre ålderskategorierna men i gruppen 30 - 60 är det lättare att få respons.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...