Jump to content

Recommended Posts

Dagens medicin anordnar 2014-03-06 ett seminarium om diabetesvården.

 

Intressant att Socialstyrelsen kommer med uppdaterade diabetesriktlinjer(12.50) och det ska satsas 450 miljoner kr på kroniska sjukdomar (13.15).

 

Det verkligt intressanta är att vissa vårdcentraler har lyckats mycket bättre än andra (14.20). Vilken kost rekommenderar Vårdcentralen Näsby?

 

Hela programmet

 

En ny tid för diabetesvården

 

Diabetesvården i Sverige är inne i en spännande utvecklingsfas. Socialstyrelsens nya målnivåer blir klara under våren, samtidigt som arbetet med uppdateringen av de nationella riktlinjerna börjar bli färdigt, regeringen ska sjösätta sin strategi för kroniska sjukdomar och SKL:s programråd för diabetes ska se till att visionerna förs ut och förverkligas i sjukvården.

 

Välkommen till ett eftermiddagsseminarium den 6 mars som diskuterar betydelsen och konsekvenserna av satsningarna inom diabetesvården. Hur påverkas patienterna av utvecklingen?

Seminariet arrangeras i samarbete med det Nationella diabetesteamet.

 

·         12:50 I väntan på de nationella diabetesriktlinjerna – vad kan vi förvänta oss?

Framåt sommaren 2014 beräknas en preliminär version av Socialstyrelsens uppdaterade nationella diabetesriktlinjer vara klar. Vad behöver justeras och varför? Vilka områden är står i fokus för revideringen?

Claes-Göran Östenson, huvudansvarig i faktaarbetet, Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården.

 

·         13:15 Vilken plats har diabetesvården i regeringens satsning på kroniskt sjuka?

Under fyra år kommer regeringen satsa totalt 450 miljoner kronor på en strategi för kroniska sjukdomar. I regeringens satsning på kroniskt sjuka kommer primärvården att stå i fokus. Vilka konkreta förändringar kommer diabetesvårdens patienter att märka?

Roger Molin, samordnare av kronikerstrategin, socialdepartementet.

 

·         13:35 Vilka blir diabetesvårdens nya målnivåer?

Socialstyrelsen har inlett ett arbete för att komplettera sina nationella riktlinjer för diabetesvården med tydliga målnivåer för indikatorer som speglar bland annat akut behandling, sekundärprevention, vårdresultat och patientupplevelser. Syftet med målnivåerna är att ge landsting och kommuner tydliga kvalitetsmål att sträva efter i det löpande arbetet med att förbättra diabetesvården. Under våren kommer bland annat de indikatorer som speglar HbA1c, LDL-kolesterol och målblodtryck att målsättas.

Marie Lawrence, chef för enheten för indikatorbaserad utvärdering och Björn Nilsson, utredare, Socialstyrelsen.

 

·         13:55 Sju framgångsfaktorer och tre prioriterade förbättringsområden för en god diabetesvård.

Sju framgångsfaktorer går att identifiera hos landsting och vårdenheter med särskilt goda resultat i diabetesvården. Det visar en ny studie som initierats av Nationella programrådet för diabetes vid SKL. Resultaten bygger på en jämförande ansats, där skillnader och likheter i diabetesvården i primärvården har studerats.

Framgångsfaktorerna är tänkta att inspirera till kvalitetsförbättringar och en alltmer jämlik och kunskapsbaserad diabetesvård.
Efter en nationell utvärdering 2011 pekade Socialstyrelsen på några områden där det finns skäl till kvalitetsförbättringar. Programrådet har utifrån dessa prioriterat tre förbättringsområden. Projektledaren Sophia Björk på SKL berättar mer om dess tre områden som innefattar, en behandlingsstrategi för patienter med HbA1c högre än 70 mmol/m, ett nationellt vårdprogram för personer med diabetes inom den kommunala hälso- och sjukvården och att öka förekomsten av gruppbaserad utbildning.

Sophia Björk, projektledare, SKL.

 

·         14:20 Vad ligger bakom de goda resultaten – och hur kan förändringar i arbetssätt ge resultat?

I en studie förra året identifierades 15 vårdcentraler i Sverige med mycket goda resultat för HbA1c och femårsrisk för diabetespatienter med stor övervikt. Hur skiljer sig de bästa vårdcentralerna från mängden? Här presenteras resultat från djupintervjuer med de bäst rankade jämfört med en kontrollgrupp. En av vårdcentralerna som deltog i studien var Vårdcentralen Näsby. Vårdcentralen har visat på mycket goda resultat i sitt förändringsarbete där man bland annat har lyckats implementerat ett helt nytt och mer effektivt arbetssätt för diabetessjuksköterskorna.

Introduktion: Lydia Lilja, projektledare, Stefan Larsson, partner, Boston Consulting Group.
Praktikfall: Bo-Anders Paradis, verksamhetschef, Vårdcentralen Näsby, Annelie Arnell, diabetessjuksköterska Vårdcentralen Näsby.

 

·         15:20 Rundabordsdiskussioner: Vad krävs för att satsningarna på diabetesvården ska ge resultat i praktiken?

·         16:00 Hearing: Vilka mål ska vi ha för diabetesvården i Sverige – vad krävs för att nå dem?

Janeth Leksell, styrelseledamot Svenska sjuksköterskor i diabetesvård, Fredrik Löndahl, ordförande, Svenska diabetesförbundet, Anders Lönnberg (S), landstingspolitiker i Stockholms läns landsting, och ordförande i Storstockholms Diabetesförening, Sven Ohlman, chef, avdelningen för kunskapsstyrning, Socialstyrelsen, Anna-Karin Klomp (KD), landstingsråd, Landstinget i Uppsala län. 

 

·         16:45 Därför behöver vi kraftsamla för framtidens diabetesvård!

Mona Landin Olsson, Svensk förening för diabetologi, Soffia Gudbjörnsdottir, Nationella diabetesregistret.

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...